Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

CAI NGHIỆN PHỤC HỒI ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2020

Thực hiện Kế hoạch 254/KH-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai thực hiện Kế hoạch 127-KH/TU ngày 8/10/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 08/04/2016 của UBND tỉnh về cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai đối với người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cai nghiện phục hồi đối với người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh năm 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU

1. Phấn đấu trên 95% xã, phường, thị trấn được tuyên truyền về phòng chống ma túy nói chung và cai nghiện ma túy nói riêng.

2. Đa dạng hóa các hình thức cai nghiện, điều trị nghiện ma túy. Tổ chức tư vấn, cai nghiện, điều trị nghiện 75-80% người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý với các hình thức phù hợp. Cụ thể: khoảng 25-30% người nghiện được cai nghiện tại gia đình, tại cộng đồng; khoảng 5% người nghiện được cai nghiện (bắt buộc và tự nguyện) tại Trung tâm Bảo trợ xã hội (sau đây viết tắt là Trung tâm); số người nghiện còn lại được tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone (khoảng 45% người nghiện chất dạng thuốc phiện).

3. 100% người đã hoàn thành cai nghiện tại Trung tâm được hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng với các hình thức giáo dục, tư vấn, giám sát phù hợp.

4. Nghiên cứu, xây dựng thí điểm thêm 01 mô hình Điểm tư vấn, chăm sóc và hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng ở các cụm liên xã, phường có nhiều người nghiện.

5. 100% cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ làm công tác cai nghiện ở Trung tâm và ở cấp huyện, cấp xã được tập huấn, đào tạo nhằm nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa

a) Đổi mới công tác giáo dục, phổ biến các quy định của pháp luật về cai nghiện, phòng, chống và kiểm soát ma túy với nhiều nội dung phong phú, hình thức phù hợp; đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, sử dụng có hiệu quả loa, đài truyền thanh, bản tin xã, phường, thị trấn; chú trọng công tác tuyên truyền có chiều sâu và tuyên truyền trực tiếp thông qua các hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể các cấp, các tổ chức xã hội như tọa đàm, hội thảo, tập huấn, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ...

b) Tập trung tuyên truyền tại địa bàn dân cư, trong các trường học, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở cai nghiện ma túy, quán bar... trên địa bàn. Chú trọng tuyên truyền đối với những người có nguy cơ cao, người nghiện ma túy ở cộng đồng, học sinh, sinh viên trong các trường học, cán bộ, người lao động trong các doanh nghiệp. Phối hợp giữa các cơ quan, đoàn thể trong công tác vận động người nghiện tự nguyện đi cai nghiện, giúp đỡ quản lý người sau cai nghiện ma túy, giảm tỷ lệ tái nghiện.

c) Nội dung tuyên truyền: tác hại ma túy nhất là ma túy tổng hợp, các chất hướng ma túy mới; thủ đoạn tội phạm ma túy; tuyên truyền pháp luật phòng, chống ma tuý, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và của tỉnh về công tác cai nghiện ma túy.

2. Đẩy mạnh công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng

a) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ; các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương về công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng.

b) Vận động người nghiện cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. Tổ chức tốt công tác cai cắt cơn, giáo dục, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm và giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Tiếp tục nâng cao số lượng, chất lượng, hiệu quả công tác tư vấn cai nghiện, điều trị nghiện tại 02 Điểm tư vấn, chăm sóc và hỗ trợ điều trị nghiện ma túy (phường An Cựu - thành phố Huế và Trung tâm Y tế huyện A Lưới) và 05 Điểm tư vấn cai nghiện ma túy ở các địa phương (phường Phú Hòa, Phú Hội, Thủy Biều - thành phố Huế; phường Phú Bài - thị xã Hương Thủy; thị trấn Lăng Cô - huyện Phú Lộc).

c) Phát triển thêm 01 Điểm tư vấn, chăm sóc và hỗ trợ điều trị nghiện ma túy ở địa bàn xa, có nhiều người nghiện, người sử dụng ma túy để hỗ trợ cho công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng. Phấn đấu thành lập 01 Điểm phát thuốc điều trị methadone tại Trung tâm Y tế huyện A Lưới.

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện ma túy tại Trung tâm Bảo trợ xã hội:

a) Năm 2020, tiếp tục huy động nguồn vốn của Trung ương và bố trí ngân sách của tỉnh để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng các hạng mục trong dự án mở rộng Trung tâm Bảo trợ xã hội nhằm đáp ứng yêu cầu cai nghiện, điều trị nghiện ma túy.

b) Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý, cai nghiện, trị bệnh, giáo dục phục hồi hành vi nhân cách, dạy nghề, tạo việc làm và đảm bảo an ninh trật tự tại Trung tâm; bảo đảm về cơ sở vật chất, thiết bị, nhân sự, chế độ điều trị, chăm sóc y tế, ăn, ở, sinh hoạt, học nghề, lao động trị liệu, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho học viên cai nghiện ma túy.

c) Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ viên chức, người lao động thực hiện công tác quản lý, cai nghiện cho người nghiện ma túy; bổ sung bác sỹ làm công tác cai nghiện tại Trung tâm.

d) Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách, các quy định pháp luật về công tác cai nghiện phục hồi tại cơ sở.

4. Tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý và giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng:

a) Thực hiện tốt công tác quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Trung tâm, chính quyền địa phương với cơ sở dạy nghề, các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho người sau cai nghiện ma túy học nghề, lao động sản xuất, giải quyết việc làm.

b) UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế cùng các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tiếp nhận, hỗ trợ, giúp đỡ, quản lý người sau cai nghiện, đảm bảo 100% số người đã cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm trở về cộng đồng được quản lý sau cai tại nơi cư trú bằng các hình thức phù hợp; hạn chế thấp nhất tỷ lệ tái nghiện; đẩy mạnh hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm, thu nhập cho người sau cai nghiện ổn định cuộc sống.

5. Xã hội hóa công tác cai nghiện:

a) Khuyến khích người nghiện ma túy, gia đình người nghiện ma túy tự giác khai báo tình trạng nghiện ma túy, tự nguyện đăng ký các hình thức cai nghiện ma túy phù hợp.

b) Huy động các nguồn lực hỗ trợ công tác cai nghiện ma túy, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy; khuyến khích các doanh nghiệp tham gia dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại cộng đồng; lồng ghép công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy với các chương trình xóa đói giảm nghèo, dạy nghề tạo việc làm...

6. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ trực tiếp làm công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy:

a) Xây dựng kế hoạch tiếp tục mở các lớp đào tạo cơ bản và nâng cao đối với cán bộ làm công tác quản lý, điều trị cai nghiện phục hồi tại cơ sở cai nghiện và cộng đồng.

b) Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên trách làm công tác cai nghiện ma túy; thành viên Điểm tư vấn, chăm sóc và hỗ trợ điều trị nghiện, Điểm tư vấn cai nghiện ma túy tại cộng đồng.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong kinh phí chi thường xuyên hàng năm của các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương theo phân cấp quản lý của Luật Ngân sách nhà nước; lồng ghép trong các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình khác của Trung ương. Huy động các nguồn lực xã hội; hợp tác quốc tế và các nguồn hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quy định chế độ, chính sách về cai nghiện ma túy theo các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

b) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động khác về công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, tại động đồng và tại cơ sở cai nghiện ma túy.

c) Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tiến hành khảo sát, tổ chức cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng tại 01-02 địa bàn cấp xã, tập trung ở các địa bàn có nhiều người nghiện để rút kinh nghiệm, triển khai nhân rộng trong thời gian đến.

d) Duy trì hoạt động có hiệu quả 05 Điểm tư vấn cai nghiện ma túy và 02 Điểm tư vấn, chăm sóc và hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng đã được UBND tỉnh phê duyệt năm 2018; phối hợp Công an tỉnh, Sở Y tế và các địa phương tham mưu UBND tỉnh đầu tư xây dựng thêm 01 mô hình Điểm tư vấn, chăm sóc và hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng ở các cụm liên xã, phường có nhiều người nghiện.

đ) Tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ bảo vệ cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ tại Trung tâm; Phối hợp Sở Y tế tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ y bác sỹ làm công tác quản lý, cai nghiện ma túy; bổ sung bác sỹ làm công tác cai nghiện tại Trung tâm.

e) Tổ chức tập huấn cho cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, cấp xã về công tác cai nghiện ma túy tại cơ sở, đặc biệt là cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng. Từ đó nâng cao năng lực tham mưu cho UBND cùng cấp trong công tác cai nghiện; quản lý chặt chẽ người nghiện ngay từ xã, phường, thị trấn.

f) Phối hợp, tổ chức dạy nghề đối với người cai nghiện tại Trung tâm; thực hiện đồng bộ các giải pháp để giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện như: dạy nghề, giới thiệu việc làm và tái hòa nhập cộng đồng cho người cai nghiện; thực hiện tốt công tác hỗ trợ, khuyến khích người nghiện cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm.

g) Định kỳ hàng tháng, quý, năm đánh giá tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch, mục tiêu, chỉ tiêu cai nghiện phục hồi. Tổng hợp báo cáo, thống kê về công tác cai nghiện ma túy.

2. Sở Y tế:

a) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ y bác sỹ làm công tác quản lý, cai nghiện ma túy ở xã, phường, thị trấn và Trung tâm Bảo trợ xã hội; hỗ trợ điều trị bệnh nhân bị rối loạn tâm thần mãn tính và nghiện chất ma túy tại Trung tâm. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở y tế thực hiện tốt việc phối hợp với Tổ công tác cai nghiện ma túy và cơ quan Công an trong công tác xác định tình trạng nghiện ma túy.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn Bệnh viện Tâm thần tỉnh và các bệnh viện có chuyên khoa tâm thần tiếp nhận, điều trị người bị rối loạn tâm thần và mất kiểm soát hành vi do sử dụng trái phép chất ma túy, hỗ trợ chuyên môn y tế cho cơ sở cai nghiện của tỉnh đảm bảo chất lượng điều trị.

c) Tổ chức tập huấn và cấp chứng chỉ cho cán bộ y tế cấp huyện, cấp xã về xác định tình trạng nghiện ma túy, điều trị, hỗ trợ cắt cơn nghiện ma túy. Đảm bảo 100% cán bộ y tế ở các xã, phường, thị trấn có người nghiện được tập huấn, cấp chứng chỉ về xác định tình trạng nghiện theo quy định. Nghiên cứu và ứng dụng các thuốc, phương pháp y học và phác đồ điều trị dùng trong cai nghiện, điều trị nghiện ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp và các chất hướng thần mới.

d) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức rà soát, đánh giá kết quả chương trình điều trị nghiện các dạng chất thuốc phiện bằng thuốc thay thế methadone. Tham mưu thành lập 01 điểm cấp phát thuốc methadone ở địa bàn xã, có nhiều người nghiện các chất dạng thuốc phiện theo quy định; hướng dẫn cơ quan y tế địa phương triển khai có hiệu quả các mô hình thí điểm Điểm tư vấn, chăm sóc và điều trị nghiện tại cộng đồng cho người nghiện đã được UBND tỉnh phê duyệt năm 2018.

3. Công an tỉnh:

a) Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn Công an địa phương phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, các tổ chức, đoàn thể có liên quan rà soát, thống kê, đảm bảo đầy đủ, chính xác, phân loại theo từng nhóm người nghiện ma túy; tiến hành lập hồ sơ đề nghị xác định tình trạng nghiện, áp dụng các biện pháp quản lý, cai nghiện, điều trị nghiện theo quy định đối với 100% người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma tuý.

b) Chỉ đạo Công an các cấp tăng cường công tác quản lý người nghiện ma túy. Đồng thời tiến hành lập hồ sơ đưa đối tượng nghiện vào diện giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Nghị định 111/2013/NĐ-CP; cai nghiện tại gia đình, cộng đồng theo Nghị định 94/2010/NĐ-CP, từ đó làm cơ sở để lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221/2013/NĐ-CP đối với người nghiện tiếp tục vi phạm.

c) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong công tác tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc tại Trung tâm; tiếp tục tổ chức tập huấn nghiệp vụ bảo vệ cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ. Chỉ đạo Công an thị xã Hương Trà, Công an phường Hương Hồ có kế hoạch hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự tại Trung tâm khi có tình huống xấu xảy ra.

d) Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phòng chống, cai nghiện ma túy với nội dung và hình thức phong phú, đa dạng phù hợp đặc điểm từng địa bàn, nhóm đối tượng. Tham mưu tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng “Tháng hành động phòng chống ma túy”, “Ngày toàn dân phòng chống ma túy”.

4. Sở Tài chính:

a) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh ban hành các chế độ, chính sách liên quan đến công tác cai nghiện ma túy theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và các Bộ ngành khác ở Trung ương.

b) Hướng dẫn, kiểm tra phân bổ, sử dụng kinh phí cho các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ cai nghiện ma túy trên địa bàn.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tham mưu bố trí kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và các hoạt động khác trong dự án đầu tư mở rộng Trung tâm Bảo trợ xã hội năm 2020 và giai đoạn 2021-2025.

6. Sở Tư pháp: Phối hợp, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về cai nghiện ma túy và phòng, chông tệ nạn ma túy.

7. Sở Thông tin và Truyền thông: Định hướng các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh mở chuyên mục riêng về gương điển hình cai nghiện ma túy, tăng cường tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền bằng hình ảnh về tác hại của các loại ma túy, nghiện ma túy nhằm cảnh báo, răn đe, phòng ngừa. Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong phong trào vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và quản lý sau cai nghiện.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên: Tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia phát hiện, vận động người nghiện đi cai nghiện ma túy tự nguyện. Vận động gia đình, họ hàng, làng xóm, đoàn thể phụ trách, các thành phần kinh tế ở địa phương tham gia giúp đỡ, hỗ trợ tạo việc làm cho người nghiện sau cai tại nơi cư trú. Phân công cho hội viên hoặc tổ phụ nữ, Hội Cựu chiến binh xã, phường, thị trấn đảm nhận quản lý, giúp đỡ trực tiếp người nghiện sau cai ở cộng đồng, phòng chống tái nghiện.

9. Đề nghị Tòa án Nhân dân tỉnh: Tăng cường công tác chỉ đạo Tòa án nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ trong việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; phối hợp với đơn vị thẩm định hồ sơ và các cơ quan có liên quan trong việc xử lý các trường hợp còn vướng mắc về hồ sơ, thủ tục xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

10. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện thực hiện công tác kiểm sát việc lập hồ sơ, tham gia phiên họp, kiểm sát quyết định của Tòa án, thực hiện quyền kiến nghị, kháng nghị theo quy định của pháp luật.

11. Ủy ban nhân dân thành phố Huế, các thị xã và các huyện

a) Xây dựng kế hoạch cai nghiện phục hồi đối với người nghiện ma túy năm 2020 phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; chủ động bố trí nguồn lực đảm bảo công tác cai nghiện ma túy hiệu quả, đặc biệt là công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng.

b) Tập trung chỉ đạo Công an, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, phòng Tư pháp và UBND các xã, phường thị trấn tích cực phối hợp, đẩy mạnh công tác lập, thẩm định hồ sơ đưa người nghiện vào cai nghiện bắt buộc theo quy định; trong xây dựng kế hoạch hoạt động cần có chỉ tiêu thực hiện cụ thể, sát với thực tiễn tại địa phương.

c) Trong công tác cai nghiện ma túy tại gia đinh, cộng đồng: Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tiến hành rà soát, thống kê, phân loại lại người nghiện ma túy trên địa bàn. Từ đó, tiến hành lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng theo quy định tại Nghị định 94/2010/NĐ-CP và Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA về hướng dẫn Nghị định 94/2010/NĐ-CP; Chỉ đạo Tổ công tác cai nghiện cấp xã tăng cường công tác quản lý, theo dõi, đánh giá tình hình người nghiện trong và sau quá trình cai nghiện; cấp giấy xác nhận hoàn thành thời gian cai nghiện đối với người nghiện đảm bảo các điều kiện theo quy định; Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về công tác cai nghiện.

d) Vận động, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tiếp nhận người sau cai nghiện vào làm việc hoặc tham gia liên kết tổ chức sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, phòng chống tái nghiện.

đ) Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn có người nghiện tiến hành thành lập, kiện toàn và xây dựng quy chế hoạt động của Tổ công tác cai nghiện ma túy. Phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác cai nghiện ma túy.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Căn cứ nội dung nêu tại Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các địa phương chủ động triển khai thực hiện; báo cáo UBND tỉnh định kỳ (báo cáo 06 tháng trước ngày 10/6/2020; báo cáo tổng kết năm trước ngày 30/11/2020) kết quả thực hiện thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch của các ngành, các địa phương. Định kỳ, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo về UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ LĐ-TBXH (b/c);
- Cục PCTNXH (b/c)
- CT, PCT Nguyễn Dung;
- Các đơn vị nêu tại mục IV;
- VP: CVP, PCVP KGVX;
- Lưu: VT, XH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung