Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 02 năm 2020

 

K HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY NĂM 2020

Thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ban hành kèm theo Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 07/4/2017; Kế hoạch 127-KH/TU ngày 8/10/2019 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống ma túy năm 2020 với những nội dung trọng tâm sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Tiếp tục phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân trong công tác phòng chống và kiểm soát ma túy; chủ động thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp kiềm chế tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường xã hội an toàn, lành mạnh, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm phòng ngừa, hạn chế, tiến tới làm giảm người nghiện và người sử dụng ma túy; không để ma túy lây lan trong trong cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, trường học; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, không để tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động.

3. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh trấn áp mạnh mẽ tội phạm về ma túy; tập trung nắm chắc địa bàn, quản lý đối tượng, kịp thời phát hiện, triệt xóa các đường dây, ổ nhóm tội phạm về ma túy; triệt xóa các điểm mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép các chất ma túy trên địa bàn. Kiên quyết không để ma túy thẩm lậu qua tuyến biên giới thuộc tỉnh, hình thành các điểm nóng phức tạp về ma túy; ngăn chặn, phát hiện, điều tra khám phá kịp thời tội phạm ma túy thẩm lậu qua tuyến biên giới, trung chuyển qua địa bàn tỉnh, số vụ phạm tội về ma túy được phát hiện tăng từ 10% trở lên so với năm 2019.

4. Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện, kiềm chế sự gia tăng của người nghiện. Quản lý chặt chẽ người nghiện ngoài xã hội, trong đó 100% người nghiện, người sử dụng ma túy phải có biện pháp quản lý, cai nghiện, điều trị nghiện phù hợp; không để đối tượng sử dụng ma túy có biểu hiện loạn thần, mất kiểm soát hành vi dẫn đến gây án đặc biệt nghiêm trọng.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế tiếp tục tham mưu các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo công tác phòng chống ma túy; triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 127-KH/TU ngày 8/10/2019 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của các bộ, ngành Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống và kiểm soát ma túy.

Chủ động tham mưu tổ chức triển khai thực hiện, tổng kết các Dự án, Đề án đã được phân công tại Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 30/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 theo chỉ đạo của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định số 64/2019/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện các quy định của pháp luật về giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người nghiện ma túy và đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Công an tỉnh - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh:

- Tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết chuyên đề về phòng, chống và kiểm soát ma túy; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống ma túy tại một số sở, ngành, địa phương liên quan; việc chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đối với các địa bàn chọn chuyển hóa nhóm tiêu chí về ma túy; tổ chức có hiệu quả “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2020.

Chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh tổng kết, đánh giá việc thực hiện Chương trình trình phòng, chống ma túy đến năm 2020.

- Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, tập trung lực lượng, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh; triệt phá các đường dây, đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy; triệt xóa các tụ điểm, điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy, kiên quyết không để hình thành các điểm nóng về ma túy. Triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch chuyên đề phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy.

- Chủ trì, làm tốt vai trò thường trực Tổ Công tác liên ngành kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, không để tội phạm lợi dụng để sản xuất ma túy tổng hợp trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố Huế phối hợp các cơ quan chức năng và cấp ủy chính quyền cơ sở thường xuyên rà soát, lập hồ sơ đề nghị xác định tình trạng nghiện, áp dụng các biện pháp quản lý, cai nghiện theo quy định đối với 100% người nghiện, sử dụng trái phép chất ma túy. Tiếp tục phối hợp vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.

3. S Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tiếp tục tổ chức tập huấn cho cán bộ Lao động - Thương binh - Xã hội cấp huyện, cấp xã về công tác quản lý nhà nước đối với người nghiện ma túy để nâng cao năng lực tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp trong công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; phối hợp quản lý chặt chẽ người nghiện ngay từ xã, phường, thị trấn.

- Thực hiện tốt công tác cai nghiện cho người nghiện cai nghiện bắt buộc và cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

- Phối hợp cơ quan, đoàn thể, địa phương quản lý tốt đối tượng sau cai nghiện ma túy và quan tâm giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện nhằm phòng ngừa tái nghiện, tái hòa nhập cộng đồng.

4. S Y tế

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc xác định tình trạng nghiện theo quy định; tổ chức tập huấn kỹ năng điều trị cắt cơn, chăm sóc, phục hồi sức khỏe người nghiện ma túy cho đội ngũ y bác sỹ ở tuyến huyện, tuyến xã.

- Nghiên cứu và ứng dụng các thuốc, phương pháp y học và phác đồ điều trị dùng trong cai nghiện, điều trị nghiện ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp và các chất hướng thần mới. Nâng cao hiệu quả chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone, phấn đấu 100% người nghiện các chất dạng thuốc phiện.

- Quản lý chặt chẽ các loại tiền chất, các loại thuốc hướng thần gây nghiện dùng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng vào mục đích y tế, khám, chữa bệnh, nghiên cứu khoa học.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí, hệ thống thông tin cơ sở đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền, đổi mới phương pháp tuyên truyền theo hướng dễ tiếp cận, tiếp thu; phát huy thế mạnh của mạng internet và các trang mạng xã hội; đảm bảo thông tin về phòng, chống ma túy được đăng tải thường xuyên, liên tục trên các cơ quan truyền thông cấp tỉnh. Lồng ghép công tác truyền thông phòng, chống ma túy với truyền thông về các chương trình kinh tế - xã hội khác.

- Phối hợp các cơ quan liên quan kiểm soát, ngăn chặn hoạt động trao đổi thông tin trên mạng Internet để hoạt động phạm tội về ma túy.

6. Sở Văn hóa và Thể thao

- Chủ động lồng ghép việc tuyên truyền phòng chống ma túy vào các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao kết hợp với việc xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sng văn hóa” và các chương trình kinh tế - xã hội khác.

- Phối hợp quản lý chặt chẽ các ngành, nghề thuộc lĩnh vực quản lý, không để đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật về ma túy.

7. S Giáo dục và Đào tạo; Đại học Huế; các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp

- Phối hợp Công an tỉnh và các ngành liên quan tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống ma túy trong trường học, ngăn chặn hiệu quả học sinh, sinh viên vi phạm, phạm tội về ma túy.

Phấn đấu 100% học sinh, sinh viên và cán bộ, giáo viên các trường học trên địa bàn được tuyên truyền, giáo dục về tác hại của tệ nạn ma túy và được trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tệ nạn ma túy. 100% trường học trên địa bàn đạt tiêu chí “Trường học không có ma túy”.

- Tổ chức đánh giá thực trạng tình hình học sinh, sinh viên và cán bộ, giáo viên liên quan đến tệ nạn ma túy để có biện pháp phòng ngừa ma túy xâm nhập học đường.

- Đa dạng hóa các hoạt động phòng, chống ma túy, nhất là tổ chức các cuộc thi phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy nhằm nâng cao hiệu quả công tác này trong học sinh, sinh viên.

- Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phòng, chống ma túy cho cán bộ làm công tác học sinh, sinh viên, cán bộ Đoàn, Hội và giáo viên cốt cán.

8. Sở Công Thương

Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh và các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý nhà nước, quản lý chặt chẽ các tổ chức, cá nhân sử dụng, sản xuất, kinh doanh các loại tiền chất công nghiệp trên địa bàn, không để tội phạm lợi dụng hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật về ma túy.

9. Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

- Tiếp tục phối hợp Công an tỉnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch 03 về phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên; tập trung thực hiện chỉ tiêu của Nghị quyết Một năm, mỗi xã, phường Đoàn thanh niên và lực lượng Công an giúp đ, cảm hóa ít nht một thanh thiếu niên cai nghiện thành công. Phối hợp chọn một số địa bàn có người nghiện nhiều để chỉ đạo Đoàn Thanh niên các xã, phường, thị trấn cảm hóa, giúp đỡ ít nhất 2 người nghiện trong độ tuổi thanh thiếu niên tiến bộ, từ bỏ sử dụng ma túy.

- Tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, thanh thiếu niên để nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy và cách phòng tránh, nhất là ma túy tổng hợp, đồng thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi đoàn viên, thanh niên trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, lan tỏa phong trào toàn dân phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm ma túy.

- Nghiên cứu, tổ chức thêm các hình thức hoạt động, sân chơi bổ ích, phù hợp để thu hút đoàn viên, thanh niên, nhất là số thanh thiếu niên có biểu hiện hư hỏng, không tham gia sinh hoạt Đoàn, Hội tích cực tham gia, thông qua đó tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, thanh niên; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong phòng, chống ma túy.

Xây dựng, củng cố hoạt động nhằm phát huy tác dụng của các mô hình phòng, chống ma túy, kịp thời phát hiện, giúp đỡ thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên từ bỏ lối sống lệch lạc, buông thả, thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm pháp luật, góp phần phòng ngừa, hạn chế tệ nạn ma túy lây lan trong trường học, cộng đồng dân cư.

10. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình phối hợp phòng chống ma túy; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống ma túy tại cộng đồng dân cư; trong công nhân, viên chức, lao động; trong học sinh, sinh viên, đoàn viên, hội viên. Kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn toàn tỉnh.

- Chỉ đạo Mặt trận các cấp chủ động lồng ghép việc Xây dựng xã, phường, thị trn lành mạnh không có tệ nạn ma túy” với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sng văn hóa ở khu dân cư”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả xây dựng mô hình khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường An toàn về an ninh trật tự”. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác việc tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy.

11. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan tỉnh

Chỉ đạo lực lượng phòng, chống ma túy phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan thực hiện có hiệu quả các nội dung Kế hoạch; tham gia tuyên truyền, kiểm soát về phòng, chống ma túy; tăng cường hợp tác quốc tế và triển khai chặt chẽ các biện pháp để phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, điều tra khám phá các đường dây vận chuyển, mua bán qua tuyến biên giới.

12. Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân tỉnh

Chỉ đạo Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, xét xử; kịp thời xét xử các vụ án điểm, có tính điển hình về ma túy để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung; qua công tác truy tố, xét xử để tăng cường công tác kiến nghị với các cấp, các ngành, cơ quan có liên quan bịt kín sơ hở, thiếu sót để phòng ngừa hiệu quả tội phạm ma túy.

13. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp tham mưu bố trí kinh phí đảm bảo cho các hoạt động phòng, chống ma túy; kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí phòng, chống ma túy.

- Phối hợp Công an tỉnh và các ngành liên quan quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh có hiệu quả, hỗ trợ đắc lực công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn.

14. Các sở, ban, ngành khác, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn

Chủ động triển khai Kế hoạch công tác phòng, chống ma túy năm 2020 theo chức năng, nhiệm vụ.

15. y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống ma túy và tác hại của ma túy đến mọi người dân; phát động phong trào toàn dân tích cực phát hiện, tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy; quản lý, giáo dục, cảm hóa người nghiện ma túy và người đã cai nghiện ở xã, phường, thị trấn.

- Tổ chức, lồng ghép thực hiện công tác phòng, chống ma túy với các chương trình …. xã hội khác.

- Chủ động phối hợp chặt chẽ các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn; triển khai kế hoạch chuyển hóa các xã, phường, thị trấn phức tạp về ma túy trở thành địa bàn không có ma túy; kiên quyết không để ma túy xâm nhập qua tuyến biên giới tiếp giáp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào thuộc địa bàn tỉnh.

- Trên cơ sở kết quả tổng rà soát người nghiện, người sử dụng ma túy theo Kế hoạch 160/KH-UBND của UBND tỉnh, chỉ đạo các ngành, đơn vị chức năng tiếp tục tiến hành lập hồ sơ đề nghị xác định tình trạng nghiện đối với đối tượng nghi nghiện ma túy, áp dụng các biện pháp quản lý, cai nghiện theo quy định đối với 100% người nghiện.

- Chủ động bố trí kinh phí địa phương đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống ma túy có hiệu quả.

16. Các thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh theo lĩnh vực phụ trách và nhiệm vụ được giao chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy gắn với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của năm 2020.

17. Tổ công tác liên ngành theo Quyết định số 2276/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các nhiệm vụ nhằm kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất trong sản xuất dược phẩm, nghiên cứu khoa học; tiền chất công nghiệp, không để tội phạm lợi dụng hoạt động.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, gửi Công an tỉnh (27 Trần Cao Vân - thành phố Huế; điện thoại: 069.4149315) trước ngày 25/02/2020; báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng gửi trước 14/6/2020, báo cáo tổng kết trước 14/12/2020 để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ đúng quy định.

2. Giao Công an tỉnh - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, theo dõi, đôn đốc và xây dựng kế hoạch nắm, kiểm tra việc triển khai, thực hiện của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; định kỳ sơ, tổng kết theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- UB MTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- UBND TP Huế, thị xã và các huyện;
- Thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh;
- Thành viên Tổ công tác liên ngành;
- VP UB: CVP, PCVP và các CV;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