Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/KH-UBND

Sóc Trăng, ngày 13 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2020

Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 21/3/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh Sóc Trăng thực hiện cải cách hành chính năm 2020, UBND tỉnh Sóc Trăng xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020, với các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền và người đứng đầu các cấp, các ngành, các cơ quan đoàn thể, công chức, viên chức trong việc tích cực tham gia công tác tuyên truyền cải cách hành chính để thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 đã đề ra.

- Tăng cường sự hiểu biết của Nhân dân về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Tạo điều kiện để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tích cực góp ý, tham gia hoàn thiện thủ tục hành chính, giám sát cơ quan nhà nước trong quá trình thực hiện cải cách hành chính tại cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, góp phần xây dựng chính quyền thân thiện.

- Phát huy vai trò tích cực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc đưa tin, bài về cải cách hành chính cũng như vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của cơ quan, đơn vị và cá nhân thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

2. Yêu cầu

- Nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền cải cách hành chính, đảm bảo nội dung tuyên truyền phải kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, rộng khắp, nhiều tuyến, hiệu quả; phù hợp với nhu cầu, đặc điểm và nhiệm vụ của từng đối tượng trên từng địa bàn, từng ngành, từng địa phương. Lồng ghép việc tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, Quy chế dân chủ cơ sở và nội dung thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, kết hợp hình thức tuyên truyền truyền thông với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao. Chú trọng nêu gương các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác cải cách hành chính.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI TUYÊN TRUYỀN

1. Đối tượng

Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan Đảng, Đoàn thể, cơ quan hành chính nhà nước, doanh nghiệp, người dân trong tỉnh.

2. Phạm vi

Nội dung thông tin tuyên truyền liên quan đến Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 và các nội dung khác về cải cách hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nội vụ, UBND tỉnh.

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và tỉnh Sóc Trăng nói riêng; những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính.

- Tuyên truyền những thành tựu nổi bật, sự nỗ lực của tỉnh trong việc cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên các lĩnh vực, tạo tiền đề để kêu gọi, thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư và phát triển tại tỉnh Sóc Trăng, thúc đẩy quá trình xã hội hóa, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công trên địa bàn tỉnh. Những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương. Giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các quy định pháp luật, nhất là trong thực hiện thủ tục hành chính.

- Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

- Tuyên truyền nội dung văn hóa công vụ cho cán bộ, công chức viên chức theo Đề án Văn hóa Công vụ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018.

- Tuyên truyền tính tiện ích và hướng dẫn cá nhân, tổ chức sử dụng các dịch vụ trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã và tại các điểm phục vụ của Bưu điện.

- Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 ban hành tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ, Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 27/6/2014 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 48/KH-UBND về thực hiện cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, Chương trình hành động số 02/CTr-UBND và Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 26/12/2019 về thực hiện cải cách hành chính của UBND tỉnh Sóc Trăng năm 2020. Tuyên truyền kết quả tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020.

- Kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, các sở, ban ngành, UBND cấp huyện và cấp xã; Chỉ số đo lường sự hài lòng của tổ chức và cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước cũng như chất lượng cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục công của tỉnh; Chỉ số hiệu quả và quản trị hành chính công và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

- Các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm mang lại hiệu quả, các điển hình tốt trong cải cách hành chính trong và ngoài tỉnh.

- Tuyên truyền thông tin tình hình kết quả cải cách hành chính của các bộ ngành Trung ương và các địa phương ngoài tỉnh đến cán bộ, công chức, viên chức.

- Phổ biến những tác phẩm tuyên truyền cải cách hành chính đạt giải trong Hội thi sáng tác thơ ca, tiểu phẩm về cải cách hành chính, Hội thi sáng tác tranh cổ động về cải cách hành chính.

- Định kỳ thực hiện Chuyên mục “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” tuyên truyền để khai thác hiệu quả Chuyên trang cải cách hành chính; tuyên truyền, công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính tại các đơn vị, địa phương.

2. Hình thức tuyên truyền

- Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử cải cách hành chính của tỉnh, Trang thông tin điện tử của các sở, ban ngành và UBND cấp huyện, Báo điện tử Sóc Trăng.

- Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh (Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện; Trạm truyền thanh cơ sở).

- Tổ chức các hội thi, cuộc thi cải cách hành chính.

- Tổ chức tuyên truyền lưu động những tiểu phẩm cải cách hành chính thông qua hình thức sân khấu hóa.

- Tuyên truyền qua các cuộc hội thảo, hội nghị, các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính, các lớp bồi dưỡng quản ý nhà nước ...

- Thông qua hình thức trực quan, sinh động như pano, áp phích, băng gôn, tờ bướm hướng dẫn,... và thông qua cuộc điều tra xã hội học về Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

- Tổ chức đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm cải cách hành chính của các địa phương ngoài tỉnh.

- Niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã.

- Tổ chức chuyển tiếp Bản tin cải cách hành chính của Bộ Nội vụ đến từng sở, ban ngành, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

- Xuất bản các ấn phẩm truyền thông, thơ ca, tiểu phẩm cổ động cải cách hành chính.

- Lồng ghép nội dung tuyên truyền cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trong hoạt động tuyên truyền thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, trong tuyên truyền đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và trong hoạt động tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ của tổ chức, công dân.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tỉnh, cơ quan Trung ương đặt tại địa phương, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Căn cứ Kế hoạch này chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đầy đủ việc tuyên truyền, phổ biến nội dung, kết quả cải cách hành chính tại đơn vị và đảm bảo đạt 100% các chỉ tiêu, yêu cầu, nội dung tỉnh đề ra trong năm.

- Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai tuyên truyền cải cách hành chính của đơn vị thuộc quyền quản lý và chịu trách nhiệm cá nhân về tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trong phạm vi, nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh và Truyền hình và các cơ quan thông tấn báo chí để cung cấp thông tin về cải cách hành chính có liên quan đến cơ quan, đơn vị mình.

- Duy trì hiệu quả hoạt động Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị địa phương; chọn, gửi tin bài có liên quan đến công tác cải cách hành chính để đăng tải trên Trang thông tin điện tử cải cách hành chính tỉnh.

- Thiết lập và tổ chức thực hiện có hiệu quả kênh phản hồi ý kiến, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính liên quan đến cải cách hành chính trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị và tại Bộ phận một cửa.

- Huy động, bố trí và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, trình độ hiểu biết về quy định của Nhà nước, pháp luật và cải cách hành chính thực hiện theo dõi, tham mưu công tác tuyên truyền cải cách hành chính.

- Triển khai các giải pháp tăng cường tuyên truyền việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trong thực hiện thủ tục hành chính tại đơn vị.

- Thực hiện hiệu quả và đạt 100% nhiệm vụ tuyên truyền cải cách hành chính của tỉnh được UBND tỉnh giao tại Phụ lục chi tiết kèm theo.

- Cân đối, bố trí đủ kinh phí để triển khai thực hiện kế hoạch.

- Báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) kết quả thực hiện lồng ghép với báo cáo về công tác cải cách hành chính định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm để tổng hợp.

2. Sở Nội vụ

- Chịu trách nhiệm phối hợp, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này của các đơn vị, định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

- Quản lý, duy trì và nâng cao chất lượng thông tin trên Trang thông tin điện tử cải cách hành chính tỉnh.

- Tổ chức chuyển tiếp Bản tin cải cách hành chính của Bộ Nội vụ đến từng sở, ngành, UBND cấp huyện.

- Phối hợp với các cơ sở giáo dục và đào tạo trong và ngoài tỉnh tổ chức bồi dưỡng về văn hóa công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức..

- Theo dõi thông tin có liên quan đến cải cách hành chính trên Báo Sóc Trăng; Đài Phát thanh và Truyền hình để đăng tải lên Trang thông tin điện tử cải cách hành chính tỉnh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh phối hợp tuyên truyền về công tác cải cách hành chính của tỉnh. Cập nhật, đăng tải thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử và Trang một cửa điện tử của tỉnh.

- Quản lý hiệu quả Cổng thông tin điện tử của tỉnh, thường xuyên đăng tải các tin bài về cải cách hành chính trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo chỉ đạo của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

- Phối hợp Sở Nội vụ duy trì và phát triển Trang thông tin điện tử cải cách hành chính của tỉnh. Tổ chức hướng dẫn người dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

- Hướng dẫn, hỗ trợ 100% cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh có Trang thông tin điện tử thực hiện thiết kế Chuyên mục cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị.

4. Văn phòng UBND tỉnh

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị niêm yết, công khai đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định các thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh, Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã.

- Kiểm tra việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính, địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh, Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã.

5. Sở Tài chính

Phối hợp cùng các đơn vị có liên quan bố trí kinh phí thực hiện đầy đủ các chương trình, nhiệm vụ tuyên truyền cải cách hành chính được giao tại Kế hoạch này theo khả năng cân đối của ngân sách tỉnh; đồng thời hướng dẫn các đơn vị lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

6. Đề nghị Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

- Duy trì Chuyên mục Dân hỏi - Chính quyền trả lời”.

- Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Sở Nội vụ và các ngành có liên quan thực hiện hiệu quả, có chất lượng chuyên mục, phóng sự tuyên truyền nội dung tin bài cải cách hành chính được giao tại kế hoạch này. Đồng thời đẩy mạnh giới thiệu thông tin về Chính quyền điện tử, công dân điện tử.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng chương trình, tin bài cải cách hành chính và chọn thời điểm đưa tin phù hợp để thu hút sự chú ý của đông đảo người xem, người nghe.

- Ngoài thực hiện những nội dung tuyên truyền được giao tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này, Báo Sóc Trăng và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị kịp thời đưa tin tuyên truyền về các hoạt động cải cách hành chính khác trong năm.

7. Đề nghị Trường Chính trị, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh: Tăng cường công tác nghiên cứu, giảng dạy về cải cách hành chính, đưa Chương trình, kế hoạch, nội dung cải cách hành chính vào chương trình giảng dạy sao cho phù hợp với từng đối tượng học viên.

