Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 59/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 06 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI NĂM 2020

Căn cứ Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 06/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2019-2020;

Căn cứ Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Văn bản số 3362/BTTTT-TTĐN ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 157-KH/TU ngày 17/9/2019 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về kế hoạch truyền thông của tỉnh Bắc Kạn từ nay đến hết năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 31/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2019-2020;

Căn cứ Kế hoạch số 572/KH-UBND ngày 11/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về triển khai tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020;

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn xây dựng Kế hoạch hoạt động Thông tin đối ngoại (TTĐN) năm 2020 như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, sự quản lý và điều hành thống nhất của UBND tỉnh, sự hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Trung ương và địa phương, các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố trong tỉnh về công tác thông tin đối ngoại.

- Tăng cường gắn kết giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội, đưa thông tin về tỉnh Bắc Kạn ra bên ngoài một cách chính xác, kịp thời, sinh động, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Đồng thời, đưa thông tin thế giới vào tỉnh Bắc Kạn một cách có chọn lọc, phù hợp với chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phù hợp với thuần phong, mỹ tục, văn hóa Việt Nam.

- Là cơ sở để các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng các nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả và toàn diện các hoạt động thông tin đối ngoại trong năm 2020.

2. Yêu cầu

- Hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn phải bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đối ngoại nói chung và thông tin đối ngoại nói riêng; bám sát kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh năm 2020.

- Công tác thông tin đối ngoại được triển khai chủ động, toàn diện, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động thông tin đối ngoại, góp phần thúc đẩy chương trình hoạt động, giao lưu, quảng bá, hợp tác với các địa phương trong và ngoài nước trên các lĩnh vực nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh trên địa bàn tỉnh; gắn với nhiệm vụ công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị.

- Chấp hành nghiêm túc chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định hiện hành. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để đấu tranh phản bác, chống lại các thông tin xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.

II. NỘI DUNG

1. Phân công nhân sự phụ trách công tác thông tin đối ngoại

- UBND tỉnh phân công đồng chí Phạm Duy Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách công tác thông tin đối ngoại của tỉnh.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương phân công lãnh đạo phụ trách và bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện thông tin đối ngoại để đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ thông tin đối ngoại ở đơn vị, địa phương.

2. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ

- Số lượng hội nghị: Tổ chức 01 lớp

- Đối tượng tập huấn: Người phát ngôn của các cơ quan đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng tham gia hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

- Nội dung: Triển khai các văn bản quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; phương pháp và kỹ năng công tác thông tin đối ngoại; kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; tình hình quốc tế và hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tình hình hội nhập quốc tế của Việt Nam và của tỉnh; tình hình đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo và biên giới lãnh thổ quốc gia; phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về nhân quyền; tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người của Việt Nam và của tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2020.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

3. Triển khai các hoạt động Thông tin đối ngoại

3.1. Quảng bá hình ảnh quốc gia và tỉnh Bắc Kạn

a) Xây dựng, vận hành và duy trì Cổng thông tin điện tử giới thiệu, quảng bá, cung cấp thông tin chính thức của tỉnh Bắc Kạn; xây dựng, ứng dụng số hóa tư liệu và cập nhật cơ sở dữ liệu của tỉnh Bắc Kạn bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài (Tiếng Anh).

- Chủ trì thực hiện: Trung tâm Công báo - Tin học, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

- Phối hợp thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

b) Phát lại nội dung thông tin đối ngoại đã phát trên Đài Phát thanh; Đài truyền hình quốc gia theo Thông tư số 03/2019/TT-BTTTT ngày 06/5/2019 về quy định đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí.

- Cơ quan thực hiện: Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bắc Kạn

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2020.

c) Xây dựng tài liệu, ấn phẩm truyền thông giới thiệu về văn hóa, du lịch xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, giới thiệu, quảng bá sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của địa phương.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 157-KH/TU ngày 17/9/2019 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về kế hoạch truyền thông của tỉnh Bắc Kạn từ nay đến hết năm 2020; Quyết định số 2229/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2019-2020 và một số chương trình trọng tâm của tỉnh về hoạt động thông tin đối ngoại.

- Sản xuất tài liệu, ấn phẩm giới thiệu, quảng bá về văn hóa, du lịch, xây dựng các chương trình, lễ hội văn hóa nghệ thuật đặc sắc tham gia biểu diễn tại các sự kiện văn hóa lớn.

- Sản xuất tài liệu, ấn phẩm giới thiệu, quảng bá, xúc tiến đầu tư, thương mại, xây dựng các chương trình giới thiệu, quảng bá sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của địa phương trên phương tiện thông tin đại chúng quốc gia, quốc tế.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công thương.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

d) Đẩy mạnh hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, khoa học, tổ chức sự kiện tại nước ngoài, tại khu vực; tích vực tham gia các diễn đàn quốc tế thông qua các cơ chế tọa đàm, hội nghị và hội thảo quốc tế.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

3.2. Tổ chức đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch; cung cấp thông tin định kỳ và cung cấp thông tin giải thích, làm rõ khi có yêu cầu.

a) Cung cấp thông tin định kỳ trên Trang thông tin điện tử (TTĐT), Cổng thông tin điện tử:

Công khai các thông tin định kỳ theo quy định trên trang, Cổng TTĐT của cơ quan nhà nước theo Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

- Chủ trì thực hiện: Các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương.

b) Họp báo cung cấp thông tin:

Định kỳ 02 tháng/lần UBND tỉnh tổ chức họp báo cung cấp thông tin cho báo chí, các tổ chức, cá nhân quan tâm đến tỉnh Bắc Kạn để cung cấp thông tin về những hoạt động, sự kiện lớn của tỉnh, thông tin về công tác thông tin đối ngoại với Lào và Campuchia và thành tựu quyền con người tại Việt Nam theo tài liệu hướng dẫn của Trung ương;

Họp báo đột xuất khi có phát sinh vấn đề cần cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí.

- Chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

- Phối hợp thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

c) Tổng hợp thông tin báo chí đăng, phát

Tổ chức tổng hợp thông tin báo chí đăng phát về tỉnh Bắc Kạn; kiến nghị xử lý thông tin khi có vấn đề phát sinh.

- Chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Phối hợp thực hiện: Các Sở, ban, ngành, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Mỗi tháng 01 lần.

d) Tiếp thu, phản hồi thông tin báo chí đăng, phát, cung cấp thông tin giải thích, làm rõ.

Theo dõi thông tin báo chí đăng phát về tỉnh Bắc Kạn; tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin, ban hành văn bản phản hồi, cung cấp thông tin giải thích, làm rõ cho báo chí khi có nội dung thông tin sai sự thật, thông tin chưa đầy đủ về đơn vị, địa phương. Đăng thông cáo báo chí giải thích làm rõ về các vấn đề báo chí và dư luận quan tâm thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, địa phương trên trang, cổng TTĐT do đơn vị, địa phương quản lý.

- Chủ trì thực hiện: Các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương.

- Phối hợp thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2020.

3.3. Thông tin đối ngoại về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật trong năm 2020

Xây dựng tác phẩm báo chí, chương trình phát thanh- truyền hình tuyên truyền về chính sách đối ngoại; về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật của Việt Nam, của tỉnh.

Nội dung tập trung thông tin như: Tuyên truyền các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh Bắc Kạn trong năm 2020 (sự kiện Kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn; Đại hội Đảng các cấp); vai trò, vị thế và đóng góp của Việt Nam trong ASEAN nhân dịp kỷ niệm 25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN và đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020; vai trò của Việt Nam khi trở thành thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021; tuyên truyền nâng cao nhận thức về yêu cầu hội nhập quốc tế, các cơ hội và thách thức, nhiệm vụ trọng yếu khi tham gia ký kết, phê chuẩn và triển khai các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới; thông tin nhằm khuyến khích sự tham gia tích cực và chủ động của khu vực tư nhân, các hiệp hội, ngành, nghề, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân trong việc tìm hiểu, thực thi các cam kết quốc tế trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn, Tạp chí Văn nghệ Ba Bể.

Cơ quan phối hợp:

+ Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

+ UBND các huyện, thành phố.

3.4. Tuyên truyền về biên giới lãnh thổ, biển, đảo; tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Lào và Campuchia trong tình hình mới.

a) Tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” cấp huyện.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông

- Cơ quan phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND cấp huyện (dự kiến huyện Pác Nặm).

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2020.

b) Tăng cường thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Cơ quan thực hiện: Báo Bắc Kạn; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Tạp chí Văn nghệ Ba Bể.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2020

c) Thông tin đối ngoại với Lào và Campuchia

- Đăng các tin, bài, hình ảnh liên quan đến tình hữu nghị Việt Nam-Lào và Campuchia trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh nhằm tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Lào và Campuchia.

+ Cơ quan chủ trì thực hiện: Trung tâm Công báo - Tin học, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

+ Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức các sự kiện thông tin tuyên truyền, xuất bản các xuất bản phẩm và các sản phẩm thông tin đối ngoại để tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Lào và Campuchia theo kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông.

3.5. Tuyên truyền về thành tựu bảo vệ quyền con người tại Việt Nam.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Công an tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh.

- Cơ quan phối hợp:

+ Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

+ UBND các huyện, thành phố.

4. Triển khai hướng dẫn thi đua khen thưởng trong lĩnh vực thông tin đối ngoại năm 2020

- Cơ quan chủ trì: Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh, Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp:

+ Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

+ UBND các huyện thành phố.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

III. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2020 của tỉnh Bắc Kạn được bố trí từ dự toán ngân sách của tỉnh chi cho hoạt động thông tin đối ngoại năm 2020 và kinh phí huy động từ các nguồn lực xã hội hóa theo quy định của pháp luật.

Các ngành, địa phương chủ động bố trí kinh phí thuộc ngân sách chi cho hoạt động thông tin đối ngoại thuộc ngành, địa phương quản lý.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị.

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi báo cáo công tác TTĐN 06 tháng trước ngày 20 tháng 6 và báo cáo công tác TTĐN năm 2020 trước ngày 15 tháng 12 về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo.

3. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện kế hoạch này và tổng họp báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 25/12/2020.

Trên đây là Kế hoạch hoạt động công tác thông tin đối ngoại năm 2020 của tỉnh. UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, phát sinh cần sửa đổi, bổ sung, đề nghị gửi văn bản về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định.

 


Nơi nhận:
Gửi bản giấy:
- Bộ Ngoại giao;
- Cục TTĐN, Bộ TT&TT;
Gửi bản điện tử:
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PT-TH tỉnh;
- Báo Bắc Kạn;
- Trung tâm Công báo-Tin học;
- Lưu: VT, VXNV (Th)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng