Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA -
VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 163/KH-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 25 tháng 11 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI NĂM 2020 CỦA TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về hoạt động đối ngoại giai đoạn 2017 - 2020 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Căn cứ Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương;

Căn cứ Kế hoạch số 192-KH/TU ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương;

Căn cứ Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2018của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn;

Căn cứ Thông báo số 2128-TB/TU ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Thường trực Tỉnh ủy về Kế hoạch hoạt động đối ngoại và tổ chức các Đoàn công tác nước ngoài năm 2020 của tỉnh;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2020 với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, lịch sử văn hóa của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; giới thiệu những chủ trương, chính sách, tiềm năng thế mạnh của tỉnh; xúc tiến và kêu gọi các tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư vào tỉnh trên các lĩnh vực công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao...

- Thúc đẩy các hoạt động giao lưu, kết nối hợp tác với nước ngoài trên lĩnh vực kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa, giáo dục, du lịch...nhằm góp phần thiết thực vào các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, mở ra những cơ hội mới cho địa phương trong quá trình hội nhập quốc tế của tỉnh.

- Tăng cường vai trò của công tác đối ngoại địa phương trong việc phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh về tầm quan trọng của công tác đối ngoại, hội nhập khu vực và quốc tế.

II. YÊU CẦU

- Đảm bảo đúng định hướng, thực hiện các hoạt động đối ngoại thông qua các kênh: Đối ngoại Đảng, Ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân tại địa phương.

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp; có sự phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện

- Hướng nội dung trọng tâm vào định hướng hành động công tác đối ngoại địa phương sau hội nghị ngoại vụ toàn quốc lần thứ 19.

- Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố được giao nhiệm vụ tại Kế hoạch này khẩn trương, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để triển khai thực hiện; đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ và đồng bộ.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Công tác hội nhập và hợp tác quốc tế:

1.1. Đẩy mạnh công tác hội nhập quốc tế theo tinh thần Chỉ thị 26/CT-TTgCP ngày 04/9/2019 về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có liên quan.

* Giải pháp thực hiện:

+ Tham mưu việc cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ vào các kế hoạch cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương;

+ Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó chú trọng doanh nghiệp vừa và nhỏ;

+ Tăng cường phổ biến thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế và hướng dẫn việc thực thi các cam kết hội nhập cho người dân và doanh nghiệp tại địa phương; khuyến khích sự tham gia rộng rãi, tích cực và chủ động hơn nữa của khu vực tư nhân, các hiệp hội ngành, nghề, các tổ chức chính trị-xã hội và người dân trong việc tìm hiểu, thực thi các cam kết quốc tế trong hội nhập kinh tế quốc tế.

+ Đẩy mạnh các hợp tác với thành phố Sanjo (Nhật Bản), với thành phố Padang (Indonesia), với Bashkotostan về xúc tiến thương mại, về duy trì hoạt động giới thiệu sản phẩm của tỉnh...

+ Tham mưu triển khai Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện Hiệp định CPTPP và các Hiệp định thương mại tự do khác”.

1.2. Duy trì và phát triển quan hệ với các đối tác đã hợp tác với tỉnh; tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác cấp địa phương với một số nước có quan hệ truyền thống hữu nghị và quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, nhất là các quốc gia trong khu vực ASEAN (ưu tiên Lào, Campuchia, Indonesia, Thái Lan, Singapore, Philippines)

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở Ngoại vụ.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có liên quan.

* Giải pháp thực hiện:

+ Tổ chức các buổi gặp gỡ, làm việc giữa Tổng lãnh sự các nước với lãnh đạo tỉnh;

+ Nghiên cứu, tham mưu việc thiết lập quan hệ hữu nghị với các địa phương của các nước ASEAN (ưu tiên Lào, Campuchia, Indonesia, Thái Lan, Singapore, Philippines), các nước châu Á khác (Nhật Bản, Hàn Quốc...), các nước châu Âu (Nga, Pháp, Italia...), châu Mỹ (ưu tiên Cuba), Úc..., trong đó chú trọng phát triển quan hệ hợp tác gắn với liên kết vùng;

+ Xây dựng Kế hoạch hợp tác quốc tế giai đoạn 2021 - 2025;

+ Tăng cường cung cấp thông tin về tỉnh cho các tổ chức, cá nhân và đối tác nước ngoài;

+ Gắn kết các hoạt động đối ngoại với kỷ niệm năm tròn, năm chẵn nhân kỷ niệm quan hệ ngoại giao Việt Nam với các quốc gia như kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nga (20/01/1950-20/01/2020); kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia (30/12/1955 - 30/12/2020); kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18/01/1950-18/01/2020)...

