Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 152/NQ-HĐND

Hưng Yên, ngày 13 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHẤP THUẬN BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ PHÊ DUYỆT CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA DƯỚI 10 HA NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Xét Tờ trình số 69/TTr-UBND ngày 05/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất và các dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha năm 2018; Báo cáo thẩm tra số 246/BC-KTNS ngày 06/7/2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận bổ sung 75 danh mục dự án thu hồi đất với diện tích 251,94ha. (Chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo).

Điều 2. Chấp thuận bổ sung 89 danh mục dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha với diện tích 178,27ha. (Chi tiết tại Phụ lục số 2 kèm theo).

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Khi tổ chức thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, rà soát các dự án, công trình đảm bảo phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh và huyện, thành phố đã được phê duyệt khi thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất cho các chủ đầu tư; xác định nguồn lực đầu tư, tiến độ sử dụng đất đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ theo qui định của pháp luật giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI - Kỳ họp thứ Sáu, thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đỗ Xuân Tuyên

 

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số 152/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2018 của HĐND tỉnh)

STT

Các công trình, dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm
(đến cấp xã)

Nhu cầu sử dụng đất (ha)

Ghi chú

I

TP HƯNG YÊN

 

 

 

 

1

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Ma, xã Liên Phương (giai đoạn II)

UBND xã Liên Phương

Xã Liên Phương

0,20

Dự án bổ sung

2

Nút giao QL39 thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ nối đường cao tốc HN-HP và đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

UBND thành phố Hưng Yên

Xã Trung Nghĩa, Liên Phương, Phương Chiểu

0,10

Dự án bổ sung để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ nối hai đường cao tốc

3

Khu tái định cư phục vụ GPMB dự án xây dựng cầu Hưng Hà

UBND thành phố Hưng Yên

Xã Tân Hưng

0,53

Dự án bổ sung diện tích trong NQ 124 để thu hồi đất đáp ứng nhu cầu TĐC

4

Khu tái định cư đường trục phía Bắc Khu Đại học Phố Hiến

UBND thành phố Hưng Yên

Phường An Tảo

0,30

Dự án điều chỉnh vị trí trong NQ124

5

Khu dân cư ngã tư đường Phạm Bạch Hổ

UBND thành phố Hưng Yên

Phường Lam Sơn

1,15

Dự án bổ sung diện tích trong NQ124

6

Khu dân cư mới (02 vị trí thôn Phượng Hoàng, Đông Hạ)

UBND xã Hùng Cường

Xã Hùng Cường

1,65

Dự án bổ sung diện tích trong NQ124

7

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng cơ sở giáo dục

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

Phường An Tảo

1,40

Dự án bổ sung

8

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở (01 vị trí xen kẹp thôn Cao Thôn)

UBND xã Bảo Khê

Xã Bảo Khê

0,02

Dự án bổ sung

9

Trạm bơm cấp 1 và hồ chứa tạm lắng phù sa phục vụ dự án Cấp nước sạch nông thôn mới

Công ty TNHH nước sạch Ngọc Tuấn- Nagaoka

Xã Phú Cường

0,70

Dự án bổ sung

10

Dự án khu nhà ở liền kề An Tảo, TP Hưng Yên

Công ty CP ĐT và PT công nghệ Việt Nam

Phường An Tảo

2,36

Dự án bổ sung

11

Khu nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hưng Yên

Công ty TNHH nông nghiệp công nghệ cao Hưng Yên

Xã Hùng Cường

4,20

Dự án bổ sung; thu hồi đất do UBND xã quản lý

II

HUYỆN PHÙ CỪ

 

 

 

 

1

Mở rộng Khách sạn Phúc Hưng

Doanh nghiệp tư nhân Phúc Hưng

TT Trần Cao

0,19

Dự án bổ sung

2

Dự án tái định cư xây dựng công trình cầu Ba Đông trên ĐH.81, huyện Phù Cừ và đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở

UBND huyện Phù Cừ

Xã Phan Sào Nam

4,25

Dự án bổ sung

III

HUYỆN TIÊN LỮ

 

 

 

 

1

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

UBND xã Đức Thắng

Xã Đức Thắng

0,32

Dự án bổ sung

2

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

UBND xã Dị Chế

Xã Dị Chế

0,33

Dự án bổ sung

3

Đầu tư xây dựng, sở hữu và kinh doanh chợ truyền thống kết hợp trung tâm thương mại Tiên Lữ

HTX đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác chợ Thái Khang

TT Vương, xã Dị Chế

3,98

Dự án bổ sung diện tích trong NQ124 theo dự án điều chỉnh được chấp thuận

IV

HUYỆN KIM ĐỘNG

 

 

 

 

