Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 88/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 13 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2021

Để thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021 (gọi tắt là Kế hoạch) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, doanh nghiệp và mọi tầng lớp Nhân dân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT.

Xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh; coi đây là nhiệm vụ quan trọng của cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp.

2. Yêu cầu

Việc triển khai, tổ chức thực hiện phát triển đối tượng tham gia phải kịp thời và có hiệu quả, tạo sự đột phá về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT. Xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành có liên quan và bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Đẩy mạnh khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT để thực hiện mục tiêu mở rộng diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT; duy trì bền vững đối tượng đang tham gia BHXH, BHTN, BHYT.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Số người tham gia BHXH, BHTN, BHYT như sau

- BHXH bắt buộc: 55.112 người.

- BHXH tự nguyện: 20.742 người.

- BHTN: 45.101 người.

- BHYT: 736.105 người.

b) Tốc độ phát triển số người tham gia BHXH, BHTN, BHYT (năm sau so với năm trước)

- BHXH bắt buộc: 3,36%.

- BHXH tự nguyện: 63,24%.

- BHTN: 4,41%.

- BHYT: 0,67%.

(Có biểu chi tiết phát triển đối tượng kèm theo tại phụ lục).

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp trong thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT

Tăng cường vai trò của các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và Nhân dân trong việc tổ chức thực hiện tốt chính sách pháp luật BHXH, BHTN, BHYT tăng số người tham gia BHXH, BHTN, BHYT bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch phát triển đối tượng năm 2021.

2. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các hình thức thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT đối với doanh nghiệp và người dân

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHTN, BHYT kết hợp với vận động người lao động, người sử dụng lao động và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia. Chú trọng cải tiến nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, lựa chọn loại hình phù hợp với trình độ, nhận thức và đặc điểm riêng của từng nhóm đối tượng.

Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, liên tục để người lao động, người sử dụng lao động và Nhân dân tiếp cận đầy đủ những thông tin về những nội dung cơ bản, những điểm mới sửa đổi của chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT; tuyên truyền kết quả thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHTN, BHYT bảo đảm quyền lợi và lợi ích thiết thực cho đối tượng và Nhân dân trên địa bàn.

3. Tăng cường phát triển đối tượng BHXH, BHTN, BHYT

BHXH tỉnh phối hợp cơ quan liên quan thường xuyên trao đổi thông tin về doanh nghiệp, lao động thuộc diện tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định. Từ đó, có kế hoạch khảo sát các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ cá thể có thuê mướn lao động, xác định số lao động phải tham gia BHXH, BHTN, BHYT kịp thời hướng dẫn đơn vị, người lao động đăng ký tham gia và vận động lao động không thuộc đối tượng tham gia bắt buộc đăng ký tham gia BHXH tự nguyện.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đơn vị sử dụng lao động trong việc chấp hành pháp luật BHXH, BHTN, BHYT

Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đóng BHXH, BHTN, BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra phải có sự phối hợp đồng bộ giữa Thanh tra Nhà nước, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra chuyên ngành BHXH, bảo đảm không trùng lặp đối tượng thanh tra, kiểm tra trong năm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bảo hiểm xã hội tỉnh

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN trong chỉ tiêu kinh tế phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh (trước ngày 30/11 hàng năm); xác định số đơn vị, số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHTN kịp thời hướng dẫn, đôn đốc đơn vị sử dụng lao động đăng ký tham gia đầy đủ cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có số nợ lớn, thời gian nợ kéo dài, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm đối với các doanh nghiệp trốn đóng, nợ đọng BHXH.

Tiếp tục đổi mới cơ chế thực hiện, thay đổi tác phong phục vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó tập trung đẩy mạnh việc thực hiện giao dịch điện tử về hồ sơ tham gia BHXH, BHTN, BHYT, cấp sổ BHXH cho người lao động; hiện đại hóa hệ thống quản lý BHXH, cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ để giải quyết các chế độ BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ, kịp thời, đúng quy định của pháp luật cho đối tượng thụ hưởng.

Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện tốt các chính sách trên địa bàn tỉnh; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo BHXH Việt Nam và UBND tỉnh theo quy định.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xác định lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, BHTN trên địa bàn tỉnh, chia theo địa bàn các huyện, thành phố trước ngày 31/12 hàng năm.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHTN cho người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động nhằm hạn chế tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH ở doanh nghiệp.

Phối hợp chặt chẽ với BHXH tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHTN, Luật Việc làm, Luật An toàn vệ sinh lao động, trong đó, tập trung vào các hoạt động đối thoại, tư vấn trực tiếp với người lao động, người sử dụng lao động về chính sách này.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được phân cấp quản lý nhà nước về BHXH, giải quyết chế độ BHTN và thực hiện chế độ BHYT cho các nhóm đối tượng do ngành quản lý.

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, BHXH tỉnh xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN trong chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương (trước ngày 30/11 hàng năm).

3. Sở Y tế

Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; đề xuất UBND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ đóng BHYT cho nhóm đối tượng cận nghèo, hộ nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên tham gia BHYT.

Phối hợp với BHXH tỉnh quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh BHYT sử dụng quỹ BHYT hiệu quả, đúng quy định. Chỉ đạo thực hiện việc đấu thầu cung ứng thuốc, vật tư, hóa chất theo quy định; xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn, xử lý hoặc kiến nghị xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về BHYT.

Phối hợp với BHXH tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan tăng cường hơn nữa trong công tác tuyên truyền về chính sách BHYT đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân.

4. Sở Tài chính

Tham mưu UBND tỉnh bố trí ngân sách đóng, hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện, BHYT cho các nhóm đối tượng theo quy định.

Thực hiện thanh quyết toán và chuyển kinh phí kịp thời, đầy đủ cho nhóm đối tượng được đóng, hỗ trợ đóng bằng nguồn ngân sách nhà nước đúng theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra việc sử dụng kinh phí đóng, hỗ trợ đóng, BHXH, BHTN, BHYT cho đối tượng bằng nguồn ngân sách nhà nước.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan phân tích, đánh giá và xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN; tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và giao chỉ tiêu cho các địa bàn để thực hiện (trước ngày 30/11 hàng năm).

Định kỳ hàng tháng cung cấp cho BHXH tỉnh danh sách doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, đang còn hoạt động, đăng ký tạm dừng hoạt động và đã làm thủ tục giải thể, phá sản để rà soát, đôn đốc thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch tham gia BHYT cho học sinh, sinh viên. Đưa tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT làm căn cứ đánh giá thi đua của các cơ sở giáo dục; bảo đảm 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT xong trước ngày 30/11 hàng năm. Kiện toàn mạng lưới y tế trường học, thực hiện tốt việc chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh, sinh viên.

7. Cục Thuế tỉnh

Định kỳ phối hợp cung cấp cho BHXH tỉnh danh sách các tổ chức mới thành lập có nộp thuế; số lao động đang làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp; danh sách các đơn vị, doanh nghiệp giải thể, phá sản, ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh. Phối hợp với cơ quan BHXH lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra các tổ chức nợ thuế, nợ BHXH; cung cấp thông tin kết quả thanh tra, kiểm tra về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, số lao động, quỹ lương, số tiền phải đóng BHXH, BHTN, BHYT đã trích vào chi phí theo quy định nhưng chưa chuyển nộp BHXH, BHTN, BHYT.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng cho các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các nội dung về chính sách BHXH, BHTN, BHYT. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh, huyện có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và dành thời lượng phù hợp để tuyên truyền nội dung chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT nhất là trách nhiệm và quyền lợi của người sử dụng lao động, người lao động khi tham gia BHXH, BHTN, BHYT; các hành vi nghiêm cấm theo quy định của Luật BHXH, Luật Việc làm; thông tin biểu dương các tổ chức, cá nhân nghiêm túc chấp hành pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT và phê phán tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật.

9. Cục Thống kê tỉnh

Tham mưu báo cáo tình hình dân số, lực lượng lao động trên địa bàn tỉnh làm căn cứ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT; đề xuất các giải pháp phát triển đối tượng, thực hiện chính sách an sinh xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành.

10. UBND các huyện, thành phố

Xây dựng kế hoạch trình HĐND cùng cấp đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa bàn hàng năm. Tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm đạt được chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo kế hoạch và chỉ tiêu được UBND tỉnh giao.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện các giải pháp để quản lý được số doanh nghiệp đang hoạt động, số lao động đang làm việc và số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHTN theo quy định của pháp luật.

Thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT cấp huyện, thành phố. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo, xây dựng chương trình công tác năm để thực hiện triển khai có hiệu quả.

Chỉ đạo các phòng chức năng, các đơn vị truyền thông trên địa bàn và UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp đơn vị BHXH cấp huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT giúp người lao động, người sử dụng lao động thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng tính tuân thủ trong tham gia BHXH, BHTN, BHYT; đưa chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ phát triển đối tượng BHXH, BHTN, BHYT vào quy chế khen thưởng, xếp loại, thực hiện nhiệm vụ hàng năm của huyện, xã và các cơ quan, đơn vị.

Chỉ đạo UBND cấp xã hàng tháng lập danh sách số lượng tăng, giảm người tham gia BHYT, biến động thành viên hộ gia đình chuyển đến cơ quan BHXH cấp huyện để cập nhật kịp thời vào phần mềm quản lý.

11. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Thực hiện ký kết các chương trình, kế hoạch với BHXH tỉnh về tuyên truyền chính sách BHXH, đặc biệt là BHXH tự nguyện, xây dựng các mô hình vận động hỗ trợ cán bộ, hội viên trong các cấp hội và người dân tích cực tham gia BHXH tự nguyện để có cuộc sống ổn định khi về già; tăng cường hoạt động giám sát và chỉ đạo hệ thống cấp huyện giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHTN. Thường xuyên sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng, rút kinh nghiệm nhân rộng mô hình phát triển nhanh số người tham gia BHXH tự nguyện của các cấp hội cơ sở.

12. Liên đoàn Lao động tỉnh

Phối hợp với BHXH tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện tuyên truyền thường xuyên, liên tục nhằm chuyển tải đầy đủ thông tin về chính sách BHXH, BHTN, BHYT thông qua hình thức đối thoại, tư vấn, giải đáp trực tiếp cho người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp.

Chỉ đạo tổ chức Công đoàn các cấp tăng cường tuyên truyền, vận động người lao động tham gia BHXH, BHTN, BHYT và tích lũy thời gian tham gia BHXH để đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí hàng tháng; giám sát việc thực thi pháp luật tại các đơn vị, doanh nghiệp; thực hiện khởi kiện ra Tòa án đối với hành vi vi phạm pháp luật về BHXH gây ảnh hưởng đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người lao động.

13. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT cho cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ các cấp thấy rõ vai trò, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHTN, BHYT và trách nhiệm, quyền lợi của người dân nói chung, của cán bộ, hội viên nữ nói riêng theo quy định của pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT để tự nguyện, tự giác tham gia; vận động hội viên Hội Phụ nữ tích cực tham gia BHXH tự nguyện và BHYT theo hộ gia đình.

14. Hội Nông dân tỉnh

Phối hợp với BHXH tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về chính sách BHXH và BHYT. Vận động hội viên, nông dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình.

15. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT đối với người lao động thuộc đơn vị quản lý; tuyên truyền, vận động đoàn viên tham gia BHXH tự nguyện, BHYT theo hộ gia đình.

16. Hiệp hội Doanh nghiệp, Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Phối hợp với BHXH tỉnh các các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động người sử dụng lao động tham gia BHXH, BHTN đầy đủ cho người lao động thuộc diện phải tham gia đang làm việc tại các hợp tác xã, tổ hợp tác… Vận động các xã viên hợp tác xã không có chế độ tiền lương tích cực tham gia BHXH tự nguyện để ổn định cuộc sống về sau.

17. Bưu điện tỉnh

Căn cứ chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình được giao, xây dựng kế hoạch chi tiết để phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Phối hợp với cơ quan BHXH thực hiện rà soát, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT tại các đơn vị chưa tham gia và đơn vị đã tham gia nhưng chưa tham gia đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT số lao động thuộc diện phải tham gia, từ dữ liệu cơ quan Thuế.

Tăng cường chỉ đạo Bưu điện huyện, thành phố thực hiện đúng, có hiệu quả hợp đồng Đại lý thu; chủ động phối hợp với BHXH huyện, thành phố trao đổi thông tin, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện; đẩy mạnh tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với người dân, người lao động tự do để phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình ngay từ những tháng đầu năm trên cơ sở đó phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đạt và vượt mức chỉ tiêu được giao.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về UBND tỉnh (qua BHXH tỉnh) trước ngày 05 tháng đầu quý sau./.

 


Nơi nhận:
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng: KG-VX, KT, TH-NC, TH-CB;
- Lưu: VT, KG-VX (NTB).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Xuân Huyên