Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/KH-UBND

Nghệ An, ngày 22 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY NĂM 2020

Thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy (PCMT) đến năm 2020; căn cứ thực tiễn tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện công tác PCMT năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác PCMT gắn với tăng cường hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể, hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác PCMT.

2. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp PCMT nhằm ngăn chặn có hiệu quả ma túy thẩm lậu qua biên giới, không để Nghệ An trở thành địa bàn trung chuyển ma túy của cả nước; nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh triệt phá các đường dây, ổ nhóm tội phạm về ma túy và tệ nạn ma túy. Triển khai các giải pháp chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy; tăng cường các giải pháp cai nghiện, quản lý sau cai nghiện và quản lý chặt chẽ người nghiện ngoài xã hội, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác PCMT trên địa bàn toàn tỉnh.

3. Quá trình thực hiện công tác PCMT phải gắn với các mặt công tác phòng, chống tội phạm nói chung và lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhằm phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực cho công tác này.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện

- Tập trung tham mưu, chỉ đạo rà soát và triển khai hoàn thành có chất lượng các chỉ tiêu công tác PCMT đến năm 2020, gắn với tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy về công tác PCMT, trọng tâm là: Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Kết luận số 95-KL/TW ngày 02/4/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác PCMT trong tình hình mới; Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 29/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác PCMT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020...

- Tham mưu Tỉnh ủy sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 07/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới; tổng kết Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 29/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2016 - 2020 để đánh giá, rút kinh nghiệm và có giải pháp chỉ đạo triển khai thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.

- Tổ chức sơ, tổng kết các chương trình, đề án PCMT đến năm 2020, trọng tâm là: kế hoạch thực hiện Chương trình PCMT đến năm 2020; Đề án nâng cao hiệu quả xóa bỏ địa bàn phức tạp về ma túy giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; chương trình công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2016 - 2020; kế hoạch điều chỉnh triển khai thực hiện chương trình điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại Nghệ An giai đoạn 2014 - 2020.

- Thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc triển khai thực hiện công tác PCMT; gắn với đánh giá, sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai hiệu quả hơn.

- Tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Triển khai có hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền PCMT theo hướng đa dạng hóa các nội dung, hình thức tuyên truyền, tập trung vào các địa bàn trọng điểm, đối tượng có nguy cơ cao (học sinh, sinh viên, người thất nghiệp, gia đình, thân nhân người nghiện ma túy)...Phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn ma túy và tham gia giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện, hỗ trợ người nghiện ma túy sau cai tái hòa nhập cộng đồng; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT, nhất là công tác quản lý cư trú, nắm hộ, nắm người, nắm tình hình nhân dân; quản lý chặt chẽ các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT dễ bị tội phạm về ma túy lợi dụng hoạt động; tăng cường công tác tuần tra bảo đảm ANTT trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, chú trọng phát hiện, bắt giữ tội phạm ma túy.

3. Triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh, xử lý tội phạm ma túy

- Chủ động nắm, phân tích, dự báo tình hình, kịp thời giải quyết các vấn đề nổi lên về tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn; tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, tập trung đấu tranh quyết liệt, triệt xóa các đường dây, ổ nhóm phạm tội về ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia ngay từ bên kia biên giới.Có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác triệt xóa các tụ điểm sử dụng MTTH, ngăn chặn hiệu quả và xử lý nghiêm các hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là tình trạng lợi dụng nhà nghỉ, khách sạn, quán bar, karaoke... để tổ chức sử dụng ma túy trái phép.

- Phối hợp trong điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, kịp thời, đúng người, đúng tội đối với các các loại tội phạm về ma túy.

4. Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện

- Tiến hành rà soát, thống kê, phân loại người nghiện ma túy để có biện pháp quản lý chặt chẽ và áp dụng hình thức cai nghiện phù hợp, phòng ngừa phát sinh tội phạm. Tăng cường công tác phối hợp lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc; khuyến khích người nghiện ma túy đăng ký cai nghiện tự nguyện, cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý sau cai nghiện, làm giảm số người tái nghiện để giảm nguồn “cầu” về ma túy, góp phần quan trọng kiềm chế, ngăn chặn sự gia tăng của tội phạm và tệ nạn ma túy.

- Triển khai các giải pháp để mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh theo hướng tăng hình thức cai nghiện tập trung. Tiếp tục triển khai công tác điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone và Buprenophine; đồng thời, có sự đánh giá và điều chỉnh phù hợp với tình hình hiện nay.

- Chú trọng công tác đào tạo, dạy nghề, tư vấn, hỗ trợ vay vốn, tạo việc làm cho người nghiện ma túy sau cai nghiện để giúp họ ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng bền vững, từng bước giảm tỷ lệ tái nghiện. Có chính sách hỗ trợ vay vốn, tạo việc làm cho những người đã hoàn lương sau cai nghiện để hòa nhập cộng đồng.

5. Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp về ma túy, nhất là kiểm soát chặt chẽ tiền chất; chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm hành vi sản xuất trái phép chất ma túy trên địa bàn, nhất là các loại ma túy tổng hợp. Quan tâm đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào vùng xa, biên giới, nhất là những vùng trước đây trồng cây thuốc phiện để họ ổn định cuộc sống.

6. Nâng cao hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế về PCMT, nhất là với các lực lượng chức năng của nước CHDCND Lào để nâng cao hiệu quả công tác PCMT từ ngoại biên; phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban PCMT 08 tỉnh biên giới Việt - Lào năm 2020 và duy trì hội nghị giao ban cấp đồn, trạm giữa các lực lượng chức năng 02 nước.

7. Nâng cao năng lực, hiệu quả của lực lượng làm công tác PCMT các cấp, trong đó chú trọng ưu tiên chế độ, chính sách đối với lực lượng chuyên trách, bán chuyên trách và những người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước tham gia công tác PCMT, nhất là cấp xã; kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác PCMT.

8. Tăng mức đầu tư ngân sách, mở rộng các hình thức, biện pháp xã hội PCMT, huy động đa dạng các nguồn lực hợp pháp tham gia công tác PCMT; quản lý, giám sát và sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí phục vụ công tác PCMT.

III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỤ THỂ

1. Bắt giữ 1.080 vụ phạm tội về ma túy (có phụ lục kèm theo); công tác bắt, giam, giữ, điều tra, xử lý tội phạm ma túy đảm bảo đúng pháp luật, không xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. 100% các vụ việc phát hiện liên quan đến vi phạm pháp luật và tội phạm về ma túy, nhất là các vụ việc liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật.

2. 100% xã, phường, thị trấn, trường học... được tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy bằng nhiều hình thức khác nhau ít nhất 01 lần/năm.

3. Kìm giữ và làm giảm số người nghiện ma túy mới năm sau thấp hơn năm trước, 100% số xã, phường, thị trấn có ma túy được tập trung chỉ đạo để chuyển hóa, phấn đấu giảm ít nhất 02 địa bàn cấp xã có ma túy; triệt xóa ít nhất 20% số điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy so với số liệu thống kê năm 2019.

4. Thống kê, nắm chắc tình hình người nghiện ma túy; 70% trở lên người nghiện có hồ sơ kiểm soát đang có mặt tại địa phương được tổ chức các hình thức cai nghiện phù hợp hoặc tham gia chương trình điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone, Buprenorphine. Tiếp tục tăng 15 -20% tỷ lệ người cai nghiện tập trung, cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện; nâng tỷ lệ cai nghiện thành công năm sau cao hơn năm trước.

5. Làm tốt công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy, 80% số người cai nghiện tại các cơ sở có chức năng cai nghiện, 40% số người cai nghiện tại gia đình, cộng đồng được dạy nghề. Tiếp tục nâng cao số người được vay vốn, tạo việc làm theo quy định của pháp luật.

6. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở điều trị và điểm cấp phát thuốc Methadone trên địa bàn toàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao về điều trị Methadone. Triển khai thực hiện và hoàn thành chỉ tiêu điều trị thay thế bằng thuốc Buprenophine.

7. Kiểm soát và quản lý chặt chẽ các loại tiền chất ma túy, chất gây nghiện, chất hướng thần; không để xảy ra tình trạng sản xuất, điều chế ma túy tổng hợp, tái trồng cây có chứa chất ma túy.

8. Không để tái trồng cây có chứa chất ma túy; kịp thời phát hiện, triệt xóa 100% diện tích trồng, tái trồng cây có chất ma túy.

IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Công an tỉnh

- Thực hiện tốt chức năng cơ quan thường trực, chủ động tham mưu UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành, sơ, tổng kết công tác PCMT, trọng tâm là: tham mưu Tỉnh ủy sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 07/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới; tổng kết Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 29/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2016 - 2020 để đánh giá, rút kinh nghiệm và có giải pháp chỉ đạo triển khai thực hiện trong giai đoạn tiếp theo. Tham mưu UBND tỉnh sơ kết kế hoạch thực hiện Chương trình PCMT đến năm 2020, Đề án nâng cao hiệu quả xóa bỏ địa bàn phức tạp về ma túy giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025.

- Phối hợp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy gắn với phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong PCMT.

- Huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn; ngăn chặn tình trạng ma túy thẩm lậu qua biên giới; sản xuất, điều chế, tổ chức sử dụng ma túy tổng hợp trái phép, tái trồng cây có chứa chất ma túy; triệt xóa các đối tượng, ổ nhóm, đường dây tội phạm ma túy... Nâng cao hiệu quả công tác vận động, truy bắt các đối tượng truy nã phạm tội về ma túy; phối hợp làm tốt công tác rà soát, thống kê, phân loại người nghiện và lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc.

- Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh lựa chọn các vụ án trọng điểm để đưa ra xét xử lưu động nhằm răn đe, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn ma túy.

- Tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Chủ trì dự trù kinh phí thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2020; phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí cho các đơn vị, địa phương thực hiện.

2. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án được giao thuộc Chương trình PCMT đến năm 2020 và các đề án, kế hoạch đến năm 2020 bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng.

- Tham mưu tổng kết kế hoạch cai nghiện và quản lý sau cai nghiện giai đoạn 2016 - 2020; kế hoạch cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2020, giao chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị, địa phương thực hiện.

- Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế và các sở, ban, ngành có liên quan hướng dẫn, thực hiện có hiệu quả công tác cai nghiện, nhất là các giải pháp mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả các cơ sở cai nghiện ma túy. Triển khai các giải pháp tăng cường công tác giáo dục, dạy nghề cho người nghiện ma túy; công tác tái hoà nhập cộng đồng, quản lý sau cai nghiện và tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma túy.

3. Sở Y tế

- Chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả, hoàn thành đúng tiến độ, chỉ tiêu các nhiệm vụ trong Chương trình PCMT đến năm 2020 và các đề án, kế hoạch đến năm 2020.

- Tham mưu tổng kết kế hoạch điều chỉnh triển khai thực hiện chương trình điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại Nghệ An giai đoạn 2014 - 2020 theo quyết định số 3401/QĐ-UBND.VX ngày 22/7/2014 của UBND tỉnh.

- Tham mưu kế hoạch thực hiện chương trình điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, điều trị bằng thuốc Buprenophine, trong đó giao chỉ tiêu cụ thể để đánh giá kết quả thực hiện của các địa phương và các cơ sở điều trị.

- Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng các phương pháp điều trị, phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy; nâng cao hiệu quả điều trị cắt cơn, chăm sóc, phục hồi sức khỏe người nghiện ma túy cho đội ngũ y, bác sỹ ở tuyến huyện và tuyến xã. Chỉ đạo các phòng, trung tâm y tế huyện và xã tích cực tham gia công tác cai nghiện ma túy tại cộng đồng, gia đình. Quản lý chặt chẽ các loại tiền chất, hóa chất, các loại thuốc hướng thần gây nghiện dùng vào mục đích y tế, khám, chữa trị, nghiên cứu khoa học.

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Chỉ đạo triển khai thực hiện các đề án, dự án được giao thuộc Chương trình PCMT đến năm 2020 và các đề án, kế hoạch đến năm 2020 đúng tiến độ, chỉ tiêu bảo đảm chất lượng.

- Chủ động phối hợp với lực lượng Công an, Hải quan và các lực lượng chức năng có liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới. Tổ chức nắm tình hình, tập trung lực lượng, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy ở khu vực biên giới; ngăn chặn tình trạng ma túy thẩm lậu qua biên giới vào Nghệ An.

- Phối hợp với các lực lượng chức năng và cấp ủy, chính quyền địa phương các huyện, xã biên giới làm tốt công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tuyên truyền vận động nhân dân không tái trồng cây có chứa chất ma túy, phát hiện, xóa bỏ diện tích trồng cây thuốc phiện và phối hợp làm tốt công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ở khu vực biên giới.

- Thực hiện có hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế về PCMT theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Phối hợp các ban, ngành, cấp ủy chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn đóng quân.Tham mưu chỉ đạo các huyện, thành, thị sàng lọc ma túy trong công tác tuyển gọi thanh niên nhập ngũ, làm tốt công tác vận động nhân dân không tái trồng cây có chứa chất ma túy

- Phối hợp với lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng và các ban, ngành liên quan tổ chức tuần tra, kiểm soát những địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy.

6. Sở Thông tin - Truyền thông

- Chỉ đạo triển khai thực hiện đề án được giao thuộc Chương trình PCMT đến năm 2020 và các đề án, kế hoạch đến năm 2020 bảo đảm tiến độ, chỉ tiêu, chất lượng.

