Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CTr-UBND

Tuyên Quang, ngày 06 tháng 01 năm 2020

 

CHƯƠNG TRÌNH

HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2020

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế phục vụ phát triển bền vững của địa phương theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI.

2. Các hoạt động đối ngoại đảm bảo bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đối ngoại và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo phù hợp, thiết thực và hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm.

3. Bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Tỉnh ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, sự chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh; phát huy tính chủ động, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành trong việc tham mưu, tổ chức triển khai các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm thúc đẩy xuất khẩu, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, vận động viện trợ phi chính phủ, viện trợ không hoàn lại và các nguồn thay thế để phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Tăng cường kết nối, làm việc với các cơ quan đại diện nước ngoài ở Việt Nam, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, tập đoàn, doanh nghiệp nước ngoài để tuyên truyền, quảng bá cho tỉnh Tuyên Quang, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư; xây dựng kế hoạch tiếp xúc, làm việc và khai thác, vận động các nguồn lực hỗ trợ địa phương phát triển trong các lĩnh vực, như: Nông nghiệp, du lịch cộng đồng, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục và đào tạo.

3. Tiếp tục cụ thể hóa và làm sâu sắc mối quan hệ hợp tác với các đối tác trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2019; tích cực xây dựng, ký kết các thỏa thuận mới trên cơ sở tìm hiểu kỹ tiềm năng, điểm tương đồng và xác định nội dung hợp tác cụ thể, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm.

III. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Việc tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài

Việc tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định tại Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại, Kết luận số 33-KL/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 21/7/2014 của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài và quy định của tỉnh về quản lý các hoạt động đối ngoại.

Năm 2020, tỉnh dự kiến tổ chức 06 đoàn đi công tác nước ngoài với mục đích thăm, làm việc với các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài để tìm kiếm cơ hội hợp tác, xúc tiến, thu hút đầu tư nước ngoài, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong các lĩnh vực tỉnh quan tâm, như: Nông, lâm nghiệp công nghệ cao, du lịch cộng đồng, giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, phát triển hạ tầng,...; tham dự các sự kiện nhằm cụ thể hoá và tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống.

(Có Bảng kế hoạch đoàn ra năm 2020 kèm theo)

2. Việc mời và đón tiếp các đoàn nước ngoài vào tỉnh

Thực hiện nghiêm các quy định về việc mời, đón tiếp, làm việc với các đoàn nước ngoài đến thăm, làm việc tại tỉnh theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, quy định của tỉnh về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại, quản lý đoàn nước ngoài, đoàn quốc tế vào thăm, làm việc trên địa bàn tỉnh và quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú và hoạt động tại tỉnh Tuyên Quang.

Năm 2020, dự kiến mời, đón tiếp các đoàn nước ngoài, đoàn quốc tế thăm, làm việc tại tỉnh, như sau:

+ Đoàn cơ quan đại diện nước ngoài ở Việt Nam, địa phương nước ngoài, tổ chức quốc tế, tập đoàn, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài, tổ chức phi chính phủ thăm, làm việc, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại tỉnh, tài trợ về kinh tế thương mại, nông lâm nghiệp, du lịch, giáo dục đào tạo, an sinh xã hội, ký kết thoả thuận hợp tác với tỉnh, tham dự Lễ hội Thành Tuyên năm 2020.

+ Các đoàn nước ngoài khác đến làm việc tại tỉnh với mục đích giao lưu hữu nghị nhân dịp tổ chức các sự kiện chính trị trọng đại của các nước, các địa phương, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam và nhân dịp kỷ niệm các sự kiện lớn giữa Việt Nam và các nước,...

(Có Bảng kế hoạch đoàn vào năm 2020 kèm theo)

3. Về hoạt động hợp tác, giao lưu với nước ngoài

Tiếp tục kết nối để thiết lập quan hệ hợp tác với tỉnh Oita, Nhật Bản; duy trì các hoạt động giao lưu, hợp tác với đối tác truyền thống (tỉnh Xiêng Khoảng, Lào; thành phố Anseong, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc) trên các lĩnh vực đang triển khai hiệu quả, đồng thời mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mới, như: Du lịch cộng đồng, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục đào tạo,...; tích cực tìm hiểu, kết nối mở rộng quan hệ hợp tác với địa phương các nước, như: Ốt-xtrây-li-a, các nước trong khối ASEAN, một số nước Châu Âu,...

Tích cực tiếp xúc với các bộ, ban, ngành Trung ương, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và cơ quan đại diện nước ngoài ở Việt Nam, tổ chức quốc tế, một số địa phương nước ngoài để trao đổi thông tin, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu hợp tác của tỉnh nhằm thu hút đầu tư, tranh thủ nguồn lực góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

4. Công tác ngoại giao văn hóa

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch triển khai Chiến lược ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2014-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 16/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về văn hóa, du lịch; đa dạng các hình thức văn hóa đối ngoại, nâng cao chất lượng du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước đến tỉnh Tuyên Quang.

Sản xuất tài liệu, ấn phẩm giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch, các giá trị di sản văn hóa tiêu biểu trên địa bàn tỉnh, xây dựng chương trình, lễ hội văn hóa nghệ thuật đặc sắc tham gia biểu diễn tại các sự kiện văn hóa lớn, có ý nghĩa quan trọng của Việt Nam và các nước nói chung, của tỉnh Tuyên Quang cũng như của các đối tác nói riêng, như: Gửi thư, điện chúc mừng nhân các ngày lễ lớn, tổ chức hoặc đăng cai tổ chức các sự kiện, lễ hội, hội nghị giao lưu hợp tác quốc tế, xúc tiến đầu tư; tổ chức đoàn đại biểu của tỉnh tham dự các hội nghị, hội thảo, lễ hội, lễ kỷ niệm các ngày lễ lớn của các nước,...

Tăng cường kết nối, tổ chức các chương trình biểu diễn, giao lưu văn hóa nghệ thuật với các đoàn văn hóa nghệ thuật của nước ngoài nhằm tăng cường sự trao đổi, hiểu biết về văn hóa của các địa phương trên thế giới. Tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2020 gắn với sự kiện văn hóa cấp quốc gia hoặc cấp tỉnh.

5. Công tác ngoại giao kinh tế

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 31-CTr/TU ngày 14/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 08/8/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 26/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Nghiên cứu cơ hội đầu tư, thị trường tiềm năng và xây dựng chiến lược xúc tiến đầu tư nhằm xác định ngành, lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh để ưu tiên thu hút đầu tư. Thực hiện hỗ trợ, tư vấn thủ tục đầu tư, thực hiện dự án cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà tài trợ trong và ngoài nước đến nghiên cứu, tìm hiểu môi trường đầu tư, kinh doanh và viện trợ tại tỉnh.

Tăng cường kết nối, tổ chức các cuộc tiếp xúc, làm việc cũng như đón tiếp đoàn công tác của các cơ quan đại diện nước ngoài ở Việt Nam, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, tập đoàn, doanh nghiệp nước ngoài để thu hút các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội. Phấn đấu trong năm 2020, tổ chức ít nhất 10 cuộc gặp gỡ, làm việc với cơ quan đại diện nước ngoài ở Việt Nam; tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, tập đoàn, doanh nghiệp nước ngoài.

Tham dự các hội nghị, hội thảo xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, đồng thời gửi tài liệu, ấn phẩm, profile dự án trưng bày, giới thiệu, quảng bá tại hội nghị xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước.

Hệ thống hóa, số hóa số liệu, dữ liệu về quy hoạch tổng thể, quy định pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư, môi trường, đất đai, cơ sở dữ liệu chuyên sâu về các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

6. Công tác đối ngoại nhân dân

Phát huy vai trò đầu mối của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh trong hoạt động đối ngoại nhân dân nhằm mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương, tổ chức nước ngoài. Tăng cường vận động viện trợ và nâng cao hiệu quả hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Thúc đẩy hoạt động của các hội hữu nghị để củng cố, phát triển tình hữu nghị giữa nhân dân tỉnh Tuyên Quang với nhân dân địa phương, tổ chức hòa bình đoàn kết hữu nghị của các quốc gia trên thế giới nói riêng, tình hữu nghị giữa dân tộc Việt Nam với các quốc gia trên thế giới nói chung.

7. Công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Tích cực kết nối, trao đổi, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và cộng đồng người Tuyên Quang ở nước ngoài nói riêng thông qua các cuộc gặp gỡ, làm việc trực tiếp và thông qua các chuyến thăm, làm việc tại nước ngoài của lãnh đạo tỉnh nhằm huy động các nguồn lực về vốn, công nghệ và tri thức để thực hiện các dự án hợp tác về y tế, giáo dục, văn hóa xã hội trên địa bàn tỉnh; tăng cường thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động tại tỉnh.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan làm tốt công tác lãnh sự, bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài.

8. Công tác thông tin đối ngoại

Đẩy mạnh đổi mới, đa dạng hình thức, phương thức tuyên truyền, thông tin đối ngoại phục vụ hội nhập quốc tế; tuyên truyền các vấn đề về nhân quyền, chủ quyền biển, đảo và biên giới, lãnh thổ quốc gia. Xây dựng các ấn phẩm, quà tặng mang đặc trưng của tỉnh Tuyên Quang.

Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của Trang Thông tin đối ngoại tỉnh Tuyên Quang (tiếng Việt và tiếng Anh), Trang thông tin điện tử Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang, Trang thông tin điện tử “Lễ hội Thành Tuyên”, “Du lịch Tuyên Quang” và “Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Tuyên Quang”.

Hỗ trợ, hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông, phóng viên nước ngoài thực hiện các sản phẩm truyền thông giới thiệu, quảng bá hình ảnh của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng ở nước ngoài.

9. Việc ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế; tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

Tích cực tham gia và thực hiện hiệu quả các thỏa thuận quốc tế đã ký kết với các địa phương, tổ chức nước ngoài, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến tới ký kết Biên bản ghi nhớ giữa tỉnh Tuyên Quang với tỉnh Oita, Nhật Bản; tiếp tục vận động ký kết và ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh ký kết các thỏa thuận quốc tế, đặc biệt trong các lĩnh vực, như: Kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, nông, lâm nghiệp,...

Thực hiện quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế theo quy định của pháp luật. Đăng cai tổ chức một số hội nghị và hội thảo quốc tế theo chương trình hợp tác và theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị của Việt Nam hoặc nước ngoài.

10. Công tác đảm bảo an ninh quốc gia và quản lý nhà nước về đối ngoại

Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay; Chỉ thị số 38/CT-BCT ngày 21/7/2014 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài; Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 277-QĐ/TU ngày 25/11/2016 của Tỉnh ủy và các văn bản liên quan của tỉnh về quản lý các hoạt động đối ngoại; tăng cường công tác thanh tra ngoại giao nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về các hoạt động đối ngoại.

Gắn công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để hội nhập, phát triển.

Tiếp tục kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác đối ngoại của tỉnh đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục thực hiện tốt cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp giữa tỉnh với các cơ quan Trung ương trong triển khai các hoạt động đối ngoại của tỉnh; thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình này (gửi Sở Ngoại vụ để tổng hợp, theo dõi chung); định kỳ 6 tháng và hằng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện (đồng gửi Sở Ngoại vụ để tổng hợp).

2. Sở Ngoại vụ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Chương trình hoạt động đối ngoại tỉnh Tuyên Quang năm 2020; định kỳ (hoặc đột xuất) tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Ban Đối ngoại Trung ương;
- Bộ Ngoại giao;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; (báo cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang;
- Lưu: VT - NgV

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thực

 

BẢNG KẾ HOẠCH ĐOÀN RA NĂM 2020

(Kèm theo Chương trình số: 01/CTr-UBND ngày 06/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

TT

Tên đoàn

Danh nghĩa đoàn

Trưởng đoàn

Số thành viên

Đến nước

Đối tác làm việc

Nội dung hoạt động

Số ngày

Thời gian thực hiện

Nguồn kinh phí

1

Đoàn công tác tỉnh Tuyên Quang

Làm việc

Đ/c

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

7

 Nhật Bản

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka; một số tổ chức, doanh nghiệp của Nhật Bản, Cộng đồng người Việt Nam ở Nhật Bản

- Làm việc với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka.

- Trao đổi, làm việc với chính quyền tỉnh Oita về thỏa thuận hợp tác giữa hai địa phương.

- Gặp gỡ một số tổ chức, doanh nghiệp của Nhật Bản về công nghiệp phụ trợ.

3

Quý I/2020

Ngân sách tỉnh

2

Đoàn công tác tỉnh Tuyên Quang

Làm việc, dự Đại hội TDTT

Đ/c

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

7

Lào

Tỉnh Xiêng Khoảng, thủ đô Viêng Chăn

- Dự Đại hội thể dục thể thao và Lễ công bố Di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận (Cánh đồng Chum).

- Kiểm tra các dự án do tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ tỉnh Xiêng Khoảng.

- Trao đổi, làm với một số cơ quan, tổ chức.

3

Quý I/2020

Ngân sách tỉnh

3

Đoàn công tác tỉnh Tuyên Quang

Làm việc, xúc tiến đầu tư

Đ/c

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

7

Pháp, Bỉ, Hà Lan

Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Bỉ, Hà Lan; một số địa phương, tổ chức, doanh nghiệp của Pháp, Bỉ, Hà Lan; cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, Bỉ, Hà Lan

- Làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Bỉ, Hà Lan.

- Làm việc với một số địa phương, tổ chức hỗ trợ kinh doanh và đầu tư, doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu, nhà đầu tư tiềm năng tại Pháp, Bỉ, Hà Lan để tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; công nghiệp chế biến gỗ; giáo dục đào tạo.

- Gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, Bỉ, Hà Lan.

9

Quý I/2020

Ngân sách tỉnh

4

Đoàn công tác tỉnh Tuyên Quang

Làm việc, xúc tiến đầu tư

Đ/c

Chủ tịch UBND tỉnh

10

Thụy Sĩ, Thụy Điển, Phần Lan

Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ, Thụy Điển, Phần Lan; một số địa phương, tổ chức, doanh nghiệp của Thụy Sĩ, Thụy Điển, Phần Lan

- Làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sỹ, Thụy Điển, Phần Lan.

- Xúc tiến thương mại, tìm kiếm cơ hội hợp tác sản xuất kinh doanh và đầu tư với một số địa phương, tổ chức, doanh nghiệp Thụy Sỹ, Thụy Điển, Phần Lan để thu hút đầu tư vào tỉnh.

- Gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sỹ, Thụy Điển, Phần Lan.

9

Quý II/2020

Ngân sách tỉnh

5

Đoàn công tác tỉnh Tuyên Quang

Làm việc

Đ/c

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

7

Ốt-xtrây-li-a, Niu Di-lân

Đại sứ quán Việt Nam tại Ốt-xtrây-li-a, Niu Di-lân; cơ quan, tổ chức của Ốt-xtrây-li-a, Niu Di-lân

- Làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Ốt-xtrây-li-a và Niu Di-lân.

- Làm việc với chính quyền, các cơ quan của Ốt-xtrây-li-a, Niu Di-lân để tìm hiểu, học tập kinh nghiệm về công tác bầu cử hội đồng nhân dân các cấp.

6

Quý III/2020

Ngân sách tỉnh

6

Đoàn công tác tỉnh Tuyên Quang

Làm việc, dự lễ hội

Đ/c

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

7

Hàn Quốc

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc; Chính quyền thành phố Anseong, tỉnh Gyeonggi; một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của Hàn Quốc

- Làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.

- Dự Lễ hội Anseong Matchum Namsadang Baudeogi tại thành phố Anseong.

- Gặp gỡ, làm việc với một số doanh nghiệp Hàn Quốc về nông nghiệp công nghệ cao.

3

Quý IV/2020

Ngân sách tỉnh