1.3. Đánh giá việc thực hiện các biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh và các tổ chức, địa phương nước ngoài năm 2020

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở Ngoại vụ.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có liên quan.

* Giải pháp thực hiện:

+ Rà soát các biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh và tổ chức, địa phương nước ngoài; xem xét tiến hành gia hạn các thỏa thuận quốc tế hết hiệu lực trong năm 2020 và năm 2021; theo dõi, tổng hợp, đánh giá việc triển khai các Chương trình hành động thực hiện các thỏa thuận quốc tế hiệu quả năm 2020;

+ Phối hợp với các đơn vị của tỉnh được giao chủ trì để hỗ trợ, góp ý và đề xuất các giải pháp hợp tác hiệu quả hơn;

1.4. Tổ chức các đoàn công tác của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thăm và làm việc tại nước ngoài nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, đẩy mạnh xúc tiến và thu hút đầu tư tại nước ngoài (đính kèm Phụ lục các đoàn đi công tác nước ngoài năm 2020 dự kiến)

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Đoàn.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có liên quan.

* Giải pháp thực hiện:

+ Các cơ quan được giao chủ trì tham mưu có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, nội dung, thành phần đoàn đi, chương trình làm việc cụ thể, dự báo hiệu quả, dự trù kinh phí trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định; làm đầu mối chuẩn bị và thực hiện công tác lễ tân, hậu cần cho chuyến đi (đi lại, ăn, ở, quà tặng đối tác, phiên dịch cho các buổi làm việc...) và thực hiện báo cáo kết quả sau khi hoàn thành chuyến đi;

+ Trong năm 2020, tiến hành giảm số lượng các đoàn công tác đi nước ngoài so với năm 2019, không tổ chức các chuyến đi công tác nước ngoài trùng với thời gian chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh năm 2020; tăng cường chất lượng mỗi chuyến đi công tác, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, công tác chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ;

+ Tiến hành đánh giá về nội dung, chất lượng các đoàn công tác hàng năm và rút kinh nghiệm để triển khai các hoạt động tổ chức đoàn công tác nước ngoài cho các năm tiếp theo.

1.5. Tăng cường hợp tác với ASEAN nhân kỷ niệm 05 năm ngày thành lập Cộng đồng ASEAN (30/12/2015 -30/12/2020)

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở Ngoại vụ.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Công Thương, Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có liên quan.

* Giải pháp thực hiện:

Xây dựng kế hoạch tăng cường hợp tác với ASEAN nhân kỷ niệm 05 năm ngày thành lập Cộng đồng ASEAN (30/12/2015 -30/12/2020), trong đó, chú trọng việc tuyên truyền hợp tác với các địa phương ASEAN, hoạt động hợp tác kinh tế, giao lưu, hữu nghị với các quốc gia, ưu tiên: Indonesia, Thái Lan, Lào, Campuchia, Singapore, Philippines.

2. Công tác kinh tế đối ngoại:

2.1. Tăng cường thu hút đầu tư vào những lĩnh vực có thế mạnh, tiềm năng về công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng, du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Ưu tiên kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm đầu tư vào tỉnh những dự án lớn, công nghệ hiện đại, sử dụng ít đất, năng lượng, lao động, thân thiện với môi trường, tạo ra sức lan tỏa, thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có liên quan.

* Giải pháp thực hiện:

+ Rà soát các quy hoạch ngành, quy hoạch sản phẩm; lập quy hoạch và nghiên cứu các phương án đầu tư trình lãnh đạo tỉnh;

+ Tổ chức các hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư;

+ Tham mưu các biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương; tăng cường các nhóm giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư.

2.2. Đẩy mạnh việc trao đổi, cập nhật và cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, của các địa phương nước ngoài để tăng cường hiểu biết lẫn nhau, và thúc đẩy cơ hội hợp tác

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở Ngoại vụ.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có liên quan.

* Giải pháp thực hiện:

+ Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng bản tin đối ngoại;

+ Đẩy mạnh kết nối với các cơ quan báo chí, truyền thông để đẩy mạnh việc tuyên truyền quảng bá về tỉnh đến với các địa phương nước ngoài;

+ Tăng cường cập nhật, cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương nước ngoài có quan hệ với tỉnh.

3. Công tác văn hóa đối ngoại:

3.1. Tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá những nét văn hóa độc đáo của Bà Rịa - Vũng Tàu; thực hiện xúc tiến, quảng bá văn hóa của địa phương

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở Văn hóa và Thể thao.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, Sở Du lịch, các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có liên quan.

* Giải pháp thực hiện:

+ Đẩy mạnh việc tham gia các loại hình hội chợ, triển lãm để quảng bá hình ảnh của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

+ Nâng cao chất lượng tài liệu quảng bá về tỉnh tại các lễ hội quốc tế được tổ chức trong và ngoài nước.

3.2. Tăng cường ngoại giao văn hóa với các nước bạn, ưu tiên đối với các nước ASEAN, và các địa phương nước ngoài đã ký kết hợp tác với tỉnh, bao gồm như Liên bang Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, Lào, Campuchia

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở Văn hóa và Thể thao.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Ngoại vụ, các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có liên quan.

* Giải pháp thực hiện:

+ Kết hợp các chuyến thăm, làm việc chính thức của lãnh đạo tỉnh để tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa với các địa phương nước ngoài;

+ Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao quốc tế tại tỉnh như lễ hội diều quốc tế, bóng chuyền bãi biển, đua thuyền buồm quốc tế...;

+ Hỗ trợ các tổ chức nước ngoài tổ chức các ngày văn hóa và biểu diễn nghệ thuật tại tỉnh.

3.3. Xây dựng và triển khai Kế hoạch Ngoại giao văn hóa năm 2020

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở Ngoại vụ.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có liên quan.

* Giải pháp thực hiện:

+ Phổ biến Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2020 ban hành theo Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 14/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2020 và các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước của tỉnh liên quan đến ngoại giao văn hóa;

+ Giới thiệu hình ảnh, con người, thế mạnh, tiềm năng, cơ hội hợp tác, đầu tư về văn hóa - du lịch của tỉnh đến bạn bè quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài;

+ Tạo điều kiện cho các địa phương nước ngoài đã ký kết trong việc tổ chức Ngày văn hóa của các địa phương nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và hỗ trợ các đoàn văn hóa, biểu diễn nghệ thuật của nước ngoài đến giao lưu văn hóa tại tỉnh.

3.4. Giao lưu Văn hóa giữa thanh niên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với thanh niên Ansan tại Hàn Quốc

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Tỉnh đoàn TNCSHCM.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có liên quan.

* Giải pháp thực hiện:

Tổ chức cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên tiêu biểu trên địa bàn tỉnh tham quan, học tập kinh nghiệm về trồng trọt và chăn nuôi; sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao... Thời gian thực hiện dự kiến chậm nhất là tháng 4/2020, trùng với thời điểm dự kiến tổ chức Đoàn công tác do Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng Đoàn tại Hàn Quốc trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc Hàn Quốc - Nhật Bản.

3.5. Triển khai Chương trình cấp học bổng cho sinh viên Lào, sinh viên Campuchia học tập tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở Ngoại vụ.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính, Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có liên quan.

* Giải pháp thực hiện:

+ Chủ trì với các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch tuyển sinh và cấp học bổng cho sinh viên Lào, Campuchia học tập tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (hệ cử nhân);

+ Phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; Tổng lãnh sự quán Lào tại thành phố Hồ Chí Minh; Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia;Tổng lãnh sự quán Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thông báo, tuyển sinh sinh viên Lào theo Kế hoạch.

3.6. Chủ động lồng ghép, gắn kết các hoạt động ngoại giao văn hóa với các hoạt động đối ngoại nhân dân một cách hiệu quả và thiết thực

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có liên quan.

* Giải pháp thực hiện:

Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa giữa thanh niên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với thanh niên các nước trên địa bàn tỉnh theo đúng kế hoạch đối ngoại nhân dân năm 2020 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

4. Công tác thông tin đối ngoại:

4.1. Tổ chức giới thiệu, quảng bá, tuyên truyền các ấn phẩm, tài liệu, tư liệu về tỉnh cho các đối tượng người nước ngoài nhằm đẩy mạnh xúc tiến thương mại, du lịch, thu hút đầu tư vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở Ngoại vụ.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có liên quan.

* Giải pháp thực hiện:

+ Tuyên truyền, quảng bá các hoạt động đối ngoại của tỉnh khi tiếp đón các tổ chức, cá nhân nước đến thăm và làm việc tại tỉnh;

+ Đưa tin, bài, hình ảnh về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông qua trang thông tin điện tử của tỉnh, của Sở, các tạp chí, có bao gồm Bản tin đối ngoại;

+ Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, thông tin tuyên truyền đối ngoại quảng bá địa phương và quản lý hoạt động báo chí nước ngoài thông qua các chuyến học tập và trao đổi kinh nghiệm với các ngoại vụ địa phương.

4.2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại ở nước ngoài nhằm xúc tiến đầu tư - thương mại - du lịch, tăng cường các mối quan hệ hữu nghị và hợp tác với các tỉnh và thành phố các nước bạn đã ký kết hợp tác

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở Ngoại vụ.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, và các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có liên quan.

* Giải pháp thực hiện:

+ Kết nối và tranh thủ các đoàn phóng viên, báo chí nước ngoài đến hoạt động tại tỉnh để quảng bá thông tin về tỉnh tại các nước sở tại;

+ Quảng bá hình ảnh Bà Rịa-Vũng Tàu và các định hướng thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, giới thiệu du lịch của tỉnh thông qua bản tin đối ngoại, chuyến công tác nước ngoài phục vụ cho các đối tượng mục tiêu như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Nga, các nước Châu Âu, ASEAN...

5. Công tác xuất nhập cảnh, lãnh sự và bảo hộ công dân:

5.1. Triển khai có hiệu quả các quy định về xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc tỉnh

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở Ngoại vụ.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Công an tỉnh và các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có liên quan.

* Giải pháp thực hiện:

+ Tăng cường kiểm tra công tác xuất nhập cảnh của cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh;

+ Tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ các thủ tục về xuất cảnh, nhập cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

5.2. Tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 1737/CT-TTg ngày 20/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo hộ lợi ích chính đáng cho công dân Việt Nam di cư hợp pháp ra nước ngoài để tuyên truyền công tác bảo hộ công dân khi đi lao động ở nước ngoài

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở Ngoại vụ.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có liên quan.

* Giải pháp thực hiện:

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nhằm tuyên truyền đến nhân dân về công tác bảo hộ công dân khi đi lao động, học tập, công tác ở nước ngoài;

+ Hướng dẫn và hỗ trợ cho công dân các thủ tục theo quy định nhằm bảo vệ tốt nhất các lợi ích chính đáng của công dân khi gặp sự cố ở nước ngoài.

6. Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài:

6.1. Tiếp tục thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài nhằm tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; cổ vũ, động viên người Việt Nam ở nước ngoài nâng cao ý thức tự hào dân tộc, lòng yêu nước, gắn bó với quê hương đất nước, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, vươn lên trong cuộc sống, hội nhập vào nước sở tại

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở Ngoại vụ.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Nội vụ, Công an tỉnh, các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có liên quan.

* Giải pháp thực hiện:

+ Tăng cường hợp tác quốc tế với các nước, vùng lãnh thổ có kiều bào tại tỉnh nhằm hỗ trợ bà con có vị trí pháp lý ổn định, bảo đảm cuộc sống lâu dài ở nơi cư trú;

- Huy động nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

6.2. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước cho đối tượng là người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân kiều bào; khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương, tham gia đầu tư và đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở Ngoại vụ.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Công an tỉnh, và các cơ quan có liên quan.

* Giải pháp thực hiện:

+ Thường xuyên quan tâm, tìm hiểu, có biện pháp giải đáp thỏa đáng tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là về các vấn đề liên quan đến đầu tư của Kiều bào tại tỉnh;

+ Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho phép người Việt Nam ở nước ngoài được trở về thăm quê hương, sinh sống, kinh doanh;

+ Tổ chức thăm, hỏi thường xuyên đối tượng người Việt Nam ở nước ngoài đang làm việc, sinh sống tại tỉnh;

+Tổ chức các lớp tập huấn cho thân nhân kiều bào và các cán bộ công chức làm công tác về người nước ngoài tại tỉnh, cũng như các buổi tọa đàm cho kiều bào đầu tư tại tỉnh.

7. Công tác quản lý và vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài:

7.1. Tăng cường công tác vận động viện trợ cho các mục tiêu phát triển trên cơ sở nhu cầu, định hướng, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đầu tư công cộng, thu hút và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ bên ngoài của tỉnh

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Ngoại vụ.

* Giải pháp thực hiện:

Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác vận động viện trợ cho các mục tiêu phát triển trên cơ sở nhu cầu, định hướng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công cộng, thu hút và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ bên ngoài của tỉnh và các ngành, các cấp trong từng giai đoạn.

7.2. Huy động vốn ODA và tiếp nhận các dự án tài trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tỉnh bố trí vốn đối ứng cho các chương trình, dự án, khoản viện trợ theo đúng chương trình, kế hoạch vận động viện trợ đã được phê duyệt

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Ngoại vụ, các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có liên quan.

* Giải pháp thực hiện:

+ Tổ chức tiếp nhận các dự án tài trợ đúng qui trình và quy định;

+ Triển khai quy định mới về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài của nhà tài trợ.

7.3 Hướng dẫn, hỗ trợ các thủ tục để được hoạt động tại tỉnh đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở Ngoại vụ.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có liên quan.

* Giải pháp thực hiện:

+ Thiết lập các mẫu tóm tắt dự án phù hợp với yêu cầu của các quốc gia cần kêu gọi, dịch sang tiếng nước ngoài và gửi đến các cơ quan địa diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức, cá nhân nước ngoài;

+ Tổ chức hướng dẫn các thủ tục hành chính trong việc triển khai các dự án tài trợ tại tỉnh.

8. Công tác đối ngoại nhân dân:

8.1. Phát huy sức mạnh tổng hợp các nguồn lực trí tuệ và vật chất trong xã hội để đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có liên quan.

* Giải pháp thực hiện:

+ Tiếp tục mở rộng quan hệ, đa dạng hóa các đối tác, củng cố, phát triển mạng lưới bạn bè, tăng cường các hoạt động hòa bình, hữu nghị, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động cả về chiều rộng lẫn chiều sâu;

+ Tăng cường công tác vận động, xã hội hóa nguồn lực, xã hội hóa lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân, vận động, hướng dẫn, tập hợp các giới xã hội, nhất là các tổ chức, cá nhân có tiếng nói, doanh nhân, các học giả... để gia tăng hiệu quả quảng bá hình ảnh trong quá trình thực hiện công tác đối ngoại nhân dân;

+ Đẩy mạnh phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng các hội thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh. Nghiên cứu, vận động thành lập thêm các hội hữu nghị thành viên mới trên cơ sở khả năng đối tác và yêu cầu đối ngoại của tỉnh; trước hết là xúc tiến thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, Việt Nam - Thái Lan, Việt Nam - Indonesia. Bên cạnh đó, mở rộng việc thành lập các chi hội hữu nghị ở các địa phương, cơ quan, ngành, trường đại học, cao đẳng của tỉnh. Đồng thời, chú trọng đổi mới phương thức, nội dung hoạt động để nâng cao chất lượng, chiều sâu trí tuệ trong các hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và các Hội hữu nghị thành viên.

8.2. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với các nước, đặc biệt với các nước có mối quan hệ truyền thống như CuBa, Hàn Quốc, Nhật Bản, Lào, Campuchia, Liên bang Nga, Thái Lan...

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Ngoại vụ, các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có liên quan.

* Giải pháp thực hiện:

+ Tham mưu tổ chức các hoạt động kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước;

+ Tổ chức các hoạt động họp mặt, giao lưu văn hóa, thể thao... với các tổ chức nước ngoài ASEAN, Liên bang Nga; với các Tổng lãnh sự Lào, Hàn Quốc;

+ Tổ chức đoàn đi chúc Tết các nước có Hội hữu nghị tại tỉnh.

8.3. Xây dựng kế hoạch hoạt động đối ngoại nhân dân năm 2020

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Ngoại vụ, các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có liên quan.

* Giải pháp thực hiện:

+ Phối hợp với cơ quan tổ chức các sự kiện chính trị - đối ngoại nhân dân nhân các ngày lễ quan trọng của các nước và Việt Nam;

+ Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

+ Triển khai đa dạng các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị nhân dân giúp bạn bè thế giới ngày càng hiểu và ủng hộ ta nhiều hơn nữa;

+ Nâng cao hiệu quả hoạt động của các hội hữu nghị hiện có.

9. Nâng cao chất lượng đội ngũ công tác ngoại vụ của tỉnh:

Tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại và ngoại ngữ, biên, phiên dịch cho công chức ngoại vụ giai đoạn 2016-2020 theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 247/QĐ-TTg ngày 16/02/2016, do Bộ Ngoại giao chủ trì.

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở Ngoại vụ.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có liên quan, Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao.

* Giải pháp thực hiện:

Thông báo kịp thời kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại và ngoại ngữ, biên phiên dịch do Bộ Ngoại giao chủ trì để cán bộ, công chức thuộc tỉnh kịp thời đăng ký tham gia.

10. Thực hiện các công tác xúc tiến du lịch, tuyên truyền quảng bá du lịch ra nước ngoài:

10.1. Tham gia, xúc tiến tại các sự kiện, các hoạt động du lịch quốc tế

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở Du lịch.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Ngoại vụ, Hiệp hội du lịch tỉnh.

* Giải pháp thực hiện:

+ Tham gia các hội chợ du lịch quốc tế được tổ chức trong nước về các thị trường trọng điểm Nhật, Úc, Hàn Quốc và các nước ASEAN;

+ Thực hiện video clip quảng bá du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu trên một số kênh: BBC, CNN, Discovery...

10.2. Khai trương và vận hành Góc văn hóa Bà Rịa - Vũng Tàu tại thành phố Padang, Indonesia

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở Du lịch.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Tài chính, các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có liên quan.

* Giải pháp thực hiện:

Tập trung phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan triển khai thực hiện thành công công tác quảng bá, xúc tiến du lịch của tỉnh (Góc Bà Rịa - Vũng Tàu) tại thành phố Padang, Indonesia

11. Công tác đối ngoại quốc phòng:

Ban chỉ đạo công tác đối ngoại, Tổ công tác Đối ngoại quốc phòng tiếp tục quán triệt các văn bản của Bộ Chính trị, Thủ tướng chính phủ, tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án số 825 của Quân ủy Trung ương về “Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào - Campuchia đến năm 2020 và những năm tiếp theo” theo Chỉ thị số 1150-CT/ĐU ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Đảng ủy Quân khu và Kế hoạch số 1228/KH-BTL ngày 09 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tư lệnh Quân khu.

Thực hiện Công văn số 2802-CV/TU ngày 30 tháng 7 năm 2017 của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tham mưu quán triệt, thực hiện Chỉ thị của Đảng ủy Quân khu về “Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào - Campuchia đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Ngoại vụ, các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có liên quan.

* Giải pháp thực hiện:

+ Tiếp tục thực hiện Đề án số 1937/ĐC-BTL ngày 23 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tư Lệnh Quân khu 7 về Đối ngoại quốc phòng giai đoạn 2014 - 2020.

+ Tiếp tục thực hiện Đề án số 118/ĐA-BCĐ ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Ban chỉ đạo công tác Đối ngoại quốc phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về Đối ngoại quốc phòng giai đoạn 2015 - 2020;

+ Tiếp tục thực hiện Quy chế kết nghĩa giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với Tiểu khu quân sự tỉnh Preah Vihear/Campuchia, ký ngày 27 tháng 7 năm 2015 và biên bản ký kết hợp tác hàng năm giữa hai đơn vị;

+ Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo công tác Đối ngoại - Tổ công tác Đối ngoại quốc phòng thực hiện công tác Đối ngoại Quốc phòng của Đảng, Nhà nước ta, với quan điểm “Bảo vệ tổ quốc từ xa”;

+ Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố duy trì và mở rộng các ký kết hợp tác, kết nghĩa với các Chi khu Quân sự thuộc Tiểu khu Quân sự tỉnh Preah Vihear/Campuchia.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm chung về tổng thể hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh; đồng thời phân công cho các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách ngành, lĩnh vực để chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cụ thể tại mục III của Kế hoạch này.

2. Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có liên quan:

- Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này khẩn trương xây dựng chương trình cụ thể để triển khai thực hiện các nội dung được phân công chủ trì tham mưu.

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chủ trì nêu trên trong việc xây dựng chương trình cụ thể để triển khai thực hiện các nội dung được phân công tại Kế hoạch này.

3. Giao Sở Tài chính nghiên cứu, rà soát, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí cho các hoạt động thực hiện Kế hoạch này.

4. Giao Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối, theo dõi và đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng trách nhiệm và tiến độ về thời gian đã được quy định tại Kế hoạch; đồng thời đánh giá kết quả thực hiện, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch đạt kết quả tốt hơn.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các Sở, Ban, Ngành có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Ngoại vụ để tổng hợp và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- TTr.Tỉnh ủy, TTr.HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành;
- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;
- Công an tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, TH6.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Tuấn

 

PHỤ LỤC:

CÁC ĐOÀN CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI CỦA TỈNH NĂM 2020 (DỰ KIẾN)

I. ĐOÀN DO LÃNH ĐẠO CẤP TỈNH LÀM TRƯỞNG ĐOÀN

TT

Đến nước

Thời gian

Nội dung hoạt động

Thành phần

Số ngày
(không bao gồm thời gian di chuyển)

Cơ quan chủ trì tham mưu

Nguồn kinh phí

1

Hàn Quốc -Nhật Bản

Chậm nhất tháng 4/2020

Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, kết hợp học tập kinh nghiệm, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp

Thường trực Tỉnh ủy (Trưởng Đoàn), các cơ quan có liên quan

06

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ngân sách tỉnh

2

Cuba

Chậm nhất tháng 4/2020

Giao lưu hữu nghị, học tập kinh nghiệm trong các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, xây dựng cầu đường

Thường trực Tỉnh ủy (Trưởng Đoàn), các cơ quan có liên quan

03

Sở Ngoại vụ

Ngân sách tỉnh

3

Indonesia

Quý III/2020

Tổ chức Lễ khánh thành Góc Bà Rịa - Vũng Tàu tại Padang

Lãnh đạo UBND tỉnh (Trưởng Đoàn), các cơ quan có liên quan

03

Sở Du lịch

Ngân sách tỉnh

4

Singapore

Trong năm 2020

Nghiên cứu về công tác quy hoạch, kiến trúc đô thị

Lãnh đạo UBND tỉnh (Trưởng Đoàn), các cơ quan có liên quan

03

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ngân sách tỉnh

II. ĐOÀN CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐOÀN THỂ, ĐỊA PHƯƠNG LÀM TRƯỞNG ĐOÀN THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN

TT

Đến nước

Thời gian

Nội dung hoạt động

Thành phần

Số ngày
(không bao gồm thời gian di chuyển)

Cơ quan chủ trì tổ chức

Nguồn kinh phí

1

Hàn Quốc

Chậm nhất tháng 4/2020 (cùng thời gian với Đoàn đi Hàn Quốc - Nhật Bản do Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng Đoàn, để kết hợp lãnh đạo tỉnh tham gia giao lưu cùng Đoàn)

Giao lưu văn hóa giữa thanh niên Bà Rịa - Vũng Tàu và thanh niên Hàn Quốc

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn (Trưởng Đoàn), các cơ quan liên quan và thanh thiếu niên BR-VT

03

Tỉnh Đoàn

Ngân sách tỉnh và một phần kinh phí tự túc của thanh niên

2

Campuchia

Trong năm 2020

Tổng kết hợp tác năm 2019, ký kết thỏa thuận hợp tác năm 2020 với Tiểu khu quân sự Preah Vihear/Quân khu 4/QĐHD Campuchia

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Trưởng Đoàn), các cơ quan có liên quan

03

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Ngân sách tỉnh

3

Hàn Quốc

Trong năm 2020

Phát triển các quan hệ hợp tác thành phố Gunsan về du lịch, thương mại, trao đổi, giao lưu văn hóa

Lãnh đạo UBND thành phố Vũng Tàu (Trưởng Đoàn), các cơ quan có liên quan

03

UBND thành phố Vũng Tàu

Ngân sách của UBND thành phố Vũng Tàu

4

Liên bang Nga

Trong năm 2020

Giao lưu văn hóa nghệ thuật với Cộng hòa Bashkortostan cùng các đối tác khác

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao (Trưởng Đoàn), các cơ quan có liên quan

03

Sở Văn hóa và Thể thao

Ngân sách tỉnh