Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 03 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2020

Thực hiện Công văn số 3018/LĐTBXH-BĐG ngày 25/7/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xây dựng kế hoạch và ưu tiên bố trí kinh phí công tác bình đẳng giới (BĐG) và vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBCPN) năm 2020 và Công văn số 458/LĐTBXH-BĐG ngày 12/02/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn triển khai công tác BĐG năm 2020; Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động quốc gia về BĐG trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 - 2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác BĐG và VSTBCPN trên địa bàn tỉnh năm 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm giảm khoảng cách giới và nâng cao vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực, ngành, địa phương có bất BĐG hoặc có nguy cơ bất BĐG cao, góp phần thực hiện thành công Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2011-2020. Tiếp tục thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2011 - 2020 và các chương trình, đề án liên quan về BĐG, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn đến năm 2020; chuẩn bị tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động thực hiện bảo đảm thiết thực, hiệu quả, bám sát hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; phù hợp với điều kiện của địa phương và đặc thù của các nhóm đối tượng.

- Đẩy mạnh phối hợp liên ngành trong việc thực hiện hoạt động BĐG; bố trí ngân sách địa phương, nhân lực để thực hiện kế hoạch tại địa phương; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về BĐG và VSTBCPN

a) Để thực hiện tốt Chỉ thị số 21/CT-TW ngày 20/01/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới và các mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, các cơ quan, đơn vị chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về BĐG và VSTBCPN; trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BĐG, đặc biệt là BĐG trong lĩnh vực chính trị thông qua các hình thức phù hợp với từng đơn vị, địa phương và đặc thù từng nhóm đối tượng.

- Tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng quản lý, lãnh đạo và hoạt động của các cơ quan dân cử cho cán bộ nữ tiềm năng nhằm tăng cường sự tham gia của Phụ nữ trong lĩnh vực chính trị.

- Tổ chức các hội thảo, tọa đàm và tập huấn định hướng truyền thông cho Đội ngũ phóng viên, báo chí, cán bộ làm công tác tuyên truyền về cách thức và kỹ năng truyền thông hiệu quả nhằm thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong lãnh đạo quản lý.

b) Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về BĐG nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, lồng ghép các hoạt động tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về BĐG trong các hoạt động chuyên môn của đơn vị, địa phương; tuyên truyền, giới thiệu về các mô hình, dịch vụ hỗ trợ thực hiện BĐG tại cơ sở (mô hình ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới; mô hình địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh ở cộng đồng; mô hình Câu lạc bộ hỗ trợ phụ nữ có nguy cơ bị ép kết hôn với người nước ngoài... Đang được các đơn vị ở địa phương thực hiện). Tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tốt, người có uy tín, ảnh hưởng tích cực tại cộng đồng trong thực hiện BĐG; triển khai các hoạt động thu hút sự tham gia của nam giới và trẻ em trai trong thực hiện BĐG.

2. Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Tháng hành động vì BĐG và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 hiệu quả, sáng tạo, tiết kiệm, tạo được sức lan tỏa. Tập trung vào nhóm đối tượng trẻ như học sinh, sinh viên, thanh niên; các cấp lãnh đạo, cán bộ trực tiếp làm công tác BĐG tại cơ quan, đơn vị, địa phương; phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, tuyên truyền viên, báo cáo viên về BĐG.

3. Tuyên truyền và triển khai thực hiện những nội dung mới về BĐG trong Bộ luật Lao động năm 2019

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến những nội dung mới về BĐG trong Bộ luật Lao động năm 2019 gồm giảm khoảng cách giới đối với tuổi nghỉ hưu từ 05 năm xuống còn 02 năm; xóa bỏ các điều khoản phân biệt giới ở nơi làm việc; tăng cường các quy định về nghỉ thai sản và chăm sóc trẻ em để nam giới và phụ nữ có thể cân bằng các trách nhiệm công việc và chăm sóc gia đình; các quy định về quấy rối tình dục nơi làm việc... bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của đơn vị và từng đối tượng trên địa bàn.

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, các cơ quan, đơn vị tổ chức rà soát vấn đề giới trong các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động năm 2019 và các văn bản có liên quan về lao động.

4. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về BĐG và công tác VSTBCPN

- Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức và cán bộ làm công tác BĐG và VSTBCPN theo quy định, phù hợp thực tế từng địa phương, đơn vị, đảm bảo bố trí đủ cán bộ làm công tác BĐG các cấp.

- Bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác BĐG và VSTBCPN từ tỉnh tới cơ sở. Tổ chức tập huấn kiến thức về giới và kỹ năng lồng ghép giới trong hoạch định, thực thi chính sách cho cán bộ quản lý nhà nước về BĐG, thành viên Ban VSTBCPN các cấp; cán bộ làm công tác lao động - xã hội cấp xã và cộng tác viên cấp xã.

- Thực hiện lồng ghép vấn đề BĐG trong xây dựng, thực hiện văn bản quy phạm pháp luật và các chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm và hàng năm của địa phương; chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về BĐG thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý; chủ động đề xuất các giải pháp thực hiện.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về công tác BĐG và VSTBCPN; kịp thời xác minh, báo cáo những vấn đề, vụ việc đột xuất liên quan đến công tác BĐG và VSTBCPN cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, UBND các cấp để phối hợp giải quyết.

- Tổ chức khen thưởng, biểu dương kịp thời các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác BĐG và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

5. Tiếp tục triển khai có hiệu quả và tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2011-2020; Chương trình hành động quốc gia về BĐG giai đoạn 2016-2020; đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030”

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 53/KH-UBND , chủ động triển khai thực hiện các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

- Tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2011 -2020; Chương trình hành động quốc gia về BĐG giai đoạn 2016 -2020 và đề án Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Gắn việc thực hiện các chỉ tiêu của Chiến lược, Chương trình và đề án nêu trên với việc công nhận và duy trì kết quả xây dựng xã, huyện nông thôn mới.

6. Tăng cường hoạt động của Ban VSTBCPN

- Tổ chức thực hiện Quyết định số 1855/QĐ-TTg ngày 11/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, kiện toàn Ban VSTBCPN cấp huyện, thành phố.

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra, đánh giá hoạt động của Ban VSTBCPN đối với một số Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh nhằm giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách liên quan đến BĐG và phụ nữ, đồng thời phát hiện, đề xuất giải quyết các vấn đề liên quan đến BĐG trong các lĩnh vực.

- Tổ chức đánh giá kết quả hoạt động của Ban VSTBCPN tỉnh và các huyện, thành phố định kỳ 06 tháng và cả năm.

- Duy trì hoạt động Ban VSTBCPN theo quy định. Chỉ đạo Ban VSTBCPN các địa phương, đơn vị rà soát, bổ sung quy chế hoạt động phù hợp tình hình thực tế.

- Tổ chức gặp mặt cán bộ nữ lãnh đạo của tỉnh và cấp huyện nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

- Tăng cường các hoạt động trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước về BĐG và phụ nữ.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí hoạt động BĐG, Ban VSTBCPN năm 2020 đã được giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

2. Các sở, ngành, địa phương chủ động cân đối kinh phí để triển khai thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở dự toán được giao năm 2020.

3. Vận động các doanh nghiệp, cơ sở, đơn vị, cá nhân ủng hộ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Cơ quan quản lý Nhà nước về BĐG, Thường trực Ban VSTBCPN tỉnh)

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác BĐG và VSTBCPN năm 2020.

- Tham mưu Ban VSTBCPN tỉnh ban hành Kế hoạch truyền thông về BĐG trong lĩnh vực chính trị hướng tới đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026; tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động vì BĐG và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 15/11-15/12/2020 trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về BĐG và VSTBCPN trên địa bàn tỉnh, chú trọng đầu tư các hoạt động tuyên truyền về BĐG tại những địa bàn khó khăn, vùng đồng bào dân tộc, thiểu số.

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các cấp tiến hành tổng kết đánh giá 10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2011-2020; 05 năm thực hiện Chương trình hành động quốc gia về BĐG giai đoạn 2016 -2020 và đề án Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Chủ trì chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị tổng kết cấp tỉnh.

- Tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng quản lý, lãnh đạo và hoạt động của các cơ quan dân cử cho cán bộ nữ tiềm năng nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị, chính quyền các cấp; tập huấn nghiệp vụ công tác BĐG và VSTBCPN cho đội ngũ cán bộ làm công tác BĐG và VSTBCPN của các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã.

- Tham mưu triển khai các hoạt động BĐG thuộc phạm vi Chương trình mục tiêu hỗ trợ phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra một số đơn vị huyện, thành phố về công tác BĐG và VSTBCPN.

- Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức các hoạt động gặp mặt giao lưu, trao đổi kinh nghiệm cán bộ nữ lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và cấp huyện nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

- Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đánh giá kết quả công tác BĐG và VSTBCPN 06 tháng đầu năm 2020 (trước ngày 20/6/2020) và kết quả công tác năm 2020 (trước ngày 20/12/2020).

2. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh

- Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2020 tại cơ quan, đơn vị và trong hệ thống ngành. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường tuyên truyền Luật BĐG; các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình BĐG.

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố triển khai các hoạt động thúc đẩy BĐG và thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu BĐG ở các cấp.

- Chỉ đạo thực hiện Chương trình quốc gia về BĐG theo nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh.

- Tham gia tổ chức triển khai các hoạt động của Chương trình và giám sát việc thực hiện các mục tiêu về BĐG.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh

- Phối hợp triển khai Kế hoạch hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về BĐG và VSTBCPN cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Tích cực tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về BĐG và VSTBCPN.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ trì triển khai thực hiện đề án “Hỗ trợ Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”; đề án tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027 trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu, chỉ đạo tiến hành tổng kết đánh giá 10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2011-2020; 05 năm thực hiện Chương trình hành động quốc gia về BĐG giai đoạn 2016-2020 và đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 cấp tỉnh và cấp cơ sở; tổ chức các hoạt động gặp mặt giao lưu, trao đổi kinh nghiệm cán bộ nữ lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và cấp huyện nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2020.

4. UBND các huyện, thành phố

- Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch hoạt động về BĐG và VSTBCPN năm 2020 phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị, địa phương; đẩy mạnh phối hợp liên ngành trong thực hiện hoạt động BĐG; thu thập thông tin, tổng hợp báo cáo các số liệu về BĐG tại địa phương; báo cáo đánh giá 10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2011-2020; 05 năm thực hiện Chương trình hành động quốc gia về BĐG giai đoạn 2016-2020 và đề án Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Bố trí cán bộ và kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương để triển khai thực hiện các mục tiêu về BĐG; tổ chức triển khai thực hiện Tháng hành động vì BĐG và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới tại địa phương.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) Để xem xét, giải quyết; thực hiện chế độ thông tin, cụ thể: Kế hoạch công tác BĐG và VSTBCPN năm 2020 gửi trước ngày 10/3/2020; Báo cáo kết quả thực hiện 06 tháng đầu năm 2020 trước ngày 15/6/2020; Báo cáo đánh giá kết quả công tác BĐG và VSTBCPN trước ngày 15/12/2020 gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQ VN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- C, PCVP UBND tỉnh,
các Phòng: KG-VX, TH, TH-CB;
- Lưu: VT, KG-VX (NCD).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Xuân Huyên