- Chỉ đạo các cơ quan: Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An, báo địa phương, cơ quan đại diện và phóng viên thường trú các báo Trung ương trên địa bàn Nghệ An, Phòng VH-TT các huyện, thành, thị, các Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành, thị, Đài Truyền thanh cơ sở các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật, phổ biến các nội dung, kiến thức về phòng, chống ma túy; các tác hại của ma túy đối với sức khỏe và cuộc sống của con người, đặc biệt là tầng lớp thanh, thiếu niên. Tuyên truyền về các đề án, kế hoạch thuộc Chương trình PCMT đến năm 2020.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn và cung cấp thông tin cho báo chí về tình hình tội phạm ma túy và kết quả công tác PCMT.

- Thực hiện cấp phép và chủ trì xuất bản các ấn phẩm tuyên truyền về nội dung công tác phòng, chống ma túy; phổ biến chính sách pháp luật phù hợp với đặc điểm từng vùng miền trên địa bàn.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền PCMT trong các cơ sở giáo dục, nhất là đối với các trường THPT, Cao đẳng, Đại học trên địa bàn phải bảo đảm mỗi trường tổ chức ít nhất 01 buổi/năm tuyên truyền về PCMT. Có kế hoạch tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền PCMT cho đội ngũ giáo viên để phục vụ tuyên truyền, giáo dục trong các trường.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong chương trình, đề án được giao thuộc Chương trình PCMT đến năm 2020 và các đề án, kế hoạch đến năm 2020 bảo đảm chất lượng.

8. Sở Văn hoá và Thể thao

- Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan, công sở, doanh nghiệp, trường học và khu dân cư; kiểm tra, kiểm soát các hoạt động dịch vụ văn hóa nhằm hạn chế phát sinh tệ nạn ma túy; chỉ đạo tuyên truyền phòng, chống ma túy thông qua các thiết chế văn hóa cơ sở, lồng ghép tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy với sinh hoạt văn hóa, thể thao.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện đề án được giao thuộc Chương trình PCMT và các đề án có liên quan về PCMT đến năm 2020 và các đề án, kế hoạch đến năm 2020 bảo đảm tiến độ, chất lượng.

9. Sở Du lịch

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch, nhất là đối với các hoạt động kinh doanh lữ hành, kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng (karaoke, bar...), phòng ngừa, ngăn chặn các đối tượng lợi dụng để vi phạm và phạm tội về ma túy.

10. Sở Công thương: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan theo dõi, quản lý và kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến các loại tiền chất ma túy, chất gây nghiện, chất hướng thần trên địa bàn.

11. Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng nội dung, tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCMT gắn với các chuyên đề tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật. Thường xuyên rà soát, kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý nhà nước về phòng, chống và kiểm soát ma túy.

12. Cục Hải quan Nghệ An

- Làm tốt công tác công tác phòng, chống ma túy tại các tuyến hàng không, tuyến đường biển và các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh; triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng phạm tội về ma túy.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện đề án được giao thuộc Chương trình PCMT đến năm 2020 đảm bảo chất lượng.

13. Cục Quản lý thị trường Nghệ An: Tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng, nhất là lực lượng Công an, Hải quan triển khai có hiệu quả các biện pháp nhằm phát hiện, bắt giữ, xử lý các đối tượng vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

14. Đề nghị Liên đoàn lao động tỉnh

- Chỉ đạo triển khai thực hiện đề án được giao thuộc Chương trình PCMT đến năm 2020 và các đề án, kế hoạch về PCMT khác đến năm 2020 đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

- Tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức về PCMT. Phối hợp với các lực lượng có liên quan trong công tác PCMT trên địa bàn, nhất là các khu công nghiệp, khu chế xuất phức tạp về tệ nạn ma túy.

15. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

- Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả đề án được giao trong Chương trình PCMT đến năm 2020 và các nhiệm vụ trong các đề án, kế hoạch về PCMT khác đến năm 2020.

- Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động toàn thể nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy.

- Thực hiện tốt chức năng giám sát, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả các hoạt động phòng, chống ma túy tại cộng đồng.

16. Đề nghị Tỉnh đoàn

- Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03 giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về “Phối hợp hành động PCMT trong thanh, thiếu niên”.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, quần chúng nhân dân tích cực tham gia công tác PCMT. Hoàn thiện và xây dựng mới các mô hình tuyên truyền phù hợp, nhất là đối với bộ phận thanh, thiếu niên, các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy; xây dựng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về PCMT.

17. Đề nghị Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội phối hợp với lực lượng Công an thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Công an về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”; tăng cường phối hợp với Tỉnh đoàn, các đơn vị liên quan và các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền PCMT.

