Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 131-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 1958 

 

NGHỊ ĐỊNH

ẤN ĐỊNH PHỤ CẤP THƯƠNG TẬT VÀ PHỤ CẤP SẢN XUẤT HAY AN DƯỠNG HÀNG THÁNG CỦA THƯƠNG BINH, BỆNH BINH, DÂN QUÂN DU KÍCH VÀ THANH NIÊN XUNG PHONG BỊ THƯƠNG TẬT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 980-TTg ngày 27 tháng 07 năm 1956 của Thủ tướng Chính phủ ban hành điều lệ ưu đãi thương binh, bệnh binh và dân quân, du kích, thanh niên xung phong bị thương tật;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ thương binh,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay ấn định phụ cấp thương tật và phụ cấp sản xuất  hay an dưỡng hàng tháng của thương binh nói ở điều 6 và điều 8 bản điều lệ ưu đãi thương binh, bệnh binh, và dân quân du kích, thanh niên xung phong bị thương tật như sau:

HẠNG THƯƠNG TẬT

PHỤ CẤP THƯƠNG TẬT

PHỤ CẤP AN DƯỠNG

PHỤ CẤP SẢN XUẤT

Hạng đặc biệt……

6.000đ

24.000đ

 

Hạng một………..

5.000

17.000

 

Hạng hai…………

4.000

 

10.000đ

Hạng ba………….

3.200

 

6.800

Hạng bốn………...

2.400

 

3.200

Hạng năm………..

1.600

 

1.600

Điều 2. – Nay ấn định phụ cấp thương tật và phụ cấp sản xuất hay an dưỡng hàng tháng của dân quân, du kích, thanh niên xung phong bị thương tật nói ở điều 26 bản điều lệ ưu đãi thương binh, bệnh binh, dân quân,du kích, thanh niên xung phong bị thương tật như sau:

HẠNG THƯƠNG TẬT

PHỤ CẤP THƯƠNG TẬT

PHỤ CẤP AN DƯỠNG

PHỤ CẤP SẢN XUẤT

Hạng đặc biệt……

5.400đ

21.000đ

 

Hạng một………..

4.500

15.500

 

Hạng hai…………

3.600

 

9.000đ

Hạng ba………….

2.800

 

6.200

Hạng bốn………...

2.100

 

2.900

Hạng năm………..

1.400

 

1.400

Điều 3. – Các khoản phụ cấp nói trên thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 1958.

Điều 5 Nghị định số 18-NĐ ngày 17 tháng 11 năm 1954 và điều 2 Nghị định số 19-NĐ ngày 17 tháng 11 năm 1954 của Liên bộ Thương  binh, Quốc phòng Tài chính, Y tế ấn định suất phụ cấp thương tật nay bãi bỏ.

Điều 4. – Các ông Bộ trưởng Bộ Thương binh, Bộ trưởng Bộ Tài chính  và Ủy ban hành chính khu, tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 


Phan Kế Toại