Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ TỈNH, NĂM 2020

Thực hiện Công văn số 3018/LĐTBXH-BĐG ngày 25/7/2019 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc xây dựng kế hoạch và ưu tiên bố trí kinh phí công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020, UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh năm 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền đối với công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới. Huy động nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới phù hợp với yêu cầu quản lý của từng cấp, từng ngành, từng lĩnh vực, địa bàn quản lý đối với công tác bình đẳng giới.

- Tổ chức các hoạt động, giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới, nâng cao năng lực và vị thế của phụ nữ nhằm giảm khoảng cách giới trong một số lĩnh vực, ngành, vùng, địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ bất bình đẳng giới cao.

2. Yêu cầu

- Gắn việc thực hiện các chỉ tiêu của chiến lược, chương trình quốc gia về bình đẳng giới với việc xây dựng và công nhận xã, phường, thị trấn, huyện, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Các hoạt động về bình đẳng giới năm 2020 thật sự thiết thực, hiệu quả phù hợp với tình hình địa phương và nhằm thực hiện các mục tiêu Chiến lược quốc Gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2020.

II. NỘI DUNG

1. Tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020; 05 năm thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 và Đề án Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn đến 2030.

- Tiếp tục rà soát các giải pháp thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Chiến lược về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong các lĩnh vực.

- Triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án Ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh.

2. Công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về bình đẳng giới

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, trách nhiệm, sự đồng thuận và ủng hộ của cả hệ thống chính trị và cộng đồng về vai trò tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý. Qua đó, thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhằm phấn đấu thực hiện mục tiêu Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với tình hình của địa phương như: Tổ chức thi, tọa đàm, tập huấn, nói chuyện chuyên đề về bình đẳng giới....

- Tổ chức các hoạt động truyền thông thường xuyên về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc biệt là nam giới, thông qua các hoạt động như tập huấn, nói chuyện chuyên đề, mít tinh, tọa đàm, hội thi, giao lưu, đối thoại, sinh hoạt câu lạc bộ, sản xuất, nhân bản các sản phẩm truyền thông (tài liệu, tờ rơi, sổ tay, băng rôn, panô, áo, nón)...

- Tăng cường chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, phóng sự về bình đẳng giới trong các lĩnh vực đời sống gia đình và xã hội trên các phương tiện truyền thông như Báo Quảng Ngãi, Báo hình, trang tin điện tử và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài truyền thanh các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn.

- Xây dựng mạng lưới người có ảnh hưởng trong xã hội đề truyền tải thông điệp về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

3. Triển khai thực hiện “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2020

- Xây dựng chủ đề và thông điệp truyền thông cho Tháng hành động tuyên truyền băng rôn.

- Phối hợp với các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động, chiến dịch truyền thông mittinh tuyên truyền về bình đẳng giới tại các huyện, thành phố, biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

4. Triển khai thực hiện Đề án Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh

- Bảo đảm sự an toàn và đáp ứng các nhu cầu khẩn cấp của đối tượng là nạn nhân của bạo lực gia đình; tham vấn, tư vấn và trợ giúp đối tượng thụ hưởng các chính sách trợ giúp xã hội; phối hợp với các cơ quan, tổ chức phù hợp khác để bảo vệ, trợ giúp đối tượng.

- Tiếp tục duy trì và triển khai thí điểm mô hình “Địa chỉ tin cậy- Nhà tạm lánh cộng đồng” và 06 mô hình “Ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới” ở các xã: Bình Minh, huyện Bình Sơn, Phổ Vinh, huyện Đức Phổ, Ba Cung, huyện Ba Tơ, Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh, Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi (theo Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020).

- Triển khai công tác truyền thông về vai trò của nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trong trường học, lực lượng vũ trang và tại cộng đồng;

- Tổ chức tập huấn hỗ trợ can thiệp thuộc Đề án "Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới" cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các sở, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ làm công tác bình đẳng giới, tổ trưởng, tổ phó khu phố, thôn, tổ và người có uy tín tại cộng đồng, đội ngũ cộng tác viên…

- Phát hành ấn phẩm tài liệu về mô hình phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

5. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới

- Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ về giới, bình đẳng giới cho thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp.