1

Xưởng sản xuất sản phẩm da giầy Thọ Vinh

Công ty TNHH cộng đồng 18/4

Xã Thọ Vinh

0,02

Dự án bổ sung

2

Tái định cư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp ĐH.72 (đoạn từ ĐT.378 đến giao với QL39) huyện Kim Động và đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở

UBND huyện Kim Động

Xã Hiệp Cường

1,94

Dự án bổ sung

V

HUYỆN ÂN THI

 

 

 

 

1

Đường vào khu dân cư mới tại thị trấn Ân Thi

UBND huyện Ân Thi

Thị trấn Ân Thi

0,7

Dự án bổ sung

VI

HUYỆN KHOÁI CHÂU

 

 

 

 

1

Nhà máy sản xuất đồ dùng văn phòng phẩm

Công ty TNHH Quảng Đức Phong

Xã Tân Dân

0,10

Dự án bổ sung diện tích trong NQ124 để GPMB làm đường giao thông, thủy lợi

2

Nhà máy sản xuất vật liệu trang trí nội ngoại thất Hà Nội

Công ty TNHH SX vật liệu trang trí nội ngoại thất Hà Nội

Xã Tân Dân

0,02

Dự án bổ sung diện tích trong NQ124 để GPMB làm đường giao thông, thủy lợi

3

Nhà máy sản xuất hàng tiêu dùng Tanaka

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tanaka

Xã Tân Dân

0,64

Dự án bổ sung diện tích trong NQ124 để GPMB làm đường giao thông, thủy lợi

4

Nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa công nghệ cao

Cty TNHH Đầu tư PT sản xuất và TM Hải Đăng

Xã Tân Dân

3,50

Dự án bổ sung

5

Nhà máy sản xuất băng dính TD Pacific Việt Nam

Cty TNHH MTV đầu tư và PT TD Pacific Việt Nam

Xã Tân Dân

0,66

Dự án bổ sung diện tích trong NQ124 để GPMB làm đường giao thông, thủy lợi

6

Nhà máy sản xuất và gia công sản phẩm cơ khí

Cty TNHH sản xuất và kinh doanh thương mại Quang Vinh

Xã Tân Dân

2,80

Dự án bổ sung

7

Showroom ô tô và tổ hợp văn phòng, khách sạn cho thuê

Cty TNHH Toàn cầu Hưng Yên

Xã Tân Dân

3,21

Dự án bổ sung

8

Xây dựng kho ngoại quan

Cty TNHH Thương mại và Thiết bị An Bình

Xã Tân Dân

9,98

Dự án bổ sung

9

Sản xuất và lắp ráp máy lọc gió các loại và phụ tùng xe đạp điện

Cty TNHH Dịch vụ đầu tư phát triển hạ tầng Hưng Yên

Xã Tân Dân

2,33

Dự án bổ sung

10

Nhà máy sản xuất các sản phẩm cơ khí công nghiệp phụ trợ, phụ tùng ô tô và cho thuê

Công ty TNHH đầu tư phát triển công nghiệp Sao Kim

Xã Tân Dân

3,10

Dự án bổ sung

11

Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở liền kề để bán, siêu thị, nhà hàng ăn uống và trường mầm non TTT

Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản TTT

Xã Dân Tiến

5,06

Dự án bổ sung

12

Đầu tư xây dựng Mở rộng Hệ thống cấp nước tập trung liên xã Thuần Hưng - Đại Hưng, huyện Khoái Châu

Trung tâm nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Hưng Yên

Xã Chí Tân

0,01

Dự án bổ sung

13

Mở rộng vòng xuyến ngã tư Tô Hiệu

UBND huyện Khoái Châu

Xã Dân Tiến

0,10

Dự án bổ sung

14

Xây dựng khu nhà ở Bình Minh Phố Hiến 2

Cty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Minh Phố Hiến

Xã An Vĩ, Tân Dân, Dân Tiến

6,58

Dự án bổ sung

VII

HUYỆN YÊN MỸ

 

 

 

 

1

Đường quy hoạch số 1 kéo dài

UBND huyện Yên Mỹ

Xã Thanh Long, Ngọc Long

4,30

Dự án bổ sung

2

Xây dựng cầu Yên Lão, Yên Thổ, Đồng La, Chùa Tổng, Cầu Treo

UBND huyện Yên Mỹ

TT Yên Mỹ, xã Nghĩa Hiệp, Thanh Long, Tân Lập

0,27

Dự án bổ sung

3

Đường ĐH.43

UBND huyện Yên Mỹ

Xã Trung Hưng

0,08

Dự án bổ sung

4

Khu nhà ở xã hội, nhà ở thương mại Ánh Khoa

Công ty Cổ phần Ánh Khoa

TT Yên Mỹ

2,86

Dự án bổ sung

5

Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu làng nghề Yên Mỹ (giai đoạn 2)

Công ty Cổ phần Ánh Khoa

TT Yên Mỹ, xã Thanh Long

9,00

Dự án bổ sung

6

Đầu tư xây dựng trạm bơm Cảnh Lâm

Công ty TNHH một thành viên KYCTTL tỉnh Hưng Yên

Xã Lý Thường Kiệt

0,67

Dự án bổ sung

VIII

HUYỆN MỸ HÀO

 

 

 

 

1

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

UBND xã Xuân Dục

Xã Xuân Dục

0,17

Dự án bổ sung

2

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh HTKT phân khu A, Khu đô thị phía Bắc QL5 (Phân kỳ II)

Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Hòa Phát

TT Bần Yên Nhân, xã Phan Đình Phùng

138,00

Dự án bổ sung

IX

HUYỆN VĂN LÂM

 

 

 

 

1

Nhà máy sản xuất gỗ, keo dán gỗ HM Vina

Công ty TNHH HM Vina Hưng Yên

Xã Minh Hải

1,86

Dự án bổ sung

2

Nhà máy sản xuất gạch không nung và kho bãi lưu giữ hàng hoá

Công ty TNHH thương mại Long Hùng

Xã Minh Hải

1,8

Dự án bổ sung

3

Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ nhựa và kim loại màu

Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Hưng Thịnh Hưng Yên

Xã Minh Hải

2,16

Dự án bổ sung

4

Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ nhựa và kim loại màu, gỗ ván ép MDF

Công ty cổ phần Tân Thịnh Văn Lâm

Xã Minh Hải

2,14

Dự án bổ sung

5

Trường mầm non trung tâm

UBND xã Minh Hải

Xã Minh Hải

0,50

Dự án bổ sung

6

Đầu tư xây dựng mở rộng nhà máy cấp nước sạch xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm

 

Xã Chỉ Đạo

0,40

Dự án bổ sung

7

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

UBND xã Chỉ Đạo

Xã Chỉ Đạo

0,33

Dự án bổ sung diện tích trong NQ124

8

Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm văn hoá, Trụ sở làm việc của Đảng uỷ - HĐND và UBND xã Chỉ Đạo

UBND xã Chỉ Đạo

Xã Chỉ Đạo

1,32

Dự án bổ sung

9

Nhà máy sản xuất các sản phẩm kim loại màu và nhựa

Công ty TNHH thương mại môi trường Minh An Hiếu

Xã Chỉ Đạo

1,61

Dự án bổ sung

10

Nhà máy sản xuất gỗ, ván ép và kinh doanh vật liệu xây dựng Thành Phát

Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ Thành Phát LTD

Xã Chỉ Đạo

2,13

Dự án bổ sung

11

Nhà máy sản xuất các sản phẩm kim loại màu và nhựa

Công ty TNHH Hưng Thịnh Gia LTD

Xã Chỉ Đạo

2,00

Dự án bổ sung

12

Nhà máy chế biến nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi

Công ty TNHH Minh Thương

Xã Chỉ Đạo

1,30

Dự án bổ sung

13

Nhà máy sản xuất thiết bị xử lý môi trường và gia công cơ khí Emtechco

Công ty CP cơ khí và môi trường HN Emtechco

Xã Chỉ Đạo

0,40

Dự án bổ sung diện tích trong NQ124

14

Nhà máy sản xuất và gia công cơ khi Trường Anh Phát

Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Trường Anh Phát

Xã Đại Đồng

2,75

Dự án bổ sung

15

Nhà máy sản xuất than hoạt tính, thiết bị lọc nước và khẩu trang chống độc

Công ty TNHH Saehan Tech Vina

Xã Đại Đồng

2,06

Dự án bổ sung

16

Nhà máy sản xuất bao bì Dũng Thư

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Dũng Thư

Xã Đại Đồng

2,06

Dự án bổ sung

17

Nhà máy cơ khí An Việt

Công ty cổ phần An Việt Hưng Yên

Xã Đại Đồng

4,16

Dự án bổ sung

18

Nhà máy sản xuất kẽm Thanh Tùng

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thanh Tùng

Xã Đại Đồng

0,11

Dự án bổ sung diện tích trong NQ124 để GPMB làm đường giao thông

19

Nhà máy sản xuất và gia công đồng, kẽm Minh Hoàng

Công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Minh Hoàng Hưng Yên

Xã Đại Đồng

0,20

Dự án bổ sung diện tích trong NQ124 để GPMB làm đường giao thông

20

Khu dịch vụ kinh doanh tổng hợp và nhà hàng ăn uống Ngọc Châu

Công ty TNHH dịch vụ tổng hợp Ngọc Châu

TT Như Quỳnh

0,51

Dự án bổ sung

21

Khu nhà ở Như Quỳnh

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thanh Tùng

TT Như Quỳnh

0,04

Dự án bổ sung diện tích trong NQ124 để GPMB làm đường giao thông

22

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

UBND thị trấn Như Quỳnh

TT Như Quỳnh

0,21

Dự án bổ sung

23

Xây dựng công viên cây xanh trung tâm huyện lỵ Văn Lâm

UBND huyện Văn Lâm

TT Như Quỳnh

0,60

Dự án bổ sung

24

Giao đất ở cho thương binh 1/4 tỷ lệ mất sức lao động

UBND huyện Văn Lâm

Xã Tân Quang

0,01

Dự án bổ sung

X

HUYỆN VĂN GIANG

 

