Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2018/NQ-ND

Quảng Trị, ngày 18 tháng 7 năm 2018 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CÁC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG VÀO CÁC MỤC ĐÍCH KHÁC TRONG BỔ SUNG TRONG NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai năm 2013;

Xét Tờ trình số 2817/TTr-UBND ngày 03/7/2018 và Công văn số 2968/UBND-TN ngày 13/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích trong năm 2018; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế-ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xem xét chủ trương thu hồi đất bổ sung của 111 dự án với diện tích 1048,19 ha và 29 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác trong năm 2018 với diện tích 57,92 ha. Trong đó:

1. Chấp thuận thu hồi đất của 107 dự án đã hoàn thiện thủ tục hồ sơ; giao Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các bước thu hồi đất theo quy định. Trong đó Dự án khai thác titan sa khoáng tại xã Trung Giang thuộc huyện Gio Linh (Kèm theo Công văn đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh số 2968/UBND-TN ngày 13/7/2018). Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện trên cơ sở bảo đảm sự đồng thuận cao của người dân và không chồng lấn với các dự án kêu gọi đầu tư khác trên địa bàn; việc giao đất thực hiện cuốn chiếu từng giai đoạn, có sự giám sát của nhân dân và chính quyền địa phương.

2. Đối với các dự án còn lại:

- Dự án đầu tư xây dựng kho xăng dầu Việt Lào tại Triệu An, huyện Triệu Phong; dự án nhà máy xử lý chất thải công nghiệp và nguy hại GFC tại Triệu Trạch, huyện Triệu Phong và dự án đường công vụ khu vực khai thác titan Thanh Tâm tại Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, chỉ đạo doanh nghiệp hoàn thành toàn bộ hồ sơ theo quy định của pháp luật, báo cáo thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi tiến hành các bước thu hồi đất cho doanh nghiệp triển khai dự án và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

- Đối với dự án Nuôi trồng sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo doanh nghiệp phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa, Ủy ban nhân dân xã Hướng Sơn xác định rõ diện tích đất cho thuê để triển khai thực hiện dự án. Hoàn thành các thủ tục pháp lý và tham vấn cộng đồng với sự thống nhất của lãnh đạo địa phương, cơ sở, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh thống nhất phương án thu hồi đất và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. Đối với diện tích đất của nhân dân đang quản lý, sử dụng hợp pháp, ổn định thì khuyến khích nhân dân hợp tác sản xuất với doanh nghiệp, không đưa vào diện tích thu hồi.

(Kèm theo phụ lục danh mục các dự án)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013, trong đó chú trọng một số nội dung sau:

1. Tiếp tục rà soát, xác định lại số liệu về diện tích sử dụng đất thực tế của các dự án để cho thu hồi đất từng phần, đảm bảo sử dụng quỹ đất tiết kiệm, tránh tình trạng thu hồi mà không sử dụng.

2. Giữa hai kỳ họp, nếu phát sinh nhu cầu cấp bách cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, thuộc diện thu hút đầu tư của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh lập báo cáo bổ sung thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để thực hiện các quy trình và báo cáo với Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. Ngoài các dự án thuộc diện thu hút đầu tư của tỉnh, các dự án khác đề nghị khuyến khích thực hiện cơ chế đấu thầu để tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh.

3. Tổ chức phê duyệt và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện để giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án đảm bảo theo quy định của Luật đất đai năm 2013.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội phối hợp giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- VPQH, VPCP, VPCTN;
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ NNPTNT;
- TVTU, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH, TAND, VKSND tỉnh;
- VP:TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, thành phố;
- ĐB HĐND tỉnh;
- Website và TT Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT BỔ SUNG NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2018 của HĐND tỉnh)

TT

Tên dự án

Chđầu tư

Diện tích (ha)

Vị trí, địa điểm

Căn cứ pháp lý

I

Thành phố Đông Hà

 

0,01

 

 

1

Mở rộng đường Cửa Tùng

UBND Phường 1

0,01

Phường 1

QD số: 2837/QD-UBND ngày 26/12/2017

II

Thị xã Quảng Trị

 

