Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/KH-UBND

Sơn La, ngày 06 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM NĂM 2020

Thực hiện Thực hiện Quyết định số 361/QĐ-TTg ngày 07/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình Phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 23/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống mại dâm năm 2020 với các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Tăng cường sự đồng thuận, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tạo sự đồng thuận, quyết tâm của toàn xã hội, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh.

2. Đẩy mạnh công tác truyền thông phòng, chống tệ nạn mại dâm trên các phương tiện thông tin đại chúng; triển khai đồng loạt, rộng khắp đến các xã, phường, thị trấn; lồng ghép công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn mại dâm với tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người.

3. Thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm chứa, môi giới, tổ chức hoạt động mại dâm; giải quyết triệt để các điểm có dấu hiệu, biểu hiện tổ chức hoạt động mại dâm.

4. Triển khai công tác hỗ trợ về pháp lý, y tế, đảm bảo quyền bình đẳng trong tiếp cận các dịch vụ xã hội của người bán dâm, tạo cơ hội giúp họ hòa nhập cộng đồng bền vững; triển khai các chương trình hỗ trợ dạy nghề và giải quyết việc làm cho người bán dâm hoàn lương; lồng ghép với các chương trình dạy nghề, tạo việc làm xóa đói, giảm nghèo của địa phương.

II. CHỈ TIÊU

1. Phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh, triển khai các hoạt động truyền thông phòng, chống tệ nạn mại dâm. Các cơ quan truyền thông của tỉnh và huyện, thành phố, định kỳ hàng tháng, quý đăng tải thông tin tuyên truyền về công tác phòng, chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

2. Rà soát, thống kê, và đưa vào danh sách quản lý 100%, các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện trên địa bàn toàn tỉnh, thực hiện rà soát, thống kê định kỳ 6 tháng và năm.

3. Thực hiện công tác kiểm tra chuyên ngành và phối hợp kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn mại dâm và việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh có điều kiện tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn huyện, thành phố.

4. Triệt xóa 100% các tụ điểm hoạt động mại dâm đã được phát hiện; đấu tranh, xử lý nghiêm minh những cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh có biểu hiện liên quan đến tệ nạn mại dâm và các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh có điều kiện. Điều tra, truy tố và đưa ra xét xử 100% các vụ án liên quan đến tệ nạn mại dâm.

5. Duy trì 193/204 xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm; 100% số xã, phường, thị trấn đăng ký xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm năm 2020 và các năm tiếp theo. Nghiên cứu, áp dụng các mô hình phòng ngừa mại dâm từ xã, phường, trấn phù hợp với điều kiện của tỉnh.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật trong công tác phòng, chống mại dâm

1.1. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông phòng, chống tệ nạn mại dâm, tập trung cao cho công tác tuyên truyền kiến thức pháp luật, chế độ chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước trong công tác phòng, chống mại dâm; chú trọng hình thức truyền thông trực tiếp, lồng ghép truyền thông phòng, chống mại dâm với các chương trình văn hóa, văn nghệ. Áp dụng phương pháp, hình thức truyền thông hiện đại, nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng. Tập trung phối hợp triển khai công tác truyền thông tại các xã, phường, thị trấn, địa bàn có tình hình phức tạp về tệ nạn xã hội, khu vực giáp ranh, các xã biên giới và các khu có điểm tham quan du lịch...;

1.2. Huy động sự tham gia phối hợp, vào cuộc của các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, đặc biệt là Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp cùng tham gia tư vấn, vận động người dân tham gia hỗ trợ, giúp đỡ người bán dâm tái hòa nhập cộng đồng; thông tin, tuyên truyền vận động phòng, chống mại dâm gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

2. Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống mại dâm

2.1. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng, chống mại dâm

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện lồng ghép công tác phòng, chống mại dâm với phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và các chương trình, chính sách an sinh xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm.

- Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đưa nhiệm vụ phòng, chống mại dâm vào nghị quyết, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu chính quyền, thủ trưởng các cơ quan liên quan khi để phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn quản lý. Tăng cường công tác giáo dục, phòng ngừa và kiên quyết xử lý những cán bộ, đảng viên thiếu trách nhiệm, có hành vi bao che, dung túng, tham gia hoạt động tệ nạn mại dâm.

- Tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành trong phòng, chống mại dâm giữa các sở, ban, ngành với UBND huyện, thành phố. Đẩy mạnh công tác phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, thông tin, báo cáo. Thường xuyên trao đổi, kịp thời đề xuất biện pháp tháo gỡ khó khăn trong triển khai thực hiện.

2.2. Tăng cường công tác kiểm tra, đấu tranh phòng, chống mại dâm

- Thường xuyên rà soát, kiểm tra, đánh giá thực trạng tệ nạn mại dâm trên địa bàn xã, phường, thị trấn, các điểm tham quan, du lịch. Ngăn chặn và xử lý kịp thời những cơ sở kinh doanh có dấu hiệu hoạt động mại dâm, có nguồn tin phát giác, tố giác liên quan đến hoạt động mại dâm.

- Đẩy mạnh công tác điều tra, triệt xóa các hoạt động kinh doanh dịch vụ có liên quan đến tệ nạn mại dâm trên địa bàn toàn tỉnh; kiểm soát chặt chẽ cá nhân, cơ sở kinh doanh có dấu hiệu liên quan đến hoạt động mại dâm, không để phát sinh tệ nạn mại dâm.

- Xét xử nghiêm minh các tội phạm liên quan đến mại dâm, tăng cường xét xử lưu động các vụ án liên quan đến hoạt động môi giới, chứa chấp mại dâm để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội.

- Phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi sản xuất, buôn bán, sử dụng các sản phẩm văn hóa và tổ chức các hoạt động văn hóa có nội dung đồi trụy, khiêu dâm, kích dục.

- Công bố các số điện thoại đường dây nóng, hộp thư tố giác tội phạm, vận động nhân dân cung cấp tin liên quan đến tội phạm mại dâm, đảm bảo bí mật cho người cung cấp thông tin.

- Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm các cấp theo Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh phòng, chống mại dâm; xây dựng kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra phòng, chống tệ nạn mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, trên địa bàn toàn tỉnh, tập trung rà soát, kiểm tra tại các địa bàn thị trấn, thị tứ và điểm tham quan, du lịch... Thực hiện công tác hậu kiểm tra, đánh giá việc chấp hành quy định, khắc phục thiếu sót tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ đã kiểm tra hoặc đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

- Thực hiện tốt công tác quản lý tạm trú, tạm vắng, quản lý chặt chẽ người lao động ngoại tỉnh, đặc biệt tại những khu vực có nhiều nhà nghỉ, khách sạn, trọ, nhà cho thuê. Quản lý chặt chẽ những đối tượng nghi vấn, kịp thời phát hiện và triệt xóa các hoạt động liên quan đến mại dâm.

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các thành viên Tổ công tác liên ngành phòng, chống mại dâm các cấp; thực hiện hiệu quả Quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành phòng, chống mại dâm. Duy trì việc đôn đốc, kiểm tra và đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phòng, chống tệ nạn mại dâm theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, từng cấp.

2.3. Nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác phòng, chống mại dâm các cấp

- Tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng, kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ chuyên trách phòng, chống tệ nạn xã hội các cấp, nhằm thực hiện tốt vai trò tham mưu, đề xuất, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm ở địa phương.

- Củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống mại dâm; kiện toàn, Tổ công tác liên ngành phòng chống tệ nạn mại dâm và Đội kiểm tra liên ngành 178 các cấp.

3. Kinh phí triển khai thực hiện

Kinh phí phục vụ công tác phòng, chống mại dâm thuộc nhiệm vụ chi thường xuyên hàng năm của các đơn vị và kinh phí của cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo. UBND các cấp bố trí kịp thời kinh phí để triển khai thực hiện nhiệm vụ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống mại dâm năm 2020 của UBND tỉnh tại các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố. Tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn toàn tỉnh.

- Tổ chức triển khai công tác kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm, theo Kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm huyện, thành phố, thực hiện công tác rà soát, kiểm tra phòng, chống tệ nạn mại dâm, tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn quản lý.

- Tiếp tục phối hợp với UBND huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn triển khai việc ký cam kết, không vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm, giữa các cơ sở kinh doanh dịch vụ, với UBND xã, phường, thị trấn nơi cơ sở kinh doanh hoạt động kinh doanh.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, về tình hình sử dụng lao động, ký kết hợp đồng lao động với người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ.

- Chủ trì tham mưu rà soát, đánh giá, xây dựng báo cáo tổng kết Chương trình phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2016 -2020 theo chỉ đạo của cấp trên.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Hướng dẫn các cơ quan báo, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh tăng cường tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác phòng, chống mại dâm. Định kỳ đưa tin, phát sóng về công tác phòng chống mại dâm và các tin bài về mô hình tốt trong công tác phòng, chống mại dâm, xét xử các vụ án liên quan đến hoạt động mại dâm. Lồng ghép tuyên truyền phòng, chống mại dâm với phòng, chống mua bán người và phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS.

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thành phố tuyên truyền sâu rộng công tác phòng, chống mại dâm đến các xã vùng sâu và các xã, phường, thị trấn khu vực giáp ranh; khu vực có nhiều trường chuyên nghiệp; khu trọ của học sinh, sinh viên; địa bàn có nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể xã hội tại địa phương tuyên truyền, không kỳ thị và hỗ trợ tạo việc làm cho người bán dâm.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, ngăn chặn việc sử dụng các phương tiện thông tin, blog cá nhân và các hình thức khác trên mạng Internet để truyền bá các nội dung độc hại hoặc tổ chức hoạt động mại dâm; quản lý chặt chẽ việc phát hành sách báo, phim ảnh, không để phát tán các hình ảnh khiêu dâm, trụy lạc...

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, tổ chức đoàn thể đẩy mạnh chỉ đạo hoạt động, tuyên truyền về lối sống lành mạnh, hành vi tình dục an toàn, tác hại, hậu quả của tệ nạn mại dâm và các biện pháp phòng, chống mại dâm, nhằm tạo sự đồng thuận của xã hội trong công tác phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tệ nạn mại dâm.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Thực hiện tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và hành động về phòng, chống mại dâm tại các đơn vị trực thuộc. Tổ chức các hoạt động truyền thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ và diễu hành, mít tinh phòng, chống mại dâm.

- Tham mưu với UBND tỉnh trong công tác phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Phối hợp các sở, ban, ngành liên quan quản lý hoạt động văn hóa, du lịch và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, du lịch liên quan đến phòng, chống mại dâm; thường xuyên kiểm tra, xử lý kịp thời và nghiêm minh các hành vi vi phạm tệ nạn mại dâm. Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra phòng ngừa các hoạt động liên quan đến mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, du lịch; xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ để xảy ra vi phạm pháp luật phòng, chống mại dâm.

- Thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm; chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở và Phòng Văn hóa Thông tin cấp huyện thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, du lịch nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi khiêu dâm, lưu hành văn hóa phẩm đồi trụy, lợi dụng du lịch để tổ chức hoạt động mại dâm.

4. Sở Y tế

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra điều kiện về y tế của các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm; chỉ đạo các cơ sở y tế tại huyện, thành phố phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, thực hiện khám sức khỏe định kỳ theo quy định cho người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm.

- Phối hợp với các sở, ngành tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho người bán dâm tiếp cận, sử dụng các dịch vụ can thiệp dự phòng; khám, điều trị HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục; chương trình điều trị Methadone cho người bán dâm có sử dụng ma túy; chương trình 100% bao cao su trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ.

- Thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm; chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện trong việc khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, kiểm tra điều kiện về y tế đối với những cơ sở kinh doanh dịch vụ massage, xông hơi theo quy định của pháp luật.

5. Sở Tư pháp

- Tham mưu với Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh chỉ đạo các ngành thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống mại dâm. Thực hiện tốt công tác tư vấn pháp lý cho người bán dâm thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu với UBND tỉnh đề xuất, kiến nghị với cấp trên xem xét bổ sung, sửa đổi một số quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm cho phù hợp với nhiệm vụ phòng, chống mại dâm.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo các đơn vị giáo dục lồng ghép nội dung kiến thức về phòng, chống mại dâm vào chương trình học chính khóa, ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp... Tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện lối sống lành mạnh. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cơ quan tại các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục các biện pháp phòng ngừa để học sinh không tham gia tệ nạn mại dâm và tệ nạn xã hội khác.

7. Sở Tài chính

Căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách địa phương, phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư và các ngành liên quan trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm cho các cơ quan, đơn vị; bố trí kinh phí thực hiện công tác tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống mại dâm các cấp.