8. Kinh phí

Kinh phí thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 do ngân sách nhà nước đảm bảo và từ nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định, trong đó:

- Công tác tuyên truyền trên phạm vi toàn tỉnh: Các sở, ngành được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện tuyên truyền về cải cách hành chính theo Kế hoạch này chủ động lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ gửi Sở Nội vụ tổng hợp, thông qua Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Công tác tuyên truyền trong nội bộ đơn vị, địa phương: Kinh phí tuyên truyền trong nội bộ đơn vị, địa phương được bố trí trong nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của đơn vị.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để hướng dẫn, đảm bảo thực hiện đúng Kế hoạch đã đề ra.

 


Nơi nhận:
- Các sở, ngành tỉnh;
- Ban Quản lý các khu công nghiệp;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh;
- Các đơn vị Trung ương tại địa phương;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trường Chính trị;
- Các Trung tâm bồi dưỡng chính trị;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Đài PT&TH; Báo Sóc Trăng;
- Các Phòng KSTT, TH, QT;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Chuyện

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020 TỈNH SÓC TRĂNG
(Kèm theo Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 13/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

STT

NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HỢP

THỜI GIAN THỰC HIỆN

1

Chuyên mục “Dân hỏi - Chính quyền trả lời”

Đài Phát thanh và Truyền hình

- Các sở, ban ngành

- UBND cấp huyện

- Các cơ quan khác có liên quan

Định kỳ ngày thứ 7 của tuần cuối cùng trong tháng

2

Kết quả cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2019, nhấn mạnh việc vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng

- Đài Phát thanh và Truyền hình

- Báo Sóc Trăng

- Trung tâm phục vụ Hành chính công

- Các sở, ban ngành có liên quan

Tháng 01/2020

3

Kết quả Chỉ số cải cách hành chính sở ngành, UBND cấp huyện và cấp xã năm 2019

- Đài Phát thanh và Truyền hình

- Báo Sóc Trăng

- UBND thị xã Vĩnh Châu

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chi cục Hải quan tỉnh Sóc Trăng

- Ban Quản lý Dự án 2

Tháng 02/2020

4

Ghi nhận hoạt động điều tra khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế, giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2019

- Đài Phát thanh và Truyền hình

- Báo Sóc Trăng

- Sở Giáo dục và Đào tạo

- Sở Y tế

Tháng 03/2020

5

Giới thiệu các mô hình hay, giải pháp cải cách hành chính hiệu quả góp phần xây dựng chính quyền thân thiện

- Đài Phát thanh và Truyền hình

- Báo Sóc Trăng

- Công an tỉnh

- UBND thị xã Vĩnh Châu

- UBND huyện Cù Lao Dung

Tháng 4/2020

6

Hướng dẫn cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trong thực hiện thủ tục hành chính và kê khai thuế điện tử

- Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng

- Báo Sóc Trăng

- Sở Thông tin và Truyền thông

- Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Sở Công Thương

- Trung tâm phục vụ Hành chính công

- Cục Thuế tỉnh

- UBND TP. Sóc Trăng

Tháng 5/2020

7

Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2011 - 2020

Sở Nội vụ

- Đài Phát thanh và Truyền hình

- Báo Sóc Trăng

- Các cơ quan, đơn vị

Tháng 6/2020

8

Đánh giá kết quả thực hiện Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Sóc Trăng; tiếp tục triển khai giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

- Đài Phát thanh và Truyền hình

- Báo Sóc Trăng

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 7/2020

9

Tuyên truyền hiệu quả sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

- Đài Phát thanh và Truyền hình

- Báo Sóc Trăng

- Sở Thông tin và Truyền thông

- Bưu điện tỉnh

- Trung tâm phục vụ Hành chính công

- Sở, ban ngành

- UBND cấp huyện

- Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh

- Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh

Tháng 8/2020

10

Tổ chức Hội thi cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng

- Sở Nội vụ

- Công đoàn viên chức tỉnh

- Đài Phát thanh và Truyền hình

- Báo Sóc Trăng

- Sở, ban ngành

- UBND cấp huyện

- Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh

- Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh

Tháng 9/2020

11

Kết quả học tập mô hình sáng kiến, kinh nghiệm ngoài tỉnh

Sở Nội vụ

Cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan

Tháng 10/2020

12

Đánh giá tình hình Kiểm tra, đánh giá năng lực làm việc, kỹ năng giao tiếp và mức độ am hiểu của công chức làm việc tại UBND cấp xã, năm 2020

- Đài Phát thanh và Truyền hình

- Báo Sóc Trăng

- Sở Nội vụ

UBND cấp huyện

Tháng 11/2020

13

Đánh giá tình hình triển khai Đề án văn hóa công vụ

- Đài Phát thanh và Truyền hình

- Báo Sóc Trăng

- Sở Nội vụ

- Sở Xây dựng

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- UBND huyện Mỹ Xuyên

- UBND huyện Mỹ Tú

- Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh

Tháng 12/2020