Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH HÀ TĨNH NĂM 2020

Căn cứ Quyết định, số 1486/QĐ-TTg ngày 06/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018- 2020; Nghị định số 72/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về Quản lý hoạt động thông tin đối ngoại; Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Thực hiện Văn bản số 3362/BTTTT-TTĐN ngày 02/10/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch công tác Thông tin đối ngoại tỉnh Hà Tĩnh năm 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và của Nhân dân trong tỉnh về vai trò, vị trí của thông tin đối ngoại đối với sự phát triển của đất nước, của tỉnh.

- Đẩy mạnh các hoạt động thông tin đối ngoại nhằm quảng bá hình ảnh quê hương, con người, lịch sử, văn hóa, thành tựu, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến với cả nước, các nước trên thế giới và người Việt Nam ở nước ngoài; thông tin tình hình khu vực, thế giới đến với Nhân dân trong tỉnh.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh được triển khai thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về thông tin đối ngoại và các chủ trương, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát và quản lý điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại.

- Kết hợp chặt chẽ giữa thông tin đối ngoại với các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh; đảm bảo chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định hiện hành.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động thông tin đối ngoại

Xây dựng văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nội dung tuyên truyền, thực hiện hoạt động thông tin đối ngoại theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông

- Đơn vị phối hợp: Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2020.

2. Rà soát, bố trí cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại ở các cơ quan, đơn vị trong tỉnh

Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; các tổ chức chính trị-xã hội rà soát, phân công 01 lãnh đạo kiêm nhiệm phụ trách chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại và bố trí 01 cán bộ kiêm nhiệm phụ trách công tác thông tin đối ngoại tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

- Thời gian: Ngay sau khi Kế hoạch này được ban hành.

- Đơn vị chủ trì: Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông.

3. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về thông tin đối ngoại

Tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại, cung cấp thông tin về tình hình trong nước, quốc tế và tình hình Biển Đông cho những người làm công tác thông tin đối ngoại, người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh và tập huấn phương pháp, kỹ năng công tác thông tin đối ngoại

- Thời gian: Quý III/2020.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan.

4. Triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại

4.1. Giải thích, làm rõ thông tin sai lệch

Tiếp tục triển khai công tác dự báo, chủ động tổ chức theo dõi và tổng hợp dư luận báo chí trong và ngoài nước phản ánh về tình hình của tỉnh trong tình hình mới.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2020.

- Đơn vị chủ trì:

+ Sở Thông tin và Truyền thông: Theo dõi, tổng hợp thông tin trên báo chí trong nước.

+ Sở Ngoại vụ: Theo dõi, tổng hợp thông tin trên báo chí nước ngoài.

- Đơn vị phối hợp: Hội Nhà báo tỉnh; Công an tỉnh; các đơn vị, địa phương có nội dung thông tin báo đăng tải.

4.2. Quảng bá hình ảnh tỉnh

- Xây dựng hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh của tỉnh bằng tiếng Việt và tiếng Anh, tiếng Trung Quốc.

- Tuyên truyền về thành tựu của đất nước, của tỉnh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giới thiệu cơ chế, chính sách ưu đãi của tỉnh nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; tiềm năng phát triển hợp tác của Việt Nam nói chung, của tỉnh Hà Tĩnh nói riêng; thông tin về tình hình quốc tế, quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

- Tăng cường hợp tác với các cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông trong và ngoài nước thực hiện các sản phẩm truyền thông quảng bá hình ảnh của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng; triển khai quảng bá hình ảnh tỉnh qua các kênh khác trên môi trường Internet, mạng xã hội.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức phát lại nội dung thông tin đối ngoại đã phát trên Đài Phát thanh - Truyền hình Việt Nam theo Thông tư số 03/2019/TT-BTTTT ngày 06/5/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2020.

Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan.

4.3. Thông tin đối ngoại về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật

- Tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh trong năm 2020 gắn với các sự kiện văn hóa, chính trị lớn của tỉnh như: Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VII; Kỷ niệm 190 năm thành lập (1831 - 2021) và 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh (1991 - 2021); Tuyên truyền về Kỷ niệm 200 năm ngày mất của Đại thi hào Nguyễn Du tại Pháp; Lễ ký kết biên bản Thỏa thuận thiết lập quan hệ hữu nghị của tỉnh Hà Tĩnh với chính quyền tỉnh Tula, Liên bang Nga; Hội nghị cấp cao thường niên giữa Hà Tĩnh với tỉnh Bolykhămxay và giữa Hà Tĩnh với tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào; Hội nghị cấp cao 9 tỉnh 3 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan sử dụng đường 8 và đường 12 lần thứ XXIII...

- Tập trung tuyên truyền về vai trò, vị thế và đóng góp của Việt Nam trong ASEAN nhân dịp kỷ niệm tròn 25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN và đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020; vai trò của Việt Nam khi trở thành thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về yêu cầu hội nhập quốc tế, các cơ hội và thách thức, nhiệm vụ trọng yếu khi tham gia ký kết, phê chuẩn và triển khai các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2020.

Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông

Đơn vị phối hợp: Sở Ngoại vụ; các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan.

4.4. Đẩy mạnh tuyên truyền về biên giới lãnh thổ, biển, đảo; tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Lào và Campuchia trong tình hình mới

- Tuyên truyền sâu rộng và hiệu quả các văn bản pháp lý song phương về biên giới được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, trong đó có Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới, Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào có hiệu lực từ ngày 05/9/2017.

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về lợi ích, kết quả phân giới, cắm mốc đã hoàn thành trên thực địa giữa Việt Nam và Campuchia; ý nghĩa, tầm quan trọng về vấn đề biên giới đất liền giữa hai nước; tầm quan trọng của việc thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận giữa hai nước, cũng như việc giải quyết các vấn đề tồn đọng.

- Tuyên truyền, phản bác kịp thời các quan điểm, thông tin phá hoại mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam với các nước láng giềng.

- Tổ chức triển lãm, trưng bày, phổ biến các tư liệu, bản đồ, bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển, đảo giai đoạn 2019 - 2020.

- Xây dựng, biên soạn nội dung cung cấp thông tin cho Cụm Thông tin đối ngoại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Cụm thông tin đối ngoại Khu kinh, tế Vũng Áng.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2020.

Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn.

Đơn vị phối hợp: Các cơ quan báo chí địa phương, các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

5. Triển khai các chương trình, dự án thông tin đối ngoại

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, ứng dụng CNTT nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại; đẩy mạnh hoạt động thông tin, quảng bá hình ảnh của tỉnh đến đến với kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, các nước, vùng lãnh thổ trong khu vực và quốc tế.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nội dung theo Kế hoạch này lập đề cương dự toán kinh phí cụ thể, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng, hướng dẫn cung cấp nội dung thông tin, tuyên truyền về thông tin đối ngoại; tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại; đồng thời chủ động phản bác các thông tin, luận điệu sai trái làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh.

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh quản lý, vận hành các Cụm Thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh hoạt động hiệu quả.

- Sơ kết, tổng kết hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh; đề nghị khen thưởng, kỷ luật đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích hoặc thiếu trách nhiệm trong hoạt động thông tin đối ngoại.

2. Sở Ngoại vụ

- Chủ trì triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại ở nước ngoài theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, trong đó có các hoạt động được tổ chức lồng ghép trong các đoàn ra của tỉnh. Chủ động cung cấp thông tin kinh tế - xã hội, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh khi tiếp xúc, làm việc với các tổ chức, cá nhân nước ngoài và Trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài.

- Chủ trì việc quản lý, hướng dẫn các đoàn báo chí nước ngoài đến tác nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Làm đầu mối liên hệ, phối hợp với Bộ Ngoại giao và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong triển khai các chương trình, kế hoạch thông tin, tuyên truyền đối ngoại có liên quan của địa phương đã được UBND tỉnh phê duyệt.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan cập nhật, cung cấp kịp thời các thông tin, số liệu liên quan về tình hình thu hút đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh, tình hình vận động viện trợ và triển khai thực hiện các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn viện trợ phi chính phủ (NGO) trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp tham mưu phương án tuyên truyền đối với các hoạt động xúc tiến đầu tư ở nước ngoài để các thông tin, hình ảnh của tỉnh được quảng bá rộng rãi trên các phương tiện truyền thông.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng các chương trình văn hóa, nghệ thuật để quảng bá, trao đổi, hợp tác về văn hóa, xúc tiến du lịch ở trong nước và ở nước ngoài.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp thông tin, dữ liệu giới thiệu về lịch sử, truyền thống, văn hóa, du lịch, danh lam thắng cảnh, quê hương và con người Hà Tĩnh.

5. Sở Công Thương

- Chủ trì tổ chức và tham gia các cuộc triển lãm, hội chợ thương mại với các nước trong khu vực; đồng thời thông qua đó giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh về kinh tế, phát triển hàng hóa và thương hiệu của các doanh nghiệp, làng nghề truyền thống trong tỉnh đến các nước trên thế giới.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức phổ biến, bồi dưỡng kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế, các Hiệp định thương mại mà Việt Nam đã ký kết cho các đối tượng làm công tác thông tin đối ngoại.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông quản lý, vận hành Cụm thông tin đối ngoại tại Khu kinh tế Vũng Áng; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin đối ngoại cho cán bộ, công chức, viên chức và các thành phần liên quan trong Khu kinh tế.

12. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Trên cơ sở Kế hoạch của tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện công tác thông tin đối ngoại phù hợp với tình hình thực tế; định kỳ 06 tháng/năm báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông).

- Đẩy mạnh việc tuyên truyền, quảng bá về thế mạnh, tiềm năng của ngành, đơn vị, địa phương trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc cung cấp thông tin cho báo chí trong và ngoài nước về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực và địa bàn quản lý theo quy định.

- Phân công lãnh đạo và cán bộ kiêm nhiệm chịu trách nhiệm triển khai hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn và lĩnh vực đơn vị quản lý.

Trên đây là Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Hà Tĩnh năm 2020, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để kịp thời chỉ đạo, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục TTĐN, Bộ TT&TT;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Chánh VP, các Phó CVP;
- Trung tâm TT-CB-TH;
- Lưu: VT, PC1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Vinh