Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/KH-UBND

Sơn La, ngày 05 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH ĐỂ NÂNG CAO CHỈ SỐ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VÀ HÀNH CHÍNH CÔNG (PAPI) NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

Thực hiện Thông báo Kết luận số 614-TB/TU ngày 26/12/2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 01/12/2014 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính; Quyết định số 3019/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính của tỉnh Sơn La năm 2020; Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 13/01/2020 về nâng cao chỉ số hiệu quả Quản trị và hành chính công năm 2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Tuyên truyền về cải cách hành chính để nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPl) năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn tỉnh hiểu rõ được trách nhiệm và tạo sự đồng thuận với công tác cải cách hành chính, cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) đối với việc phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

2. Yêu cầu

Tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến nâng cao chỉ số hiệu quả Quản trị và hành chính công năm 2020; công tác thông tin tuyên truyền về nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) cần được triển khai liên tục, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, bằng nhiều hình thức, phương thức mới, phong phú, đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng; lồng ghép với việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước; đáp ứng kịp thời nhu cầu nắm bắt tìm hiểu thông tin của người dân trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) đối với việc phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

2. Tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính; các chương trình, đề án trọng tâm của tỉnh; các văn bản chỉ đạo điều hành nhằm duy trì và nâng cao các chỉ số; nêu cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

3. Tuyên truyền các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ, thu hút đầu tư; về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; công khai quy hoạch tổng thể, quy hoạch ngành, lĩnh vực; quy hoạch sử dụng đất đai, quy hoạch xây dựng, đô thị,... trên địa bàn tỉnh nhằm tăng tính minh bạch, tiếp cận thông tin cho người dân, doanh nghiệp.

4. Tuyên truyền các nội dung về xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí. Trong đó chú trọng tuyên truyền các nội dung sau: chương trình cải cách hành chính, giai đoạn 2016-2020; hoạt động triển khai, cải thiện và nâng cao các chỉ số: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX), Chỉ số sẵn sàng về ứng dụng Công nghệ thông tin (ICT INDEX); nội dung, kết quả các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại của các cấp chính quyền với người dân; kết quả phòng, chống tham nhũng; thông tin kết quả đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với chất lượng các dịch vụ được cung cấp.

5. Tuyên truyền về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cụ thể: Tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát, sửa đổi, bổ sung, các TTHC đã được đơn giản hóa, mới ban hành; thông tin kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về các quy định hành chính, TTHC; công khai kết quả giải quyết TTHC, lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng CNTT trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC nhằm khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm chi phí.

6. Thông tin, phản ánh những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, các nhà đầu tư....để các cấp chính quyền nắm bắt thông tin, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có sáng kiến trong công tác cải cách hành chính; phê phán những hiện tượng tiêu cực trì trệ, có hành vi gây khó khăn, phiền hà người dân; giới thiệu các điển hình tốt về cải cách hành chính.

7. Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, người dân tìm hiểu về cải cách hành chính, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, khuyến khích nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, nhất là về các chính sách kinh tế, xã hội, về quy hoạch, kế hoạch...

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Báo Sơn La, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Trung tâm Truyền thông - Văn hóa các huyện, thành phố và hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh.

2. Xây dựng chuyên mục, đưa tin, bài về cải cách hành chính để nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị...

3. Lồng ghép tuyên truyền về cải cách hành chính, nâng cao chỉ số PAPI tại các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, giao ban, hội nghị tổng kết công tác, triển khai nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí và hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính để nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) thông qua việc xây dựng các chuyên trang, chuyên mục với nhiều nội dung tin, bài phong phú và đa dạng.

- Thường xuyên theo dõi việc thông tin, tuyên truyền của các cơ quan truyền thông đảm bảo thực hiện tốt Kế hoạch.

2. Báo Sơn La; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền thông qua việc xây dựng chuyên trang, chuyên mục về cải cách hành chính để nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) trên địa bàn tỉnh Sơn La.

3. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tùy theo điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai, tổ chức tuyên truyền cải cách hành chính để nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc và người dân trên địa bàn huyện, thành phố;

- Chủ động cập nhật thường xuyên các thông tin về nỗ lực cải cách hành chính, nâng cao chỉ số PAPI của tỉnh trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính để nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện (6 tháng trước ngày 10/6 và cả năm trước ngày 10/12) gửi về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện/thành phố;
- Báo Sơn La; Đài PTTH tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX, 10 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thủy