- Thực hiện Lồng ghép giới trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của từng ngành và địa phương; lồng ghép bình đẳng giới trong chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các cấp theo quy định hiện hành, bố trí đủ cán bộ làm công tác bình đẳng giới ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

6. Nâng cao năng lực của phụ nữ, nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo và chăm lo cho phụ nữ phát triển

- Phát huy vai trò và tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trong việc bố trí, phân công công tác đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đúng quy định về bình đẳng giới; ưu tiên lựa chọn nữ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định trong quy hoạch và bổ nhiệm để đảm bảo tỷ lệ nữ nhằm thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về quản lý, lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ nữ thuộc diện quy hoạch và nữ Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

7. Công tác thanh tra, kiểm tra về bình đẳng giới

- Tổ chức kiểm tra, thanh tra tình hình thực hiện pháp luật, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt chú trọng đến việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với lao động nữ tại các doanh nghiệp: chế độ nghỉ thai sản, cấp phát bảo hộ lao động, chế độ ăn giữa ca, thời gian nghỉ cho con bú, nghỉ ốm, nghỉ trông con ốm, nghỉ đi khám thai...

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bình đẳng giới và Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10/6/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới.

III. VỀ KINH PHÍ

1. Ngân sách Trung ương hỗ trợ và ngân sách địa phương phân bổ hàng năm của các đơn vị, địa phương về hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

2. Các đơn vị, địa phương căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp trong dự toán hàng năm để thực hiện nhiệm vụ bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì:

- Phối hợp với các ngành liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp thực hiện bình đẳng giới; đôn đốc các sở, ban, ngành và địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và Đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn đến năm 2030.

- Tổ chức “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2020. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới. Tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước về giới, lồng ghép với bình đẳng giới cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp; tập huấn nâng cao năng lực quản lý, lãnh đạo cho đội ngũ nữ cán bộ, công chức các cấp.

- Tổ chức các hoạt động nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trong trường học, lực lượng vũ trang và tại cộng đồng.

- Triển khai mô hình “Địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh tại cộng đồng”. Phối hợp với các sở, ban, ngành, tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020.

2. Sở Nội vụ

- Có giải pháp thiết thực, hiệu quả trong công tác cán bộ nữ, phát hiện và bồi dưỡng các cán bộ nữ đủ tiêu chuẩn để tham mưu cho cấp có thẩm quyền đảm bảo tỷ lệ nữ được bầu cử vào cơ quan nhà nước theo quy định; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ nữ, thực hiện các chế độ chính sách, cơ chế đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia vào vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp.

- Tiếp tục tham mưu thực hiện việc lồng ghép giới trong xây dựng cơ chế, chính sách cụ thể về cơ cấu, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm đối với nữ cán bộ, công chức. Đưa công tác về bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ vào tiêu chí để xét thi đua, khen thưởng hàng năm đối với các sở, ngành, địa phương.

- Theo dõi, thực hiện và tổng hợp Mục tiêu 1, Mục tiêu 3 của Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2020.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tiếp tục lồng ghép nội dung giới và Luật Bình đẳng giới vào các môn học phù hợp với từng đối tượng, cấp học....; tập huấn cho đội ngũ giáo viên về bình đẳng giới; chỉ đạo, hướng dẫn các trường học xây dựng mô hình “Câu lạc bộ Ngăn ngừa bạo lực trên cơ sở giới trong Trường học”;

- Có giải pháp hiệu quả để duy trì và nâng cao tỷ lệ đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục Trung học cơ sở, duy trì chương trình xóa mù chữ và chống tái mù cho nam giới và phụ nữ ở độ tuổi từ 15 đến 60 tuổi ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn đạt 98%.

- Theo dõi, thực hiện và tổng hợp Mục tiêu 3 của Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020.

4. Sở Y tế

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bình đẳng giới trong lĩnh vực y tế; tổ chức các hoạt động cảnh báo và chủ động kiểm soát giải quyết nguyên nhân sâu xa làm mất cân bằng giới tính ở trẻ sơ sinh; tiếp tục nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cho bà mẹ mang thai và trẻ em dưới 6 tuổi nói riêng, khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế cho phụ nữ và trẻ em nói chung.

- Triển khai thực hiện chăm sóc, tư vấn và hỗ trợ nạn nhân tại cơ sở y tế theo Thông tư số 24/2017/TT-BYT ngày 17/5/2017 của Bộ Y tế quy định quy trình tiếp nhận, chăm sóc y tế đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình và thống kê, báo cáo các trường hợp người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Xây dựng mô hình cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình cho các nhóm phụ nữ nghèo; đẩy mạnh truyền thông, tư vấn kiến thức về sức khỏe sinh sản, an toàn tình dục, phòng chống HIV/AIDS... cho các nhóm đối tượng nữ vị thành niên, nữ thanh niên, các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ.

- Theo dõi, thực hiện và tổng hợp báo cáo Mục tiêu 4 của Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2020.

5. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

- Tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về gia đình, trong đó tập trung quan tâm các nội dung: Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống xâm hại trẻ em trong gia đình. Lồng ghép nội dung về phòng ngừa và ứng phó bạo lực trên cơ sở giới trong chiến dịch truyền thông hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình”. Lồng ghép các nội dung về bình đẳng giới vào xây dựng gia đình văn hóa hướng tới mục tiêu gia đình no ấm, bình đẳng.

- Xây dựng mô hình câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, bình đẳng và không có bạo lực, vận động nam giới chia sẻ công việc gia đình với phụ nữ, nhằm đảm bảo thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực gia đình. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các địa phương tổ chức và triển khai các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh nhân Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2020.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra và quản lý chặt chẽ các hoạt động giải trí và các sản phẩm văn hóa, đảm bảo không mang định kiến giới; xóa bỏ các thông điệp và hình ảnh mang định kiến giới trong các sản phẩm văn hóa, thông tin. Đẩy mạnh truyền thông về bình đẳng giới thông qua mạng lưới thông tin cơ sở, xe tuyên truyền, đội thông tin lưu động...

- Theo dõi, thực hiện và tổng hợp báo cáo Chỉ tiêu 1, 2 Mục tiêu 6 của Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020.

6. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đánh giá việc triển khai thực hiện lồng ghép bình đẳng giới trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới phù hợp với từng nhóm đối tượng.

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp về hôn nhân, gia đình và bình đẳng giới cho cán bộ tư vấn pháp lý tại các xã, phường, thị trấn.

- Theo dõi, thực hiện và tổng hợp báo cáo Mục tiêu 7 của Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2020.

7. Sở Tài chính: Tham mưu UBND tỉnh bố trí ngân sách đảm bảo kinh phí thực hiện hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí có hiệu quả, theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cấp có thẩm quyền phân bổ các nguồn lực thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020.

9. Sở Thông tin và Truyền thông

- Hướng dẫn các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

- Tăng thời lượng phát sóng, số lượng bài viết và nâng cao chất lượng tuyên truyền về bình đẳng giới trong các chương trình, chuyên trang, chuyên mục.

- Tích cực xây dựng các tin, bài, phóng sự chuyên đề về bình đẳng giới, phát trên kênh PTQ và Báo Quảng Ngãi.

- Theo dõi, thực hiện và tổng hợp Mục tiêu 5 của Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020.

10. Cục Thống kê tỉnh

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và các sở, ngành liên quan hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể và huyện, thành phố thu thập, tổng hợp số liệu thống kê giới thuộc hệ thống chỉ tiêu của tỉnh.

- Xây dựng bộ công cụ thu thập số liệu và thí điểm thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

- Báo cáo số liệu thống kê giới thuộc các mục tiêu Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020.

11. Sở Ngoại vụ: Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Theo dõi, tổng hợp báo cáo Chỉ tiêu 3 của Mục tiêu 6 của Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới 2011 -2020.

12. Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống tội phạm buôn bán người, phòng, chống các hành vi bạo lực gia đình, các hành vi bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em. Theo dõi, tổng hợp báo cáo Chỉ tiêu 3 của Mục tiêu 6 của Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới 2011-2020.

13. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thành phố tạo điều kiện cho phụ nữ nghèo, người dân tộc được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ các chương trình việc làm, giảm nghèo và các nguồn tín dụng chính thức để phát triển sản xuất, ổn định đời sống. Theo dõi, thực hiện và tổng hợp chỉ tiêu 4 Mục tiêu 2 của Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020.

14. Ban Dân tộc tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới cho đồng bào dân tộc thiểu số; vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát huy các phong tục, tập quán và truyền thống tốt đẹp của dân tộc phù hợp với mục tiêu bình đẳng giới.

15. Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị để tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh; có giải pháp thiết thực, hiệu quả trong công tác cán bộ nữ, phát hiện và bồi dưỡng các cán bộ nữ đủ tiêu chuẩn để tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đảm bảo tỷ lệ nữ được bầu cử vào Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ nữ, thực hiện các chế độ chính sách, cơ chế đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia vào vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp. Theo dõi, thực hiện và tổng hợp Mục tiêu 1 và Mục tiêu 3 của Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020.

16. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao vai trò của phụ nữ hướng tới bầu cử Đại hội đảng bộ các cấp và bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; kịp thời phát hiện cán bộ nữ có đủ phẩm chất chính trị và năng lực để giới thiệu nhằm tăng tỷ lệ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý. Thực hiện có hiệu quả mục tiêu Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020.

- Tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và Phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Đặc biệt là phòng chống xâm hại tình dục trẻ em. Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, tham gia quản lý nhà nước về bình đẳng giới và giám sát việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới. Triển khai thực hiện và tổng hợp các mục tiêu của Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020.

17. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trong tổ chức mình. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức các hoạt động nhằm thúc đẩy phụ nữ phát triển. Triển khai thực hiện và tổng hợp các mục tiêu của Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 -2023.

18. Hoạt động phối hợp của các sở, ngành là thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ

- Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới cho cán bộ, công chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị mình; Tuyên truyền Phòng chống quấy rối tình dục nơi công sở. Phối hợp trong chỉ đạo triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước về bình đẳng giới và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các sở, ngành.

- Tham gia thực hiện Kế hoạch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ đã được giao, đẩy mạnh phối hợp liên ngành, đặc biệt trong việc lồng ghép các vấn đề bình đẳng giới trong công tác kế hoạch hóa và hoạch định chính sách; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch tại đơn vị mình.

19. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác bình đẳng giới và công tác cán bộ nữ, nhằm tăng tỷ lệ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý theo tỷ lệ quy định.

- Rà soát các chỉ tiêu và có giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020. Tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện 10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới. Đồng thời, xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2020-2025.

- Đẩy mạnh các giải pháp tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức cộng đồng về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Đặc biệt là phòng chống xâm hại tình dục trẻ em.

- Hàng năm, bố trí kinh phí hoạt động bình đẳng giới - vì sự tiến bộ của phụ nữ cấp huyện và xã, phường, thị trấn đảm bảo duy trì hoạt động Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ và mục tiêu Chiến lược quốc gia và Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020.

- Xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2020. Tổ chức các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới tại địa phương.

- Tổ chức triển khai hoạt động thực hiện Đề án Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn đến 2030 tại địa phương.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới - vì sự tiến bộ của phụ nữ cho Nhân dân trên địa bàn, chỉ đạo Đài truyền thanh cấp huyện, xã trong việc mở chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền nâng cao nhận thức bình đẳng giới được quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT- BTTTT-BNV ngày 27/7/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ.

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới cho các thành viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp và đội ngũ cộng tác viên làm công tác bình đẳng giới ở cơ sở.

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu của Chiến lược quốc gia bình đẳng giới tại địa phương và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan liên quan và yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố triển khai thực hiện; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh) tổng hợp, cụ thể:

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo tình hình triển khai thực hiện bình đẳng giới 6 tháng, báo cáo năm gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội theo quy định (Báo cáo hoạt động bình đẳng giới 6 tháng đầu năm trước ngày 30/5/2020; Báo cáo tổng kết năm 2020 gửi trước ngày 15/11/2020)

- Các sở, ngành, hội đoàn thể căn cứ chức năng nhiệm vụ (đã được giao tại kế hoạch), UBND huyện, thành phố thực hiện tổng hợp báo cáo các chỉ tiêu, mục tiêu để phục vụ tổng kết 10 năm thực hiện Kế hoạch hành động Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới 2011-2020 (thời gian báo cáo gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30/9/2020)./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban quốc gia VSTBPN Việt Nam;
- Vụ Bình đẳng giới;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Công an tỉnh;
- Cục Thống kê tỉnh;
- Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh;
- Đài PT và TH tỉnh; Báo Quảng Ngãi;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP(VX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVXlmc60.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Dũng