Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 605/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 02 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM, CAI NGHIỆN MA TÚY VÀ TIẾP NHẬN HỖ TRỢ NẠN NHÂN BỊ MUA BÁN TRỞ VỀ ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN NĂM 2020

Căn cứ Quyết định số 1081/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 3080/KH-UBND ngày 03/8/2016 của UBND tỉnh về việc cai nghiện và quản lý sau cai cho người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 4087/KH-UBND ngày 06/10/2016 của UBND tỉnh về tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy và tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động phòng, chống tệ nạn mại dâm, ma túy; ngăn chặn sự gia tăng, tiến tới giảm thiểu các tệ nạn mại dâm, ma túy, mua bán người trên địa bàn tỉnh. Các tổ chức đoàn thể ở địa phương và gia đình hỗ trợ người hoạt động mại dâm, cai nghiện ma túy và nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng thông qua việc tiếp cận thông tin, nâng cao kiến thức, tiếp cận các dịch vụ tư vấn và chăm sóc sức khỏe, có cơ hội tìm kiếm việc làm và ổn định cuộc sống.

2. Yêu cầu:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần nâng cao kiến thức pháp luật về phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy và mua bán người cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện lồng ghép các hoạt động phòng ngừa tệ nạn xã hội với các chương trình kinh tế - xã hội ở địa phương.

- Xây dựng và triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại, dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm, phòng, chống ma túy và mua bán người và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, các loại tội phạm liên quan đến tệ nạn xã hội.

II. MỤC TIÊU:

- 100% xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp về các hoạt động, nội dung và tác hại của tệ nạn mại dâm, ma túy và mua bán người nhằm nâng cao nhận thức trong cộng đồng; tạo sự đồng thuận trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, ma túy và mua bán người trong cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.

- 100% cán bộ trực tiếp làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội được tập huấn, nâng cao năng lực về tổ chức điều hành, phối hợp giám sát, đánh giá trong công tác phòng, chống mại dâm, ma túy và mua bán người.

- 100% số cơ sở ký cam kết không vi phạm tệ nạn xã hội và phải đăng ký lao động với cơ quan quản lý lao động địa phương.

- 100% số huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch lồng ghép và tổ chức nhiệm vụ phòng, chống mại dâm, ma túy và mua bán người, với các chương trình kinh tế - xã hội tại địa phương như giảm nghèo, dạy nghề, việc làm, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống tội phạm ma túy và mua bán người...

Duy trì 15 xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma túy và phấn đấu xây dựng mới từ 1-2 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn xã hội vào năm 2020.

- Đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm hoạt động tệ nạn mại dâm, ma túy và mua bán người, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường lành mạnh để phát triển kinh tế - xã hội.

- Thông tin về công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, ma túy và mua bán người trên Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh ít nhất một lần một tháng.

- Giảm tối thiểu số cơ sở kinh doanh, dịch vụ: khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm... có dấu hiệu hoạt động mại dâm;

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật và các quy định về công tác phòng chống mại dâm; cai nghiện và quản lý sau cai; công tác hỗ trợ người nghiện ma túy, mại dâm hoàn lương, nạn nhân bị mua bán trở về địa phương; tuyên truyền về tác hại của ma túy, nghiện ma túy, các chính sách hỗ trợ của việc cai nghiện ma túy và điều trị bằng các chất thay thế kết hợp với tư vấn phòng, chống tái nghiện; tệ nạn mại dâm, tội phạm mua bán người trong cán bộ, công chức, viên chức và người dân nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội về ma túy, mại dâm, mua bán người.

2. Phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong công tác truyền thông, vận động người nghiện ma túy đi cai nghiện, người đang sử dụng ma túy từ bỏ ma túy, người hoạt động mại dâm chuyển đổi nghề, tham gia công tác tiếp nhận và hỗ trợ người sau cai nghiện, người nghiện ma túy, mại dâm hoàn lương, nạn nhân bị mua bán trở về gắn với các cuộc vận động thực hiện phong trào xây dựng gia đình, cơ quan, khu dân cư văn hóa...

3. Khảo sát, thống kê, phân loại và nắm chắc đối tượng, địa bàn trọng điểm để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hoạt động liên quan đến hoạt động tệ nạn mại dâm, ma túy và mua bán người.

Điều tra, khám phá các vụ án, triệt phá các tổ chức tội phạm liên quan đến tệ nạn mại dâm, ma túy và mua bán người; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan đến tệ nạn mại dâm, ma túy và mua bán người từ cơ sở. Xét xử nghiêm minh tội phạm liên quan đến hoạt động mại dâm, ma túy và mua bán người.

Lồng ghép chương trình, chính sách an sinh xã hội với các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tạo nhiều cơ hội tiếp cận với các dịch vụ trợ giúp như đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho phụ nữ, trẻ em đủ 16 tuổi trở lên, các hộ gia đình nghèo nhằm phòng ngừa các nguy cơ liên quan đến mại dâm.

4. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai. Vận động người nghiện ma túy tham gia cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. Tổ chức tốt công tác cắt cơn giải độc, giáo dục, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm và giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu công tác cai nghiện bắt buộc và cai nghiện tự nguyện cho người nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh. Thực hiện hỗ trợ các khoản kinh phí theo quy định cho đối tượng nghiện ma túy tham gia cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện.

5. Tổ chức điều tra cơ bản, chủ động nắm tình hình về hoạt động tội phạm mua bán người và các đối tượng khác có liên quan, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm để phòng, ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan tội phạm mua bán người. Tổ chức tiếp nhận, xác minh, xác định, thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân của họ và bí mật thông tin, hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân theo quy định của pháp luật. Tổ chức dạy nghề, tạo việc làm và các hoạt động hỗ trợ khác giúp nạn nhân hòa nhập cộng đồng.

6. Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên trách làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội và cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ tại Cơ sở cai nghiện ma túy và các đơn vị có liên quan. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết liên tịch 01/2008/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL-UBTƯMTTQVN của Bộ LĐTBXH, Bộ Công an, Bộ VHTT-DL và UBTWMTTQVN về việc ban hành “Các tiêu chí phân loại, chấm điểm đánh giá và biểu thống kê báo cáo về công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm”. Tổ chức kiểm tra, giám sát, tổng hợp báo cáo việc triển khai công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy và tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh.

7. Kiện toàn các bộ phận chuyên trách về phòng, chống ma túy, mại dâm thuộc các sở, ban, ngành liên quan; Đội công tác xã hội tình nguyện về phòng, chống ma túy, mại dâm các cấp, tăng cường các hoạt động phòng ngừa tệ nạn mại dâm, ma túy phát sinh từ cộng đồng dân cư. Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên trách làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội các cấp để tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Kinh phí thực hiện kế hoạch được chi từ nguồn Chương trình phòng, chống ma túy, mại dâm và mua bán người năm 2020 phân bổ cho các địa phương, đơn vị; kinh phí chi thường xuyên hoặc các nguồn huy động khác (nếu có).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Là cơ quan thường trực - chủ trì, tham mưu UBND tỉnh theo dõi tình hình triển khai và tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch. Định kỳ 6 tháng, cuối năm (hoặc đột xuất) có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện để theo dõi, chỉ đạo kịp thời.

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, nội dung về phòng, chống ma túy, mại dâm và mua bán người bằng nhiều hình thức đến các xã, phường, thị trấn, khu dân cư.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin-Truyền thông, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và các ngành, đoàn thể liên quan thực hiện công tác điều tra, khảo sát, thống kê về số người nghiện, cai nghiện ma túy và thực hiện công tác phối hợp trong việc quản lý đối tượng sử dụng và nghiện ma túy.

- Phối hợp với Công an tỉnh, Tòa án tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các huyện, thành phố thực hiện lập hồ sơ đưa đối tượng vào cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh đúng quy trình; Phối hợp Công an tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, triệt phá số cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm hoạt động mại dâm trá hình.

- Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai của các ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng thí điểm các mô hình đảm bảo quyền cho người lao động tại các cơ sở KDDV; mô hình hỗ trợ tăng cường năng lực của các nhóm đồng đẳng/nhóm tự lực/câu lạc bộ của người bán dâm trong việc tiếp cận, truyền thông.

- Thực hiện lồng ghép nội dung hỗ trợ người cai nghiện ma túy, mại dâm hoàn lương, người bị mua bán trở về vào các Chương trình giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, phòng, chống tệ nạn xã hội, bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em. Chủ động tư vấn, hỗ trợ giới thiệu việc làm, đào tạo nghề cho các đối tượng bán dâm, sử dụng ma túy hoàn lương, nạn nhân bị mua bán trở về có nhu cầu học nghề, tìm việc làm tạo thu nhập ổn định cuộc sống.

2. Công an tỉnh:

- Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp tổ chức đấu tranh phòng, chống tội phạm mại dâm; tổ chức điều tra, đấu tranh, triệt xóa các ổ nhóm, đường dây và tụ điểm mại dâm; gắn Chương trình phòng, chống mại dâm với Chương trình phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy; quản lý, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, quản lý cư trú, tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, nhất là vùng giáp ranh.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức điều tra, khảo sát số người hoạt động mại dâm và kiểm tra, triệt phá các cơ sở kinh doanh dịch vụ, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, cơ sở massage, karaoke...kinh doanh mại dâm trá hình trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo Công an các cấp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống mại dâm theo quy định tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

- Hướng dẫn, chỉ đạo công an địa phương phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, các tổ chức, đoàn thể có liên quan đẩy mạnh công tác rà soát, thống kê người nghiện, số người sử dụng ma túy tổng hợp và những người có tiền sử biểu hiện “ngáo đá” để phối hợp với ngành y tế xây dựng kế hoạch phòng ngừa, điều trị và có biện pháp quản lý chặt chẽ số đối tượng này, tránh để các đối tượng có hành vi gây mất an ninh trật tự ảnh hưởng đến đời sống xã hội; đồng thời lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh và cai nghiện tự nguyện tại gia đình và cộng đồng theo quy định tại Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng; Nghị định 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Định kỳ báo cáo thống kê tình hình kết quả xử phạt vi phạm hành chính, số người vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm, ma túy; cung cấp đầy đủ danh sách, địa chỉ người bán dâm gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để có kế hoạch tiếp cận, giáo dục, hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ tư vấn, hướng nghiệp dạy nghề giúp đỡ cho người bán dâm hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng, phòng ngừa tái phạm.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các huyện, thành phố thực hiện công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội theo Nghị quyết liên tịch số 01/2005/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTT-UBTUMTTQVN ngày 17/11/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Công an - Bộ Văn hóa, Thông tin và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hướng dẫn nội dung hoạt động, phân loại, đánh giá công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm; Nghị quyết Liên tịch số 01/2008/BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL-UBMTTQVN ngày 28/8/2008 về việc ban hành các tiêu chí phân loại, chấm điểm đánh giá và biểu mẫu thống kê báo cáo về công tác xây dựng, xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm; triển khai hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa... gắn với hoạt động phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, phòng, chống HIV/AIDS.

- Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành liên quan trong việc cấp giấy phép kinh doanh, quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, du lịch và xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, du lịch liên quan đến phòng, chống mại dâm.

4. Sở Y tế:

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố, các Trung tâm triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình “phòng chống mại dâm tại cộng đồng kết hợp các biện pháp phòng chống HIV trong phòng chống mại dâm”; phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra, thanh tra các cơ sở kinh doanh, dịch vụ phòng, chống mại dâm, phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS.

- Ban hành các phương pháp điều trị bằng y học trong điều trị, cai nghiện ma túy. Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị tiếp tục và đẩy mạnh Chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone; tiếp tục tổ chức tập huấn và cử cán bộ đào tạo lấy chứng chỉ cho toàn bộ cán bộ y tế có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy; hướng dẫn việc phòng, chống dịch bệnh, khám bệnh, chữa bệnh và khám sức khoẻ định kỳ cho người nghiện ma túy đang trong chương trình điều trị, cai nghiện ma túy.

- Chỉ đạo các Trung tâm, bệnh viện tỉnh, huyện, thành phố hỗ trợ khám định kỳ và điều trị cho bệnh nhân vượt quá khả năng của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh.

5. Sở Tư pháp:

Phối hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính, xử lý hình sự trong công tác phòng, chống mại dâm, ma túy và mua bán người trên địa bàn tỉnh.

6. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh:

- Chủ động và phối hợp tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, đấu tranh xử lý hoạt động ma túy, mại dâm, tội phạm mua bán người trên khu vực biên giới.

- Chỉ đạo các Đồn Biên phòng tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện đấu tranh xử lý hoạt động mại dâm, ma túy, tội phạm mua bán người trên địa bàn phụ trách; Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền phòng ngừa xã hội, đấu tranh xử lý hoạt động mại dâm, tội phạm mua bán người theo quy định của pháp luật.

- Tham gia phối hợp với các cơ quan chức năng và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy và tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên khu vực biên giới biển của tỉnh.

7. Sở Tài chính:

Hàng năm, trên cơ sở dự toán kinh phí thực hiện về công tác phòng chống mại dâm, ma túy và mua bán người; kinh phí hỗ trợ đối tượng cai nghiện ma túy tự nguyện và bắt buộc do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị, tổng hợp, tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ để đơn vị thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan cân đối các nguồn lực đầu tư phát triển tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn vốn thực hiện dự án thuộc chương trình theo quy định của Luật Đầu tư công và phù hợp khả năng cân đối của ngân sách nhà nước.

9. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thông cơ sở tăng cường tuyên truyền chủ trương của Đảng và nhà nước trong công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy, tăng cường các bài viết tuyên truyền về phòng, chống mại dâm, tác hại của ma túy, mại dâm..., đồng thời lồng ghép tuyên truyền phòng, chống mại dâm với phòng, chống ma túy và phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để kiểm soát, ngăn chặn và xử lý các hành vi mua bán, môi giới mại dâm thông qua mạng Internet; thẩm định nội dung để cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh đối với các cơ quan, tổ chức xuất bản tờ rơi, áp phích, bản tin liên quan tới phòng, chống mại dâm.

10. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học tại các khu phức tạp về ma túy”; tổ chức các hoạt động giao lưu, tuyên truyền về phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên ở những địa bàn phức tạp về ma túy; phối hợp tập huấn nội dung, phương pháp giáo dục, tuyên truyền phòng, chống ma túy cho cán bộ, giáo viên, thành viên các Câu lạc bộ tuổi trẻ phòng, chống ma túy trong trường học.

11. Báo Ninh Thuận; Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh:

Xây dựng các chương trình, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về các hành vi vi phạm; nêu gương những người tốt, việc tốt trong công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy trên địa bàn...

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện Kế hoạch phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2020. Hỗ trợ kinh phí từ ngân sách để đảm bảo kinh phí thực hiện Kế hoạch phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy ở địa phương. Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý các cơ sở kinh doanh, dịch vụ vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm trên địa bàn.

- Phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội xây dựng, tổ chức tốt các mô hình phòng ngừa mại dâm, cai nghiện ma túy; tổ chức tư vấn, cảm hóa, giúp đỡ người bán dâm hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng.

- Tổ chức điều tra, khảo sát số người hoạt động mại dâm, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, cơ sở massage, karaoke... trên địa bàn để có kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn mại dâm phát sinh.

- Chỉ đạo Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, các ngành liên quan đẩy mạnh phong trào xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn.

13. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh:

Tăng cường công tác chỉ đạo Tòa án nhân dân các huyện, thành phố kịp thời xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc khi Công an và các huyện, thành phố gửi hồ sơ và có công văn đề nghị.

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội:

Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành liên quan và các tổ chức thành viên trong việc tuyên truyền, giáo dục phòng, chống mại dâm tại cộng đồng. Thường xuyên củng cố các tổ chức Hội, đoàn thể vững mạnh, các tổ, đội, nhóm, câu lạc bộ... làm nòng cốt trong phong trào đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi mại dâm gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Căn cứ Kế hoạch này, các Sở, ban ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện. Tổng hợp báo cáo kết quả theo định kỳ (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Cục PCTNXH (Bộ LĐTBXH);
- TT. Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- Các Sở, ngành, địa phương theo mục V;
- CT.UBND, PCT UBND tỉnh Lê Văn Bình;
- VPUB: CVP, PVP (HTMN), VXNV;
- Lưu: VT. NVT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Bình