8. Công an tỉnh

- Tổ chức điều tra, triệt phá các ổ nhóm, đường dây và tụ điểm mại dâm; gắn Chương trình phòng, chống mại dâm với chương trình phòng, chống tội phạm; quản lý, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện các quy định về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.

- Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn tiến hành rà soát, xác định các điểm tệ nạn mại dâm. Tiến hành lập chuyên án đấu tranh, triệt phá không để hình thành ổ nhóm, tụ điểm hoạt động mại dâm, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự và thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, nhân khẩu, hộ khẩu và kiểm tra tạm trú, tạm vắng; phát động nhân dân tố giác, đấu tranh mạnh mẽ với tệ nạn mại dâm. Tăng cường công tác kiểm tra, công tác quản lý địa bàn xử lý kịp thời các vi phạm liên quan đến phòng, chống mại dâm.

- Chỉ đạo phòng chuyên môn thực hiện chế độ báo cáo nhanh, báo cáo định kỳ 6 tháng, hàng năm về tình hình xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống mại dâm theo quy định tại Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình về Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

- Chỉ đạo các phòng chức năng, Công an huyện, thành phố, thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm; quản lý về an ninh trật tự đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, tập trung quản lý chặt chẽ về an ninh, trật tự tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, như: khách sạn, nhà nghỉ, dịch vụ karaoke, vũ trường, cơ sở tẩm quất, thư giãn, massage và các cơ sở kinh doanh văn hóa, du lịch; điều tra, xử lý triệt để những hành vi vi phạm pháp luật.

- Phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông ngăn chặn và xử lý các hoạt động mại dâm thông qua sử dụng công nghệ cao; phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo điều tra, truy tố và xét xử các vụ án có liên quan đến hoạt động mại dâm.

9. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống mại dâm, lồng ghép công tác phòng, chống mại dâm với hoạt động phòng, chống tội phạm ma túy và mua bán người trên địa bàn khu vực biên giới.

- Chỉ đạo các đơn vị, Đồn Biên phòng triển khai đồng bộ các biện pháp công tác Biên phòng, kịp thời phát hiện phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động mại dâm ở khu vực biên giới; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý khu vực biên giới, nhất là khu vực cửa khẩu, kịp thời phát hiện hoạt động mua bán người qua biên giới nhằm mục đích mại dâm.

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống mại dâm và phòng, chống mua bán người cho nhân dân ở khu vực biên giới.

10. Báo Sơn La, Đài Phát thanh - Truyền hình

Đẩy mạnh hoạt động truyền thông về nếp sống văn minh, hành vi tình dục lành mạnh, an toàn; nâng cao chất lượng tin, bài, chuyên đề, nội dung về phòng, chống tệ nạn mại dâm. Thường xuyên đăng tải thông tin về công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, định kỳ 1 tháng đăng từ 1 - 2 lần; tăng cường công tác phổ biến về thông tin chính sách, pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm, tạo sự đồng thuận của xã hội. Biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình có đóng góp tích cực cho công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm; lên án những tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm.

11. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác hỗ trợ tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương theo quy định của pháp luật.

12. Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh

Thực hiện, chỉ đạo Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an sớm đưa ra truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án có liên quan đến hoạt động mại dâm; tổ chức xét xử lưu động đối với các vụ án liên quan đến hoạt động mại dâm nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh: Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” kết hợp phong trào xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội. Giáo dục, vận động đối tượng bán dâm tại cộng đồng không tái vi phạm, phối hợp chính quyền trong phòng, chống mại dâm có hiệu quả. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức hiểu biết về phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS cho các tổ chức thành viên, trong gia đình và cộng đồng.

- Liên đoàn Lao động tỉnh: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo công đoàn cơ sở tổ chức hoạt động tuyên truyền, giáo dục phòng, chống mại dâm cho công chức, viên chức, người lao động tại các doanh nghiệp trong phạm vi quản lý.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Phát huy vai trò của phụ nữ trong việc tuyên truyền, giáo dục các thành viên trong gia đình phòng, chống mại dâm. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho hội viên các chi hội cơ sở gặp gỡ, tư vấn, giúp đỡ người bán dâm tại cộng đồng, vận động chị em tham gia sinh hoạt ở các Câu lạc bộ do Hội Phụ nữ tổ chức để ngăn ngừa tái phạm. Giám sát các chị em trong quá trình học nghề, giải quyết việc làm; giới thiệu quỹ tín dụng, các chương trình, dự án, các địa chỉ tư vấn pháp lý, sức khỏe sinh sản, các dịch vụ vay vốn, hỗ trợ việc làm để người bán dâm được tiếp cận, có cơ hội tìm việc làm ổn định cuộc sống, không tái vi phạm tệ nạn mại dâm.

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống mại dâm trong thanh niên, sinh viên, học sinh là đoàn viên thanh niên. Xây dựng các mô hình phòng, chống mại dâm phù hợp ở các cấp đoàn cơ sở. Tăng cường tuyên truyền vận động các hội viên, đoàn viên tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các phong trào xây dựng môi trường sống lành mạnh, không có tệ nạn xã hội và tham gia các hoạt động phòng chống mại dâm trên địa bàn tỉnh.

14. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống mại dâm theo Kế hoạch này gắn với thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn lồng ghép nhiệm vụ phòng, chống mại dâm vào các chương trình an sinh xã hội của địa phương như xóa đói giảm nghèo, dạy nghề tạo, việc làm và phòng, chống mua bán người, HIV/AIDS...

- Chỉ đạo cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thực hiện nghiêm túc, đúng quy định trong việc cấp giấy phép kinh doanh cho các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; phối hợp với các ban, ngành chức năng kiểm tra sau khi đi vào hoạt động nhằm phòng ngừa lợi dụng việc kinh doanh để hoạt động mại dâm.

- Kiện toàn Tổ công tác liên ngành và Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm của huyện, thành phố; chỉ đạo việc ký cam kết giữa chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ với UBND xã, phường, thị trấn nơi cơ sở hoạt động kinh doanh về việc không để tệ nạn mại dâm xảy ra ở cơ sở mình; ký cam kết giữa người lao động với chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ về việc không tham gia các hoạt động mại dâm.

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn chú trọng công tác hỗ trợ dạy nghề và giải quyết việc làm cho người bán dâm, bán dâm nghiện ma túy tại địa phương, giúp họ có thu nhập ổn định cuộc sống, chuyển đổi nghề nghiệp, không tái hoạt động mại dâm. Chỉ đạo lực lượng công an và các ban, ngành của địa phương tổ chức khảo sát, triệt xóa các tụ điểm mại dâm trên địa bàn; không để tái hoạt động mại dâm trở lại tại các điểm đã triệt xóa.

- Xây dựng kế hoạch phòng, chống mại dâm, đưa nội dung tuyên truyền phòng, chống mại dâm vào sinh hoạt tổ dân phố, khu dân cư và các Câu lạc bộ của các hội, đoàn thể ở địa phương duy trì và xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm.

- Bố trí ngân sách và các nguồn đóng góp hợp pháp khác để đảm bảo kinh phí thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm; bố trí nguồn kinh phí phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của Tổ công tác liên ngành và Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm của huyện, thành phố.

- Phối hợp với Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng, tổ chức các mô hình phòng ngừa tệ nạn mại dâm từ xã, phường, thị trấn; xây dựng thí điểm mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ xã hội cho người bán dâm.

- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn: tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa mại dâm; mỗi xã, phường, thị trấn trong năm 2020 phải tổ chức được ít nhất một hình thức tuyên truyền về phòng, chống mại dâm. Nắm chắc số người bán dâm trên địa bàn để quản lý, giáo dục và có các giải pháp hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ xã hội và tái hòa nhập cộng đồng.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, chương trình của ngành, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện; định kỳ 6 tháng và 01 năm báo cáo kết quả thực hiện gửi UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp) theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao Động - TBXH;
- TT UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành: LĐTB&XH; KH&ĐT; TT&TT; Tài chính; Tư pháp, VHTT&DL; Y tế; Công an tỉnh; Viện Kiểm sát ND tỉnh; Tòa án ND tỉnh; Đài PTTH tỉnh; BCHBĐ Biên phòng tỉnh; UB Mặt trận TQ tỉnh; Hội LH phụ nữ tỉnh; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh; Liên đoàn LĐ tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.Phương, 10 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thủy