Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/KH-UBND

Bạc Liêu, ngày 14 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020

Căn cứ Quyết định số 3490/QĐ-BNV ngày 10/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020”;

Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 12/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 25/12/2019 về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019;

Để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC), Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu xây dựng và ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC năm 2020 trên địa bàn tỉnh, với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể tích cực tham gia công tác tuyên truyền CCHC để thực hiện tốt Kế hoạch CCHC năm 2020 đã đề ra.

- Nâng cao nhận thức, ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác CCHC đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các cơ quan báo chí, truyền thông trong việc phản ánh chính xác, kịp thời xây dựng, nhân rộng và biểu dương các mô hình tổ chức, gương điển hình tập thể hoặc các cá nhân thực hiện tốt công tác CCHC ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị.

2. Yêu cầu

- Tuyên truyền gắn với mục tiêu, nhiệm vụ, bám sát nội dung Nghị quyết của Chính phủ ban hành, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước và các văn bản liên quan công tác CCHC của tỉnh.

- Các cấp, các ngành triển khai công tác tuyên truyền thiết thực, hiệu quả theo tiến độ, thời gian đề ra, bám sát nội dung Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2020 và lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của từng nhóm đối tượng thông qua các hệ thống thông tin cơ sở kết hợp với ứng dụng công nghệ thông tin nhằm mang lại hiệu quả tuyên truyền cao nhất.

- Công tác tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả trong mọi tầng lớp nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức trong việc nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác CCHC nhà nước.

- Thủ tục hành chính được công bố, công khai kịp thời, minh bạch đúng quy định pháp luật; địa chỉ tiếp nhận, kiến nghị của tổ chức, cá nhân được công khai niêm yết đúng quy định.

- Đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin về cải cách hành chính của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

3. Đối tượng

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong hệ thống cơ quan nhà nước các cấp, các tổ chức chính trị, xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh có liên quan về CCHC đến người dân và doanh nghiệp.

- Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động Tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 3490/QĐ-BNV ngày 10/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020”; Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 12/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016-2020;... Chú trọng tuyên truyền nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội, năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

- Tuyên truyền, phổ biến kịp thời nội dung các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết từ cấp tỉnh đến cấp xã đã được UBND tỉnh công bố, chuẩn hóa.

- Tuyên truyền việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, Ngành; UBND cấp huyện, cấp xã, phường, thị trấn để người dân, doanh nghiệp nắm bắt và hưởng ứng thực hiện.

- Tuyên truyền những gương điển hình tiên tiến, các sáng kiến; mô hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động CCHC; kết quả thực hiện CCHC của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp, người dân. Đồng thời, thông tin kịp thời các phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về các quy định hành chính, thủ tục hành chính.

- Tuyên truyền việc phát động phong trào thi đua về CCHC, các nội dung trọng tâm như: Giải pháp về sắp xếp, kiện toàn bộ máy các cơ quan nhà nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ; văn hóa công sở...

2. Hình thức tuyên truyền

- Thường xuyên, kịp thời cập nhật các TTHC đã được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ lên Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị và Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trung tâm phục vụ hành chính công để cá nhân, tổ chức tiếp cận, cập nhật và tìm hiểu.

- Lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền CCHC với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thông qua các cuộc hội nghị, hội thảo, tọa đàm, các lớp tập huấn, các buổi đối thoại, học tập chuyên đề; kết hợp CCHC với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, công chức, viên chức luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức, thay đổi lề lối làm việc chuyên nghiệp, giản dị, gần gủi nhân dân.

- Tuyên truyền qua các hình thức băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi, tranh cổ động với các khẩu hiệu, thông điệp bằng hình ảnh trực quan sinh động, dễ đọc, dễ nắm bắt, dễ thực hiện.

- Đối với đồng bào dân tộc cần có hình thức tuyên truyền tiếng dân tộc thông qua hệ thống Đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố, các trạm truyền thanh cơ sở, các buổi hội, họp nhóm,...phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Đưa tin, bài, mở chuyên mục, chuyên trang về công tác CCHC của các cơ quan báo chí của tỉnh, các Đài truyền thanh huyện, thị, xã thành phố, các trạm truyền thanh cơ sở...

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai và thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền có hiệu quả của Kế hoạch này. Tổng hợp và báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo quy định.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, theo dõi, thông tin, định hướng nội dung tuyên truyền CCHC đối với các cơ quan báo, đài của tỉnh; Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan báo ngành Trung ương có Văn phòng đại diện và phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh.

- Tổng hợp, đánh giá kết quả công tác tuyên truyền CCHC của các cơ quan, đơn vị; báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh các biện pháp, hình thức tuyên truyền mới, phù hợp, có hiệu quả.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị cập nhật, công khai đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định các thủ tục hành chính tại trụ sở làm việc, nơi giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị; trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử cơ quan, đơn vị.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn các TTHC có liên quan đến các tổ chức, cá nhân có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo chức, năng nhiệm vụ.

3. Sở Nội vụ

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch cung cấp nội dung tuyên truyền và các nội dung có liên quan; hướng dẫn đôn đốc các đơn vị thực hiện tuyên truyền CCHC với kiểm tra công tác CCHC hàng năm của tỉnh.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác CCHC đối với cán bộ, công chức, viên chức phụ trách lĩnh vực này để hỗ trợ công tác tuyên truyền.

4. Sở Tư pháp

Thực hiện lồng ghép nội dung CCHC vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng các hình thức phù hợp; tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về các quy định liên quan CCHC (nếu có).

5. Sở Tài chính

Có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền CCHC năm 2020 theo quy định.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh

- Tăng cường hướng dẫn hệ thống Mặt trận và các đoàn thể các cấp phối hợp tuyên truyền sâu rộng từ trong nội bộ đến các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, nội dung, giải pháp của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch CCHC năm 2020 của tỉnh.

- Hướng dẫn nhân dân tham gia góp ý, giám sát các cơ quan tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ, góp phần tạo sự đồng thuận cao trong xã hội về thực hiện công tác CCHC của tỉnh.

7. Các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch tuyên truyền CCHC của đơn vị mình. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát các đơn vị trực thuộc, các đơn vị cấp xã xây dựng và tổ chức thực hiện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC.

8. Các cơ quan báo, đài trong tỉnh

8.1. Báo Bạc Liêu

Tăng cường mở chuyên mục về CCHC trên Báo in và Báo Bạc Liêu online, “Ý kiến bạn đọc” để tiếp nhận, đăng tải ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với các cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện CCHC; đồng thời nêu gương điển hình những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt; phê phán, phản ánh kịp thời những tổ chức cá nhân thực hiện chưa tốt công tác CCHC.

8.2. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền về các nội dung liên quan đến thực hiện chương trình CCHC; phản ánh kịp thời, kết quả cũng như những hạn chế trong việc thực hiện CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương; bố trí thời gian và thời lượng phát sóng thích hợp để nhân dân thuận tiện theo dõi.

8.3. Tạp chí Văn hóa - Văn nghệ Bạc Liêu

Tăng cường tuyên truyền các nội dung liên quan đến thực hiện chương trình CCHC của các Sở, Ban, Ngành, đơn vị; nêu gương điển hình những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt; phê bình, phản ánh kịp thời những tổ chức, cá nhân thực hiện chưa tốt công tác CCHC.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2020. Đề nghị các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Hàng năm trước ngày 15/12 các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (thông qua Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch). Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các CQ, ĐV, địa phương tại Mục III;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC (T).

CHỦ TỊCH
Dương Thành Trung