Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 823/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 08 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG NĂM 2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, ngày 28/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Căn cứ Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2030;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong năm 2021 của Sở Công Thương (kèm theo Kế hoạch số 466/KH-SCT ngày 26/3/2021 của Sở Công Thương), với các nội dung cụ thể như sau:

I. Về công tác tuyên truyền và hoạt động của Ban chỉ đạo

1. Tổ chức hội thảo, hội nghị nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, người lao động và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh về quy định của luật pháp trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Tổ chức 07 hội thảo, hội nghị tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật và các quy định hiện hành khác có liên quan nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, người lao động và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh về quy định của pháp luật trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Chi phí cho công tác tuyên truyền: 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng chẵn).

2. Hoạt động Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc

Mục tiêu, nhiệm vụ: Tham mưu giúp Ban chỉ đạo tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Tham mưu giúp Ban chỉ đạo tỉnh thường xuyên chỉ đạo các sở, ban, ngành và các tổ chức liên quan triển khai, theo dõi, thanh tra, kiểm tra quá trình thực hiện, giải quyết khó khăn vướng mắc trong thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tổ chức sơ, tổng kết Chương trình; tổ chức nhân rộng các mô hình thí điểm sử dụng năng lượng tiết kiệm trong tòa nhà, chiếu sáng công cộng, sử dụng điện năng lượng mặt trời quy mô hộ gia đình và quy mô lớn.

Chi phí cho Hoạt động Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng chẵn).

II. Xây dựng các mô hình thí điểm

1. Xây dựng 01 mô hình tòa nhà công sở sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, sử dụng năng lượng tái tạo (năng lượng điện mặt trời) tại Trung tâm hành chính huyện Long Hồ.

- Điạ điểm: Khóm 5, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

- Tổng công suất lắp đặt: 42 kWp.

- Kinh phí thực hiện là: 900 triệu đồng.

2. Xây dựng 06 mô hình thí điểm về chiếu sáng công cộng hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng tại huyện Mang Thít, Vũng Liêm, Tam Bình, Trà Ôn, Bình Tân và thị xã Bình Minh.

2.1. Mô hình thí điểm hệ thống chiếu sáng công cộng hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng Trung tâm xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

- Địa điểm: Ấp Sa Rày, xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

- Chiều dài: 995m.

- Bộ đèn chiếu sáng công suất 40W: 35 bộ.

- Kinh phí thực hiện là: 550 triệu đồng.

2.2. Mô hình thí điểm hệ thống chiếu sáng công cộng hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng đường vào Trung tâm xã Hòa Hiệp (Đoạn từ cầu Cái Cui đến ngã ba giáp chiếu sáng Trung tâm xã hiện hữu), huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

- Địa điểm: ấp 10, xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

- Chiều dài: 1.329m.

- Bộ đèn chiếu sáng công suất 40W: 45 bộ.

- Kinh phí thực hiện là: 720 triệu đồng.

2.3. Mô hình thí điểm hệ thống chiếu sáng công cộng hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng Trung tâm xã Tân Long Hội (Đoạn giáp Quốc lộ 53 đến cầu Sao Phong), huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

- Địa điểm: Ấp Thanh Phong, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

- Chiều dài: 1.170m.

- Bộ đèn chiếu sáng công suất 40W: 31 bộ.

- Kinh phí thực hiện là: 515 triệu đồng.

2.4. Mô hình thí điểm hệ thống chiếu sáng công cộng hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng Đường số 1 thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

- Địa điểm: Ấp Rạch Trúc, khóm 1 và khóm 2, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm.

- Chiều dài: 894m.

- Bộ đèn chiếu sáng công suất 60W: 25 bộ.

- Kinh phí thực hiện là: 450 triệu đồng.

2.5. Mô hình thí điểm hệ thống chiếu sáng công cộng hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng Khu dân cư vượt lũ xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.

- Địa điểm: Ấp An Khánh, xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.

- Chiều dài: 980m.

- Bộ đèn chiếu sáng công suất 60W: 28 bộ.

- Kinh phí thực hiện là: 515 triệu đồng.

2.6. Mô hình thí điểm hệ thống chiếu sáng công cộng hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng tuyến Cầu Đôi Ma - Cống Tám Bạc, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

- Địa điểm: Ấp Đông Bình, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

- Chiều dài: 1.007m.

- Bộ đèn chiếu sáng công suất 40W: 29 bộ.

- Kinh phí thực hiện là: 540 triệu đồng.

Tổng kinh phí thực hiện các mô hình thí điểm chiếu sáng nêu trên là: 3.290.000.000 đồng (Ba tỷ hai trăm chín mươi triệu đồng chẵn).

III. Tổng kinh phí cho Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong năm 2021

Tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch là: 4.300.000.000 đồng (Bốn tỷ ba trăm triệu đồng chẵn)

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung tại Điều 1 đúng quy định, đảm bảo không vượt kinh phí đã được cấp để thực hiện Chương trình trong năm 2021.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Công ty Điện lực Vĩnh Long và Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ. VP. UBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 5.10.05.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Liệt