 

 

 

1

Nhà máy Đức Minh Osakar Group

Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Đức Minh

Xã Tân Tiến

0,25

Dự án bổ sung diện tích trong NQ124 để GPMB làm đường giao thông

2

Nhà máy sản xuất dược phẩm, thực phẩm chức năng và dược mỹ phẩm Phú Thái

Công ty Cổ phần dược mỹ phẩm Phú Thái

Xã Tân Tiến

1,30

Dự án bổ sung

3

Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Thắng Lợi

Doanh nghiệp tư nhân Trang Nhung

Xã Thắng Lợi

0,20

Dự án bổ sung diện tích trong NQ124 để GPMB làm đường giao thông

4

Các xuất tuyến trung áp 35, 22kV sau TBA 110kV Văn Giang 2, tỉnh Hưng Yên

Công ty điện lực Hưng Yên

Các xã Tân Tiến, Nghĩa Trụ, Vĩnh Khúc, Long Hưng, Cửu Cao

0,18

Dự án bổ sung

5

Xuất tuyến mạch kép 22kV sau TBA 110kV Văn Giang 2 liên lạc với TBA 110kV Văn Giang và TBA 110kV Khoái Châu

Công ty điện lực Hưng Yên

Các xã Tân Tiến, Long Hưng, Cửu Cao, TT Văn Giang

0,12

Dự án bổ sung

6

Xuất tuyến mạch kép 22kV sau TBA 110kV Văn Giang 2 cấp điện cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Văn Giang dọc tỉnh lộ 379

Công ty điện lực Hưng Yên

Các xã Tân Tiến, Long Hưng, Cửu Cao, TT Văn Giang

0,20

Dự án bổ sung

7

Đường dây và TBA cho khu vực huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên (hạng mục chống quá tải lưới điện)

Công ty điện lực Hưng Yên

Các xã Tân Tiến, Nghĩa Trụ, Vĩnh Khúc, Long Hưng, Cửu Cao, TT Văn Giang, Phụng Công, Liên Nghĩa, Mễ Sở, Thắng Lợi

0,09

Dự án bổ sung

8

Nhà văn hóa huyện Văn Giang

UBND huyện Văn Giang

Xã Long Hưng

1,71

Dự án bổ sung

9

Sân thể thao thị trấn Văn Giang

UBND thị trấn Văn Giang

TT Văn Giang

1,25

Dự án bổ sung

10

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

UBND xã Thắng Lợi

Xã Thắng Lợi

0,91

Dự án bổ sung diện tích, bổ sung vị trí trong NQ124 theo chủ trương thu hồi đất được chấp thuận

75

TỔNG

 

 

251,94

 

 

PHỤ LỤC 02

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA DƯỚI 10 HA BỔ SUNG NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 152/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2018 của HĐND tỉnh)

STT

Các công trình, dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm
(đến cấp xã)

Nhu cầu sử dụng đất (ha)

Ghi chú

Tổng diện tích

Đất trồng lúa

I

TP HƯNG YÊN

 

 

 

 

 

1

Nút giao QL39 thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ nối đường cao tốc HN-HP và đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

UBND thành phố Hưng Yên

Xã Trung Nghĩa, Liên Phương, Phương Chiểu

0,10

0,10

Dự án bổ sung để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ nối hai đường cao tốc

2

Khu tái định cư phường trục phía Bắc Khu Đại học Phố Hiến

UBND thành phố Hưng Yên

Phường An Tảo

0,30

0,30

Dự án điều chỉnh vị trí trong NQ124

3

Khu dân cư ngã tư đường Phạm Bạch Hồ

UBND thành phố Hưng Yên

Phường Lam Sơn

1,15

1,15

Dự án bổ sung diện tích trong NQ124

4

Khu tái định cư phục vụ GPMB dự án xây dựng cầu Hưng Hà

UBND TP Hưng Yên

Xã Tân Hưng

0,53

0,53

Dự án bổ sung diện tích trong NQ 124 để thu hồi đất đáp ứng nhu cầu TĐC

II

HUYỆN PHÙ CỪ

 

 

 

 

 

1

Dự án tái định cư xây dựng công trình cầu Ba Đông trên ĐH.81, huyện Phù Cừ và đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở

UBND huyện Phù Cừ

Xã Phan Sào Nam

4,25

4,05

Dự án bổ sung

2

Nhà máy sản xuất hàng may mặc

Công ty TNHH may mặc EHWA-HT

Xã Tam Đa

2,19

2,09

Dự án bổ sung

III

HUYỆN TIÊN LỮ

 

 

 

 

 

1

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

UBND xã Dị Chế

Xã Dị Chế

0,33

0,23

Dự án bổ sung

2

Đầu tư xây dựng, sở hữu và kinh doanh chợ truyền thống kết hợp trung tâm thương mại Tiên Lữ

HTX đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác chợ Thái Khang

TT Vương, xã Dị Chế

3,98

2,32

Dự án bổ sung diện tích trong NQ124 theo dự án điều chỉnh được chấp thuận

IV

HUYỆN KIM ĐỘNG

 

 

 

 

 

1

Tái định cư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp ĐH.72 (đoạn từ ĐT.378 đến giao với QL39) huyện Kim Động và đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở

UBND huyện Kim Động

Xã Hiệp Cường

1,94

1,84

Dự án bổ sung

V

HUYỆN ÂN THI

 

 

 

 

 

1

Nhà máy chuyên gia công, sản xuất bao bì carton và thương mại bao bì Đức Mạnh

Công ty CP sản xuất và thương mại Đức Mạnh

Xã Bãi Sậy

1,02

1,02

Dự án bổ sung

2

Nhà máy lắp ráp máy bơm, quạt điện của công ty cổ phần AKIDO Việt Nam

Công ty Cổ phần AKIDO Việt Nam

Xã Bãi Sậy

1,42

1,42

Dự án bổ sung

3

Nhà máy sản xuất hàng may mặc và gia công cơ khí

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hoàng Hòa

Vân Du

0,7

0,7

Dự án bổ sung

4

Tổ hợp kinh doanh tổng hợp

Công ty TNHH Thủy Khởi

Vân Du

0,7

0,7

Dự án bổ sung

5

Trang trại nông nghiệp CNC Thành An

Công ty TNHH nông nghiệp công nghệ cao Thành An

Xã Đa Lộc

8,94

8,59

Dự án bổ sung

6

Đường vào khu dân cư mới tại thị trấn Ân Thi

UBND huyện Ân Thi

Thị trấn Ân Thi

0,7

0,7

Dự án bổ sung

VI

HUYỆN KHOÁI CHÂU

 

 

 

 

 

1

Trung tâm thương mại Châu Hưng

Công ty TNHH Kinh doanh Châu Hưng

Xã Tân Dân

1,20

0,23

Dự án bổ sung diện tích trong NQ100 để GPMB làm đường giao thông

2

Nhà máy sản xuất hàng tiêu dùng Tanaka

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tanaka

Xã Tân Dân

0,64

0,62

Dự án bổ sung diện tích trong NQ100 để GPMB làm đường giao thông

3

Nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa công nghệ cao

Cty TNHH Đầu tư PT sản xuất và TM Hải Đăng

Xã Tân Dân

3,50

3,30

Dự án bổ sung

4

Nhà máy sản xuất băng dính TD Pacific Việt Nam

Cty TNHH MTV đầu tư và PT TD Pacific Việt Nam

Xã Tân Dân

0,66

0,56

Dự án bổ sung diện tích trong NQ100 để GPMB làm đường giao thông

5

Nhà máy sản xuất và gia công sản phẩm cơ khí

Cty TNHH sản xuất và kinh doanh thương mại Quang Vinh

Xã Tân Dân

2,80

2,73

Dự án bổ sung

6

Showroom ô tô và tổ hợp văn phòng, khách sạn cho thuê

Cty TNHH Toàn cầu Hưng Yên

Xã Tân Dân

3,21

2,90

Dự án bổ sung

7

Nhà máy sản xuất các sản phẩm cơ khí công nghiệp phụ trợ, phụ tùng ô tô và cho thuê

Công ty TNHH đầu tư phát triển công nghiệp Sao Kim

Xã Tân Dân

3,10

3,00

Dự án bổ sung

8

Xây dựng kho ngoại quan

Cty TNHH Thương mại và Thiết bị An Bình

Xã Tân Dân

9,98

9,80

Dự án bổ sung

9

Cừa hàng xăng dầu

Cty TNHH Sản xuất và Thương mại Thái Hưng Hưng Yên

Xã Hồng Tiến

0,15

0,15

Dự án bổ sung diện tích trong NQ100 để GPMB làm đường giao thông

10

Đóng gói và kinh doanh phân bón các loại

Công ty TNHH Nông Việt

Xã Ông Đình

1,47

1,47

Dự án bổ sung

11

Sản xuất và lắp ráp máy lọc gió các loại và phụ tùng xe đạp điện

Cty TNHH Dịch vụ đầu tư phát triển hạ tầng Hưng Yên

Xã Tân Dân

2,33

2,30

Dự án bổ sung

12

Trung tâm kinh doanh VLXD

Cty TNHH Đầu tư Thương mại và Vận tải Bảo Linh

Xã Đông Kết

2,04

1,51

Dự án bổ sung

13

Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở liền kề để bán, siêu thị, nhà hàng ăn uống và trường mầm non TTT

Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản TTT

Xã Dân Tiến

5,06

4,5

Dự án bổ sung

14

Trung tâm dịch vụ giải trí Hưng Yên

Cty Thiên Minh Hùng

Xã Dân Tiến

0,96

0,90

Dự án bổ sung

15

Xây dựng khu nhà ở Bình Minh Phố Hiến 2

Cty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Minh Phố Hiến

Xã An Vĩ, Tân Dân, Dân Tiến

6,58

6,50

Dự án bổ sung

VII

HUYỆN YÊN MỸ

 

 

 

 

 

1

Nhà máy sản xuất bao bì và đồ gỗ nội thất cao cấp

Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh thương mại Bách Việt Hưng Yên

Xã Ngọc Long

4,52

4,52

Dự án bổ sung

2

Trung tâm dịch vụ thương mại và kho bãi lưu giữ hàng hóa

Công ty TNHH thương mại và đầu tư Doanh nghiệp

Xã Tân Việt

1,20

1,20

Dự án bổ sung

3

Đường quy hoạch số 1 kéo dài

UBND huyện Yên Mỹ

Xã Thanh Long, Ngọc Long

4,30

4,00

Dự án bổ sung

4

Xây dựng cầu Yên Lão, Yên Thổ, Đồng La, Chùa Tổng, Cầu Treo

UBND huyện Yên Mỹ

TT Yên Mỹ, xã Nghĩa Hiệp, Thanh Long, Tân Lập

0,27

0,21

Dự án bổ sung

5

Đường ĐH.43

UBND huyện Yên Mỹ

Xã Trung Hưng

0,08

0,08

Dự án bổ sung

6

Nhà máy sản xuất tôn màu

Công ty Cổ phần sản xuất tôn màu Poshaco

Xã Giai Phạm, Đồng Than

6,66

6,60

Dự án bổ sung

7

Nhà máy sản xuất nước giải khát

Công ty Cổ phần Thaicom miền Bắc

Xã Giai Phạm, Đồng Than

9,97

9,90

Dự án bổ sung

8

Nhà máy sản xuất thực phẩm và đồ uống cao cấp

Công ty Cổ phần Thaicom Hưng Yên

Xã Giai Phạm, Đồng Than

6,16

6,10

Dự án bổ sung

9

Khu nhà ở xã hội, nhà ở thương mại Ánh Khoa

Công ty Cổ phần Ánh Khoa

TT Yên Mỹ

2,86

2,86

Dự án bổ sung

10

Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu làng nghề Yên Mỹ (giai đoạn 2)

Công ty Cổ phần Ánh Khoa

TT Yên Mỹ, xã Thanh Long

9,00

9,00

Dự án bổ sung

11

Đầu tư xây dựng trạm bơm Cảnh Lâm

Công ty TNHH một thành viên KYCTTL tỉnh Hưng Yên

Xã Lý Thường Kiệt

0,67

0,67

Dự án bổ sung

VIII

HUYỆN MỸ HÀO

 

 

 

 

 

1

Cửa hàng kinh doanh xăng dầu và dịch vụ tiện ích

Công ty CP xăng dầu Việt Dũng Hưng Yên

TT Bần Yên Nhân

0,82

0,60

Dự án bổ sung

2

Khu dịch vụ tổng hợp kinh doanh thiết bị điện và nhà hàng ăn uống

Công ty TNHH TM và DV Hưng Thịnh HY

Xã Phùng Chí Kiên

0,33

0,30

Dự án bổ sung diện tích trong NQ100 để GPMB làm đường giao thông, thủy lợi

3

Nhà máy sản xuất sản phẩm cơ khí Phương Lan

Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Phương Lan

Xã Phùng Chí Kiên

2,58

2,58

Dự án bổ sung

4

Khu dịch vụ vận tải và kho bãi Tân An Phú

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân An Phú Hưng Yên

Xã Phùng Chí Kiên

0,64

0,60

Dự án bổ sung diện tích trong NQ100 để GPMB làm đường giao thông

5

Nhà máy sản xuất dây cáp điện NKC Việt Nam

Công ty TNHH NKC Hưng Yên

Xã Phùng Chí Kiên

3,92

3,72

Dự án bổ sung

6

Khu dịch vụ thương mại tổng hợp, khách sạn và văn phòng cho thuê

Công ty TNHH đầu tư và xúc tiến thương mại Thiên Phú Hà Nội

Xã Dị Sử

0,06

0,06

Dự án bổ sung diện tích trong NQ100 để GPMB làm đường giao thông

7

Nhà máy sản xuất các sản phẩm cơ khí và tổng kho phân phối hàng hóa

Công ty CP kỹ thuật xây dựng và thương mại C.E.T

Xã Nhân Hòa

0,22

0,10

Dự án bổ sung diện tích trong NQ100 để GPMB làm đường giao thông

8

Nhà máy sản xuất các thiết bị chiếu sáng và dây cáp điện

Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hoàng Sơn Hà Nội

Xã Dị Sử

0,48

0,36

Dự án bổ sung diện tích, điều chỉnh vị trí trong NQ124 để GPMB làm đường giao thông

9

Nhà máy sản xuất đồ điện tử điện lạnh cơ khí TVL

Công ty Cổ phần xây dựng và sản xuất thép TVL

Xã Cẩm Xá

0,96

0,21

Dự án bổ sung diện tích trong NQ124 để GPMB làm đường giao thông

10

Cửa hàng kinh doanh vật liêu xây dựng và dịch vụ tổng hợp

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Phúc Khang Hưng Yên

xã Phan Đình Phùng

2,18

2,18

Dự án bổ sung

11

Nhà máy sản xuất các sản phẩm may mặc và kinh doanh dịch vụ tổng hợp

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Quang Minh Hưng Yên

Xã Phan Đình Phùng

2,20

2,00

Dự án bổ sung

12

Kinh doanh dịch vụ tổng hợp và cho thuê kho bãi nhà xưởng

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Phúc Hưng Thịnh HY

Xã Phan Đình Phùng

2,06

2,00

Dự án bổ sung

IX

HUYỆN VĂN LÂM

 

 

 

 

 

1

Nhà máy sản xuất cô đúc kim loại màu và cho thuê kho, bãi, nhà xưởng

Công ty cổ phần cơ khí Đông Phương

Xã Minh Hải

3,23

3,23

Dự án bổ sung

2

Nhà máy sản xuất gỗ, keo dán gỗ HM Vina

Công ty TNHH HM Vina Hưng Yên

Xã Minh Hải

1,86

1,86

Dự án bổ sung

3

Nhà máy sản xuất gạch không nung và kho bãi lưu giữ hàng hoá

Công ty TNHH thương mại Long Hùng

Xã Minh Hải

1,82

1,82

Dự án bổ sung

4

Khu sinh thái và trồng rau sạch công nghệ cao Vina

Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ cao Vina

Xã Minh Hải

10,52

9,80

Dự án bổ sung

5

Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ nhựa và kim loại màu

Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Hưng Thịnh Hưng Yên

Xã Minh Hải

2,16

2,05

Dự án bổ sung

6

Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ nhựa và kim loại màu, gỗ ván ép MDF

Công ty cổ phần Tân Thịnh Văn Lâm

Xã Minh Hải

2,14

2,05

Dự án bổ sung

7

Trường mầm non trung tâm

UBND xã Minh Hải

Xã Minh Hải

0,5

0,43

Dự án bổ sung

8

Nhà máy sản xuất bao bì nhựa

Công ty CP Sản xuất - Thương mại dịch vụ Quang Anh- chi nhánh HY

Xã Chỉ Đạo

0,75

0,75

Dự án bổ sung diện tích trong NQ100 để GPMB làm đường giao thông, thủy lợi

9

Nhà máy chế biến nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi

Công ty TNHH Minh Thương

Xã Chỉ Đạo

1,30

1,30

Dự án bổ sung

10

Đầu tư xây dựng mở rộng nhà máy cấp nước sạch xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm

 

Xã Chỉ Đạo

0,40

0,40

Dự án bổ sung

11

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

UBND xã Chỉ Đạo

Xã Chỉ Đạo

0,33

0,33

Dự án bổ sung diện tích trong NQ124

12

Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm văn hoá, Trụ sở làm việc của Đảng uỷ - HĐND và UBND xã Chỉ Đạo

UBND xã Chỉ Đạo

Xã Chỉ Đạo

1,32

1,12

Dự án bổ sung

13

Nhà máy sản xuất các sản phẩm kim loại màu và nhựa

Công ty TNHH thương mại môi trường Minh An Hiếu

Xã Chỉ Đạo

1,61

1,60

Dự án bổ sung

14

Nhà máy sản xuất gỗ, ván ép và kinh doanh vật liệu xây dựng Thành Phát

Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ Thành Phát LTD

Xã Chỉ Đạo

2,13

2,07

Dự án bổ sung

15

Nhà máy sản xuất các sản phẩm kim loại màu và nhựa

Công ty TNHH Hưng Thịnh Gia LTD

Xã Chỉ Đạo

2,00

2,00

Dự án bổ sung

16

Khu dịch vụ giải trí Thiên Nhi Ngọc

Công ty TNHH Thiên Nhi Ngọc

Xã Chỉ Đạo

0,42

0,42

Dự án bổ sung

17

Nhà máy sản xuất thiết bị xử lý môi trường và gia công cơ khí Emtechco

Công ty CP cơ khí và môi trường HN Emtechco

Xã Chỉ Đạo

0,4

0,40

Dự án bổ sung diện tích trong NQ124 để GPMB làm đường giao thông

18

Nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa dân dụng, đồ gỗ, trang trí nội thất, kho bãi lưu giữ hàng hoá

