Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 150/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh về việc Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019 - 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC TIÊU

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết về biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2019 về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019 - 2030.

- Tăng cường tuyên truyền các đơn vị cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, sinh hoạt,... nghiên cứu các giải pháp về công nghệ mới cần được áp dụng để nâng cao hiệu suất tiết kiệm năng lượng; thay thế các thiết bị sử dụng nhiều năng lượng; khuyến khích sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo nhằm đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.

- Nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về sử dụng năng lượng; tạo chuyển biến từ nhận thức sang các hành động cụ thể để thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

II. GIẢI PHÁP

- Hỗ trợ kỹ thuật và tài chính nhằm thúc đẩy các dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các hoạt động: sản xuất, trang thiết bị, máy móc, dây chuyền sản xuất, chiếu sáng công cộng, tiết kiệm năng lượng trong hộ gia đình, v.v..

- Tăng cường năng lực về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Tăng cường quan hệ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Nguồn kinh phí

Năm 2022

1

Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương

900

2

Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước tỉnh

3.150

3

Kinh phí đối ứng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (nguồn khác)

2.800

 

Cộng

7.210

Bng chữ: Bảy tỷ hai trăm mười triệu đng chn

(Phụ lục đính kèm: danh mục các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế)

Nguồn kinh phí này không kể nguồn vốn từ kinh phí sự nghiệp khoa học, sự nghiệp khác và vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh (nguồn này thực hiện theo các dự án, đề tài cụ thể do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND cấp huyện

Căn cứ các nhiệm vụ tại Mục V và Mục VII của Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2019 về việc Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019 - 2030 và chức năng, nhiệm vụ được giao cụ thể hóa các hoạt động của đơn vị trong năm 2022.

2. Sở Công Thương

- Là cơ quan thường trực tham mưu UBND tỉnh tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

- Là cơ quan đầu mối hướng dẫn các văn bản pháp lý có liên quan đến các đơn vị thực hiện Kế hoạch; nghiên cứu đề xuất giải pháp huy động các nguồn vốn hp pháp khác để thực hiện Kế hoạch; chủ trì phối hợp các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích ứng dụng công nghệ và sử dụng sản phẩm tiết kiệm năng lượng trên địa bàn toàn tỉnh.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tng hợp báo cáo UBND tỉnh.

3. Sở Tài chính

- Căn cứ vào khả năng ngân sách tỉnh năm 2022 và Kế hoạch đã được phê duyệt, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí cho phù hợp.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương hướng dẫn việc sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh năm 2022 thuộc nguồn vốn ngân sách của tỉnh theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công Thương (b/c);
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Các sở, ban ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế;
- Công ty Điện lực TTH;
- VP: CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ THUỘC KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Kèm theo Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

TT

Tên nhiệm vụ

Mục tiêu

Nội dung

Kết quả dự kiến

Thời gian thực hiện

Kinh phí

(triệu đồng)

Đơn vị chủ trì/phi hợp

Ghi chú

NS tỉnh

NS TW

Nguồn khác

1

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh

1.1

Tổ chức sự kiện Giờ Trái đất năm 2022

Nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, và giảm nhẹ BĐKH

Phát động cộng đồng người dân và doanh nghiệp cùng thực hiện tắt đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không cần thiết

Thực hiện 1 phóng sự tuyền hình, một lễ meeting, 1 cuộc tuần hành hành (100 người)

Từ 20h30 đến 21h30, thứ Bảy ngày 26 tháng 3 năm 2022

100

 

100

Sở Công Thương, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế và các đơn vị liên quan

 

1.2

In n và phát tờ rơi về tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Nhằm tuyên truyền rộng rãi đến người dân và cộng đồng doanh nghiệp về tiết kiệm điện

Tuyên truyền Chỉ thị 20/CT- TTg ngày 7/5/2020 của thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025

5.000 tờ rơi

Tháng 3-7

60

 

 

Sở Công Thương

 

1.3

Tập huấn nâng cao nhn thức cho cán bộ quản lý năng lượng tại doanh nghiệp

Nâng cao nhận thức, kiến thức cho các cán bộ quản lý năng lượng của các cơ sở SDNL của tỉnh

Phổ biến các kiến thức mới về quản lý năng lượng, các kỹ năng quản lý năng lượng

Thực hiện 03 lớp tập huấn

Tháng 4-7

100

50

 

Sở Công Thương

 

2

Kiểm toán năng lượng, xây dựng mô hình quản lý năng lượng

2.1

Tổ chức kiểm toán năng lượng tại các cơ sở sử dụng năng lượng

Nhằm tìm ra giải pháp tiết kiệm năng lượng

Thực hiện theo thông tư 25/2020/TT-BCT

10 doanh nghiệp trọng điểm và 05 doanh nghiệp khác thực hiện kiểm toán

Tháng 1-12

150

150

600

Các cơ sở SDNL trọng điểm

 

2.2

Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng tại doanh nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 50001

Nhm nhân rộng các mô hình quản lý năng lượng hiệu quả

Áp dụng mô hình quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001

10 doanh nghiệp trọng điểm thực hiện

Tháng 1-12

100

200

600

Các cơ sở SDNL trọng điểm

 

3

Nâng cấp, hp lý hóa dây chuyn sản xuất nhằm sử dụng năng lưng tiết kiệm và hiệu quả

3.1

Thay thế đèn led cho các tuyến đường trên địa bàn tỉnh

Nhằm giảm phát thải khí nhà kính thông qua sử dụng năng lượng hiệu quả bằng đèn LED

Lắp mới và thay thế 300 bộ đèn LED có công suất 60-250W để thay thế đèn truyền thống tại các tuyến đường trên địa bàn tỉnh

Giảm 60% sản lượng điện tiêu thụ cho chiếu sáng đường phố; Tăng hiệu quả chiếu sáng lên 150%

Trong năm 2022

3.000

 

 

UBND các huyện, thị xã và TP Huế

 

3.2

Hỗ trợ triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng tại các cơ sở sử dụng năng lượng

Nhằm tiết kiệm năng lượng, nâng cao hiệu quả

Đầu tư, thay thế các các thiết bị tiêu tốn nhiều năng lượng

Giảm 5% sản lượng điện tiêu thụ tại doanh nghiệp

Trong năm 2022

 

500

1.500

Các cơ sở SDNL

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

3.510

900

2.800

 

 

7.210