Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/KH-UBND

Nam Định, ngày 28 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2021

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ;

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ chỉ tiêu biên chế công chức hành chính được giao năm 2021 và nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2021 của các cơ quan, đơn vị;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1023/TTr-SNV ngày 26/4/2021, UBND tỉnh Nam Định ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức vào làm việc tại các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Nam Định năm 2021, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Tuyển dụng để bổ sung vào đội ngũ công chức của tỉnh những người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, công tác được giao.

2. Yêu cầu:

- Việc tổ chức tuyển dụng công chức phải thực hiện đúng quy định của Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ; Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ; Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ và chủ trương, chính sách của tỉnh.

- Việc tổ chức thi tuyển công chức, xét tuyển công chức (nếu có) phải đảm bảo nguyên tắc khách quan, công khai, công bằng, tuyển dụng theo đúng cơ cấu chủng loại, phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

II. ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN CHUNG ĐỐI VỚI NGƯỜI DỰ TUYỂN

1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung: Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

1.1. Có quốc tịch Việt Nam và đang cư trú tại Việt Nam;

1.2. Đủ 18 tuổi trở lên;

1.3. Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

1.4. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

1.5. Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

1.6. Yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

a) Trình độ đào tạo: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên (đối với ngạch chuyên viên và tương đương) và có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên (đối với ngạch cán sự và tương đương), có bảng điểm, bảng kết quả học tập đúng với trình độ, ngành, chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ thuộc một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc: trình độ tương đương bậc 2 (đối với ngạch chuyên viên và tương đương), trình độ tương đương bậc 1 (đối với ngạch cán sự và tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Không yêu cầu có chứng chỉ ngoại ngữ đối với người có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành ngoại ngữ (thuộc một trong năm thứ tiếng nêu trên).

c) Tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương. Không yêu cầu có chứng chỉ tin học đối với người có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

III. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VÀ YÊU CẦU THEO TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN:

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng công chức toàn tỉnh năm 2021 là: 298 chỉ tiêu, trong đó: 230 chỉ tiêu tuyển dụng mới công chức; tiếp nhận vào làm công chức: 68 chỉ tiêu.

Tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng đối với từng vị trí việc làm cụ thể sẽ nêu trong thông báo khi tuyển dụng.

IV. PHƯƠNG THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG:

Thực hiện việc xét tuyển công chức trước (nếu có) và thi tuyển công chức theo quy định của pháp luật hiện hành.

V. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VÀ GIÁM SÁT KỲ TUYỂN DỤNG

1. Hội đồng tuyển dụng:

Sau khi kết thúc nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức. Nếu kỳ tuyển dụng có đối tượng thuộc diện xét tuyển thì Hội đồng tuyển dụng công chức đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ là xét tuyển công chức và thi tuyển công chức.

Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng tuyển dụng công chức thực theo quy định tại Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ.

2. Giám sát kỳ tuyển dụng:

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Ban giám sát kỳ tuyển dụng công chức gồm Trưởng ban và các thành viên.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ban giám sát và thành viên Ban giám sát, nội dung giám sát, địa điểm giám sát… thực theo quy định tại Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ.

VI. KINH PHÍ KỲ TUYỂN DỤNG

1. Phí dự tuyển: Theo quy định hiện hành.

2. Nguồn kinh phí và sử dụng kinh phí tuyển dụng: Kinh phí hoạt động của Hội đồng tuyển dụng lấy từ nguồn thu phí dự tuyển, nếu phần chi còn thiếu thì UBND tỉnh sẽ cấp kinh phí.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện:

Tuyển dụng công chức năm 2021 được tổ chức thực hiện trong quý II và quý III năm 2021.

2. Phân công, giao nhiệm vụ:

2.1. Sở Nội vụ là cơ quan thường trực giúp UBND tỉnh và Hội đồng tuyển dụng công chức trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ của kỳ tuyển dụng.

2.2. Thanh tra tỉnh tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Ban giám sát kỳ tuyển dụng công chức.

2.3. Các sở, ngành quản lý chuyên ngành: Xây dựng danh mục tài liệu ôn tập phần thi Kiến thức chung, Ngoại ngữ, Tin học, môn Nghiệp vụ chuyên ngành cho từng lĩnh vực chuyên ngành thuộc sở, ngành mình quản lý; Cung cấp tài liệu ôn tập này cho người dự tuyển (nếu có nhu cầu mua); Tổ chức hướng dẫn ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành đối với các lĩnh vực chuyên ngành thuộc sở, ngành mình quản lý. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi UBND tỉnh, Hội đồng tuyển dụng công chức của tỉnh yêu cầu.

2.4. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố:

Phối hợp với Sở Nội vụ để thực hiện việc tuyển dụng công chức của UBND tỉnh đối với những vị trí tuyển dụng thuộc cơ quan, đơn vị mình. Hướng dẫn người trúng tuyển hoàn chỉnh hồ sơ tuyển dụng, phân công công tác theo đúng vị trí việc làm và chỉ tiêu đã đăng ký, cử người hướng dẫn tập sự... theo quy định.

Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến kỳ tuyển dụng công chức theo yêu cầu của UBND tỉnh và Hội đồng tuyển dụng công chức.

Để kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Nam Định năm 2021 được thực hiện nghiêm túc, công khai, công bằng, chất lượng, đúng quy định và đạt kết quả tốt, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để được xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VP1, VP8.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Đình Nghị