Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3362/BTTTT-TTĐN
V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2020

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Triển khai Kết luận số 16-KL/TW ngày 14/02/2012 của Bộ chính trị về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020; Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại; Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 06/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018-2020; Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2020, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Hoàn thiện Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh, thành phố: Xây dựng và ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại căn cứ theo Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (theo số liệu của Cục Thông tin đối ngoại, hiện có 47/63 tỉnh, thành phố xây dựng Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại căn cứ theo Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT).

2. Xây dựng Kế hoạch triển khai công tác thông tin đối ngoại: Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 06/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018-2020; các văn bản hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ, ngành Trung ương; các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2020.

3. Phân công, bố trí cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại.

4. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về thông tin đối ngoại cho cán bộ và các lực lượng tham gia công tác thông tin đối ngoại: Triển khai tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các lực lượng tham gia hoạt động thông tin đối ngoại. Nội dung tập huấn bám sát tình hình trong nước, quốc tế và tình hình Biển Đông; phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Triển khai đào tạo, bồi dưỡng ngôn ngữ các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia và tiếng dân tộc cho cán bộ huyện, xã, cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng, người có uy tín trên toàn tuyến biên giới.

5. Triển khai sơ kết, tổng kết các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về hoạt động thông tin đối ngoại giai đoạn đến năm 2020; triển khai xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về hoạt động thông tin đối ngoại giai đoạn tiếp theo.

6. Triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại

a) Giải thích, làm rõ thông tin sai lệch:

- Tiếp tục triển khai công tác dự báo, chủ động tổ chức theo dõi và tổng hợp dư luận báo chí trong và ngoài nước về tình hình tỉnh, thành phố trong tình hình mới. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên internet, các mạng xã hội và các kênh truyền thông khác, giải thích làm rõ có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch trong tuyên truyền đối ngoại.

- Duy trì các hội nghị giao ban định kỳ, đột xuất; chủ động, kịp thời cung cấp thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí trên địa bàn về các vấn đề được dư luận trong và ngoài nước quan tâm, nhất là vấn đề Biển Đông - hải đảo, tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền, các thông tin sai lệch ảnh hưởng uy tín của tỉnh, thành phố. Xây dựng kế hoạch triển khai Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về quyền con người” (Quyết định 16/QĐ-TTg).

b) Quảng bá hình ảnh tỉnh, thành phố:

- Xây dựng hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh của tỉnh, thành phố bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài và ngôn ngữ quốc gia có nhiều doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn.

- Triển khai hiệu quả Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Hướng dẫn số 1074/BTTTT-TTĐN ngày 12/4/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 273, nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước, hình ảnh tỉnh, thành phố đến các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước.

- Tăng cường hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông, phóng viên nước ngoài thực hiện các sản phẩm truyền thông quảng bá hình ảnh đất nước, hình ảnh của tỉnh, thành phố trên các phương tiện thông tin đại chúng của nước ngoài; triển khai quảng bá hình ảnh đất nước, tỉnh, thành phố trên mạng xã hội, internet; chỉ đạo đài Phát thanh, Truyền hình tỉnh, thành phố phát lại nội dung thông tin đối ngoại đã phát trên đài Phát thanh, Truyền hình quốc gia theo Thông tư số 03/2019/TT-BTTTT ngày 06/5/2019 về quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí.

c) Thông tin đối ngoại về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật trong năm 2020:

- Tuyên truyền những ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, thành phố trong năm 2020.

- Tập trung tuyên truyền về vai trò, vị thế và đóng góp của Việt Nam trong ASEAN nhân dịp kỷ niệm tròn 25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN và đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020; vai trò của Việt Nam khi trở thành thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về yêu cầu hội nhập quốc tế, các cơ hội và thách thức, nhiệm vụ trọng yếu khi tham gia ký kết, phê chuẩn và triển khai các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới.

- Tiếp tục cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đề ra tại các Nghị quyết của Chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế; phổ biến thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế, khuyến khích sự tham gia tích cực và chủ động của khu vực tư nhân, các hiệp hội, ngành, nghề, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân trong việc tìm hiểu, thực thi các cam kết quốc tế trong hội nhập kinh tế quốc tế.

d) Tuyên truyền về biên giới lãnh thổ, biển, đảo; tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Lào và Campuchia trong tình hình mới:

- Các tỉnh, thành phố chủ động triển khai sưu tầm, bổ sung tư liệu khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền. Đổi mới nội dung và các hình thức truyền thông về biên giới, biển đảo.

- Xây dựng kế hoạch (hoặc lồng ghép vào Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại hằng năm của tỉnh, thành phố) triển khai thực hiện các đề án của Chính phủ tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Lào, Campuchia trong tình hình mới. Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Ngày hội Thắm tình hữu nghị Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia.

- Triển khai Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

7. Triển khai hướng dẫn thi đua khen thưởng lĩnh vực thông tin đối ngoại năm 2020; báo cáo các chỉ số (KPI) phát triển lĩnh vực thông tin đối ngoại đối với các địa phương năm 2020.

8. Về kinh phí triển khai công tác thông tin đối ngoại: Trên cơ sở Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại của địa phương, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố bố trí kinh phí triển khai thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các tỉnh, thành phố phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Thông tin đối ngoại, số 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội, ĐT: 024. 37676666, máy lẻ 118, Fax: 024 37675959) để kịp thời có hướng dẫn.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo;
- Sở TT&TT các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, TTĐN, NV (135).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Vĩnh Bảo

 

DANH SÁCH 63 UBND TỈNH, THÀNH PHỐ

STT

Tên đơn vị

STT

Tên đơn vị

1.

UBND Tỉnh An Giang

33.

UBND Tỉnh Kiên Giang

2.

UBND Tỉnh Bắc Giang

34.

UBND Tỉnh Kon Tum

3.

UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

35.

UBND Tỉnh Lai Châu

4.

UBND Tỉnh Bắc Kạn

36.

UBND Tỉnh Lâm Đồng

5.

UBND Tỉnh Bạc Liêu

37.

UBND Tỉnh Lạng Sơn

6.

UBND Tỉnh Bắc Ninh

38.

UBND Tỉnh Lào Cai

7.

UBND Tỉnh Bến Tre

39.

UBND Tỉnh Long An

8.

UBND Tỉnh Bình Định

40.

UBND Tỉnh Nam Định

9.

UBND Tỉnh Bình Dương

41.

UBND Tỉnh Nghệ An

10.

UBND Tỉnh Bình Phước

42.

UBND Tỉnh Ninh Bình

11.

UBND Tỉnh Bình Thuận

43.

UBND Tỉnh Ninh Thuận

12.

UBND Tỉnh Cà Mau

44.

UBND Tỉnh Phú Thọ

13.

UBND TP Cần Thơ

45.

UBND Tỉnh Phú Yên

14.

UBND Tỉnh Cao Bằng

46.

UBND Tỉnh Quảng Bình

15.

UBND TP Đà Nẵng

47.

UBND Tỉnh Quảng Nam

16.

UBND Tỉnh Đắk Lắk

48.

UBND Tỉnh Quảng Ngãi

17.

UBND Tỉnh Đắk Nông

49.

UBND Tỉnh Quảng Ninh

18.

UBND Tỉnh Điện Biên

50.

UBND Tỉnh Quảng Trị

19.

UBND Tỉnh Đồng Nai

51.

UBND Tỉnh Sóc Trăng

20.

UBND Tỉnh Đồng Tháp

52.

UBND Tỉnh Sơn La

21.

UBND Tỉnh Gia Lai

53.

UBND Tỉnh Tây Ninh

22.

UBND Tỉnh Hà Giang

54.

UBND Tỉnh Thái Bình

23.

UBND Tỉnh Hà Nam

55.

UBND Tỉnh Thái Nguyên

24.

UBND TP. Hà Nội

56.

UBND Tỉnh Thanh Hóa

25.

UBND Tỉnh Hà Tĩnh

57.

UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế

26.

UBND Tỉnh Hải Dương

58.

UBND Tỉnh Tiền Giang

27.

UBND TP. Hải Phòng

59.

UBND Tỉnh Trà Vinh

28.

UBND Tỉnh Hậu Giang

60.

UBND Tỉnh Tuyên Quang

29.

UBND TP. Hồ Chí Minh

61.

UBND Tỉnh Vĩnh Long

30.

UBND Tỉnh Hòa Bình

62.

UBND Tỉnh Vĩnh Phúc

31.

UBND Tỉnh Hưng Yên

63.

UBND Tỉnh Yên Bái

32.

UBND Tỉnh Khánh Hòa