18. Đề nghị Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, Hội Nông dân tỉnh: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia PCMT; xây dựng, củng cố, duy trì và nâng cao hiệu quả mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác PCMT; chỉ đạo các cấp Hội phối hợp làm tốt công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy sau cai.

19. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân tỉnh

- Chỉ đạo triển khai thực hiện đề án được giao thuộc Chương trình PCMT đến năm 2020 và các đề án, kế hoạch về PCMT đến năm 2020 đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Tiếp tục triển khai thí điểm mô hình Tòa án hỗ trợ cai nghiện ma túy theo hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương.

- Phối hợp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án về ma túy; lựa chọn và tổ chức các phiên tòa lưu động để răn đe tội phạm và tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân.

20. Đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng 1 Cảnh sát biển: Chỉ đạo Ban phòng, chống tội phạm ma túy và các lực lượng liên quan, tăng cường phối hợp với lực lượng PCMT tỉnh Nghệ An, nhất là lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng các huyện tuyến biển tổ chức phòng ngừa, phát hiện, bắt giữ các đối tượng phạm tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên tuyến biển.

21. Văn phòng UBND tỉnh: Phối hợp với Công an tỉnh giúp Lãnh đạo UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch này; thẩm định các văn bản triển khai, sơ, tổng kết; phối hợp tham mưu làm tốt công tác thi đua, khen thưởng.

22. Sở Tài chính: Tham mưu UBND tỉnh nguồn kinh phí phục vụ thực hiện kế hoạch này; ưu tiên hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị, địa phương phục vụ công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai.

23. Các sở, ban, ngành, đoàn thể khác tổ chức tuyên truyền PCMT trong cơ quan, đơn vị, cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia PCMT. Phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác PCMT (khi có yêu cầu).

24. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã: Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương để xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp cụ thể, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp, các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện toàn diện công tác PCMT trên địa bàn.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nhiệm vụ được giao tại kế hoạch này, các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, UBND các huyện, thành, thị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc; định kỳ 06 tháng, 01 năm và đột xuất báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hợp, theo dõi, chỉ đạo, trong đó:

- Gửi kế hoạch thực hiện năm 2020 trước ngày 05/02/2020.

- Báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 16/6/2020;

- Báo cáo tổng kết năm gửi trước ngày 16/12/2020.

Định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý và đột xuất phải nghe báo cáo và cho ý kiến cụ thể về thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy sinh. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành chức năng và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp phải chịu trách nhiệm về tình hình ma túy tại địa phương, cơ quan, đơn vị được giao phụ trách.

2. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp tham mưu UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn quá trình thực hiện kế hoạch này; định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Chính phủ, Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh theo quy định.

Nhận được kế hoạch này, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện nghiêm túc./

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Lãnh đạo Bộ Công an (để báo cáo);
- V01, C04 - Bộ Công an (để báo cáo);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- PCT UBND tỉnh Lê Hồng Vinh;
- Chánh VP, PVP NC UBND tỉnh;
- Bộ Tư lệnh Vùng 1 Cảnh sát biển;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Lưu VT, NC (X. Vinh).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Vinh

 

PHỤ LỤC

CHỈ TIÊU BẮT GIỮ TỘI PHẠM MA TÚY NĂM 2020
(Từ ngày 15/12/2019 đến ngày 14/12/2020)
(Kèm theo Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh)

TT

ĐƠN VỊ

CHỈ TIÊU (vụ)

1

Công an tỉnh (các phòng nghiệp vụ)

102

2

Bộ đội biên phòng tỉnh

51

3

Cục Hải quan tỉnh

10

4

Thành phố Vinh

272

5

Huyện Tương Dương

86

6

Huyện Kỳ Sơn

76

7

Huyện Quế Phong

71

8

Huyện Diễn Châu

46

9

Huyện Quỳ Châu

36

10

Huyện Thanh Chương

31

11

Huyện Đô Lương

31

12

Thị xã Hoàng Mai

26

13

Huyện Yên Thành

26

14

Huyện Con Cuông

26

15

Huyện Quỳ Hợp

26

16

Thị xã Thái Hòa

21

17

Huyện Nghĩa Đàn

21

18

Huyện Nghi Lộc

21

19

Huyện Quỳnh Lưu

21

20

Thị xã Cửa Lò

16

21

Huyện Tân Kỳ

16

22

Huyện Nam Đàn

16

23

Huyện Hưng Nguyên

16

24

Huyện Anh Sơn

16

Tổng cộng

1.080 vụ