Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ TỈNH NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 02/10/2015, Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25/4/2017, Quyết định số 1464/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ và căn cứ Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Nâng cao nhận thức của phụ nữ và của mọi tầng lớp nhân dân về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; tiến đến thúc đẩy toàn xã hội thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới, giảm khoảng cách giới và nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trên mọi lĩnh vực;

2. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, kế hoạch về bình đẳng giới nhằm góp phần thực hiện thành công chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020; tạo bước thuận lợi để tiếp tục tiến tới đạt được các mục tiêu của chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trong giai đoạn tiếp theo.

II. NỘI DUNG

1. Truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới:

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Luật Bình Đẳng giới, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và người dân về bình đẳng giới. Đẩy mạnh truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- Thực hiện các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phóng sự phản ánh các hoạt động về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; phổ biến thông tin về chính sách, pháp luật bình đẳng giới trên Báo Thừa Thiên Huế, Báo Lao động-Xã hội, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh- truyền hình các huyện, thị xã, thành phố, trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành, đoàn thể.

- Cung cấp tài liệu, tờ gấp, sách mỏng, lắp đặt pano, băng rôn thể hiện các thông điệp bình đẳng giới trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố nơi tập trung đông dân cư, các xã vùng vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông cho cán bộ và nhân dân tại cộng đồng các chính sách, pháp luật về bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình; phòng ngừa và ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, đặc biệt là bạo lực và xâm hại tình dục;

2. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới:

- Nâng cao chất lượng và bảo đảm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong toàn bộ quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật.

- Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng cho nữ cán bộ quản lý hoặc trong diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý và nữ đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp; tập huấn nâng cao kiến thức về giới, bình đẳng giới, kỹ năng phòng chống bạo lực trên cơ sở giới cho cán bộ ở cơ sở.

- Khảo sát, đánh giá công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo và bổ nhiệm cán bộ nữ cấp huyện trên địa bàn toàn tỉnh giai đoạn 2015-2020.

- Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về bình đẳng giới và hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các đơn vị, địa phương.

- Thu thập, quản lý thông tin, báo cáo đánh giá các chỉ tiêu, mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới được quy định tại Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 và Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 02/7/2018 về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020.

- Tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020.

- Tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020, Đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020.

3. Chỉ đạo thúc đẩy bình đẳng giới ở những địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ cao bất bình đẳng giới.

- Tiếp tục duy trì, mở rộng thực hiện các mô hình: “Ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới”; “Thí điểm về dịch vụ tư vấn, hỗ trợ về bình đẳng giới”; “Xây dựng, sửa đổi quy ước, hương ước đảm bảo các nguyên tắc bình đẳng giới”; “Địa chỉ tin cậy, nhà tam lánh tại cộng đồng”.

- Giám sát, đánh giá nhằm khắc phục, thay đổi những hoạt động chưa hiệu quả và nhân rộng những mô hình tốt đã được triển khai; đề xuất các biện pháp nhằm góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu bất bình đẳng giới hoặc nguy cơ bất bình đẳng giới và hỗ trợ phụ nữ vươn lên trong cuộc sống.

4. Cung cấp dịch vụ trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình

- Các đơn vị có trách nhiệm cung cấp dịch vụ bảo vệ khẩn cấp các trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán, nạn nhân bị cưỡng bức lao động liên quan đến vấn đề giới.

- Bảo đảm sự an toàn và đáp ứng các nhu cầu khẩn cấp của đối tượng là nạn nhân của bạo lực gia đình; tham vấn, tư vấn và trợ giúp đối tượng thụ hưởng các chính sách trợ giúp xã hội; phối hợp với các cơ quan, tổ chức phù hợp khác để bảo vệ, trợ giúp đối tượng.

- Tuyên truyền rộng rãi để mọi người dân biết đến Địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh cộng đồng phía Bắc tại xã Lộc Điền - huyện Phú Lộc và phía Nam tại phường Hương Văn-thị xã Hương Trà. Ngoài ra, công khai các điểm địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh do các sở, ngành quản lý tại cộng đồng để nạn nhân bạo lực được biết và an tâm lánh nạn.

5. Tổ chức Tháng hành động về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới từ 15/11 đến 15/12 (Tháng hành động).

- Xây dựng kế hoạch, nội dung, thông điệp, chủ đề cho Tháng hành động theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Tổ chức tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với văn hóa và nhóm đối tượng nhằm đạt hiệu quả cao.

- Huy động đông đảo sự tham gia trực tiếp của các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan thông tin đại chúng và mọi tầng lớp nhân dân để tạo hiệu ứng lan tỏa trong tuyên truyền từ cấp tỉnh đến cơ sở.

6. Tăng cường hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về bình đẳng giới, chất lượng hoạt động của Ban VSTBCPN một số đơn vị, địa phương nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến bình đẳng giới; tháo gỡ vướng mắc và đề ra phương hướng khắc phục để Ban VSTBCPN các cấp hoạt động hiệu quả hơn.

- Tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động liên ngành về bình đẳng giới và VSTBCPN được đề ra theo kế hoạch.

- Kịp thời kiện toàn Ban VSTBCPN các cấp, các ngành khi có sự thay đổi nhân sự; Họp định kỳ hoặc đột xuất khi cần ý kiến của tập thể Ban về một hoặc nhiều hoạt động quan trọng.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Ngân sách Trung ương hỗ trợ và ngân sách địa phương phân bổ hàng năm của các đơn vị, địa phương về hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ được cấp trong năm 2020.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tổ chức triển khai Kế hoạch; hướng dẫn các sở, ngành, cơ quan, địa phương xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động;

b) Chủ trì tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020;

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

d) Xây dựng kế hoạch kiểm tra liên ngành để giám sát, đánh giá việc thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; Tổng kết, đánh giá chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020; Tổng kết chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020; Theo dõi, đôn đốc báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh và Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.

2. Sở Nội vụ:

a) Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 01/6/2016 về thực hiện Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức,viên chức giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 20/11/2018 triển khai Kế hoạch số 83-KH/TU ngày 19/9/2018 của Tỉnh ủy về “triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”;

b) Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng cho nữ cán bộ quản lý hoặc trong diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý và nữ đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2020;

c) Triển khai các biện pháp phấn đấu đạt các chỉ tiêu của mục tiêu 1, chỉ tiêu 3 của mục tiêu 7 theo Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 12/7/2019 về thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020.

3. Sở Kế hoạch và đầu tư: Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới vào kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội hằng năm của địa phương. Triển khai các giải pháp khuyến khích, tạo điều kiện góp phần đạt chỉ tiêu 2 của mục tiêu 2 theo Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 12/7/2019 về thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020.

4. Sở Tài chính: Hướng dẫn các đơn vị, địa phương phân bổ và công tác kiểm tra sử dụng nguồn kinh phí thực hiện hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

5. Sở Tư pháp:

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị phối hợp lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật.

b) Tăng cường công tác trợ giúp pháp lý, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới phù hợp với từng địa bàn và đối tượng. Tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt chỉ tiêu 1, 2 của mục tiêu 7 theo Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 12/7/2019 về thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh giai đoạn 2016-2020.

6. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Hướng dẫn, chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về giới, bình đẳng giới nói chung và đẩy mạnh truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên các phương tiện thông tin đại chúng, Đài phát thanh huyện, Phòng Văn hóa-Thông tin.

b) Phối hợp triển khai các hoạt động tuyên truyền nhân Tháng hành động về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu của mục tiêu 5 theo Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 12/7/2019 về thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh giai đoạn 2016-2020.

7. Các Sở, ngành: Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa và Thể thao; Khoa học và Công nghệ; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Dân tộc; Công an tỉnh, Cục Thống kê và các đơn vị liên quan:

a) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hoạt động năm 2020 cho phù hợp với thực tế tại đơn vị; báo cáo kết quả triển khai thực hiện với UBND tỉnh qua Sở Lao động- Thương binh và Xã hội để tổng hợp.

b) Xây dựng các giải pháp phấn đấu đạt các chỉ tiêu, mục tiêu thuộc ngành quản lý theo Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 12/7/2019 về thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh giai đoạn 2016-2020.

8. Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế: Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức thông tin, tuyên truyền các chính sách, pháp luật về bình đẳng giới; các hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; các mô hình, gương điển hình về bình đẳng giới, đồng thời cảnh báo xã hội về tình trạng bạo lực gia đình, phân biệt đối xử về giới.

9. UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế: Căn cứ vào tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch hoạt động bình đẳng giới năm 2020, bố trí kinh phí và lồng ghép thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đẩy mạnh phối hợp liên ngành trong thực hiện hoạt động bình đẳng giới; kiểm tra, thanh tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện Kế hoạch và báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp.

10. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Triển khai kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 đến các cấp Hội địa phương; Chủ động tham mưu cho cấp ủy về công tác cán bộ nữ chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp; Chủ trì, phối hợp tổ chức tập huấn bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm nâng cao năng lực hoạt động cho cán bộ Hội nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý; Thực hiện tốt hoạt động phối hợp giữa Sở Lao động-Thương binh và Xã hội với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh năm 2020.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên: Phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành liên quan lồng ghép các nội dung hoạt động về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn nhằm vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của địa phương và nội dung Kế hoạch này, UBND thành phố Huế, các thị xã và các huyện, các sở, ngành có liên quan chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020 tại đơn vị, địa phương trước ngày 25/3/2020; định kỳ 06 tháng (trước ngày 10/6/2020) và 01 năm (trước ngày 10/12/2020) báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện thông qua Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để tổng hợp.

2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện của các sở, ngành, địa phương về nội dung của Kế hoạch; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch trước ngày 15/12/2020.

3. Trong quá trình thực hiện, các vướng mắc kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động - TB&XH (b/c)
- CT, PCT Nguyễn Dung;
- Các đơn vị nêu tại mục IV;
- CVP, PCVP KGVX;
- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung