Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 02 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TỔNG KẾT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011-2020 VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021-2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

Thực hiện Quyết định số 20/QĐ-BCĐCCHC của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Văn bản số 6503/BNV-CCHC ngày 24/12/2019 của Bộ Nội vụ về việc triển khai Kế hoạch tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đánh giá toàn diện tình hình triển khai và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, xác định rõ những kết quả nổi bật đã đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh, được cụ thể hóa bởi Chương trình cải cách hành chính nhà nước tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011 - 2020 (ban hành kèm Báo cáo số 74/BC-UBND ngày 16/7/2010 của UBND tỉnh về tổng kết việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010, xây dựng Chương trình cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011 - 2020), Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh về cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016 - 2020. Trên cơ sở đó, đề xuất các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; yêu cầu xây dựng, phát triển của địa phương và đất nước trong tình hình mới.

2. Yêu cầu

- Việc tổng kết, đánh giá phải bảo đảm tính toàn diện, khoa học, thiết thực, hiệu quả, chính xác, khách quan.

- Báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể bảo đảm đánh giá chính xác, toàn diện kết quả đạt được trên các nội dung cải cách hành chính; tập trung làm rõ kết quả so với mục tiêu, làm rõ mục tiêu đạt được, nguyên nhân những mục tiêu không đạt được; việc tổng hợp, phân tích các số liệu thống kê làm rõ kết quả đạt được trong thực hiện Chương trình tổng thể theo từng giai đoạn (giai đoạn 2011 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020). Đồng thời, đề xuất được những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.

- Lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh để biểu dương, khen thưởng theo thẩm quyền.

II. NỘI DUNG TỔNG KẾT

TT

Nhiệm vụ

Thời gian

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

1

Ban hành đề cương hướng dẫn xây dựng các báo cáo tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

Tháng 3/2020

Sở Nội vụ

Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

2

Tổ chức hội nghị, xây dựng và gửi báo cáo tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn các huyện, thành phố về Sở Nội vụ

Tháng 3,4/2020

UBND các huyện, thành phố

 

3

Xây dựng gửi báo cáo tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 tại các cơ quan, đơn vị

Tháng 4/2020

Các sở, ban, ngành

 

4

Xây dựng các báo cáo tổng kết chuyên đề theo lĩnh vực:

 

 

 

4.1

Báo cáo chuyên đề tổng kết, đánh giá thực hiện cải cách thể chế

Tháng 4/2020

Sở Tư pháp

 

4.2

Công tác cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Tháng 4/2020

Văn phòng UBND tỉnh

Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

4.3

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Tháng 4/2020

Sở Nội vụ

 

4.4

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước

Tháng 4/2020

Sở Nội vụ

 

4.5

Công tác cải cách tài chính công: Báo cáo, đánh giá việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; cơ chế thực hiện tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; việc thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp chính quyền địa phương, phân bổ định mức chi thường xuyên theo quy định; việc thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Tháng 4/2020

Sở Tài chính

 

4.6

Việc triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và ISO 9001:2015; thực hiện cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và phát triển các doanh nghiệp khoa học và công nghệ; các đề tài, sáng kiến về cải cách hành chính.

Tháng 4/2020

Sở Khoa học và Công nghệ

 

4.7

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và xây dựng Chính phủ điện tử; Việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Tháng 4/2020

Sở Thông tin và Truyền thông

Bưu điện tỉnh

4.8

Cải cách, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế công và kết quả triển khai thực hiện Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công

Tháng 4/2020

Sở Y tế

 

4.9

Cải cách, nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục công và việc triển khai thực hiện Đề án đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công

Tháng 4/2020

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

4.10

Đo lường sự hài lòng của người dân và đánh giá chỉ số cải cách hành chính hàng năm

Tháng 4/2020

Sở Nội vụ

Bưu điện tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

4.11

Tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 1441/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư trụ sở cấp xã, phường; xây dựng, cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương

Tháng 4/2020

Sở Xây dựng

Các sở, ban, ngành UBND cấp huyện

4.12

Tác động của cải cách hành chính đến việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh giai đoạn 2011-2020

Tháng 4/2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài chính Cục Thống kê

4.13

Công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính của tỉnh

Tháng 4/2020

Sở Thông tin và Truyền thông

Đài phát thanh truyền hình tỉnh; Báo Ninh Bình; các cơ quan, đơn vị có liên quan

5

Đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

 

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

5.1

Lựa chọn, đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh

Tháng 4/2020

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

5.2

Trình UBND tỉnh tặng bằng khen đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cải cách hành chính

Tháng 4,5/2020

Sở Nội vụ

 

6

Tổ chức Hội nghị của UBND tỉnh tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020

Tháng 5,6/2020

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

7

Trình UBND tỉnh ban hành Báo cáo tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và đề xuất chương trình giai đoạn 2021-2030 gửi Bộ Nội vụ

Tháng 6/2020

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện kế hoạch do ngân sách nhà nước đảm bảo trong dự toán ngân sách đã được cấp có thẩm quyền giao năm 2020 theo phân cấp ngân sách nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

a) Xây dựng các văn bản hướng dẫn công tác tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và đề xuất chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.

b) Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện kế hoạch tổng kết.

c) Tổng hợp báo cáo của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; xây dựng dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, dự thảo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.

d) Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của tỉnh.

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị lựa chọn, trình UBND tỉnh khen thưởng cho những những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020.

2. Văn phòng UBND tỉnh

a) Phối hợp với Sở Nội vụ chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội nghị tổng kết của tỉnh

b) Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định

3. Sở Tài chính

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định hiện hành.

4. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

a) Xây dựng Báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2030 tại cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về Sở Nội vụ trước ngày 06/4/2020. Chuẩn bị nội dung và cử đại biểu tham dự, phát biểu tham luận tại Hội nghị của UBND tỉnh tổng kết tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.

b) Văn phòng UBND tỉnh, các sở: Tư pháp, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng ngoài xây dựng Báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030 của cơ quan, đơn vị, đồng thời xây dựng báo cáo chuyên đề lĩnh vực phụ trách theo Điểm 4, Mục II Kế hoạch này gửi về Sở Nội vụ trước ngày 06/4/2020 để tổng hợp, trình UBND tỉnh.

c) Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Nội vụ, lựa chọn, bình xét những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 gửi sở Nội vụ tổng hợp, trình UBND tỉnh theo quy định.

5. UBND các huyện, thành phố

a) Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn UBND cấp xã thuộc địa bàn quản lý tổ chức tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030.

b) Tổ chức Hội nghị và gửi Báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030 về Sở Nội vụ trước ngày 15/4/2020. Chuẩn bị nội dung và cử đại biểu tham dự, phát biểu tham luận tại Hội nghị của UBND tỉnh tổng kết tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.

c) Tổ chức khen thưởng theo thẩm quyền đối với tập thể, cá nhân có thành tích cao trong thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020.

d) Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền về những kết quả nổi bật đã đạt được của cải cách hành chính, những sáng kiến điển hình, các giải pháp hiệu quả trong cải cách hành chính tại địa phương.

đ) Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Nội vụ, lựa chọn, bình những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 gửi sở Nội vụ tổng hợp, trình UBND tỉnh theo quy định.

e) Bố trí kinh phí đảm bảo cho việc tổng kết theo quy định.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình

Tổ chức thông tin, tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về nội dung, mục đích, ý nghĩa của việc tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu: VT, VP11.
ĐN_VP11_01KH_KSTT2020

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn