Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 20 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022 CỦA CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH GIAI ĐOẠN 2019 - 2030

Thực hiện Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030. UBND tỉnh xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm 2022 thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU CỦA KẾ HOẠCH

1. Mục tiêu tổng quát

- Tổ chức thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giai đoạn 2019 - 2030 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2022.

- Thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp. Hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong mọi hoạt động; đặc biệt đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và các ngành kinh tế trọng điểm tiêu thụ nhiều năng lượng; hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

- Đảm bảo, ổn định an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm giảm nhu cầu tiêu thụ năng lượng.

2. Mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể

- Đạt mức tiết kiệm năng lượng bình quân 1,5 - 2,5% tổng năng lượng tiêu thụ năng lượng toàn tỉnh năm 2022;

- Tuyên truyền sâu rộng và thực hiện tốt Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản dưới Luật. Xây dựng, ban hành các văn bản quy định về cơ chế, chính sách của tỉnh, với các nội dung cụ thể theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan đến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn;

- Giảm mức tiêu hao năng lượng bình quân cho các ngành/phân ngành công nghiệp tùy từng loại sản phẩm và quy mô sản xuất;

- Đảm bảo 100% cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định;

- Quản lý nhu cầu sử dụng điện, đẩy mạnh việc thực hiện tiết kiệm điện trong các khâu truyền tải, phân phối, kinh doanh và sử dụng điện;

- Duy trì và hoạt động có hiệu quả đơn vị tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn.

II. NỘI DUNG

1. Phạm vi, đối tượng và thời gian thực hiện Kế hoạch

1.1. Phạm vi và đối tượng

- Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Chương trình quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được triển khai áp dụng trên phạm vi toàn tỉnh;

- Đối tượng: Áp dụng với mọi đối tượng bao gồm các tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động sử dụng và quản lý năng lượng trên địa bàn tỉnh.

1.2. Thời gian thực hiện: Trong năm 2022.

2. Các nhiệm vụ chủ yếu

2.1. Hỗ trợ kỹ thuật và tài chính nhằm thúc đẩy các dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các hoạt động: sản xuất, chế tạo, cải tạo, chuyển đổi thị trường phương tiện, trang thiết bị, máy móc, dây chuyền sản xuất, chiếu sáng công cộng, tiết kiệm năng lượng trong hộ gia đình, v.v.., trong đó tập trung hỗ trợ những hoạt động sau:

- Thực hiện kiểm toán năng lượng và áp dụng các hệ thống quản lý năng lượng tiên tiến cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm;

- Cải tiến quy trình công nghệ chuyển đổi nhiên liệu và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thân thiện với môi trường, giảm nhẹ biến đổi khí hậu. Ứng dụng các công nghệ mới có hiệu suất năng lượng cao trong sản xuất, chế tạo các máy móc, trang thiết bị, dây chuyền sản xuất, liên lạc viễn thông, tưới tiêu, khai thác, nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản, v.v..;

- Lắp đặt, cải tạo, thay thế các phương tiện, thiết bị, linh kiện, máy móc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tích hợp các giải pháp tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo cho các công trình công cộng, tòa nhà, hệ thống chiếu sáng đô thị, đường giao thông, báo hiệu giao thông, các cơ sở sản xuất công nghiệp...;

- Triển khai hệ thống quảng bá, phân phối sản phẩm tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường;

- Hướng dẫn, thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi thiết bị sử dụng năng lượng hiệu suất cao, giải pháp áp dụng năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời, năng lượng gió, khí sinh học, năng lượng sinh khối...) trong các hộ gia đình;

2.2. Xây dựng trung tâm dữ liệu năng lượng, các cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin về năng lượng và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả:

- Thực hiện thống kê năng lượng, thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về năng lượng và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả;

- Hướng dẫn sử dụng phần mềm trong quản lý, cập nhật dữ liệu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, phù hợp với các đối tượng sử dụng năng lượng, các cơ quan quản lý năng lượng các cấp từ cấp tỉnh đến cấp huyện.

2.3. Tăng cường năng lực về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả:

- Đào tạo, tăng cường năng lực cho cán bộ các cơ quan tổ chức quản lý thực hiện các quy định của Nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; đào tạo, tập huấn các nội dung chuyên môn, kỹ thuật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Củng cố và tăng cường hoạt động về tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn trên địa bàn;

- Đối với cơ sở sử dụng năng lượng:

+ Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ, người lao động trong đơn vị về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

+ Tổ chức các hội thảo, hội nghị hướng dẫn, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

+ Hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, lập kế hoạch và thực hiện việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị.

2.4. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả:

- Tổ chức hướng dẫn việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc và đánh giá kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các đối tượng có liên quan;

- Hỗ trợ việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá thực hiện việc tuân thủ pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các tổ chức thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản dưới Luật.

2.5. Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả:

- Xây dựng, triển khai thực hiện các chiến dịch, chương trình, kế hoạch truyền thông về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua các hình thức khác nhau, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm về tiết kiệm năng lượng của cộng đồng, doanh nghiệp và xã hội;

- Xây dựng các chương trình truyền thông về các sản phẩm tiết kiệm năng lượng, bao gồm: Các chương trình giáo dục; cung cấp thông tin cho doanh nghiệp và cộng đồng; các phong trào/chiến dịch thúc đẩy tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường; các hội chợ, triển lãm thúc đẩy thị trường tiêu thụ các sản phẩm, công nghệ tiết kiệm năng lượng.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch

Nguồn vốn thực hiện Kế hoạch từ ngân sách trung ương và địa phương; nguồn vốn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, vốn của các doanh nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Sở Công Thương

- Có trách nhiệm tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp báo cáo định kỳ và theo yêu cầu về triển khai Kế hoạch với Bộ Công Thương và UBND tỉnh.

- Là cơ quan đầu mối hướng dẫn các văn bản pháp lý có liên quan đến các đơn vị thực hiện kế hoạch, đề án, dự án; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét giải quyết.

- Tham mưu giúp UBND tỉnh điều phối, kiểm tra hoạt động, đánh giá việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; các dự án, đề án của các ngành, đơn vị thuộc nội dung Kế hoạch trong giai đoạn thực hiện.

- Chỉ đạo Trung tâm thuộc Sở triển khai dự án, mô hình về tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh; tư vấn, hỗ trợ thông tin, kỹ thuật trong việc thực hiện nâng cấp, cải tiến, hợp lý hóa dây chuyền công nghệ nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và xây dựng mô hình quản lý năng lượng tại các doanh nghiệp. In phát hành sổ tay tuyên truyền tiết kiệm năng lượng trong trường học và trong các hộ gia đình (2.400 cuốn).

- Tham gia hội chợ triển lãm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường

- Trên cơ sở báo cáo tổng kết và kế hoạch thực hiện của các Sở, ngành, địa phương tiến hành tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, lập kế hoạch cho năm tiếp theo để triển khai thực hiện Kế hoạch; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan:

+ Tổ chức tốt Chiến dịch Giờ Trái đất;

+ Xây dựng các biện pháp khuyến khích ứng dụng công nghệ và sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng;

+ Hướng dẫn, phổ biến, giám sát các cơ sở sử dụng năng lượng thực hiện tiết kiệm năng lượng theo quy định, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết kịp thời nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc;

+ Chủ trì thực hiện việc hỗ trợ kỹ thuật, thúc đẩy các dự án đầu tư, lắp đặt, cải tạo, sản xuất phương tiện thiết bị, quy trình công nghệ chuyển đổi nhiên liệu và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các cơ sở sản xuất, thương mại và các hộ gia đình;

+ Tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

+ Chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động về truyền thông, giáo dục và nâng cao năng lực về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

2. Sở Xây dựng

Chịu trách nhiệm chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn triển khai việc thực hiện các nội dung tiết kiệm năng lượng thuộc lĩnh vực quản lý, cụ thể:

- Lập kế hoạch và báo cáo tổng kết việc triển khai thực hiện các nội dung về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả thuộc lĩnh vực được giao gửi Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh;

- Hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng thuộc lĩnh vực năng lượng, phát triển quyền sở hữu trí tuệ: Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, hướng dẫn xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, sản xuất ra các sản phẩm, thiết bị, phương tiện tích hợp các giải pháp tiết kiệm năng lượng, có hiệu suất năng lượng cao, vật liệu mới ứng dụng trong các giải pháp tiết kiệm năng lượng.

- Tăng cường hiệu lực của quản lý nhà nước đối với công tác thẩm định công nghệ, thẩm định thiết kế, nghiệm thu công trình tuân thủ nghiêm túc các quy định của Quy chuẩn;

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở, cụ thể:

- Lập kế hoạch và báo cáo kết quả sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thuộc lĩnh vực được giao và gửi Sở Công Thương tổng hợp báo cáo UBND tỉnh;

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền và vận động sử dụng năng lượng tái tạo tại các hộ gia đình nông thôn; đề xuất các vùng có tiềm năng triển khai ứng dụng năng lượng tái tạo;

- Rà soát, chỉ đạo thực hiện các cơ chế chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về tiết kiệm năng lượng thuộc lĩnh vực tưới tiêu và khai thác, đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản;

- Vận hành hiệu quả các công trình thủy lợi, có phương án hợp lý khi sử dụng máy bơm, nên vận hành vào giờ thấp điểm và thay thế các máy bơm cũ, hiệu suất thấp bằng các máy bơm công nghệ mới, hiệu suất cao;

- Hỗ trợ kỹ thuật, thúc đẩy các dự án: Đầu tư, lắp đặt, cải tạo thiết bị, phương tiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong nông nghiệp; đa dạng hóa sử dụng nguồn năng lượng tái tạo từ các phụ phẩm nông nghiệp;

- Tư vấn, hỗ trợ triển khai sử dụng khí sinh học (Biogas) tại các hộ gia đình chăn nuôi với quy mô lớn, các trang trại chăn nuôi, giết mổ gia súc…

4. Sở Giao thông Vận tải

Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tiết kiệm năng lượng trong hoạt động giao thông vận tải, cụ thể:

- Lập kế hoạch và báo cáo tổng kết về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thuộc lĩnh vực được giao, gửi về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh;

- Tăng cường phương tiện vận tải hành khách công cộng, hạn chế phương tiện cá nhân nhằm hạn chế ùn tắc giao thông trên địa bàn, giúp giảm thiểu ô nhiễm không khí do khí thải của các phương tiện giao thông;

- Khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học là nhiên liệu thay thế cho một số phương tiện giao thông vận tải;

- Triển khai xây dựng, phổ biến kỹ năng điều khiển phương tiện/giải pháp kỹ thuật trong khai thác, sử dụng phương tiện giao thông cơ giới theo hướng tiết kiệm năng lượng.

5. Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của sở, cụ thể:

- Hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng thuộc lĩnh vực năng lượng, phát triển quyền sở hữu trí tuệ.

+ Tham mưu với hội đồng Khoa học và công nghệ tỉnh ưu tiên lựa chọn, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp đề xuất đăng ký thực hiện đề tài, dự án có nội dung sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả từ nguồn kinh phí của trung ương và của tỉnh.

+ Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, hướng dẫn xây dựng và phát triển tài sản, trí tuệ đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, sản xuất ra các sản phẩm, thiết bị, phương tiện tích hợp các giải pháp tiết kiệm năng lượng, có hiệu suất năng lượng cao, vật liệu mới ứng dụng trong các giải pháp tiết kiệm năng lượng.

- Tăng cường hiệu lực của quản lý nhà nước đối với công tác thẩm định công nghệ.

+ Thẩm định công nghệ các dự án đầu tư, ưu tiên, khuyến khích các chủ đầu tư sử dụng công nghệ sản xuất tiết kiệm và hiệu quả năng lượng vào sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

+ Ưu tiên những doanh nghiệp có nghiên cứu, hợp tác nghiên cứu, tiếp nhận công nghệ thân thiện môi trường trong lĩnh vực năng lượng.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Căn cứ vào nội dung của Chương trình, trên cơ sở đề xuất của Sở Công Thương, các Sở, ngành và địa phương cân đối, bố trí vốn đầu tư phát triển nhằm thực hiện Chương trình năm 2022 theo phân cấp ngân sách hiện hành;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thuộc chức năng nhiệm vụ được giao.

7. Sở Tài chính

- Căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn vốn thường xuyên từ ngân sách tỉnh cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

- Thẩm tra dự toán kinh phí, hướng dẫn các đơn vị quản lý, sử dụng kinh phí đúng quy định, đảm bảo các nguồn lực vốn ngân sách tỉnh cho các hoạt động năm 2022 của Chương trình, đưa vào kế hoạch hàng năm của tỉnh. Theo dõi, giám sát, kiểm tra và tham gia đánh giá kết quả các đề án thuộc Chương trình;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thuộc chức năng nhiệm vụ được giao.

8. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả liên quan đến môi trường; xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp sử dụng hiệu quả, hợp lý các nguồn tài nguyên, khoáng sản, xử lý chất thải cho mục đích năng lượng.

9. Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì thực hiện các dự án hỗ trợ kỹ thuật xây dựng chương trình đào tạo tích hợp, triển khai hoạt động phổ biến kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các trường học trên địa bàn;

- Báo cáo tổng kết và lập kế hoạch việc thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, gửi Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh;

- Tổ chức các cuộc thi ý tưởng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường trong nhà trường và tại tất cả các cấp học;

- Đưa vào chương trình giáo dục trong nhà trường các hình thức, nội dung tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, để góp phần hình thành nhận thức, ý thức của các em học sinh, qua đó tạo nên ý thức sinh hoạt trong từng gia đình về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

10. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện thông tin, tuyên truyền về tiết kiệm năng lượng, đồng thời chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh dành thời lượng thích hợp để tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật, kiến thức và thông tin của nhà nước trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

11. UBND các huyện, thành phố

- Xây dựng, phê duyệt kế hoạch và tổ chức thực hiện Chương trình tại địa phương, bố trí nguồn kinh phí để thực hiện; kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng, tiến độ, hiệu quả việc thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại địa phương.

- Nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích và khen thưởng kịp thời đối với các tổ chức và cá nhân có thành tích trong công tác sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn;

- Tổ chức, phối hợp tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn.

- Chỉ đạo Đài truyền thanh cấp huyện đưa tin, bài định kỳ hàng tháng về lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường.

- Chỉ đạo đơn vị chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, đôn đốc thực hiện quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Huy động các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện các nội dung Chương trình thuộc nhiệm vụ của địa phương;

- Báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Công Thương tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

12. Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Ninh Bình

- Xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện quản lý nhu cầu điện năng phù hợp với các khả năng cung cấp (giờ cao điểm, thấp điểm); Đảm bảo đáp ứng đầy đủ điện năng cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hiệu quả;

- Tổ chức thực hiện các biện pháp (quản lý, kiểm tra, nghiên cứu ứng dụng các giải pháp…) nhằm giảm tổn thất điện trong khâu truyền tải, phân phối và kinh doanh điện.

- Hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các tổ chức, cá nhân thực hiện đấu nối hệ thống điện năng lượng mặt trời vào hệ thống điện đang quản lý vận hành.

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức các cơ sở, doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm. Hướng dẫn khách hàng sử dụng điện theo biểu đồ phụ tải tối ưu để hệ thống điện vận hành đạt hiệu quả.

- Tổ chức triển khai các Chương trình tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh như: Trường học tiết kiệm điện; Gia đình tiết kiệm điện...

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông xây dựng các chuyên đề giới thiệu các biện pháp, mô hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; chuyên mục thông tin trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; phối hợp với Sở Công Thương triển khai Chiến dịch Giờ Trái đất.

13. Các tổ chức sử dụng năng lượng

- Lập kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với phương tiện, thiết bị có sử năng lượng do đơn vị quản lý theo lộ trình được phê duyệt; cập nhật, bổ sung kế hoạch giai đoạn sau;

- Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát, đánh giá các tác động ảnh hưởng đến việc sử dụng năng lượng; nghiên cứu, đề xuất biện pháp quản lý các nguồn gây thất thoát, lãng phí năng lượng;

- Đầu tư, cải tạo phương tiện và thiết bị, công trình có sử dụng năng lượng; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát sử dụng năng lượng tại đơn vị;

- Xây dựng quy trình quản lý, ứng phó, khắc phục rủi ro; bố trí nguồn nhân lực, trang thiết bị kịp thời trong trường hợp xảy ra sự cố trong sử dụng năng lượng tại đơn vị;

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ, người lao động trong đơn vị về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Tuyên truyền việc thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong đơn vị; chia sẻ kinh nghiệm về lập kế hoạch và thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giữa các đơn vị;

- Báo cáo định kỳ tình hình triển khai thực hiện việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả với Sở Công Thương.

15. Trách nhiệm của cộng đồng

Cộng đồng dân cư, hộ gia đình, các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giám sát, kiểm tra, phát hiện và thông báo, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan và đơn vị có liên quan phản ánh về Sở Công Thương là cơ quan đầu mối, để kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu VT, VP2,3,4,6.
Bh_VP3_KH07.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Cao Sơn