Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/KH-UBND

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020

Thực hiện Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 24/7/2017 của UBND Thành phố về tổ chức thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy theo Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 07/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020; UBND Thành phố xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống ma túy năm 2020 trên địa bàn Thành phố, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt sâu sắc đến cấp ủy, chính quyền các cấp, các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; qua đó, nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ về trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và lực lượng quần chúng trong công tác phòng, chống ma túy; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tệ nạn và tội phạm ma túy, hạn chế thấp nhất tác hại do ma túy gây ra, tạo môi trường xã hội lành mạnh, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước và Thủ đô.

2. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm phòng ngừa, hạn chế, tiến tới giảm phát sinh người nghiện và người sử dụng ma túy, nhất là ma túy tổng hợp; tổ chức đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy, giải quyết triệt để các điểm, tụ điểm, các địa bàn phức tạp về ma túy, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy không để Hà Nội trở thành địa bàn tiêu thụ và trung chuyển ma túy. Tổ chức cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy theo hướng hiệu quả, bền vững, góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn Thủ đô.

3. Hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể trong kế hoạch theo đúng tiến độ, thời gian quy định với hiệu quả cao nhất; đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất từ khâu tổ chức triển khai đến việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể về phòng, chống ma túy trên toàn Thành phố. Phát hiện và kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy.

4. Triển khai có hiệu quả các Dự án chương trình phòng, chống ma túy thuộc Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy giai đoạn 2016 - 2020 đã được phê duyệt.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

1. Điều tra, khám phá, xử lý hình sự 2.200 vụ án phạm tội về ma túy, trong đó có 50% số vụ có tính chất mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy. Triệt xóa 100% điểm phức tạp về ma túy còn tồn tại đến cuối năm 20191; giữ ổn định các địa bàn, điểm phức tạp về ma túy đã giải quyết điểm; rà soát, kịp thời phát hiện những điểm, tụ điểm có nguy cơ phát sinh để tập trung đấu tranh triệt xóa.

2. Lập 800 hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân các quận, huyện, thị xã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Thực hiện cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng cho 600 người. Tích cực vận động đưa người nghiện, người sử dụng ma túy đi cai nghiện tự nguyện tại các Cơ sở cai nghiện ma túy của Thành phố.

3. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện điều trị thay thế bằng Methadone, trong đó duy trì điều trị ổn định cho trên 4.900 người nghiện ma túy tại các cơ sở điều trị Methadone; phấn đấu cuối năm 2020 lũy tích có 6.500 bệnh nhân được điều trị thay thế bằng Methadone.

4. Quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh hợp pháp các loại tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thần, thuốc tân dược, thuốc thú y có chứa tiền chất ma túy; không để xảy ra vụ việc sản xuất trái phép ma túy hoặc trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn Thành phố.

5. Tiếp tục thực hiện Dự án 3 “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn” ban hành kèm theo Quyết định số 8014/QĐ-BCA-H01 ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an (theo Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 23/4/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện Dự án 3 trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020); tiến hành rà soát, phân loại xã, phường trọng điểm, phức tạp và không tệ nạn ma túy; mục tiêu năm 2020: duy trì, giữ 04 xã trong năm 2019 đạt “không có tệ nạn ma túy”2; phấn đấu đến hết năm 2020: toàn Thành phố có 05 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy; giảm 5% số xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy; đồng thời giảm mức độ phức tạp của xã, phường, thị trấn trọng điểm so với năm 2019.

III. NỘI DUNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Công tác quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy” và Chỉ thị, Kế hoạch của Thành ủy về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội;...

- Tập trung thực hiện nghiêm túc các kế hoạch của Thành phố về tổ chức thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố; Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 07/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ..; tổ chức triển khai, thực hiện các dự án trong Chương trình mục tiêu Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy, như: Dự án “Hỗ trợ, nâng cao năng lực phòng, chống ma túy cho các lực lượng chuyên trách Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) và năng lực xử lý về án ma túy của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp” (ban hành kèm theo Quyết định số 9938/QĐ-BCA-C04 ngày 17/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an) và Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hành vi phạm tội về ma túy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp” (ban hành kèm theo Quyết định s 9939/QĐ-BCA-C04 ngày 17/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an).

- Tham mưu UBND Thành phố tổ chức sơ kết thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố; tổ chức tổng kết Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 theo chỉ đạo của Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tại Kế hoạch số 438/KH-UBQG-BCA ngày 18/12/2019.

- Tổ chức tổng điều tra, rà soát, thống kê người sử dụng ma túy trên toàn Thành phố theo chỉ đạo của Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

- Thực hiện có hiệu quả hoạt động của Tổ liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 6190/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của UBND Thành phố.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 138/TP các cấp; xác định rõ trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ thường trực Ban Chỉ đạo 138 các cấp và lực lượng tình nguyện làm công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tại cơ sở.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện các Chỉ thị, Kế hoạch giai đoạn, Kế hoạch chuyên đề, các Chương trình, Đề án liên quan đến công tác phòng, chống ma túy (theo chỉ đạo của Trung ương và của Thành phố), nhằm rút ra bài học, kinh nghiệm, nguyên nhân tồn tại, kiến nghị đề xuất biện pháp tiếp tục chỉ đạo thực hiện thời gian tới.

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy cũng như tác hại của ma túy; tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy - 26/6”; chú trọng đổi mới nội dung, triển khai tổng thể các loại hình thông tin, tuyên truyền, duy trì và phát huy loại hình tuyên truyền có hiệu quả. Lựa chọn các loại hình thông tin, tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, đặc biệt cần quan tâm đến những địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, chú trọng chỉ đạo tuyên truyền điểm với các đối tượng có nguy cơ cao như học sinh, sinh viên, đối tượng trong nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, số có biểu hiện vi phạm về tội phạm và tệ nạn ma túy ở cộng đồng.

- Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa phát thanh, Bảng tin về ANTT của các xã, phường, thị trấn; hoạt động tiếp cận tư vấn, giúp đỡ của hội viên các đoàn thể, Câu lạc bộ, lực lượng Tình nguyện viên, Thanh niên tình nguyện..., tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy, nhất là trong đấu tranh, triệt xóa các đường dây, ổ nhóm phạm tội về ma túy; hướng dẫn giúp nhân dân nhận diện tội phạm và vi phạm pháp luật, phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội như: phương thức, biện pháp để phòng ngừa số đối tượng nghiện, sử dụng ma túy có biểu hiện “ngáo đá” gây án; cách nhận biết cây cần sa, tác hại của ma túy tổng hợp, tập trung vào các loại ma túy mới để giúp người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm.

- Đẩy mạnh công tác vận động nhân dân tham gia phong trào phòng, chống ma túy ngay từ gia đình, cộng đồng dân cư. Duy trì mô hình có hiệu quả như: Phong trào quần chúng tố giác tội phạm; quản lý giáo dục, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy tại cộng đồng dân cư; phong trào tự phòng, tự quản, tự bảo vệ... Tổ chức các hoạt động tuần tra nhân dân trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy.

3. Tập trung đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy

- Nắm chắc tình hình, xác định đường dây, ổ nhóm; thường xuyên rà soát địa bàn, nắm chắc di biến động của người nghiện và người sử dụng ma túy; đặc biệt quản lý chặt chẽ, có hiệu quả các đối tượng phạm tội về ma túy, đối tượng trọng điểm; tăng cường lực lượng trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, các địa bàn giáp ranh, công cộng... tập trung triệt xóa, bóc gỡ các đường dây, ổ nhóm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, phòng ngừa không để hình thành tụ điểm, điểm phức tạp, gây bức xúc dư luận.

- Kết hợp chặt chẽ giữa biện pháp quản lý hành chính, tuần tra kiểm soát công khai với các biện pháp nghiệp vụ trong đấu tranh, bắt giữ và xử lý tội phạm về ma túy, trong độ coi trọng và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhân, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, gắn với thường xuyên kiểm tra, quản lý các loại hình kinh doanh lưu trú, cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm có điều kiện về ANTT, khu vui chơi, nơi tổ chức sự kiện đông người tham gia có sử dụng nhạc mạnh..., ngăn chặn không để tội phạm ma túy lợi dụng tổ chức, chứa chấp, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành trong quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh hợp pháp các loại tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thần, các loại thuốc chữa bệnh có chứa hoạt chất gây nghiện, ma túy... không để xảy ra vụ việc chiết xuất, sản xuất trái phép chất ma túy; chủ động tổ chức các biện pháp ngăn chặn việc trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn; phát hiện và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội, đồng thời thông qua việc xử lý, kiến nghị đề xuất với cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chủ quản có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

- Nâng cao hiệu quả phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Công an các tỉnh, thành phố trọng điểm về ma túy trong trao đổi thông tin, hỗ trợ đấu tranh, bắt giữ, xử lý tội phạm về ma túy; phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả nguồn ma túy xâm nhập, vận chuyển vào, qua địa bàn thành phố Hà Nội.

- Phối hợp, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án về ma túy, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật; lựa chọn các vụ án ma túy lớn, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm đưa ra xét xử án điểm để phục vụ công tác tuyên truyền pháp luật, răn đe phòng ngừa tội phạm.

4. Công tác điều trị nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy

- Đẩy mạnh công tác lập hồ sơ đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc tại các Cơ sở cai nghiện; vận động, khuyến khích người nghiện, gia đình người nghiện tự giác khai báo tình trạng nghiện ma túy, tự nguyện tham gia các biện pháp, hình thức cai nghiện phù hợp. Coi trọng xã hội hóa công tác điều trị và quản lý sau cai nghiện ma túy tại cộng đồng; huy động các nguồn lực hỗ trợ công tác cai nghiện, giúp đỡ người sau cai nghiện; khuyến khích các cơ quan, doanh nghiệp tham gia dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện tại cộng đồng; lồng ghép công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện với các chương trình xóa đói giảm nghèo, dạy nghề tạo việc làm...; quản lý chặt chẽ người nghiện tại gia đình, cộng đồng, số người sau cai về cộng đồng, phấn đấu giảm tỷ lệ tái nghiện.

- Tiếp tục triển khai, mở rộng “Mô hình Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng”; “Mô hình tư vấn, hỗ trợ pháp lý, xã hội chuyển gửi đối với người tham gia cai nghiện ma túy”. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cai nghiện ma túy, quản lý người nghiện ma túy và quản lý người sau cai nghiện ma túy tại cộng đồng. Tiếp tục thực hiện tốt công tác điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu cai nghiện bằng Methadone do Chính phủ giao; đảm bảo lồng ghép tối đa dịch vụ điều trị thay thế Methadone với các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, điều trị HIV cũng như các dịch vụ y tế khác trên địa bàn để đảm bảo hiệu quả, bền vững nguồn lực đầu tư của Nhà nước và các nguồn tài trợ.

- Tham mưu UBND Thành phố ban hành Đề án quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy và cơ sở cung cấp dịch vụ hỗ trợ cai nghiện ma túy giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội và triển khai Đề án thí điểm mô hình hỗ trợ đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn quận Long Biên, huyện Gia Lâm giai đoạn 2020 - 2021 sau khi được Thành phố phê duyệt.

- Tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật về cai nghiện ma túy, thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc của các Cơ sở cai nghiện, Cơ sở điều trị Methadone; nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật trong công tác quản lý, chữa trị cho học viên cai nghiện, bệnh nhân điều trị Methadone... Thực hiện nghiêm túc kế hoạch liên ngành trong giữ gìn ANTT, phòng, chống các biểu hiện tiêu cực, phòng, chống bạo loạn, trốn tập thể tại các Cơ sở cai nghiện, Cơ sở điều trị Methadone.

- Duy trì hoạt động và xây dựng mới các Câu lạc bộ quản lý sau cai đảm bảo ít nhất 80% Câu lạc bộ có số thành viên tham gia sinh hoạt đều đặn, hiệu quả. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các hội, đoàn thể, lực lượng Tình nguyện viên Đội công tác xã hội tình nguyện trong quản lý, giúp đỡ người sau cai, phòng, chống tái nghiện.

5. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng xã, phường, thị trấn “không có tệ nạn ma túy”; nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy gắn với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người lao động, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, an toàn. Thực hiện chặt chẽ chức năng quản lý Nhà nước về ANTT, nhất là trong việc cấp giấy phép kinh doanh hành nghề cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, các đơn vị tổ chức sự kiện đông người tham gia có sử dụng nhạc mạnh.

6. Tiếp tục triển khai hiệu quả các Quy chế phối hợp, kế hoạch liên ngành đã ký kết giữa các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội trong công tác đấu tranh chống tội phạm nói chung, phòng, chống ma túy nói riêng, đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.Tăng cường phối hợp, mở rộng hợp tác quốc tế trong phòng chống ma túy; triển khai các đề án phòng, chống ma túy theo các thoả thuận hợp tác mà Việt Nam và Thành phố đã ký kết (đặc biệt là với các nước có đường biên giới với Việt Nam như Lào, Trung Quốc).

7. Quan tâm, hỗ trợ nguồn kinh phí, đầu tư trang thiết bị, phương tiện; tăng cường đào tạo tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy trên địa bàn Thành phố nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; đồng thời, đề xuất ban hành các chế độ đãi ngộ đặc thù, hợp lý cho lực lượng trực tiếp làm công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an Thành phố (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138 Thành phố)

a) Tham mưu Thành ủy, UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo 138 Thành phố ban hành, triển khai các văn bản về công tác phòng, chống ma túy; báo cáo sơ, tổng kết thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch chuyên đề về công tác phòng, chống ma túy.

- Phối hợp, hướng dẫn các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội liên quan, Ban Chỉ đạo 138 các quận, huyện, thị xã và cấp cơ sở tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu công tác phòng, chống ma túy theo kế hoạch. Định kỳ, đột xuất đề xuất khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy; phê bình đối với các đơn vị, cá nhân không tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung kế hoạch công tác hoặc để tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy phức tạp ở địa bàn, đơn vị quản lý.

- Tham mưu, đề xuất UBND Thành phố trong thực hiện Quỹ phòng, chống tội phạm Thành phố để đạt hiệu quả cao nhất.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các đơn vị liên quan tham mưu Ban Chỉ đạo 138 Thành phố tổ chức tập huấn, hội thảo nâng cao năng lực cho cán bộ thường trực Ban Chỉ đạo 138 các cấp và Tình nguyện viên Đội Công tác xã hội tình nguyện trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, HIV/AIDS tại tỉnh ngoài theo chương trình lịch hàng năm và tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác phòng, chống ma túy, phòng, chống tội phạm với các quốc gia khác (theo chỉ đạo của đồng chíthư Thành ủy tại Công văn số 2049-CV/BNCTU ngày 02/8/2019 của Ban Nội chính Thành ủy).

b) Triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện, đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy, tập trung bóc gỡ đường dây, ổ nhóm; giải quyết điểm phức tạp về tệ nạn ma túy, cụ thể:

- Tăng cường nắm tình hình, chủ động phát hiện, tập trung lực lượng đấu tranh, triệt xóa các đường dây ma túy lớn liên tuyến, liên tỉnh và xuyên quốc gia, các cơ sở sản xuất ma túy tổng hợp trái phép, các điểm mua bán và tổ chức sử dụng trái phép ma túy; phối hợp với các lực lượng chức năng, ngăn chặn có hiệu quả nguồn ma túy thẩm lậu từ ngoài vào, qua Hà Nội đi các địa phương khác hoặc đi nước ngoài (chú trọng các tuyến, địa bàn trọng điểm: tuyến Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc miền Trung, Tây Nam, tuyến đường hàng không...); truy bắt các đối tượng truy nã đặc biệt, nguy hiểm về ma túy.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các Kế hoạch chuyên đề đấu tranh, phòng, chống ma túy đã triển khai: Đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy trên các tuyến trọng điểm về qua Thành phố; giải quyết địa bàn, tụ điểm, điểm phức tạp; tội phạm ma túy có yếu tố nước ngoài; Quản lý, theo dõi người nghiện và người sử dụng ma túy; chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội (trọng tâm là chuyển hóa các xã, phường trọng điểm về tệ nạn ma túy).

- Chỉ đạo tăng cường quản lý hoạt động tại các vũ trường, nhà nghỉ, quán bar... không để các đối tượng lợi dụng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; xử lý nghiêm các cơ sở và chủ cơ sở có hành vi chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma túy trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện nhạy cảm về ANTT.

- Tổ chức rà soát, thống kê người sử dụng và người nghiện ma túy; xây dựng các biện pháp quản lý, theo dõi, phòng ngừa phù hợp; đưa vào quấn lý số người sử dụng ma túy tổng hợp có biểu hiện “ngáo đá” phòng ngừa án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng do các đối tượng này gây ra; thường xuyên cập nhật số người điều trị tại các Cơ sở điều trị Methadone, số người nghiện tham gia cai nghiện tự nguyện tại các Cơ sở cai nghiện ma túy của Thành phố.

- Phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cùng cấp, khẩn trương kết thúc điều tra; lựa chọn đưa các vụ án phạm tội về ma túy ra xét xử điểm, xét xử lưu động ở khu dân cư, địa bàn phức tạp hoặc nơi đối tượng cư trú, nơi đối tượng có hành vi phạm tội để tuyên truyền, giáo dục răn đe, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn ma túy.

c) Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành: Y tế, Công Thương, Hải quan, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các quận, huyện, thị xã trong thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về ANTT, kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc tân dược, thuốc thú y chứa chất gây nghiện, chất hướng thần, tiền chất ma túy trong xuất nhập khẩu, kinh doanh, sản xuất, không để tội phạm lợi dụng chiết xuất, sản xuất ma túy; rà soát, phát hiện kịp thời các đơn vị, cá nhân trồng trái phép cây có chứa chất ma túy...

d) Tiếp tục phối hợp các ngành, đơn vị liên quan thực hiện tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về ANTT, phòng, chống ma túy cho sinh viên, học sinh các trường trên địa bàn Thành phố; duy trì Quy chế phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội trong thực hiện Bản tin 141 phát sóng định kỳ; tăng cường công tác tuyên truyền trực tiếp như: phát tờ rơi, pano tuyên truyền (song ngữ) cảnh báo các hành vi phạm tội về ma túy tại cửa khẩu sân bay Nội Bài hoặc tại các khu vực người nước ngoài tập trung sinh sống nhằm phòng ngừa tội phạm ma túy có yếu tố nước ngoài hoặc phát tờ rơi, dán pano tại sảnh các khu chung cư, bảng tin tổ dân phố về cách nhận biết cây có chứa chất ma túy trước thực trạng việc một số quốc gia đang hợp pháp hóa việc hợp pháp hóa trồng cây cần sa ở một số nước trong khu vực Đông Nam Á.

2. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- Tham mưu UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo Thành phố xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện. Triển khai các mô hình, điển hình về công tác cai nghiện có hiệu quả, các xã, phường làm tốt công tác phòng, chống ma túy, Tình nguyện viên Đội công tác xã hội tình nguyện giúp đỡ người cai nghiện thành công, thực hiện tốt phong trào “Tình nguyện viên giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện hòa nhập cộng đồng”; tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 2596/QĐ-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020; Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 18/8/2016 về phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội; ban hành Đề án quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy và cơ sở cung cấp dịch vụ hỗ trợ cai nghiện ma túy giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội; triển khai Đề án thí điểm mô hình hỗ trợ đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn quận Long Biên, huyện Gia Lâm giai đoạn 2020 - 2021 sau khi được Thành phố phê duyệt.

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai trên địa bàn Thành phố. Trực tiếp quản lý, chỉ đạo, điều hành hệ thống các cơ sở cai nghiện ma túy của Thành phố hoạt động hiệu quả, duy trì an ninh, trật tự ổn định tại các cơ sở, cụ thể: chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của học viên để giải quyết mọi bức xúc của học viên; nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành của học viên tại các cơ sở, kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm mâu thuẫn trong các học viên; xử lý nghiêm cán bộ, nhân viên vi phạm quy trình, quy chế hoạt động, nhất là trong công tác quản lý học viên để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận và mất ổn định ANTT tại cơ sở.

- Tiếp tục triển khai các mô hình “Điểm tư vn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng”“Hỗ trợ, tư vấn pháp và xã hội, chuyển gửi đối với người tham gia cai nghiện ma túy” theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố; mở rộng hình thức điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại các Cơ sở cai nghiện của Thành phố; đẩy mạnh công tác hỗ trợ giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy. Tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ người cai nghiện tự nguyện trên địa bàn Thành phố.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cai nghiện ma túy, quản lý người nghiện đang cai nghiện tại các cơ sở và người sau cai nghiện nghiện ma túy ở cộng đồng; có giải pháp tư vấn, hỗ trợ, điều trị, cai nghiện phù hợp với từng đối tượng. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật về cai nghiện ma túy.

- Định kỳ phối hợp, cung cấp danh sách người nghiện ma túy tham gia điều trị tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện của Thành phố cho lực lượng Công an (qua phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) để có biện pháp quản lý theo dõi số người sau cai nghiện ma túy trở về địa phương.

3. Sở Y tế

- Tham mưu UBND Thành phố xây dựng, ban hành các văn bản, hướng dẫn triển khai, thực hiện các hoạt động chuyên môn phòng, chống ma túy theo quy định pháp luật; tiếp tục triển khai hiệu quả “Phần mềm quản lý, điều trị Methadone” theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

- Tham mưu, đề xuất các biện pháp phòng ngừa, đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực các cơ sở điều trị Methadone, trọng tâm là nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, cấp phát Methadone, kiên quyết xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm tại cơ sở. Chủ động phối hợp với lực lượng Công an giữ gìn ANTT tại nơi cơ sở trú đóng; tăng cường lực lượng bảo vệ cơ sở, thường xuyên tập huấn nghiệp vụ, trang bị kiến thức, phương tiện cho lực lượng bảo vệ... Cung cấp danh sách người điều trị Methadone cho lực lượng Công an các cấp để có biện pháp quản lý phù hợp.

Thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương, lực lượng Công an cơ sở các trường hợp bệnh nhân điều trị Methadone vi phạm quy định điều trị tại Nghị định số 90/2016/NĐ-CP để lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc.

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh tân dược, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất, nhất là quản lý chặt chẽ các chất chứa hoạt chất gây nghiện, chất hướng thần, tiền chất ma túy trong các cơ sở Y tế theo quy định pháp luật.

- Chỉ đạo đơn vị y tế các quận, huyện, thị xã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ trong xác định tình trạng nghiện ma túy, phục vụ công tác lập hồ sơ đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc; trong triển khai điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp Sở, ngành liên quan hướng dẫn các cơ quan báo chí Thành phố, cơ quan báo chí Trung ương ký chương trình phối hợp công tác với Thành phố và chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống ma túy nói riêng. Qua đó, góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và người dân trong việc phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến "bóng cười", "shisha", "cỏ Mỹ", "tem giấy", ma túy tổng hợp, đặc biệt chú ý khí N2O không phải là chất gây nghiện nhưng có cơ chế tác động như chất gây nghiện.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 18/6/2018 của UBND Thành phố về Đề án “Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng” thuộc Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội; chỉ đạo các cơ quan báo đài, nhất là mạng lưới truyền thanh cơ sở xây dựng các phóng sự, tài liệu, các banner, video clip và tranh ảnh tuyên truyền phòng, chống ma túy; tổ chức tổng kết 05 năm công tác tuyên truyền phòng, chống AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm theo chỉ đạo của Trung ương.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo: Tổ chức các hoạt động giao lưu, tuyên truyền, các cuộc thi tìm hiểu về phòng, chống ma túy cho học sinh; phối hợp. với các đơn vị có liên quan (Thành đoàn, Sở Lao động Thương binh và xã hội...) triển khai kế hoạch dự phòng nghiện ma túy cho thanh thiếu niên, học sinh theo chỉ đạo của Trung ương.

6. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố trình HĐND Thành phố quyết định giao dự toán chi ngân sách cho Công an Thành phố, các Sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các quận, huyện, thị xã phục vụ công tác phòng, chống ma túy theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu UBND Thành phố cân đối, đảm bảo các nguồn kinh phí phục vụ kịp thời nhiệm vụ đột xuất hoặc theo sự chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo 138 Thành phố và UBND Thành phố phục vụ công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020.

- Phối hợp với Công an Thành phố, các ngành liên quan trong triển khai Chương trình mục tiêu Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy.

7. Sở Công Thương: Phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh, sản xuất, nhập khẩu trái phép các loại ma túy, tiền chất, hóa chất liên quan đến tiền chất ma túy theo quy định pháp luật. Thực hiện nghiêm túc các quy định về phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn Thành phố. Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân kinh doanh, sử dụng khí N2O và các hóa chất tương tự để hạn chế tình trạng nghiện sử dụng gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người.

8. Cục Hải quan Thành phố: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp các ngành liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các khu vực cửa khẩu thuộc các tuyến hàng không, bưu điện, chú ý lĩnh vực xuất nhập khẩu tân dược, thuốc thú y, hóa chất, tiền chất. Thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn Thành phố.

9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát phát hiện kịp thời các cơ quan, đơn vị, cá nhân trồng trái phép các cây có chứa chất ma túy; quản lý chặt chẽ các cửa hàng thuốc thú y có bán thuốc thú y chứa chất gây nghiện, chất hướng thần, tiền chất ma túy.

10. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân Thành phố: Chỉ đạo Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các quận, huyện, thị xã và phối hợp chặt chẽ cơ quan điều tra cùng cấp trong truy tố, xét xử các vụ án phạm tội về ma túy; tăng cường công tác nghiên cứu hồ sơ, ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

11. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp chính quyền cùng cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với cuộc vận động xây dựng gia đình, dòng họ, khu dân cư, tổ dân phố, khu phố, xóm, thôn, làng, xã văn hóa không có tệ nạn ma túy.

12. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy: Chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống Tuyên giáo các cấp, ngành tham mưu Đảng ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền đưa nội dung, nhiệm vụ công tác phòng, chống ma túy vào chương trình hoạt động chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy, chính quyền về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và coi đây là một chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Định hướng công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy cho các cơ quan báo chí trên địa bàn Thành phố.

13. Các Đoàn thể Thành phố: Hội Cựu Chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị cơ sở phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an cùng cấp tổ chức các hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch, Chương trình phối hợp đã ký kết trong phòng, chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội, như: “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”; “Chương trình phối hợp về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2014 - 2020”; Nghị quyết liên tịch số 03 về phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên giai đoạn 2016-2020”...

14. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, ngành và Thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động phòng, chống ma túy lồng ghép các hoạt động chuyên môn của đơn vị.

15. Ban Thi đua khen thưởng Thành phố: Phối hợp với Công an Thành phố tham mưu UBND Thành phố rà soát, báo cáo, đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy.

16. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội: Tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp với Công an Thành phố định kỳ phát sóng Bản tin 141; mở chuyên mục riêng về phòng, chống ma túy, tăng cường tuyên truyền về các loại ma túy và tác hại, cảnh báo phương thức thủ đoạn của tội phạm ma túy, đồng thời nêu gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong đấu tranh phòng, chống ma túy....

17. UBND các quận, huyện, thị xã

- Xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp thực tiễn của địa phương, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp, Ban Chỉ đạo 138 quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cụ thể, các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản công tác phòng, chống ma túy theo Kế hoạch này; đồng thời, triển khai Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chng ma túy tại xã, phường, thị trấn” theo kế hoạch của Thành phố.

- Tổ chức thực hiện các giải pháp, biện pháp phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone theo các Kế hoạch chuyên đề của Công an Thành phố, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và các Sở, ban, ngành liên quan.

- Bảo đảm bố trí đủ nguồn lực để hỗ trợ và thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác phòng, chống ma túy theo Luật Ngân sách.

- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn:

+ Định kỳ, đột xuất tổ chức các đợt rà soát, thống kê người nghiện ma túy, đặc biệt là số người nghiện trong diện thực hiện giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người sử dụng ma túy tổng hợp;có biện pháp quản lý, theo dõi và lập hồ sơ đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc; tiếp tục vận động người nghiện ma túy tự nguyện đi cai nghiện tại các Cơ sở cai nghiện của Thành phố; tư vấn và chuyển gửi người nghiện ma túy tại cộng đồng đi điều trị Methadone.

+ Thực hiện các chuyên đề do các ngành thường trực triển khai trên địa bàn, đặc biệt chú trọng thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả Dự án “Nâng cao hiệu quả phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn” đảm bảo các mục tiêu đã đề ra; phấn đấu cuối năm 2020 toàn Thành phố có 05 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy.

UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, đề nghị các đoàn thể Thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch này xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai đến các cấp cơ sở để chỉ đạo tổ chức thực hiện; đồng thời, chấp hành chế độ thông tin, báo cáo định kỳ Quý, 06 tháng, 01 năm gửi Công an thành phố Hà Nội tổng hợp báo cáo UBND Thành phố./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- V01, C04 (Bộ Công an);
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- T.Trực: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Lê Hồng Sơn, Ngô Văn Quý;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- Các cơ quan, báo, đài của Hà Nội;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: CVP, PCVP, các phòng KGVX, TKBT, NC, TH;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 1 Tính đến ngày 14/12/2019, toàn Thành phố còn 59 điểm phức tạp về ma túy tại 24 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố.

2 Xã, phường không tệ nạn ma túy đến thời điểm 14/12/2019, gồm: Trung Màu, Kim Lan (Gia Lâm); Xuân Phú (Phúc Thọ); Đồng Lạc (Chương Mỹ).