13,35

 

 

1

Hệ thống cấp nước khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị

UBND tỉnh Quảng Trị

8,00

Xã Hi Lệ

Vốn trung ương

2

Di dân khẩn cấp ra khỏi vùng ngập, sạt lở bờ sông Thạch Hãn

Chi cục NNPTNT

0,60

Xã Hải Lệ

QĐ số: 1995/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 của UBND tỉnh

3

Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ

UBND thị xã Quảng Trị

1,50

Phường 3

QĐ số: 1486/QĐ-UBND ngày 08/11/2017 của UBND thị xã

4

Xây dựng, cải tạo di tích Nghĩa Trũng Đàn

UBND thị xã Quảng Trị

1,80

phường 3

QĐ số: 804/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của UBND thị xã

5

Nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng Làng Thạch Hãn

Làng Thạch Hãn

0,20

Phường 2

Vốn xã hội hóa

6

Xây dựng khu dân cư

UBND thị xã Quảng Trị

1,00

Phường 2

quy hoạch xây dựng thị xã

7

Nhà văn hóa khu phố 1

UBND thị xã Quảng Trị

0,05

Phường 2

quy hoạch xây dựng thị xã

8

Mở rộng giáo xứ An Đôn

Giáo xứ An Đôn

0,20

Phường An Đôn

Văn bản số: 1921/UBND-TN ngày 26/5/2016 của UBND tỉnh

III

Huyện Vĩnh Linh

 

285,46

 

 

1

Khu dân cư Đông Nam Cầu Nam Bộ (cầu Nam Bộ đến cầu Chợ Mai)

UBND huyện Vĩnh Linh

9,70

TT. Hồ Xá

Quy hoạch chi tiết xây dựng

2

Khu dân cư khóm 5 (bổ sung)

UBND huyện Vĩnh Linh

9,00

TT. Hồ Xá

Quy hoạch chi tiết xây dựng

3

Đường vào trường mầm non Sơn Ca

UBND huyện Vĩnh Linh

0,20

TT. Hồ Xá

Quy hoạch chi tiết xây dựng

4

Nâng cấp đường Huyền Trân Công Chúa

UBND huyện Vĩnh Linh

2,35

TT Hồ Xá

QĐ số: 706/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND huyện

5

Mở rộng khuôn viên khóm Thành Công

UBND huyện Vĩnh Linh

0,03

TT Hồ Xá

Quy hoạch chi tiết xây dựng

6

Mở rộng kiệt 33 Hùng Vương

UBND huyện Vĩnh Linh

0,02

TT H

Quy hoạch chi tiết xây dựng

7

Trụ sở UBND thị trấn Bến Quan

UBND huyện Vĩnh Linh

0,27

TT Bến Quan

Quy hoạch chi tiết xây dựng

8

Sửa chữa nâng cấp an toàn đập dự án Wb8

Sở NN PTNT

0,30

TT Bến Quan

Vốn vay ngân hàng thế giới

9

Bãi rác Bến Quan

UBND thị trấn Bến Quan

2,00

TT Bến Quan

Quy hoạch chi tiết xây dựng

10

KDC Hòa Lý 2 (xin giao bổ sung lần 2)

UBND TT Cửa Tùng

3,10

TT Ca Tùng

Quy hoạch chi tiết xây dựng

11

KDC Bắc Xóm Bến (Thửa 384, 385, 378... tờ BĐ số 6)

UBND TT Cửa Tùng

0,50

TT Cửa Tùng

Quy hoạch chi tiết xây dựng

12

Khu dân cư thôn Tân An, xã Vĩnh Giang

UBND xã Vĩnh Giang

0,60

Xã Vĩnh Giang

QH nông thôn mới

13

Xây dựng khu dân cư

UBND xã Vĩnh Giang

0,87

Xã Vĩnh Giang

QH nông thôn mới

14

Khu dân cư Vĩnh Chấp

UBND xã Vĩnh Chấp

3,00

Xã Vĩnh Chấp

QH nông thôn mới

15

Đấu giá quyền sử dụng đất thôn Phan Hiền, Tiên An

UBND xã Vĩnh Sơn

3,60

Xã Vĩnh Sơn

QH nông thôn mới

16

Nhà văn hóa thôn Phan Hiền

UBND xã Vĩnh Sơn

1,00

Xã Vĩnh Sơn

QH nông thôn mới

17

Các điểm dân cư nhỏ lẻ xã Vĩnh Sơn

UBND xã Vĩnh Sơn

3,80

Xã Vĩnh Sơn

QH nông thôn mới

18

Chợ Thôn Huỳnh Thượng

UBND xã Vĩnh Sơn

1,00

Xã Vĩnh Sơn

QH nông thôn mới

19

Di tích nơi thành lập chi bộ Đảng

UBND xã Vĩnh Sơn

0,50

Xã Vĩnh Sơn

QH nông thôn mới

20

Quy hoạch khu dân cư

UBND xã Vĩnh Hiền

6,10

Xã Vĩnh Hiền

QH nông thôn mới

21

Mương - Trạm bơm điện Nam Phú

Công ty TNHH DV NN Nam Phú

0,50

Xã Vĩnh Long

QH nông thôn mới

22

Đường liên thôn Nam Cường

UBND huyện Vĩnh Linh

1,50

Xã Vĩnh Nam

QH nông thôn mới

23

Giao đất ở nông thôn, đấu giá quyền SDĐ

UBND xã Vĩnh Thạch

4,38

Xã Vĩnh Thạch

QH nông thôn mới

24

Quy hoạch phân lô chi tiết điểm dân cư nông thôn xã Vĩnh Thạch

UBND xã Vĩnh Thành

4,50

Xã Vĩnh Thành

QH nông thôn mới

25

Trung tâm học tập cộng đồng

UBND xã Vĩnh Thành

0,10

Xã Vĩnh Thành

QH nông thôn mới

26

Xây dựng khu dân cư

UBND xã Vĩnh Thủy

8,50

Xã Vĩnh Thủy

QH nông thôn mới

27

Xây dựng khu dân cư phục vụ đấu giá, giao đất vùng Lò Vôi

UBND xã Vĩnh Trung

3,00

Xã Vĩnh Trung

QH nông thôn mới

28

Trung tâm văn hóa - thể thao xã

UBND xã Vĩnh Trung

1,70

Xã Vĩnh Trung

QĐ số: 3476a/QĐ-UBND ngày 23/8/2017

29

Giao đất đấu giá các điểm nhỏ lẻ khu dân cư

UBND xã Vĩnh Tú

2,30

Xã Vĩnh Tú

QH nông thôn mới

30

Quy hoạch khu dân cư vùng đất mương trong vùng thôn Tây 2 để đấu giá QSD đất

UBND xã Vĩnh Tú

1,90

Xã Vĩnh Tú

QH nông thôn mới

31

Quy hoạch khu dân cư vùng đất lối 2 thôn Tây 2 để đấu giá và giao đất

UBND xã Vĩnh Tú

1,30

Xã Vĩnh Tú

QH nông thôn mới

32

Quy hoạch khu dân cư vùng đất lối 2 thôn Tây 3 để đấu giá và giao đất

UBND xã Vĩnh Tú

1,20

Xã Vĩnh Tú

QH nông thôn mới

33

Đường lâm nghiệp phục vụ sản xuất vùng nguyên liệu tập trung

UBND xã Vĩnh Tú

4,50

Xã Vĩnh Tú

QĐ số: 2097/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của UBND tỉnh

34

Đường công vụ khu vực khai thác titan Thanh Tâm

Công ty CP Khoáng sản Thanh Tâm

0,35

Xã Vĩnh Thái

QĐ số: 1800/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh

35

Xây dựng khu dân cư trường THPT Cửa Tùng (đấu giá)

