Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 102/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 13 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA BIÊN CHẾ KHỐI ĐẢNG, ĐOÀN THỂ; QUYẾT ĐỊNH GIAO BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC, HỢP ĐỒNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP NGÀY 17/11/2000 CỦA CHÍNH PHỦ TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC; PHÊ DUYỆT TỔNG SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật Viên chức năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ về quy định những người là công chức; Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức; Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ quy định về thực hiện chế độ hợp đồng đối với một số loại công việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Xét Tờ trình số 9052/TTr-UBND ngày 04/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua biên chế khối đảng, đoàn thể; quyết định giao biên chế công chức, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2018; Báo cáo thẩm tra số 163/BC-HĐND ngày 06/12/2017 của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua biên chế khối đảng, đoàn thể; quyết định giao biên chế công chức, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2018, như sau:

1. Thông qua biên chế khối đảng, đoàn thể là 1.332.

2. Quyết định giao 2.749 biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch biên chế cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương, thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để triển khai thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

3. Phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh là 25.700;

4. Quyết định giao hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP là 513 người, trong đó hợp đồng trong các cơ quan, tổ chức hành chính là 345 người, trong các đơn vị sự nghiệp công lập là 168 người.

5. Giao khoán kinh phí cho các hội đặc thù để thực hiện các nhiệm vụ được giao tương ứng với 79 định biên.

Điều 2. Thống nhất bố trí khoản kinh phí trong dự toán và phương án phân bổ ngân sách năm 2018 để các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện chi trả lương và duy trì chế độ chính sách hiện hưởng đối với số công chức đang làm lái xe, nhân viên phục vụ chuyển sang hợp đồng theo Nghị định số 68 và số công chức sẽ nghỉ hưu trong năm 2018.

Tạm giao trong dự toán ngân sách năm 2018 một khoản kinh phí cần thiết để bố trí hợp đồng lao động như năm 2017 cho ngành Giáo dục - Đào tạo, trung tâm hành chính công các cấp và một số đơn vị thành lập, bổ sung nhiệm vụ mới được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trước khi giao kinh phí để các ngành, địa phương thực hiện hợp đồng lao động, Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát cụ thể số lượng, đảm bảo tiết kiệm tối đa nguồn lực ngân sách nhà nước và thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để triển khai thực hiện.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Trong trường hợp Bộ Nội vụ giao, thẩm định tổng số biên chế công chức và số lượng người làm việc năm 2018 cho tỉnh Quảng Ninh có số lượng thấp hơn số lượng đã được thông qua tại nghị quyết này thì Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh số lượng biên chế bằng đúng số chỉ tiêu được Bộ Nội vụ giao, thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để triển khai thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn từ nay đến năm 2021 và của từng năm trong giai đoạn; hoàn thành việc rà soát tổng thể, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm phù hợp với chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2018.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát việc sử dụng biên chế của các cơ quan, đơn vị, địa phương và việc thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật về tinh giản biên chế. Thường trực, các ban, các tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13/12/2017 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đọc