Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 273/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 05 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH NINH THUẬN NĂM 2020

Căn cứ Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 7/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại;

Căn cứ Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 85/2018/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Căn cứ Kế hoạch số 5323/KH-UBND ngày 10/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Căn cứ Công văn số 3362/BTTTT-TTĐN ngày 02/10/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2020;

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Ninh Thuận năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh, giúp công tác thông tin đối ngoại được triển khai chủ động, toàn diện, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; kết hợp chặt chẽ thông tin đối ngoại với thông tin đối nội; giữa thông tin đối ngoại với các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa đối ngoại; giữa ngoại giao Nhà nước với đối ngoại của Đảng, đối ngoại Nhân dân.

b) Thông qua công tác thông tin đối ngoại để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, nét đẹp văn hóa, những thành tựu, tiềm năng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh ra thế giới và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với sự nghiệp đổi mới, hội nhập của đất nước, của tỉnh; đồng thời thông tin tình hình thế giới đến với Nhân dân trong tỉnh giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh, đấu tranh phản bác những thông tin sai trái của các thế lực thù địch, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

c) Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát và quản lý điều hành của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Trung ương và địa phương nhằm góp phần thực hiện tốt đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

d) Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ về thông tin đối ngoại; nâng cao hiệu quả tuyên truyền đối ngoại; khai thác tối đa các cơ hội thuận lợi, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài cho phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước.

2. Yêu cầu

a) Bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về thông tin đối ngoại; các chương trình hành động về hội nhập quốc tế; bám sát định hướng, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

b) Chấp hành nghiêm túc chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại theo các quy định hiện hành.

c) Việc tổ chức quán triệt các hoạt động thông tin đối ngoại phải được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp tình hình thực tế địa phương.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn về thông tin đối ngoại

- Triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 85/2018/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy chế hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Tiếp tục ban hành văn bản quản lý, triển khai về thông tin đối ngoại theo sự chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương.

2. Phân công, bố trí cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại

- Các Sở, ngành, địa phương:

+ Phân công 01 lãnh đạo phụ trách công tác thông tin đối ngoại.

+ Phân công 01 cán bộ kiêm nhiệm giúp lãnh đạo tổ chức thực hiện công tác thông tin đối ngoại ở các Sở, ngành, địa phương. Văn bản phân công gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 01/6/2020 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Bảo đảm các điều kiện vật chất, kinh phí cho các hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

3. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về thông tin đối ngoại

Tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác thông tin đối ngoại, chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế, tình hình Biển Đông cho cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh và các đối tượng tham gia hoạt động thông tin đối ngoại theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian: Dự kiến tổ chức trong quý III/2020.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Cục Thông tin đối ngoại (Bộ Thông tin và Truyền thông), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại

4.1. Giải thích, làm rõ thông tin sai lệch

a) Tổng hợp thông tin báo chí trong nước và nước ngoài phản ánh về Ninh Thuận

+ Chủ động tổ chức theo dõi và tổng hợp dư luận báo chí trong và ngoài nước về địa phương. Thực hiện đúng quy chế phát ngôn; định hướng và cung cấp thông tin cho báo chí trong và ngoài nước phù hợp với điều kiện, đảm bảo an ninh - chính trị, phục vụ công tác thông tin đối ngoại của địa phương.

+ Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về quyền con người ở Việt Nam (Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ) chủ động, kịp thời cung cấp thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí trên địa bàn về các vấn đề được dư luận trong và ngoài nước quan tâm, nhất là vấn đề Biển Đông - hải đảo, tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền, các thông tin sai lệch ảnh hưởng uy tín của tỉnh.

Thời gian: Xuyên suốt năm 2020

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông

Đơn vị phối hợp thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh, Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Họp báo cung cấp thông tin

Định kỳ 3 tháng một lần, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì họp báo thông tin về tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh cho các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh.

Định kỳ hàng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tổ chức họp báo, định hướng thông tin cho các cơ quan báo chí, Phóng viên thường trú của Báo Trung ương trên địa bàn tỉnh.

4.2. Quảng bá hình ảnh của tỉnh

a) Tổ chức và tham gia các sự kiện xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tỉnh ra nước ngoài

- Tổ chức hoặc tham gia các cuộc triển lãm và hội chợ thương mại, du lịch với các nước trong khu vực, thông qua đó giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, tiềm năng, thế mạnh và thương hiệu của các doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên báo chí địa phương tham quan, giao lưu, tác nghiệp ở một số nước trong khu vực nhằm học hỏi kinh nghiệm, hợp tác thông tin, quảng bá hình ảnh và giới thiệu tiềm năng thu hút đầu tư, du lịch của tỉnh.

- Tăng cường hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông, phóng viên nước ngoài thực hiện các sản phẩm truyền thông quảng bá hình ảnh, giới thiệu về những nét văn hóa đặc trưng, quảng bá các danh lam, thắng cảnh, các cơ sở làng nghề truyền thống và các điểm du lịch nhằm kêu gọi, vận động đầu tư cho tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng của nước ngoài.

b) Quảng bá hình ảnh, tiềm năng của địa phương thông qua các ngày hội văn hóa của tỉnh và các hoạt động trao đổi đoàn song phương và đa phương

- Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Ninh Thuận qua chương trình hoạt động về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; qua các sự kiện, hội nghị giao lưu, hợp tác quốc tế, xúc tiến đầu tư, đón tiếp và làm việc với các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Ninh Thuận, qua các kênh đối ngoại của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), các kênh truyền hình đối ngoại VTV, các báo và tạp chí xuất bản ra nước ngoài.

- Chú trọng tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Ninh Thuận tại các hoạt động đối ngoại lớn của tỉnh, các hoạt động Ngoại giao Văn hóa trong năm 2020.

- Xây dựng các chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc trưng của Ninh Thuận để tham gia biểu diễn tại các sự kiện văn hóa lớn trong và ngoài nước và kiều bào ta ở nước ngoài; tham gia các hoạt động thể thao, hợp tác tổ chức các giải thể thao chuyên nghiệp và phong trào với các nước trong khu vực.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương và địa phương liên quan.

- Thời gian thực hiện: Xuyên suốt năm 2020

c) Xây dựng phim tài liệu giới thiệu tổng quan về tiềm năng, cơ hội đầu tư và những chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh; Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, tình hình phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Ninh Thuận trên các kênh truyền thông đối ngoại quốc gia như VOV5, VTV4, VTC10, các báo và tạp chí xuất bản ra nước ngoài.

Nội dung: Phục vụ công tác xúc tiến đầu tư, các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh.

Thời gian: Quý IV/2020.

Thời lượng: 10 phút.

Số lượng: 01 phim tài liệu.

Số lượng đĩa: 700 thiết bị lưu trữ USB.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Anh, Nhật, Hàn.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

d) Cung cấp thông tin cho báo chí, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, các nhà đầu tư trong và ngoài nước về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận; hoạt động đối ngoại của lãnh đạo tỉnh

- Thời gian thực hiện: Hằng quý.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương và các cơ quan liên quan.

đ) Triển khai quảng bá hình ảnh đất nước, tỉnh Ninh Thuận trên mạng xã hội, internet; chỉ đạo, hướng dẫn Đài Phát thanh, Truyền hình tỉnh phát lại nội dung thông tin đối ngoại trên Đài Phát thanh, Truyền hình quốc gia theo Thông tư số 03/2019/TT-BTTTT ngày 06/5/2019 về quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

4.3. Thông tin đối ngoại về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật trong năm 2020

- Tuyên truyền những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại, sự kiện văn hóa của đất nước, của tỉnh Ninh Thuận trong năm 2020.

- Tuyên truyền về các sự kiện đối ngoại trọng tâm của đất nước, của tỉnh, các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật trong năm 2020 theo Quyết định số 1117/QĐ-TTg , ngày 28/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017-2020”.

- Tập trung tuyên truyền về vai trò, vị thế và đóng góp của Việt Nam trong ASEAN nhân dịp kỷ niệm tròn 25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN và đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020; vai trò của Việt Nam khi trở thành thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về yêu cầu hội nhập quốc tế, các cơ hội và thách thức, nhiệm vụ trọng yếu khi tham gia ký kết, phê chuẩn và triển khai các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới.

- Tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước nói chung và tỉnh Ninh Thuận nói riêng; các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo tỉnh làm việc tại nước ngoại và các đoàn nước ngoài đến làm việc tỉnh; các chương trình hợp tác phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; phổ biến thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế, khuyến khích sự tham gia tích cực và chủ động của khu vực tư nhân, các hiệp hội, ngành nghề, các tổ chức chính trị-xã hội và người dân trong việc tìm hiểu, thực thi các cam kết quốc tế trong hội nhập kinh tế quốc tế.

4.4. Tuyên truyền về biên giới lãnh thổ, biển, đảo; tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Lào và Campuchia trong tình hình mới

- Tiếp tục triển khai, tuyên truyền thực hiện Quyết định 30/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Campuchia đến năm 2020.

- Chủ động triển khai sưu tầm, bổ sung tư liệu khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền. Đổi mới nội dung và các hình thức truyền thông về biên giới, biển đảo.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin về lợi ích, kết quả phân giới, cắm mốc đã hoàn thành trên thực địa giữa Việt Nam và Campuchia; ý nghĩa, tầm quan trọng về vấn đề biên giới đất liền giữa hai nước; tầm quan trọng của hai nước trong việc thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận giữa hai nước, cũng như việc giải quyết các vấn đề tồn đọng.

- Triển khai thực hiện các đề án của Chính phủ tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Lào, Campuchia trong tình hình mới. Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Ngày hội Thắm tình hữu nghị Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia.

- Triển khai tuyên truyền các nội dung hoạt động liên quan đến Kế hoạch về triển khai thực hiện Chương trình hành động số 246-CTr/TU ngày 02/01/2019 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh Ninh Thuận).

5. Triển khai tổng kết, đánh giá công tác thông tin đối ngoại của tỉnh năm 2020

- Tổ chức tổng kết để đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, khó khăn và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Đề xuất, kiến nghị với Trung ương những vấn đề cần giải quyết trong công tác đối ngoại và thông tin đối ngoại.

- Khen thưởng định kỳ và đột xuất đối với những đơn vị thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại, đồng thời phê bình những đơn vị chưa thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin đối ngoại.

- Thời gian: Theo định kỳ 01 năm.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo Công tác TTĐN tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép đoàn phóng viên báo chí nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở, ban ngành liên quan chuẩn bị và tổ chức để lãnh đạo tỉnh trả lời các cuộc phỏng vấn báo chí trong nước và nước ngoài liên quan đến hoạt động thông tin đối ngoại.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Là cơ quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại; hướng dẫn, theo dõi, giám sát, tổng hợp các báo cáo, tổng kết tình hình và kết quả thực hiện; đề nghị khen thưởng đối với các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động thông tin đối ngoại.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành xây dựng kế hoạch, văn bản chỉ đạo, quy chế quản lý và tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại, biện pháp hỗ trợ cho cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về thông tin đối ngoại cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại tại địa phương.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan ngôn luận tham gia đấu tranh chống lại các âm mưu; thông tin xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Phối hợp với Công an tỉnh theo dõi, phản ánh với lãnh đạo các thông tin báo chí nước ngoài liên quan đến Ninh Thuận.

- Hướng dẫn việc xây dựng và tổng hợp kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2020 trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại ở các ngành, các cấp.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các buổi họp báo định kỳ hoặc đột xuất, cung cấp thông tin cho báo chí, các tổ chức và cá nhân quan tâm; phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý, định hướng hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

- Bảo đảm an ninh-an toàn kỹ thuật, cập nhật kịp thời nội dung về thông tin đối ngoại trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

- Tăng cường công tác quản lý thông tin, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm kịp thời trong hoạt động báo chí, truyền thông về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy định kỳ cung cấp tài liệu tuyên truyền quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và các văn bản pháp luật của Nhà nước trong công tác thông tin đối ngoại đến cơ quan báo chí địa phương và hệ thống thông tin cơ sở; theo dõi dư luận báo chí trong và ngoài nước về tình hình của tỉnh; tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời phản bác các thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch, tài liệu phục vụ công tác Xúc tiến đầu tư; các ấn phẩm, sản phẩm giới thiệu về đầu tư tại Ninh Thuận.

- Cung cấp kịp thời các thông tin, số liệu liên quan về tình hình thu hút đầu tư, tình hình vận động viện trợ và triển khai thực hiện các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chú trọng tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Ninh Thuận tại các hoạt động đối ngoại lớn của tỉnh, các hoạt động Ngoại giao Văn hóa trong năm 2020.

- Tham gia các cuộc triển lãm và hội chợ thương mại, du lịch với các nước trong khu vực, thông qua đó học hỏi kinh nghiệm, hợp tác thông tin, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, tiềm năng, thế mạnh và thương hiệu của các doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận. Quảng bá hình ảnh và giới thiệu tiềm năng thu hút đầu tư, du lịch của tỉnh.

- Tranh thủ sự quan tâm của báo chí nước ngoài để giới thiệu về những nét văn hóa đặc trưng, quảng bá các danh lanh, thắng cảnh, các cơ sở làng nghề truyền thống và các điểm du lịch nhằm kêu gọi, vận động đầu tư cho tỉnh.

- Xây dựng các chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc trưng của Ninh Thuận để tham gia biểu diễn tại các sự kiện văn hóa lớn trong và ngoài nước và kiều bào ta ở nước ngoài; tham gia các hoạt động thể thao, hợp tác tổ chức các giải thể thao chuyên nghiệp và phong trào với các nước trong khu vực.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại thông qua hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch.

- Tổ chức chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật nhằm quảng bá hình ảnh về Ninh Thuận ra thế giới.

5. Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình

- Tổ chức chuyên mục để tuyên truyền thường xuyên về các hoạt động thông tin đối ngoại của lãnh đạo tỉnh, về những chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo tỉnh và các nước bạn, đặc biệt là các nước có chương trình hợp tác, dự án đầu tư tại Ninh Thuận.

- Phối hợp với các cơ quan báo, tạp chí Trung ương, các kênh truyền hình (Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Trang thông tin điện tử đối ngoại www.vietnam.vn của Cục Thông tin đối ngoại, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các kênh Truyền hình đối ngoại VTV4, VTV 10...) hoặc thông qua các hoạt động của các đoàn ra, đoàn vào để đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Ninh Thuận đến với cả nước và bạn bè quốc tế.

6. Sở Tài chính: Thẩm định dự toán, tham mưu cân đối ngân sách hàng năm cho các ngành tham gia các hoạt động thông tin đối ngoại trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

7. Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại cho các Sở, ngành, địa phương theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Tham mưu công tác khen thưởng về công tác thông tin đối ngoại.

- Tham mưu lồng ghép chỉ tiêu bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại tại: các Sở, ban, ngành, địa phương trong Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hằng năm đảm bảo hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

8. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại thuộc chức năng.

- Phối hợp triển khai các nhiệm vụ trong Chương trình phối hợp giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển giai đoạn 2011-2020; phối hợp với các cơ quan Báo, Đài trong tỉnh xây dựng chuyên trang, chuyên mục về bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ.

9. Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan:

- Hướng dẫn và theo dõi việc chấp hành các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại.

- Chủ động thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo chức năng để kịp thời phát hiện những luận điệu, thông tin tuyên truyền xuyên tạc, làm ảnh hưởng đến quan hệ trong hoạt động thông tin đối ngoại. Theo dõi, tổng hợp thông tin có liên quan đến an ninh quốc gia trên báo chí và mạng xã hội về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, tình hình an ninh, trật tự, các vấn đề về dân tộc, tôn giáo của tỉnh... đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thông tin sai sự thật ảnh hưởng đến hoạt động thông tin đối ngoại.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại trong phạm vi địa phương, đơn vị quản lý.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc cung cấp thông tin cho báo chí trong và ngoài nước về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực và địa bàn quản lý theo quy định.

- Phối hợp với các Sở, Ban, ngành trong việc triển khai thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh.

- Phân công cán bộ chịu trách nhiệm triển khai hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn và lĩnh vực đơn vị quản lý.

Trên đây là Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Ninh Thuận năm 2020, yêu cầu các Sở, Ban, ngành và các địa phương phối hợp triển khai đạt kết quả. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan đơn vị phản ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông) để xem xét, chỉ đạo kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông (b/c);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Như Mục III;
- UBND các huyện, TP;
- VPUB: LĐVP;
- Lưu: VT, VXNV. Vân

CHỦ TỊCH




Lưu Xuân Vĩnh