Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 742/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 22 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 36-CT/TW NGÀY 16/8/2019 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VÀ KIỂM SOÁT MA TÚY

Thực hiện Kế hoạch số 311-KH/TU ngày 28/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phổ biến, quán triệt sâu sắc đến các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở nội dung Chỉ thị số 36/CT-TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới. Qua đó, xác định rõ vai trò, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; nâng cao trách nhiệm của chính quyền xã, phường, thị trấn, cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong tham gia phòng, chống và kiểm soát ma túy; đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

2. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm phòng ngừa, hạn chế, tiến tới giảm phát sinh người nghiện và người sử dụng ma túy nhất là ma túy tổng hợp; giải quyết cơ bản nguy cơ phát sinh điểm, tụ điểm, địa bàn phức tạp về ma túy, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Tổ chức cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy theo hướng hiệu quả, bền vững.

3. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị cần được tiến hành đồng bộ với việc thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ và gắn với thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 và Chương trình phòng, chống ma túy đến 2020 của Chính phủ.

4. Tiến hành đồng bộ, kiên quyết, kết hợp những giải pháp vững chắc, tích cực, có trọng tâm, trọng điểm, phối hợp chặt chẽ các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, sự tham gia của các tầng lớp nhân dân nhằm đạt hiệu quả cao nhất, gắn với các cuộc vận động, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội...do Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cơ quan đơn vị, địa phương phát động.

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Trách nhiệm chung:

Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ và phạm vi, lĩnh vực quản lý của ngành, đơn vị, địa phương có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong lĩnh vực, ngành, cơ quan, đơn vị, địa bàn quản lý, cụ thể:

1.1. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm Kế hoạch số 311-KH/TU ngày 28/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phải nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; thường xuyên tổ chức kiểm tra việc tổ chức thực hiện, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy sinh và chịu trách nhiệm về tình hình ma túy tại cơ quan, đơn vị, địa bàn quản lý. Lấy hiệu quả công tác phòng, chống ma túy là một tiêu chí đánh giá, phân loại thi đua hàng năm. Quán triệt mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động có trách nhiệm tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và nhân dân nơi cư trú thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy.

1.2. Tăng cường công tác tuyên truyền về hậu quả, tác hại của tội phạm và tệ nạn ma túy; tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy và kết quả của các mặt công tác về phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh; lồng ghép với vận động nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước quy định về công tác phòng, chống ma túy, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc" và các phong trào thi đua khác để xây dựng xã, phường, thị trấn không có ma túy. Nội dung tuyên truyền theo hướng đơn giản, ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với từng vùng, từng đối tượng cụ thể; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao và du lịch; xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học và các khu dân cư, góp phần phòng, chống tệ nạn ma túy và các tệ nạn xã hội khác.

Thường xuyên đánh giá hiệu quả của các mô hình truyền thông phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy để rút kinh nghiệm và triển khai, nhân rộng các mô hình, cách làm hay. Đổi mới về nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục theo chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên, các đối tượng có nguy cơ cao, các địa bàn trọng điểm, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng giáp ranh.

1.3. Phát huy vai trò nòng cốt của các cơ quan chuyên trách, đặc biệt là vai trò của lực lượng Công an trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh triệt xoá các đường dây, ổ nhóm, đối tượng phạm tội về ma túy, tập trung vào các tụ điểm, điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; ngăn chặn hiệu quả nguồn ma túy “thẩm lậu”, trung chuyển qua địa bàn tỉnh. Triển khai đồng bộ các biện pháp chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy. Phân công trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong công tác phòng, chống ma túy.

Thường xuyên rà soát, kiện toàn nâng cao hiệu quả Tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp về ma túy, chủ động phòng ngừa không để tội phạm lợi dụng sản xuất trái phép chất ma túy. Đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, không để xảy ra tình trạng trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn tỉnh.

1.4. Tổ chức rà soát, đánh giá toàn diện công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh để có sự điều chỉnh phù hợp theo hướng tập trung nguồn lực cho các hình thức cai nghiện có hiệu quả, chú trọng xã hội hóa, khuyến khích tập thể, cá nhân đóng góp, tham gia vào công tác cai nghiện và tạo việc làm cho người sau cai nghiện. Rà soát, đánh giá tình hình người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh, tập trung ngăn chặn sự gia tăng người nghiện mới. Có biện pháp quản lý chặt chẽ đối với người nghiện ma túy, không để phát sinh tội phạm.

1.5. Tăng cường bố trí nguồn lực cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn; đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa ở những lĩnh vực phù hợp. Tập trung củng cố, kiện toàn nâng cao năng lực của lực lượng chuyên trách làm công tác phòng, chống ma túy trong tỉnh bảo đảm đủ khả năng, điều kiện thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ. Hàng năm ưu tiên đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh, đồng thời tranh thủ các nguồn kinh phí xã hội hóa, huy động sự đóng góp của các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân, bảo đảm kinh phí cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Quan tâm ưu tiên đầu tư nguồn lực, trang thiết bị chuyên dụng cho công tác phòng, chống ma túy. Động viên, hỗ trợ người có công, bị thương, bị phơi nhiễm HIV, thân nhân cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm ma túy.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh

- Tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Kết luận số 95-KL/TW của Ban Bí thư; Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ; Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 của Chính phủ; Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS, tội phạm và TNXH các huyện, thành phố và cấp cơ sở tổ chức thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu các mặt công tác phòng, chống ma túy theo kế hoạch đề ra; triển khai các chương trình đối ngoại để tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm về phòng, chống và kiểm soát ma túy...

- Phối hợp với sở, ngành, đoàn thể định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban Quốc gia, Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Định kỳ, đột xuất đề xuất khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc và phê bình đối với các đơn vị, thủ trưởng đơn vị không tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung kế hoạch công tác hoặc để tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy phức tạp ở địa bàn, đơn vị quản lý.

- Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện đấu tranh có hiệu quả tội phạm ma túy, tập trung triệt phá, bóc gỡ các đường dây, ổ nhóm, các tụ điểm phức tạp về tệ nạn ma túy, cụ thể:

+ Thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện lập án đấu tranh, triệt xóa các điểm hoạt động tội phạm ma túy trên địa bàn đặc biệt là ở các địa bàn trọng điểm như: Biên Hòa, Long Khánh, Trảng Bom, Thống Nhất, Long Thành..., ngăn chặn có hiệu quả các đường dây mua bán ma túy từ ngoài vào Đồng Nai và qua Đồng Nai đi Thành phố Hồ Chí Minh; các tỉnh lân cận hoặc đi nước ngoài; truy bắt các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy.

Tập trung triệt xóa các điểm mua bán, sản xuất, điều chế ma túy tổng hợp, triệt xóa các tụ diêm trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, dịch vụ nhạy cảm, tổ chức cho thanh, thiếu niên tụ tập mua bán, sử dụng ma túy tổng hợp gây bức xúc dư luận.

+ Tổ chức rà soát, thống kê người sử dụng và người nghiện ma túy tổng hợp, người có tiền sử biểu hiện “ngáo đá” trên địa bàn tỉnh; phối hợp với ngành y tế xây dựng kế hoạch phòng ngừa, điều trị và lập hồ sơ, có biện pháp quản lý chặt chẽ người tâm thần có xu hướng bạo lực, người sử dụng ma túy tổng hợp có biểu hiện “ngáo đá”, phòng ngừa án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng do loại đối tượng này gây ra.

+ Phối hợp với các đơn vị chức năng của ngành y tế, công thương, hải quan rà soát, điều tra cơ bản các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân lợi dụng việc sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng thuốc tân dược, hóa chất, tiền chất ma túy để sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng trái phép chất ma túy, thuốc gây nghiện, tiền chất ma túy. Phối hợp với ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, rà soát phát hiện kịp thời các cơ quan, đơn vị, cá nhân trồng trái phép các cây có chứa chất ma túy; quản lý chặt chẽ các cửa hàng thuốc thú y có bán thuốc thú y chứa chất gây nghiện, chất hướng thần, tiền chất ma túy phòng ngừa hành vi chiết xuất ma túy tổng hợp...

+ Tổng hợp, đánh giá, dự báo, phân tích tình hình diễn biến hoạt động của tội phạm ma túy, phương thức, thủ đoạn hoạt động, loại ma túy mới để kịp thời thông báo cho các đơn vị chủ động trong công tác phòng ngừa, đấu tranh.

+ Thường xuyên rà soát, thống kê, phân loại, cập nhật người nghiện, bảo đảm quản lý hồ sơ người nghiện chính xác, khách quan; chỉ đạo Công an các cấp thống nhất trong việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; phối hợp trong việc truy tìm đối tượng bỏ trốn và bảo đảm an ninh trật tự tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh; tổ chức đào tạo, hướng dẫn việc sử dụng công cụ hỗ trợ và nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ của Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh. Phối hợp với ngành Y tế tổ chức điều trị Methadone cho phạm nhân trong trại tạm giam theo quy định.