UBND huyện Vĩnh Linh

0,34

Xã Vĩnh Giang

QH nông thôn mới

36

Đường từ Tiên Mỹ đi Xóm Bàu

UBND huyện Vĩnh Linh

1,45

Xã Vĩnh Lâm, Vĩnh Thủy

QĐ số: 1168/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND huyện

37

Khu chăn nuôi công nghệ cao

Công ty ISEFOOD Nhật Bản

200,00

Huyện Vĩnh Linh

Thu hút đầu tư của tỉnh

IV

Huyện Gio Linh

 

114,74

 

 

1

Nâng cấp đường Hiền Lương

UBND huyện Gio Linh

0,70

Thị trấn Gio Linh

QĐ số: 327/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 của UBND tỉnh

2

Trụ sở UBMT Tổ quốc và các đoàn thể

UBND huyện Gio Linh

0,40

TT Gio Linh

QĐ 2936/QĐ-UBND ngày 30/10/2017

3

Đường giao thông nối Quốc lộ 9 đến khu chế biến thủy sản Cửa Việt và các xã vùng Đông Gio Linh

UBND huyện Gio Linh

18,00

Xã Gio Hải, Thị trấn Cửa Việt

QĐ 1906/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh

4

Nhà máy điện mặt trời LIG và tuyến đấu nối với trạm biến áp Quán Ngang

Công ty XD LICOGI 13

60,00

Xã Gio Hải, TT Cửa Việt

QĐ 1247/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh

5

Niệm phật đường Nhĩ Hạ

Niệm phật đường

0,17

Xã Gio Thành

Vốn xã hội hóa

6

Dự án khai thác titan sa khoáng tại xã Trung Giang

Công ty TNHH Thống Nhất

35,47

Trung Giang

GP 1002/GP-BTNMT ngày 15/5/2008

V

Huyện Cam Lộ

 

200,10

 

 

1

Vùng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao (FAM)

Công ty Cổ phần SX&XNK nông sản FAM

200,00

Xã Cam Tuyền

QĐ số: 1331/QĐ-UBND ngày 18/6/2018

2

Khu dân cư xã Cam An

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện

0,10

Xã Cam An

Quy hoạch nông thôn mới

VI

Huyện Triệu Phong

 

41,48

 

 

1

Xây dựng khu dân cư phục vụ tái định cư Quốc lộ 1

UBND huyện

0,10

Thị trấn Ái Tử

Quy hoạch nông thôn mới

2

Xây dựng khu dân cư phục vụ tái định cư Quốc lộ 1

UBND huyện

0,10

Xã Triệu Thượng

Quy hoạch nông thôn mới

3

Kho xăng dầu Việt Lào

Công ty CP Đầu tư xây dựng Việt Lào

15,00

Xã Triệu An

Văn bản số 4068/UBND ngày 17/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị

4

Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp và nguy hại GFC

Công ty CP Đầu tư công nghệ môi trường GFC

10,00

Xã Triệu Trạch

Văn bản số 6517/UBND-MT ngày 126/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị

5

Nhà Văn hóa thôn Gia Độ, Triệu Độ

UBND huyện Triệu Phong

0,37

Xã Triệu Độ

Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị

6

Sửa chữa khắc phục khẩn cấp Kè Triệu Thuận, huyện Triệu Phong

UBND huyện Triệu Phong

1,50

Xã Triệu Thuận

Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND huyện Triệu Phong

7

Trạm Y tế xã Triệu An, huyện Triệu Phong

UBND huyện Triệu Phong

0,25

Triệu An

Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 của UBND huyện Triệu Phong

8

Chợ Trung tâm xã Triệu Đông

UBND huyện Triệu Phong

0,34

Triệu Đông

Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị

9

Xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn góp phần xóa đói giảm nghèo và ứng phó biến đổi khí hậu huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị (Phần bổ sung)

UBND huyện Triệu Phong

7,20

Xã Triệu Trung, Triệu Sơn, Triệu Lăng, Triệu Vân, Triệu Long

Quyết định số 3341/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị

10

Nhà văn hóa thôn Phước Mỹ, xã Triệu Giang

UBND xã Triệu Giang

0,10

Thôn Phước Mỹ

Quyết định số 1427a/QĐ-UBND ngày 11/10/2017 của UBND huyện Triệu Phong

11

Sửa chữa nhà văn hóa thôn Trà Liên Đông, xã Triệu Giang

UBND xã Triệu Giang

0,16

Thôn Trà Liên Đông

Quyết định số 1427a/QĐ-UBND ngày 11/10/2017 của UBND huyện Triệu Phong

12

Đắp mặt bằng khu TDTT và trường mầm non

UBND xã Triệu Giang

1,50

Thôn Trà Liên Tây

Quyết định số 1427a/QĐ-UBND ngày 11/10/2017 của UBND huyện Triệu Phong

13

Trường Mầm non Triệu Giang

UBND xã Triệu Giang

0,40

Thôn Trà Liên Tây

Quyết định số 934/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị

14

Nhà tránh lũ thôn Tả Kiên

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị

0,10

Thôn T Kiên

Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị

15

Nhà tránh lũ thôn Tiền Kiên

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị

0,10

Thôn Tiền Kiên

Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị

16

San mặt bằng xây dựng chợ Thuận

UBND xã Triệu Thuận.

0,44

Xã Triệu Thuận

Quyết định số 1120/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Triệu Phong

17

Xây dựng khu dân cư

UBND xã Triệu Hòa

0,83

Xã Triệu Hòa

Quy hoạch nông thôn mới

18

Xây dựng khu dân cư

UBND xã Triệu Phước

0,60

Xã Triệu Phước

Quy hoạch nông thôn mới

19

Xây dựng khu dân cư

UBND xã Triệu Đại

1,20

Xã Triệu Đại

Quy hoạch nông thôn mới

20

Xây dựng khu dân cư

UBND xã Triệu Long

0,30

Xã Triệu Long

Quy hoạch nông thôn mới

21

Xây dựng khu dân cư

UBND xã Triệu Đông

0,30

Xã Triệu Đông

Quy hoạch nông thôn mới

22

Nhà trạm quản lý đường sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị

Đoạn quản lý đường thủy nội địa Quảng Trị

0,09

Xã Triệu Thành

Quy hoạch nông thôn mới

23

Xây dựng khu dân cư

UBND xã Triệu Trạch

0,50

Xã Triệu Trạch

Quy hoạch nông thôn mới

VII

Huyện Hải Lăng

 

1,04

 

 

1

Trạm Quản lý đường sông Ô Giang

Sở GTVT Quảng Trị

0,04

Xã Hi Sơn.

QĐ số 1462/QĐ-SGTVT ngày 30/6/2017 của Sở GTVT;

2

Mở rộng Giáo xứ Mỹ Chánh

Giáo xứ Mỹ Chánh

0,02

Xã Hải Chánh

Văn bản đồng ý của UBND xã Hải Chánh và UBND huyện Hải Lăng.

3

Mở rộng trường Mầm non Hải Thọ

UBND xã Hải Thọ

0,20

Xã Hải Thọ

Công văn số 15/CV-QBTTE ngày 6/3/2018 của Quỹ Bảo trợ trẻ em

4

Mở rộng Niệm Phật đường Trâm lý

Niệm phật đường

0,03

Xã Hải Quy

Vốn xã hội hóa

5

Xây dựng khu dân cư cho các hộ nằm trong vùng ngập lũ.

Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Trị

0,75

Xã Hi Thiện

Quyết định 1776/QĐ-TTg; QĐ tiếp nhận hộ dân xen ghép.

VIII

Huyện Đakrông

 

26,81

 

 

1

Nhà điều hành thủy điện La Tó

Công ty CP Thành An

0,40

Xã Húc Nghi

QĐ số 1833/QĐ-UBND ngày 04/7/2017 của UBND tỉnh

2

Lòng hồ thủy điện La Tó

Công ty CP Thành An

8,70

Xã Húc Nghi

QĐ số 1833/QĐ-UBND ngày 04/7/2017 của UBND tỉnh

3

Đường nối từ thôn Mai Sơn xã Ba Lòng đến thôn Vận Na Nẫm xã Triệu Nguyên

UBND huyện

2,0

Xã Triệu Nguyên và Ba Lòng

Quyết định số 2394/QĐ-UBND của UBND huyện ngày 28/10/2017

4

Trường mầm non Ba Nang, thôn Tà Mêm. Hạng mục: nhà 06 phòng học

UBND huyện

1,0

Xã Ba Nang

Quyết định số 2079/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 31/8/2016

5

Trường mầm non số 1 Đakrông

UBND huyện

1,0

Xã Đakrông

Quyết định số 255/QĐ-UBND của UBND huyện ngày 31/03/2017

6

Trường tiểu học Húc Nghi

UBND huyện

1,0

Xã Húc Nghi

Quyết định số 263/QĐ-UBND của UBND huyện ngày 31/03/2017

7

Trường mầm non A Vao

UBND huyện

1,0

A Vao

Quyết định số 260/QĐ-UBND của UBND huyện ngày 31/03/2018

8

Niệm phật đường Krông Klang

Niệm phật đường

0,35

Thị trấn

165/UBND-ĐĐ ngày 12/3/2018 của UBND huyện Đakrông

9

Đường giao thông nội đồng thôn Khe Van

UBND xã Hướng Hiệp

1,00

Hướng Hiệp

Quyết định số 934/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 8/5/2018

10

Nhà cộng đồng tránh lũ thôn Pa Loang

UBND huyện

0,08

Hướng Hiệp

Quyết định số 952/QĐ-UBND của UBND huyện ngày 01/8/2017

11

Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Ra Lu

UBND huyện

0,07

Hướng Hiệp

Quyết định số 2120/QĐ-UBND của UBND huyện ngày 28/10/2016

12

Nhà văn hóa thôn Xa Vi

UBND xã Hướng Hiệp

0,1

Hướng Hiệp

Quyết định số 2591/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 22/9/2017

13

Nhà sinh hoạt thôn Kreng

UBND huyện

0,06

Hướng Hiệp

Quyết định số 1223/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 7/6/2017

14

Trường TH&TH A Ngo (hạng mục 8 phòng học) - Điểm trưng thôn A La

UBND huyện

1,00

A Ngo

Quyết định số 1797/QĐ-UBND ngày 26/11/2009, 2149/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND huyện

15

Trường TH&TH A Ngo (hạng mục 8 phòng học) - Điểm trưng thôn Pi rao

UBND huyện

0,50

A Ngo

Quyết định số 1797/QĐ-UBND ngày 26/11/2009 của UBND huyện

16

Trường TH&TH A Ngo (hạng mục 8 phòng học) - Điểm trường thôn La Lay

UBND huyện

0,50

A Ngo

Quyết định số 1797/QĐ-UBND ngày 26/11/2009 của UBND huyện

17

Trường mầm non A Ngo - Điểm trường A Ngo

UBND huyện

0,50

A Ngo

Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 9/01/2014 của UBND huyện

18

Trường mầm non A Ngo - Điểm trường Pi Rao

UBND huyện

0,50

A Ngo

Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 9/01/2014 của UBND huyện

19

Trường mầm non A Ngo - Điểm trường A Rông Trên

UBND huyện

0,20

A Ngo

Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 9/01/2014 của UBND huyện

20

Trường mầm non A Ngo - Điểm trường A Đeng

UBND huyện

0,30

A Ngo

Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 9/01/2014 của UBND huyện

21

Trường mầm non A Ngo - Điểm trường Ăng Công

UBND huyện

0,20

A Ngo

Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 9/01/2014 của UBND huyện

22

Trường mầm non A Ngo - Điểm trường La Lay

UBND huyện

0,20

A Ngo

Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 9/01/2014 của UBND huyện

23

San ủi điểm chợ nông thôn

UBND xã Triệu Nguyên

0,03

Triệu Nguyên

Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 5/4/2018 của UBND huyện

24

Mở rộng nghĩa địa thôn Nà Nẫm

UBND xã Triệu Nguyên

0,10

Triệu Nguyên

Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 5/4/2018 của UBND huyện

25

Xây dựng tuyến đường tại thôn Vạn Nạ Nẫm về hết Đồng

UBND xã Triệu Nguyên

0,02

Triệu Nguyên

Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 5/4/2018 của UBND huyện

26

Nhà máy điện gió Hướng Hiệp (1)

Tổng Công ty Tân Hoàn Cầu

8,00

Xã Hướng Hiệp

QD số: 1250/QD-UBND ngày 08/6/2018

IX

Huyện Hướng Hóa

 

365,20

 

 

1

Bãi đỗ xe vận chuyển thu mua nông sản

Công ty CP thương mại Quảng Trị

0,10

Xã A Túc

Vốn doanh nghiệp

2

Mở rộng trụ sở UBND xã A Dơi

UBND xã

0,10

Xã A Dơi

QĐ số: 4023/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của UBND huyện

3

Nuôi trồng sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Công ty CP Phát triển Trường Sơn Đông

365,00

Xã Hướng Sơn

QĐ đầu tư số: 1419/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của UBND tỉnh;

 

Cộng

 

1048,19

 

 

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG BỔ SUNG NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số: 05/2018/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2018 của HĐND tỉnh)

STT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm

Diện tích (ha)

Trong đó

Căn cứ pháp lý

 

Đất trồng lúa

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

 

I

Thxã Quảng Trị

 

 

6,00

6,00

 

 

 

 

1

Đội phòng cháy cứu hộ cứu nạn công an thị xã Quảng Trị

Công an tỉnh

Phường 2

0,90

0,90

 

 

1578/UBND-TN ngày 23/4/2018

 

2

Di dân khẩn cấp ra khỏi khu vực sạt lở bờ sông Thạch Hãn

Chi cục NNPTNT

Xã Hải Lệ

0,60

0,60

 

 

QĐ số: 1995/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 của UBND tỉnh

 

3

Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ

UBND thị xã

Phường 3

1,50

1,50

 

 

QĐ số: 1486/QĐ-UBND ngày 08/11/2017 của UBND thị xã

4

Xây dựng di tích Nghĩa Trũng Đàn

UBND thị xã

Phường 3

1,80

1,80

 

 

QĐ số: 804/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của UBND thị xã

 

5

Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Thạch Hãn

Làng Thạch Hãn

Phường 3

0,20

0,20

 

 

Vốn xã hội hóa

 

6

Xây dựng khu dân cư

UBND thị xã

Phường 2

1,00

1,00

 

 

Quy hoạch xây dựng

 

II

Huyện Vĩnh Linh

 

 

26,18

26,18

 

 

 

 

1

Khu dân cư Đông Nam Cầu Nam Bộ (cầu Nam Bộ đến cầu Chợ Mai)

UBND huyện Vĩnh Linh

TT Hồ Xá

9,70

9,70

 

 

Quy hoạch xây dựng thị trấn

 

2

Đấu giá quyền sử dụng đất thôn Phan Hiền, Tiên An

UBND xã Vĩnh Sơn

Xã Vĩnh Sơn

3,60

3,60

 

 

QH xây dựng nông thôn mới

 

3

Các điểm dân cư nhỏ lẻ xã Vĩnh Sơn

UBND xã Vĩnh Sơn

Xã Vĩnh Sơn

3,80

3,80

 

 

QH xây dựng nông thôn mới

 

4

Mở rộng trụ sở điện lực Vĩnh Linh

Công ty điện lực Quảng Trị

TT Hồ Xá

0,18

0,18

 

 

 

 

5

Mương - Trạm bơm điện Nam Phú

Công ty TNHH DV NN Nam P

Xã Vĩnh Long

0,50

0,50

 

 

Hh xây dựng nông thôn mới

 

6

Xây dựng khu dân cư

UBND xã Vĩnh Thủy

Xã Vĩnh Thủy

8,40

8,40

 

 

QH xây dựng nông thôn mới

 

III

Huyện Gio Linh

 

 

5,37

4,37

1,00

 

 

 

1

Trụ sở UBMT tổ quốc và các đoàn thể

UBND huyện Gio Linh

TT Gio Linh

0,40

0,40

 

 

QĐ 2936/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh

 

2

Đường giao thông nối Quốc lộ 9 đến khu chế biến thủy sản Cửa Việt và các xã vùng Đông Gio Linh

UBND huyện Gio Linh

Xã Gio Hải, Thị trấn Cửa Việt

2,00

1,00

1,00

 

QĐ 1906/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh

 

3

Trạm dịch vụ tổng hợp Trung Sơn

Công ty TNHH Hoàng Nguyên

Xã Trung Sơn

2,50

2,50

 

 

VB số: 2265/QĐ-UBND ngày 31/12/2017 của UBND tỉnh

 

4

Nhà máy điện mặt trời LIG và tuyến đấu nối với trạm biến áp Quán Ngang

Công ty XD LICOGI 13

Xã Gio Hải, TT Cửa Việt

0,30

0,30

 

 

QĐ 1247/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh

 

5

Niệm phật đường Nhĩ Hạ

Niệm phật đường

Xã Gio Thành

0,17

0,17

 

 

Vốn xã hội hóa

 

IV

Huyện Triệu Phong

 

 

14,17

6,39

7,78

 

 

 

1

Kho xăng dầu Việt Lào

Công ty CP Đầu tư xây dựng Việt Lào

Xã Triệu An

4,20

 

4,20

 

Văn bản số 4068/UBND ngày 17/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị

 

2

Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp và nguy hại GFC

Công ty CP Đầu tư công nghệ môi trường GFC

Xã Triệu Trạch

3,58

 

3,58

 

Văn bản số 6517/UBND-MT ngày 126/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị

 

3

Xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn góp phần xóa đói giảm nghèo và ứng phó biến đổi khí hậu huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

UBND huyện Triệu Phong

 

0,72

0,72

 

 

Quyết định số 3341/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 của UBND tỉnh

 

4

Xây dựng khu dân cư

UBND xã Triệu Hòa

Xã Triệu Hòa

0,83

0,83

 

 

Quy hoạch nông thôn mới

 

5

Xây dựng khu dân cư

UBND xã Triệu Phước

Xã Triệu Phước

0,60

0,60

 

 

Quy hoạch nông thôn mới

 

6

Xây dựng khu dân cư

UBND xã Triệu Đại

Xã Triệu Đại

1,20

1,20

 

 

Quy hoạch nông thôn mới

 

7

Xây dựng khu dân cư

UBND xã Triệu Long

Xã Triệu Long

0,30

0,30

 

 

Quy hoạch nông thôn mới

 

8

Xây dựng khu dân cư

UBND xã Triệu Đông

xã Triệu Đông

0,30

0,30

 

 

Quy hoạch nông thôn mới

 

9

Đồn biên phòng 208

Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng

Xã Triệu Vân

2,00

2,00

 

 

QD số: 5141/QD-BTL  29/12/2017 của Bộ tư lệnh bộ đội

 

10

San mặt bằng xây dựng chợ Thuận

UBND xã Triệu Thuận.

Xã Triệu Thuận.

0,44

0,44

 

 

QD 1120/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Triệu Thuận

 

V

Huyện Đakrông

 

 

6,10

1,60

 

4,50

 

 

1

Mở rộng lòng hồ thủy điện La Tó

Công ty CP Thành An

Xã Húc Nghi

6,10

1,60

 

4,50

QĐ số 1833/QĐ-UBND ngày 04/7/2017 của UBND tỉnh

 

VI

Huyện Cam Lộ

 

 

0,10

0,10

 

 

 

 

1

Khu dân cư xã Cam An

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện

Xã Cam An

0,10

0,10

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

57,92

44,64

8,78

4,50