Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 93/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 17 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

Thực hiện Công văn số 1054/BCT-TKNL ngày 26/02/2021 của Bộ Công Thương về việc xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030; UBND tỉnh Lạng Sơn xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2022 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Cụ thể hoá Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh; góp phần thực hiện mục tiêu chung của Chương trình quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030.

2. Nâng cao năng lực, nhận thức về quản lý, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh, phát huy sức mạnh cộng đồng, đảm bảo an ninh năng lượng, gắn với phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

3. Hình thành thói quen về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong mọi hoạt động của xã hội, góp phần bảo vệ môi trường, giảm tối đa mức độ ô nhiễm, tăng cường bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

4. Tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên, ưu tiên khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên năng lượng tái tạo để phát triển bền vững.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cộng đồng, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường

- Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất, tiêu dùng và sinh hoạt; đăng tin về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả định kỳ trên Báo Lạng Sơn.

- Phát hành tờ rơi, pa nô, sổ tay tiết kiệm năng lượng đến các cơ quan, đơn vị, các cơ sở giáo dục, dạy nghề và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với một số thiết bị gia dụng trong các hộ gia đình.

2. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

Hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh thực hiện kiểm toán năng lượng, tư vấn triển khai ứng dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng tại các cơ sở sử dụng năng lượng.

3. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các công trình xây dựng và cơ quan, công sở

- Khảo sát, đánh giá hiện trạng sử dụng năng lượng trong các cơ quan, công sở; giải pháp áp dụng mô hình cấp điện bằng năng lượng mặt trời kết hợp nối lưới cho các cho các trường dân tộc nội trú/các trường dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh.

- Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng công cộng, thực hiện thay thế lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện.

(Một số nội dung thực hiện cụ thể có phụ lục kèm theo)

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện là: 2.740 triệu đồng. Trong đó:

1. Nguồn ngân sách địa phương: 1.560 triệu đồng.

2. Nguồn ngân sách Trung ương: 1.180 triệu đồng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch; theo dõi, giám sát, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch của các cơ quan liên quan báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, hướng dẫn tình hình thực hiện định mức tiêu hao năng lượng trong một số ngành công nghiệp trọng điểm đảm bảo các quy định do Bộ Công Thương ban hành.

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thực hiện các quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản pháp luật liên quan; xử lý kịp thời vi phạm quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo thẩm quyền.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các Sở: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan tiếp tục giám sát, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường.

- Phối hợp với các sở quản lý chuyên ngành, hướng dẫn và tổ chức thẩm định các dự án đầu tư liên quan trên địa bàn theo quy định của Luật đầu tư, các quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các quy định hiện hành khác.

- Chủ trì phối hợp Sở Tài chính cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách tỉnh để hỗ trợ thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn theo quy định; kêu gọi nguồn vốn tài trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư các dự án về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, vận động và quảng bá các sản phẩm, giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn tổ chức thực hiện thông tin, truyền thông về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện và thành phố Lạng Sơn xây dựng các chuyên đề, phóng sự, giới thiệu các biện pháp, mô hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

5. UBND các huyện và thành phố Lạng Sơn

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu trên địa bàn.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tới các cơ sở sản xuất, dịch vụ và hộ gia đình trên địa bàn quản lý; khuyến khích các mô hình sử dụng năng lượng tái tạo; phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo đúng quy định, phân công đơn vị thực hiện, bố trí kinh phí của địa phương thực hiện Kế hoạch.

6. Các sở, ban, ngành khác có liên quan chủ động nghiên cứu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 389/Q Đ-UBND ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh.

7. Công ty Điện lực Lạng Sơn

- Xây dựng kế hoạch cung ứng điện hợp lý nhằm cung cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của người dân trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn khách hàng sử dụng các thiết bị điện tiết kiệm điện; phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng tiết kiệm điện hàng năm như: Giờ Trái đất, Gia đình tiết kiệm điện,...

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện và thành phố Lạng Sơn kiểm tra, rà soát, bổ sung xây dựng mới hệ thống điện nhằm cung cấp điện cho các vùng tập trung đông dân cư, vùng sâu, vùng xa do nguồn điện sử dụng chưa đáp ứng, đang còn yếu; sửa chữa, nâng cấp hệ thống lưới điện không đảm bảo kỹ thuật.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức thành viên và tổ chức cấp dưới phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tham gia thực hiện có hiệu quả nội dung Kế hoạch.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc và chủ động trong triển khai thực hiện Kế hoạch, báo cáo kết quả về Sở Công Thương trước ngày 25 tháng cuối quý để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện có những vấn đề phát sinh và vướng mắc yêu cầu báo cáo kịp thời về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương (B/c);
- Chủ tịch, Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- Công ty Điện lực tỉnh Lạng Sơn;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, KT (LC).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đoàn Thu Hà