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Sơn Lâm Hưng Yên

Xã Đại Đồng

0,46

0,46

Dự án bổ sung

19

Nhà máy sản xuất và gia công cơ khi Trường Anh Phát

Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Trường Anh Phát

Xã Đại Đồng

2,75

2,60

Dự án bổ sung

20

Nhà máy sản xuất than hoạt tính, thiết bị lọc nước và khẩu trang chống độc

Công ty TNHH Saehan Tech Vina

Xã Đại Đồng

2,06

2,06

Dự án bổ sung

21

Nhà máy sản xuất bao bì Dũng Thư

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Dũng Thư

Xã Đại Đồng

2,06

2,00

Dự án bổ sung

22

Nhà máy cơ khí An Việt

Công ty cổ phần An Việt Hưng Yên

Xã Đại Đồng

0,16

0,16

Dự án bổ sung diện tích trong NQ100 để GPMB làm đường giao thông, thủy lợi

23

Nhà máy sản xuất nước đóng chai, sấy quả Maca và kho chứa hàng hoá, dịch vụ tổng hợp

Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đồng Anh

Xã Đại Đồng

2,50

2,50

Dự án bổ sung

24

Nhà máy SXKD máy móc thiết bị cẩu và dịch vụ ký gửi hàng hóa bến xe khách

Công ty TNHH Hà Bắc Phát

Xã Đại Đồng

0,10

0,10

Dự án bổ sung diện tích trong NQ100 để GPMB làm đường giao thông, thủy lợi

25

Nhà máy sản xuất gỗ ván sàn, đồ gỗ nội thất cao cấp

Công ty TNHH Hoàng Anh Như Quỳnh

Xã Đại Đồng

0,50

0,55

Dự án bổ sung diện tích trong NQ100 để GPMB làm đường giao thông, thủy lợi

26

Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, đồ uống và đồ nhựa dùng trong ngành sản xuất đồ uống

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thiên Thuận

Xã Đại Đồng

0,31

0,57

Dự án bổ sung diện tích trong NQ100 để GPMB làm đường giao thông, thủy lợi

27

Nhà máy sản xuất và gia công đồng, kẽm Minh Hoàng

Công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Minh Hoàng Hưng Yên

Xã Đại Đồng

0,20

0,28

Dự án bổ sung diện tích trong NQ100 để GPMB làm đường giao thông, thủy lợi

28

Nhà máy sản xuất kẽm Thanh Tùng

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thanh Tùng

Xã Đại Đồng

0,11

0,11

Dự án bổ sung diện tích trong NQ124 để GPMB làm đường giao thông

29

Khu nhà ở Như Quỳnh

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thanh Tùng

TT Như Quỳnh

1,18

1,18

Dự án bổ sung

30

Nhà Máy SX đồ đựng và bao bì tự hủy Trường Phát

Công ty TNHH Trường Phát Như Quỳnh

TT Như Quỳnh

0,12

0,01

Dự án bổ sung diện tích trong NQ100 để GPMB làm đường giao thông, thủy lợi

31

Đầu tư nhà máy nước sạch An Sinh

Công ty cổ phần đầu tư phát triển An Sinh

Xã Lạc Đạo

0,23

0,22

Dự án bổ sung

32

Dự án xây dựng căn cứ chiến đấu trong khu vực phòng thủ huyện

Ban chỉ huy quân sự huyện Văn Lâm

Xã Đình Dù

3,63

3,63

Dự án bổ sung

33

Dự án nhà máy sản xuất inox

Công ty TNHH SXDV cơ điện Hà Nội

Xã Trưng Trắc

2,65

2,65

Dự án bổ sung

34

Khu dịch vụ giải trí Sakura

Công ty TNHH thương mại tổng hợp Đức Phát

Xã Lạc Hồng

1,58

1,50

Dự án bổ sung

35

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở

UBND thị trấn Như Quỳnh

TT Như Quỳnh

0,21

0,18

Dự án bổ sung

X

HUYỆN VĂN GIANG

 

 

 

 

 

1

Nhà máy sản xuất cửa các loại và thiết bị lọc nước công nghệ cao

Công ty Cổ phần SX, TM, XNK và DV Quốc Vinh

Xã Vĩnh Khúc

0,72

0,72

Dự án bổ sung diện tích trong NQ100 để GPMB làm đường giao thông, thủy lợi

89

TỔNG

 

 

187,49

178,27