Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 24 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC CAI NGHIỆN MA TÚY VÀ QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN MA TÚY NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới;

Căn cứ Quyết định số 1001/QĐ-TTg ngày 27/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 2596/QĐ-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020;

Căn cứ Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới;

Căn cứ Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án tổ chức quản lý, cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh năm 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy nhằm kiềm chế gia tăng người sử dụng, người nghiện ma túy mới; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội sau cai nghiện; phòng, chống tái nghiện, tái phạm, tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống ma túy nói chung, cai nghiện phục hồi, quản lý sau cai nghiện ma túy nói riêng trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới, Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 07/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020, Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 và các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của tỉnh về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Phát huy sức mạnh toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội cho công tác quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm phòng ngừa, hạn chế giảm phát sinh người nghiện mới và người sử dụng ma túy; tổ chức đấu tranh hiệu quả tội phạm ma túy; giải quyết cơ bản tụ điểm, điểm phức tạp về tệ nạn ma túy, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến tiền chất ma túy. Tổ chức cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy theo hướng hiệu quả, bền vững góp phần kiềm chế, giảm thấp nhất tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án tổ chức quản lý, cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 (Kèm theo Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, thống kê về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy theo quy định, duy trì hoạt động rà soát, thống kê người nghiện ma túy phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

II. MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu tổng quát

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dự phòng và điều trị nghiện nhằm giảm tác hại của nghiện ma túy, kiềm chế sự gia tăng số người nghiện mới, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và nâng cao sức khỏe nhân dân; hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Thực hiện đa dạng hóa các hình thức điều trị theo hướng tăng dần số người điều trị tự nguyện. Khuyến khích tự nguyện cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện giảm dần cai nghiện bắt buộc. Thực hiện đồng bộ các giải pháp toàn diện, kiên trì, xác định điều trị lâu dài, liên tục, tăng cường chất lượng cung cấp các dịch vụ tư vấn, tạo việc làm, kết hợp giảm tác hại của sử dụng ma túy và dự phòng hạn chế lây nhiễm HIV do tiêm chích ma túy gây ra.

1.2. Mục tiêu cụ thể

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là cấp cơ sở trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng. Xác định công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị; tập trung thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại.

- Đảm bảo kinh phí cho công tác điều trị, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy, tăng cường huy động các nguồn lực tại địa phương và xã hội.

- Nâng cao chất lượng công tác cai nghiện ma túy và quản lý học viên trong Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh; chú trọng công tác tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho học viên, giúp đỡ họ có cơ hội tìm việc làm hoặc tạo việc làm khi trở về cộng đồng; thực hiện tốt công tác tiếp cận, quản lý, hỗ trợ sau cai nghiện tại cộng đồng.

- Thực hiện đa dạng hóa các hình thức điều trị, cai nghiện ma túy: Cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện, điều trị thay thế bằng Methadone và kết nối các dịch vụ hỗ trợ xã hội sẵn có tại địa phương; tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ; nâng cao năng lực hệ thống tổ chức thực hiện công tác phòng, chống, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy, nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và tích cực tham gia của nhân dân và gia đình người nghiện trong việc vận động người nghiện ma túy tự giác khai báo tình trạng nghiện và đăng ký các hình thức cai nghiện phù hợp; hỗ trợ, giúp đỡ người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng, phòng, chống tái nghiện.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy và tại cộng đồng.

2. Chỉ tiêu cụ thể

- 100% xã, phường, thị trấn được tuyên truyền về phòng, chống ma túy nói chung, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy nói riêng.

- 100% người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý được áp dụng các hình thức điều trị, cai nghiện ma túy phù hợp.

- Tổ chức tiếp nhận, cai nghiện tập trung cho người nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh theo quyết định của Tòa án nhân dân và người cai nghiện tự nguyện.

- 100% người cai nghiện ma túy và người hoàn thành cai nghiện ma túy được tư vấn, hỗ trợ về đào tạo nghề và việc làm phù hợp khi có nhu cầu.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả điều trị thay thế bằng Methadone. Không để xảy ra tình trạng thẩm lậu, thất thoát thuốc Methadone ra khỏi cơ sở điều trị. Tiếp tục thực hiện việc đăng ký, tiếp nhận tham gia điều trị bằng thuốc Methadone đối với người nghiện các chất dạng thuốc phiện theo đúng quy định.

- Nâng cao chất lượng công tác quản lý cai nghiện của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh; đưa 02 điểm vệ tinh thuộc Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh đi vào hoạt động.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền của hệ thống cơ quan thông tin, tuyên truyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, chú trọng đổi mới nội dung, triển khai tổng thể các loại hình thông tin, tuyên truyền, duy trì, phát huy loại hình tuyên truyền có hiệu quả.

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện, điều trị nghiện ma túy.

3. Tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý và giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

4. Làm tốt công tác tuyên truyền, tư vấn và điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone, thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch giao.

5. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ trực tiếp làm công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy

(Chi tiết có biểu tổng hợp đính kèm)

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện do ngân sách cấp tỉnh, huyện, xã bảo đảm theo Luật Ngân sách và từ các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. Quản lý, chỉ đạo, điều hành Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh hoạt động hiệu quả, duy trì an ninh, trật tự ổn định tại Cơ sở.

- Phối hợp các ngành chức năng, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ các đơn vị trực thuộc. Phối hợp Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo, tổ chức quản lý sau cai tại nơi cư trú; thực hiện tốt công tác xây dựng xã, phường, thị trấn làm tốt công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

- Tổ chức dạy nghề cho học viên cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh; thực hiện đồng bộ các giải pháp để giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện như: Tư vấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm và tái hòa nhập cộng đồng cho người cai nghiện, người sau cai nghiện; thực hiện tốt công tác hỗ trợ, khuyến khích người nghiện cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện.

- Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, chấn chỉnh trong công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tổ chức quản lý, cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

- Định kỳ 06 tháng, năm tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Sở Y tế

- Tiếp tục duy trì hoạt động các cơ sở điều trị Methadone; tham mưu, đề xuất mở thêm Điểm điều trị Methadone khi đáp ứng các điều kiện cần thiết theo quy định; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao.

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất; quản lý chặt chẽ thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất theo quy định của pháp luật; đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị, tổ chức, cơ sở vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực trên. Phối hợp các ngành chức năng kiểm tra việc thực hiện chuyên môn về y, dược tại cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra, hướng dẫn Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh, Cơ sở điều trị cắt cơn nghiện ma túy tại công động thực hiện tốt việc điều trị, cắt cơn và phục hồi sức khỏe cho người nghiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện; thường xuyên tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở y tế thực hiện tốt việc phối hợp các Tổ công tác cai nghiện ma túy tại cộng đồng và cơ quan Công an trong việc xác định tình trạng nghiện ma túy.

- Tổ chức tập huấn và cấp chứng chỉ về xác định tình trạng nghiện ma túy cho đội ngũ cán bộ y tế xã, phường, thị trấn chưa được tập huấn trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA ngày 09/7/2015 của Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an.

- Chỉ đạo đơn vị y tế các cấp phối hợp chặt chẽ lực lượng Công an cùng cấp, cơ quan chức năng tổ chức xét nghiệm, phát hiện người sử dụng, người nghiện ma túy để phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh, tổ chức cai nghiện ma túy phù hợp với từng loại đối tượng; quản lý người điều trị nghiện ma túy bằng thuốc thay thế Methadone; cung cấp danh sách người điều trị Methadone cho ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, lực lượng Công an các cấp để có biện pháp quản lý phù hợp.

3. Công an tỉnh

- Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp phát huy vai trò của cơ quan Thường trực về phòng, chống ma túy. Hướng dẫn Công an huyện, thành phố phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác lập hồ sơ đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc, vận động đối tượng đi cai nghiện ma túy dưới mọi hình thức, đảm bảo đúng thủ tục, hoàn thành chỉ tiêu cai nghiện ma túy bắt buộc, cai nghiện tự nguyện.

- Chủ trì, phối hợp các ngành chức năng, cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý di biến động người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh để có biện pháp quản lý phù hợp.

- Tăng cường công tác đấu tranh, triệt phá các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, giữ vững ổn định địa bàn, giữ gìn an ninh trật tự, hạn chế gia tăng người nghiện mới. Nâng cao hiệu quả quản lý người nghiện ma túy, thường xuyên rà soát, thống kê, kiểm danh, kiểm diện người nghiện ma túy trên địa bàn để phân loại, áp dụng các hình thức cai nghiện phù hợp. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm ma túy, thực hiện tốt mục tiêu giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại của ma túy.

- Phối hợp hiệu quả với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trong công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh.

4. Sở Tư pháp

Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao liên quan đến công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về cai nghiện ma túy, quản lý sau cai và phòng, chống tệ nạn ma túy.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp các cơ quan liên quan định hướng các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy (cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện, cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, quản lý sau cai nghiện; phòng, chống tái nghiện).

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan căn cứ tình hình thực tế và khả năng ngân sách địa phương thẩm định, đề xuất bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định của pháp luật.

7. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống tuyên giáo các cấp tham mưu cho cấp ủy đưa nội dung, nhiệm vụ công tác phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy vào chương trình hoạt động, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy, chính quyền về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

- Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm về tệ nạn ma túy, cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy; mở các chuyên trang, chuyên mục về công tác phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội

- Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống ma túy; phối hợp với chính quyền, ngành chức năng, các tổ chức thành viên, vận động người nghiện đi cai nghiện ma túy tự nguyện; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia hoạt động tự quản, tình nguyện để giáo dục, giúp đỡ, hỗ trợ tạo việc làm cho người nghiện ma túy, thực hiện biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng; lồng ghép trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy, công tác cai nghiện ma túy phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy. Phối hợp lực lượng Công an, các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã thường xuyên rà soát lập danh sách những người có nguy cơ nghiện, nghi nghiện ở địa bàn để tuyên truyền vận động, khai báo tình trạng nghiện và đăng ký hình thức cai nghiện.

- Phân công hội viên, đoàn viên đảm nhận, quản lý, giúp đỡ trực tiếp người nghiện sau cai là con hội viên hoặc ở cộng đồng không tái nghiện. Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người sau cai nghiện của địa phương như: Tạo việc làm, hỗ trợ người sau cai nghiện vay vốn sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống.

9. Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh

Chỉ đạo Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ cơ quan điều tra cùng cấp, tăng cường công tác truy tố, xét xử các vụ án phạm tội về ma túy; xem xét mở phiên họp xét ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

10. Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Phối hợp với các sở, ngành địa phương, các đơn vị liên quan xây dựng phóng sự, đưa tin, bài về các quy định của pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống ma túy; tuyên truyền về tác hại của các loại ma túy, nghiện ma túy nhằm cảnh báo, răn đe, phòng ngừa; phản ánh kịp thời tình hình công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh; gương người tốt, việc tốt trong phong trào vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và quản lý sau cai nghiện.

11. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Xây dựng kế hoạch cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai đối với người nghiện ma túy năm 2020, đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp thực tiễn của địa phương, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cùng cấp, Ban Chỉ đạo Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cụ thể, các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản theo Kế hoạch này.

- Chỉ đạo các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn định kỳ, đột xuất tổ chức các đợt rà soát, thống kê người nghiện ma túy, nhất là số người nghiện trong diện thực hiện Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người sử dụng ma túy tổng hợp, Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ; đồng thời, thường xuyên rà soát, điều tra cơ bản về địa bàn đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy, tệ nạn ma túy phục vụ công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; chỉ đạo việc tổ chức tốt công tác quản lý sau cai nghiện ma túy theo quy định.

- Tiếp tục vận động người nghiện ma túy tự nguyện đi cai nghiện tự nguyện. Phân công lực lượng và có giải pháp quản lý người sử dụng ma túy tổng hợp, nhất là các đối tượng có biểu hiện “Ngáo đá”, vận động những gia đình có người thân nghiện ma túy đi cai nghiện với những hình thức phù hợp.

- Bố trí nguồn lực, kinh phí để đảm bảo phục vụ cho công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy tại địa phương.

- Tổ chức thực hiện các giải pháp, biện pháp phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy theo kế hoạch chuyên đề của Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và các sở, ban, ngành liên quan.

- Phối hợp các ngành, đơn vị chức năng tập trung chỉ đạo các phòng, ban liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã đẩy mạnh công tác lập hồ sơ đưa người nghiện vào cai nghiện bắt buộc tại cơ sở, cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng theo quy định; chỉ đạo các cơ quan, ban ngành địa phương phối hợp Mặt trận Tổ quốc cùng cấp, các đoàn thể liên quan và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tăng cường công tác quản lý, theo dõi, đánh giá tình hình người nghiện trong và sau quá trình cai nghiện; vận động và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tiếp nhận người sau cai nghiện vào làm việc hoặc tham gia liên kết tổ chức sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, phòng chống tái nghiện.

- Kiện toàn đội ngũ cán bộ thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội của địa phương. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tiến hành kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công tác cai nghiện ma túy tại cộng đồng, Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện Kế hoạch; báo cáo kết quả thực hiện 06 tháng (trước ngày 20 tháng 6), cả năm (trước ngày 20 tháng 12) và báo cáo đột xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để tổng hợp). Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp) chỉ đạo, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động TB&XH; (báo cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy; (báo cáo)
- Thường trực HĐND; (báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh; (báo cáo)
- Các Phó CT UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Thành viên BCĐ phòng, chống TP, AIDS, TNXH& XDPTTDBVANTQ;
- Thường trực Huyện ủy, Thành ủy; (p/h chỉ đạo)
- UBND huyện, thành phố;
- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh;
- Chuyên viên: NC (Chung);
- Lưu: VT, KGVX (Bắc).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Giang

 

BIỂU TỔNG HỢP CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CAI NGHIỆN VÀ QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN MA TÚY NĂM 2020

(Kèm theo Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 24/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

TT

Nội dung nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì, tham mưu thực hiện

Đơn vị phối hợp thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa

1.1

Thực hiện tuyên truyền về tác hại của tệ nạn ma túy; chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác cai nghiện ma túy; tuyên truyền về xã, phường, thị trấn làm tốt công tác cai nghiện ma túy, gương điển hình trong công tác cai nghiện ma túy thành công.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Công an tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Tuyên Quang; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Trong năm 2020

1.2

Tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia phong trào phòng, chống, tố giác tố giác tội phạm về ma túy; Tuyên truyền, vận động người nghiện ma túy tự nguyện đi cai nghiện ma túy; vận động gia đình, họ hàng, làng xóm, đoàn thể, các thành phần kinh tế ở địa phương tham gia giúp đỡ, hỗ trợ tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Công an tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Trong năm 2020

2

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện, điều trị nghiện ma túy

 

 

 

2.1

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án tổ chức quản lý, cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính; Sở Nội Vụ; Công an tỉnh; Sở Y tế; Sở Xây dựng; UBND huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan

Trong năm 2020

2.2

Nâng cao chất lượng công tác cai nghiện ma túy và quản lý học viên trong Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Công an tỉnh; Sở Y tế; Ủy ban nhân dân: TP Tuyên Quang, huyện Sơn Dương, Yên Sơn và các đơn vị có liên quan

Trong năm 2020

 

2.3

Tổ chức đào tạo nghề cho học viên cai nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Công an tỉnh; Cơ sở đào tạo nghề; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan

Trong năm 2020

 

2.4

Tổ chức tập huấn xây dựng kỹ năng lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và tư vấn, hướng dẫn người nghiện ma túy đang cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh tìm kiếm việc làm sau khi hoàn thành cai nghiện ma túy

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Công an tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan

Trong năm 2020

 

2.5

Đưa Cơ sở điều trị cắt cơn nghiện ma túy tại công động huyện Chiêm Hóa đi vào hoạt động

Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Công an tỉnh; Sở Tư pháp; Sở Y tế và các đơn vị có liên quan

Quý I, năm 2020

 

2.6

Thành lập Cơ sở điều trị cắt cơn nghiện ma túy tại cộng động huyện Hàm Yên

Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Công an tỉnh; Sở Tư pháp; Sở Y tế và các đơn vị có liên quan

Trong năm 2020

 

2.7

Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn cơ sở cai nghiện ma túy hoạt động đúng quy định, đảm bảo chất lượng, hiệu quả

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Công an tỉnh; Sở Y tế; Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan

Trong năm 2020

 

3

Tăng cường các biện pháp quản lý và giúp đỡ người sau cai nghiện

 

 

 

 

3.1

Thực hiện việc tư vấn học nghề; tư vấn, giới thiệu việc làm cho người hoàn thành cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng khi có nhu cầu

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Công an tỉnh; Các tổ chức chính trị-xã hội.

Trong năm 2020

 

3.2

Thực hiện tốt công tác quản lý sau cai tại nơi cư trú đối với người nghiện ma túy đã cai nghiện bắt buộc, cai tự nguyện tại cơ sở cai nghiện trở về cộng đồng và số người nghiện ma túy ở địa phương được quản lý tại nơi cư trú

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Công an tỉnh; Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội

Trong năm 2020

 

3.4

Tổ chức xét duyệt đưa ra khỏi danh sách quản lý người nghiện của địa phương đối với những người nghiện ma túy đã hoàn thành thời gian cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện, có đủ 2 năm không tái nghiện, người đã hoàn thành thời gian quản lý sau cai tại nơi cư trú

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Công an tỉnh; Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các các tổ chức chính trị-xã hội

Trong năm 2020

 

4

Làm tốt công tác tuyên truyền, tư vấn và điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone, thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch giao

 

 

 

 

4.1

Duy trì hoạt động các cơ sở điều trị Methadone

Sở Y tế

Công an tỉnh; Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan

Trong năm 2020

 

4.2

Nghiên cứu tham mưu, đề xuất mở thêm Điểm điều trị Methadone ở các huyện, thành phố khi đáp ứng các điều kiện cần thiều theo quy định

Sở Y tế

Công an tỉnh; Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan

Trong năm 2020

 

5

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ trực tiếp làm công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy

 

 

 

 

5.1

Tổ chức tập huấn và cấp chứng chỉ về xác định tình trạng nghiện ma túy cho đội ngũ cán bộ y tế xã, phường, thị trấn

Sở Y tế

Công an tỉnh; Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan

Trong năm 2020

 

5.2

Tổ chức đào tạo ngắn hạn về chuyên môn, nghiệp vụ cai nghiện ma túy theo quy định của pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong Cơ sở cai nghiện ma túy; Cơ sở cắt cơn nghiện ma túy tại cộng đồng; Tổ công tác cai nghiện ma túy thuộc xã, phường, thị trấn trọng điểm về ma túy loại II, loại III

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Công an tỉnh; Sở Y tế; Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan

Trong năm 2020