+ Phối hợp với Viện kiểm sát nhân, Tòa án nhân dân cùng cấp, khẩn trương kết thúc điều tra, đưa các vụ án phạm tội về ma túy ra xét xử điểm, xét xử lưu động ở khu dân cư, địa bàn phức tạp hoặc nơi đối tượng cư trú, nơi đối tượng có hành vi phạm tội để tuyên truyền, giáo dục răn đe, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn ma túy.

2. Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội

- Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo việc chuyển đổi, nâng cao chất lượng và hiệu quả các cơ sở điều trị nghiện theo hướng tăng cường điều trị tự nguyện, giảm điều trị bắt buộc; tạo điều kiện thuận lợi để người nghiện ma túy lựa chọn các biện pháp và mô hình điều trị phù hợp.

- Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; đảm bảo công tác tiếp nhận người nghiện ma túy không có nơi cư trú để làm thủ tục đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Chỉ đạo, điều hành hệ thống các cơ sở cai nghiện ma túy hoạt động có hiệu quả, duy trì an ninh, trật tự ổn định tại các cơ sở.

- Tiếp tục tổ chức, triển khai có hiệu quả công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng theo quy định tại Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ; Đề án quản lý người sử dụng ma túy, tổ chức cai nghiện ma túy tại cộng đồng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1648/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai; Dự án - Phát triển hệ thống hỗ trợ người cai nghiện ma túy, người bán dâm, nạn nhân bị mua bán trở về giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo Kế hoạch số 2753/KH-UBND ngày 22/3/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình, mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Kế hoạch liên ngành số 42/KHLN-SLĐTBXH-SYT-SVHTTDL-CAT-UBMTTQVNT-TĐĐN ngày 05/4/2016 về phát động toàn dân tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

- Chỉ đạo, hỗ trợ việc thành lập và tổ chức hoạt động có hiệu quả các Cơ sở điều trị nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng tập trung cấp huyện và các Điểm tư vấn, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng cấp xã; tổ chức tốt công tác tư vấn, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú và tại các trung tâm quản lý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 78/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh về ban hành quy chế quản lý, dạy nghề và tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú và tại các trung tâm quản lý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành có liên quan triển khai thực hiện tốt đề án “Đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020” của Chính phủ theo hướng đa dạng hóa, xã hội hóa các mô hình theo hướng giảm dần số lượng và nâng cao chất lượng các cơ sở cai nghiện tập trung, đồng thời tổng kết, đánh giá, nhân rộng các mô hình cai nghiện ma túy có hiệu quả và dịch vụ hỗ trợ dựa vào cộng đồng; Phối hợp với ngành y tế tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác điều nghiện ma túy bằng thuốc Methadone.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân tỉnh tổ chức công tác quản lý sau cai theo đúng quy định; lập chương trình, kế hoạch tái hòa nhập cộng đồng và quản lý, giúp đỡ người nghiện, người sau cai tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống và phòng, chống tái nghiện; Đẩy mạnh mô hình sản xuất, đào đạo, dạy nghề cho học viên nhằm giải quyết vấn đề lao động sau cai; phát động mạnh mẽ phong trào thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ nhằm rèn luyện sức khỏe, phục hồi thể lực cho các học viên trong cơ sở điều trị nghiện; nâng cao giải pháp truyền thông, tuyên truyền giáo dục đạo đức, pháp luật, chú ý tổ chức tuyên truyền đi vào chiều sâu, tác động trực tiếp vào các đối tượng để làm chuyển biến cơ bản nhận thức của đối tượng.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về tư vấn, cai nghiện ma túy cho đội ngũ cán bộ làm công tác cai nghiện ma túy.

3. Sở Y tế

- Tiếp tục phối hợp triển khai tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cai nghiện tại cộng đồng. Duy trì hoạt động các cơ sở điều trị Methadone.

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh tân dược, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất, nhất là quản lý chặt chẽ các chất chứa hoạt chất gây nghiện, chất hướng thần, tiền chất ma túy trong các cơ sở y tế theo quy định pháp luật; đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị, tổ chức, cơ sở vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực trên. Phối hợp các ngành chức năng kiểm tra việc thực hiện chuyên môn về y, dược tại các cơ sở cai nghiện ma túy.

- Chỉ đạo các cơ sở y tế triển khai có hiệu quả các phác đồ điều trị nghiện ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp; nghiên cứu và triển khai ứng dụng các phương pháp điều trị những rối loạn do sử dụng, nghiện ma túy tổng hợp và các chất hướng thần mới để kiểm soát hành vi loạn thần, hoang tưởng, “ngáo đá” gây hậu quả cho xã hội.

- Tiếp tục ứng dụng và quản lý có hiệu quả “Phần mềm quản , điều trị Methadone” theo hướng dẫn của Cục Phòng, chống HIV/AIDS; tiếp tục hướng dẫn các cơ sở thực hiện Thông tư số 28/TT-BYT ngày 28/6/2017 của Bộ Y tế quy định về quản lý thuốc ARV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc ARV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế.

- Chỉ đạo đơn vị y tế các huyện, thành phố phối hợp các đoàn thể, các lực lượng chức năng ở cơ sở, lực lượng Công an cùng cấp xác định tình trạng nghiện ma túy, phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh, lập hồ sơ, cai nghiện ma túy với các hình thức, biện pháp phù hợp.

- Chỉ đạo đơn vị y tế các cấp phối hợp chặt chẽ lực lượng Công an các cấp quản lý người điều trị nghiện ma túy bằng thuốc thay thế Methadone. Cung cấp danh sách người điều trị Methadone cho lực lượng Công an các cấp để có biện pháp quản lý phù hợp.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng nông thôn mới, triển khai thực hiện Chương trình xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của đồng bào ở các khu vực vùng sâu, vùng xa. Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, bảo quản, tàng trữ, vận chuyển, phân phối, mua bán và sử dụng thuốc thú y có chứa tiền chất ma túy. Chủ động nắm tình hình, phòng ngừa không để phát sinh việc trồng, tái trồng các loại cây có chứa chất ma túy.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng, chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh trong các cuộc họp giao ban báo chí, tuyên truyền Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tài chính và đơn vị có liên quan, tham mưu UBND tỉnh thẩm định khả năng cân đối, bố trí nguồn vốn đầu tư công, nguồn vốn chương trình mục tiêu theo quy định để thực hiện công tác quản lý nhà nước về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

7. Sở Tài chính

Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí ngân sách đảm bảo nguồn lực cho các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp triển khai thực hiện các đề án, dự án của Chương trình theo Luật Ngân sách Nhà nước; theo dõi việc cấp phát, quyết toán tài chính theo đúng chế độ, đảm bảo kinh phí thực hiện Chương trình phòng, chống và kiểm soát ma túy; đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh các vấn đề có liên quan đến kinh phí; chú trọng trang thiết bị phương tiện, cơ sở vật chất cũng như đảm bảo chế độ chính sách cho các cán bộ trong cơ quan bảo vệ pháp luật.

8. Sở Tư pháp

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hệ thống pháp luật trong các lĩnh vực, các văn bản có liên quan đến phòng, chống và cai nghiện ma túy, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật thuộc nhiệm vụ, quyền hạn Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Phụ trách công tác giáo dục pháp luật, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân các cấp để tuyên truyền pháp luật, chủ trương, chính sách liên quan đến công tác phòng, chống, cai nghiện ma túy tại địa phương và nhân dân.

9. Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh

Chủ trì, phối hợp các ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục, trường học. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học tại các khu vực phức tạp về tệ nạn ma túy” theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

10. Cục Hải quan

Chủ động phối hợp với Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường, các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán ma túy, tiền chất ma túy qua các khu vực cảng; chú ý lĩnh vực xuất nhập khẩu tân dược, thuốc thú y, hóa chất, tiền chất... liên quan đến ma túy; phối hợp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tiền chất ma túy trên địa bàn.

11. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý theo pháp luật các xe quân sự và quân nhân các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có sai phạm liên quan đến công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy, đồng thời tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang thấy được tác hại của ma túy và có biện pháp phòng, chống tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

12. Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai

Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về các chủ trương, giải pháp, chính sách pháp luật của Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; tham mưu đề xuất các giải pháp về nội dung và hình thức tuyên truyền phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. Mở chuyên mục riêng về phòng, chống ma túy trên sóng phát thanh và truyền hình, tăng cường tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền bằng hình ảnh về tác hại của các loại ma túy, tệ nạn nghiện ma túy nhằm cảnh báo, răn đe, phòng ngừa tội phạm. Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong phong trào phòng, chống ma túy....

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Phối hợp với chính quyền các cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, phòng, chống và kiểm soát ma túy gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phối hợp thực hiện đề án “xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị không có tội phạm ma túy và người nghiện ma túy”; vận động các tổ chức tôn giáo, các chức sắc, tu sĩ tuyên truyền vận động các tầng lớp giáo dân tham gia công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

14. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh: Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ truy tố, xét xử các vụ án về ma túy; phối hợp xác định các vụ án điểm để đưa ra xét xử lưu động nhằm phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia phòng, chống ma túy và góp phần răn đe tội phạm. Chỉ đạo, hướng dẫn Tòa án nhân dân cấp huyện phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tốt việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

15. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn:

- Căn cứ nội dung Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên để tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 36/CT-TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 311-KH/TU ngày 16/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật về phòng, chống và kiểm soát ma túy. Phối hợp lực lượng Công an, các đoàn thể cấp xã thường xuyên rà soát lập danh sách những người có nguy cơ nghiện, nghi nghiện ở địa bàn để tuyên truyền vận động, khai báo tình trạng nghiện và đăng ký hình thức cai nghiện. Tích cực vận động người nghiện và gia đình người nghiện tự nguyện cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy.

- Phân công hội viên đảm nhận, quản lý, giúp đỡ trực tiếp người nghiện sau cai là con hội viên hoặc ở cộng đồng sau 02 năm không tái nghiện. Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người sau cai nghiện của địa phương như: Tạo việc làm, hỗ trợ người sau cai nghiện vay vốn sản xuất, kinh doanh ổn định đời sống...

16. Các sở, ban, ngành, đoàn thể: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động phòng, chống ma túy lồng ghép các hoạt động chuyên môn của đơn vị.

17. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long khánh, thành phố Biên Hòa

- Có trách nhiệm chỉ đạo toàn diện công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy tại địa phương. Đặc biệt là triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 36/CT-TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 311-KH/TU ngày 16/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch này.

- Xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp thực tiễn của địa phương, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp, Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS, tội phạm và TNXH huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cụ thể, các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy theo Kế hoạch này.

- Chỉ đạo các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn định kỳ, đột xuất tổ chức các đợt rà soát, thống kê người nghiện ma túy, nhất là số người nghiện trong diện thực hiện Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người sử dụng ma túy tổng hợp; đồng thời thường xuyên rà soát, điều tra cơ bản về địa bàn đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy, tệ nạn ma túy phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án quản lý người sử dụng ma túy, tổ chức cai nghiện ma túy tại cộng đồng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1648/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai; thành lập và đi vào hoạt động có hiệu quả các Cơ sở điều trị nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng tập trung cấp huyện và các điểm tư vấn, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng cấp xã; tổ chức tốt công tác tư vấn, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú và tại các trung tâm quản lý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 78/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh về ban hành quy chế quản lý, dạy nghề và tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú và tại các trung tâm quản lý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch liên ngành số 42/KHLN-SLĐTBXH-SYT-SVHTTDL-CAT-UBMTTQVNT-TĐĐN ngày 05/4/2016 về phát động toàn dân tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

- Tiếp tục vận động người nghiện ma túy tự nguyện đi cai nghiện tại các Cơ sở cai nghiện ma túy. Phân công lực lượng và có giải pháp quản lý người sử dụng ma túy tổng hợp, nhất là các đối tượng có biểu hiện “ngáo đá”, vận động gia đình đưa con em đi các cơ sở điều trị nghiện ma túy tổng hợp.

- Tổ chức thực hiện các giải pháp, biện pháp phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy theo Kế hoạch chuyên đề của Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và các sở, ban, ngành, liên quan.

- Bảo đảm bố trí đủ nguồn lực để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy theo phân cấp ngân sách.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên cơ sở tình hình thực tế tại địa phương, xây dựng kế hoạch thực hiện; phân công các đồng chí trong Ban Chỉ đạo cấp huyện thường xuyên kiểm tra công tác thực hiện các nội dung đã triển khai, nhất là các địa bàn trọng điểm của địa phương. Xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn để tồn tại phức tạp và gia tăng tệ nạn ma túy trên địa bàn quản lý.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy trên địa bàn.

3. Chế độ báo cáo: Kế hoạch triển khai thực hiện của các đơn vị, địa phương gửi Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh) trong tháng 02/2020 để theo dõi, chỉ đạo.

Định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/12.

4. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra thực hiện Kế hoạch này; giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- V01, C04 (BCA);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT. UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Chánh, PCVP.KTNS, VX;
- Các cơ quan ngành dọc;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PTTH Đồng Nai;
- Báo Đồng Nai;
- Lưu: VT, HCTC, THNC.
an/2020/thang 01>

CHỦ TỊCH
Cao Tiến Dũng