Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 84/KH-UBND

Đắk Nông, ngày 24 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH ĐẮK NÔNG NĂM 2020

Căn cứ Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2012 của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại;

Căn cứ Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Công văn số 3362/BTTTT-TTĐN ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2020;

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2020, với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Bảo đảm sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, sự quản lý và điều hành thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp giữa các cơ quan Trung ương và địa phương, các Sở, Ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh về công tác thông tin đối ngoại, góp phần thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

- Nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân trong tỉnh về chủ trương, đường lối của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại trong thời kỳ hội nhập, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đấu tranh phản bác những thông tin sai trái.

- Mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động thông tin đối ngoại, góp phần thúc đẩy chương trình hoạt động giao lưu, quảng bá, hợp tác với các địa phương trong và ngoài nước trên các lĩnh vực nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị phục vụ hiệu quả chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Đắk Nông năm 2020 bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về thông tin đối ngoại; chấp hành nghiêm túc chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại theo các quy định hiện hành.

- Phối hợp chặt chẽ và phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, các địa phương và cá nhân tham gia công tác thông tin đối ngoại theo quy định của pháp luật.

- Chủ động triển khai công tác thông tin đối ngoại một cách toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2020

1. Triển khai văn bản quản lý hoạt động thông tin đối ngoại

Hướng dẫn triển khai Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (thay thế Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Đắk Nông).

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, Ban, ngành liên quan của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Tháng 3/2020 và khi có các nội dung cần hướng dẫn.

2. Hoàn thành việc bố trí nhân sự phụ trách công tác thông tin đối ngoại

Hoàn thành việc tham mưu hướng dẫn phân công, bố trí cán bộ chuyên trách công tác thông tin đối ngoại theo Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 06 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, cụ thể: Trước mắt giao 01 công chức có chuyên môn phù hợp phụ trách thêm nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại tại các đơn vị, địa phương: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân các huyện có biên giới giáp Campuchia.

- Đơn vị chủ trì: Sở Nội vụ.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, Ban, ngành liên quan của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện có biên giới giáp Campuchia.

- Thời gian thực hiện: Quý II - III/2020.

4. Tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án Thông tin đối ngoại tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2013 - 2020; đề xuất giải pháp, phương hướng nhiệm vụ cho giai đoạn tiếp theo

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; các Sở, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Nội dung: Tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án Thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020; rà soát hệ thống panô thông tin đối ngoại đã triển khai khu vực biên giới để có phương án sửa chữa; đề xuất giải pháp, phương hướng nhiệm vụ thông tin đối ngoại giai đoạn tiếp theo.

- Thời gian thực hiện: Từ quý II/2020.

5. Triển khai phiên bản Cổng thông tin điện tử tỉnh (daknong.gov.vn) bằng tiếng Anh

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II - III/2020.

6. Xây dựng ấn phẩm, tài liệu quảng bá, giới thiệu về tỉnh Đắk Nông

- Đơn vị chủ trì:

+ Tài liệu, ấn phẩm giới thiệu, quảng bá về văn hóa, du lịch: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Ấn phẩm song ngữ Việt - Anh nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng, khuyến khích xúc tiến đầu tư vào tỉnh Đắk Nông: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+ Tài liệu, ấn phẩm xúc tiến thương mại, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của địa phương: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

7. Xây dựng phương án triển khai bản tin tiếng Anh trên Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông

- Đơn vị chủ trì: Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan có liên quan.

- Nội dung xây dựng: Phương án về nhân sự, thiết bị máy móc, liên hệ đơn vị cung cấp nguồn tin để khai thác phục vụ bản tin tiếng Anh hàng tuần.

- Thời gian thực hiện: Từ quý II/2020.

8. Tham gia Hội thi tuyên truyền lưu động về chủ quyền biển, đảo do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức (theo Công văn số 4935/UBND-KGVX ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông (tổ chức Đoàn tham dự); Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (dàn dựng, chuẩn bị các nội dung dự thi).

- Đơn vị phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hội Văn học nghệ thuật tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian, địa điểm dự kiến: Tháng 8/2020 tại tỉnh Quảng Nam.

9. Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác thông tin đối ngoại cho cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại; hướng dẫn nghiệp vụ phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí cho cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông

- Đơn vị phối hợp: Bộ Thông tin và Truyền thông; các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2020.

10. Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông

- Đơn vị phối hợp: Bộ Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

11. Tiếp tục triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại

a) Giải thích, làm rõ thông tin sai lệch

- Theo dõi và tổng hợp dư luận báo chí trong và ngoài nước về ngành, địa phương; kịp thời, chủ động cung cấp những tư liệu, tài liệu, hồ sơ, lập luận, bài viết nhằm giải thích, làm rõ và triển khai các biện pháp thông tin tuyên truyền cần thiết để bảo vệ và nâng cao uy tín, hình ảnh của ngành, địa phương. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên internet, các mạng xã hội và các kênh truyền thông khác, giải thích làm rõ có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch trong tuyên truyền đối ngoại.

+ Đơn vị chủ trì: Các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

+ Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đơn vị liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Cả năm 2020.

- Duy trì các hội nghị giao ban báo chí định kỳ, đột xuất; chủ động, kịp thời cung cấp thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí trên địa bàn về các vấn đề được dư luận trong và ngoài nước quan tâm, nhất là vấn đề Biển Đông - hải đảo, tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền, các thông tin sai lệch ảnh hưởng uy tín của tỉnh.

+ Đơn vị chủ trì: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

+ Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Hội Nhà báo tỉnh; các cơ quan báo chí.

+ Thời gian thực hiện: Cả năm 2020.

- Xây dựng kế hoạch triển khai Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về quyền con người” (Quyết định 16/QĐ-TTg).

+ Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh; các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

+ Thời gian thực hiện: Cả năm 2020.

- Duy trì Họp báo định kỳ hàng quý để cung cấp thông tin cho báo chí, truyền thông về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Nông; hoạt động đối ngoại của lãnh đạo tỉnh.

+ Đơn vị chủ trì thực hiện: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Hàng quý trong năm 2020.

b) Quảng bá hình ảnh tỉnh Đắk Nông và các địa phương trong tỉnh

- Đơn vị chủ trì: Các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Hình thức thực hiện: Hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân tỉnh, của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tuyên truyền qua Cổng/Trang thông tin điện tử; xuất bản ấn phẩm; hợp tác tuyên truyền trên báo chí; sản phẩm truyền thông qua mạng internet; hoạt động tiếp xúc, hợp tác với cơ quan báo chí nước ngoài....

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2020.

- Các nhiệm vụ:

+ Triển khai công tác thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh; giới thiệu về vùng đất, con người, lịch sử, văn hóa; các thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của tỉnh Đắk Nông, của từng ngành và các địa phương trong tỉnh thông tin đến cộng đồng quốc tế và người Việt Nam ở trong và ngoài nước.

+ Tăng cường hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông, phóng viên nước ngoài thực hiện các sản phẩm truyền thông quảng bá hình ảnh đất nước, hình ảnh của tỉnh Đắk Nông trên báo chí Trung ương, địa phương khác; chỉ đạo hệ thống truyền thanh cấp tỉnh, huyện, xã phát lại nội dung thông tin đối ngoại đã phát trên đài Phát thanh, Truyền hình quốc gia theo Thông tư số 03/2019/TT-BTTTT ngày 06 tháng 5 năm 2019 về quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí.

c) Thực hiện công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật trong năm 2020

- Đơn vị chủ trì: Các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan báo chí.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2020.

- Nội dung thông tin bao gồm:

+ Tuyên truyền những ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh Đắk Nông trong năm 2020. Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

+ Tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Ban Bí thư “Về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030”; Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18 tháng 02 năm 2019 của Bộ Chính trị “Về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại của Đảng trong tình hình mới” theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh; tuyên truyền Đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII.

+ Tập trung tuyên truyền về vai trò, vị thế và đóng góp của Việt Nam trong ASEAN nhân dịp kỷ niệm tròn 25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN. Điểm nhấn là các hoạt động của Việt Nam trong khuôn khổ Năm Chủ tịch ASEAN 2020, Chủ tịch AIPA 41 và ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

+ Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về yêu cầu hội nhập quốc tế, các cơ hội và thách thức, nhiệm vụ trọng yếu khi tham gia ký kết, phê chuẩn và triển khai các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) thế hệ mới.

+ Tiếp tục cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đề ra tại các Nghị quyết của Chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế; phổ biến thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế, khuyến khích sự tham gia tích cực và chủ động của khu vực tư nhân, các hiệp hội, ngành, nghề, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân trong việc tìm hiểu, thực thi các cam kết quốc tế trong hội nhập kinh tế quốc tế.

d) Tuyên truyền về biên giới lãnh thổ, biển, đảo; tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Campuchia trong tình hình mới

- Đơn vị thực hiện: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ quan báo chí.

- Đơn vị theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn: Sở Thông tin và Truyền thông; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2020.

- Nội dung tuyên truyền cụ thể:

+ Đổi mới phương thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; đổi mới nội dung và các hình thức truyền thông về biên giới, biển đảo; mở rộng đối tượng tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân ngay tại thôn, bon, buôn và thanh niên, học sinh.

+ Tuyên truyền, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề Biển Đông, mối quan hệ giữa Việt Nam và các quốc gia có liên quan trên Biển Đông. Tuyên truyền về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông và việc phân giới, cắm mốc trên đất liền Việt Nam - Campuchia. Tiếp tục tuyên truyền khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; các khu vực ta đang quản lý trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, đặc biệt là khu vực 49km2 trên địa bàn tỉnh.

đ) Tăng cường công tác thông tin đối ngoại thông qua hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, các diễn đàn song phương và đa phương

- Cơ quan chủ trì:

+ Tổ chức và tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

+ Tổ chức và tham gia các hội nghị, hội thảo, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của địa phương định hướng xuất khẩu: Sở Công Thương.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2020.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện công tác thông tin đối ngoại được cân đối, bố trí trong dự toán chi ngân sách năm 2020 theo phân cấp hiện hành và các nguồn huy động hợp pháp khác. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm đảm bảo việc sử dụng kinh phí hiệu quả, tiết kiệm và thực hiện thanh, quyết toán theo quy định tài chính hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ trì, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, theo dõi và phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này.

2. Các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị để triển khai có hiệu quả các nội dung trong Kế hoạch.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông, Báo Đắk Nông, Cổng thông tin điện tử tỉnh (thuộc Văn phòng UBND tỉnh) duy trì mở chuyên trang, chuyên mục về Thông tin đối ngoại; tăng cường đăng tải tuyến tin bài và hệ thống pháp lý, chứng cứ về chủ quyền lãnh thổ và biển, đảo của Tổ quốc.

4. Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch đối với các nhiệm vụ chi phát sinh ngoài dự toán được giao đầu năm; đồng thời thực hiện việc quyết toán ngân sách nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trên đây là Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Đắk Nông năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp triển khai và báo cáo kết quả thực hiện trong năm về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông) trước ngày 15/5 đối với báo cáo 6 tháng; trước ngày 15/11 đối với báo cáo năm.

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, các đơn vị gửi ý kiến bằng văn bản về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở, Ban, ngành;
- Các đơn vị LLVT trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các cơ quan báo chí của tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CTTĐT, NGBG, KGVX (Q).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tôn Thị Ngọc Hạnh