Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 13 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TUYỂN DỤNG ĐẶC CÁCH GIÁO VIÊN ĐANG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM GIẢNG DẠY TẠI CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP, ĐÃ CÓ THỜI GIAN KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CÓ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI LÀM CÔNG VIỆC GIẢNG DẠY TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRƯỚC NGÀY 31/12/2015, TRONG CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ, CÓ NĂNG LỰC, TRÌNH ĐỘ PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG THEO VĂN BẢN SỐ 5378/BNV-CCVC NGÀY 05/11/2019 CỦA BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Văn bản số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ về tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ trước năm 2015; Văn bản số 6396/BNV-CCVC ngày 19/12/2019 của Bộ Nội vụ về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ trước năm 2015;

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, đã có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trước ngày 31/12/2018, trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo Văn bản số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Thực hiện tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, đã có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển đảm bảo công khai, minh bạch theo đúng Văn bản số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 và Văn bản số 6396/BNV-CCVC ngày 19/12/2019 của Bộ Nội vụ.

2. Yêu cầu:

- Tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, đã có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển của từng môn học, cấp học còn thiếu trong số chỉ tiêu đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 và Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 09/10/2019; đảm bảo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiêu chuẩn chức danh, khung danh mục vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập, bảo đảm công khai, minh bạch, chặt chẽ, đúng quy định.

- Việc tuyển dụng đặc cách viên chức phải theo vị trí việc làm, đảm bảo cân đối cơ cấu giữa các môn học. Chỉ thực hiện tuyển dụng đặc cách đối với những chỉ tiêu ở các môn học còn thiếu trong biên chế sự nghiệp giáo dục toàn tỉnh. Cụ thể: Tổ chức tuyển dụng đặc cách 322 chỉ tiêu/347 giáo viên (theo kết quả rà soát của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và thẩm định của Sở Nội vụ) được xét tuyển dụng đặc cách theo vị trí việc làm. Đối với 11 giáo viên đang hợp đồng lao động ở cấp trung học cơ sở giảng dạy các môn (Tin học 07 người, Mỹ thuật 02 người, Âm nhạc 01 người, Thể dục 01 người) không còn chỉ tiêu tuyển dụng được tuyển dụng đặc cách sang chỉ tiêu các môn học Tin học, Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục còn thiếu của cấp tiểu học để đảm bảo cân đối thừa, thiếu giáo viên dạy các môn học đặc thù.

(Có danh sách chi tiết kèm theo)

II. NỘI DUNG TUYỂN DỤNG ĐẶC CÁCH

1. Đối tượng, điều kiện dự tuyển:

1.1. Đối tượng: Giáo viên đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quản lý. Đối với giáo viên đang làm hợp đồng tại Trường phổ thông Tuyên Quang trực thuộc Trường Đại học Tân trào, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố nhưng trước đó đã có thời gian ký hợp đồng giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn tại Văn bản số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ được đăng ký dự tuyển theo quy định.

1.2. Điều kiện: Đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định tại các Thông tư liên bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ: Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non; Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập; Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập; Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập.

Lưu ý: Thời điểm xác định đang hợp đồng lao động là ngày 05/11/2019 (thời điểm ban hành Văn bản số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ). Thời điểm chốt số lượng, danh sách giáo viên đang hợp đồng lao động tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố là ngày 25/12/2019 (thời điểm Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố hoàn thành rà soát báo cáo số lượng, danh sách giáo viên hợp đồng lao động về Sở Nội vụ theo Văn bản số 3307/UBND-NC ngày 14/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

2. Chỉ tiêu tuyển dụng: Thực hiện tuyển dụng đặc cách đối với những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện gồm: 322 chỉ tiêu (mầm non 26 chỉ tiêu, tiểu học 217 chỉ tiêu, trung học cơ sở 73 chỉ tiêu, trung học phổ thông 06 chỉ tiêu) trong số 746 chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên giảng dạy đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 và Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 09/10/2019.

(Có biểu chi tiết số 01 kèm theo)

3. Số lượng giáo viên đang hợp đồng lao động trong chỉ tiêu biên chế có đóng bảo hiểm xã bắt buộc từ ngày 31/12/2015 trở về trước được xem xét tuyển tuyển đặc cách theo Văn bản số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ (theo Báo cáo rà soát của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và thẩm định của Sở Nội vụ) gồm: 347 người (trong đó: cấp học mầm non 26 người, cấp học tiểu học 206 người, cấp học THCS 109 người, cấp học THPT 06 người).

(Có biểu chi tiết số 02 kèm theo)

4. Các bước tổ chức thực hiện tuyển dụng đặc cách:

4.1. Công khai Kế hoạch tuyển dụng đặc cách và dự kiến danh sách giáo viên được xem xét tuyển dụng đặc cách (theo kết quả rà soát của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và thẩm định của Sở Nội vụ): Kế hoạch tuyển dụng đặc cách của Ủy ban nhân dân tỉnh được phát trên sóng phát thanh truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang; đăng trên Báo Tuyên Quang, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin của Sở Nội vụ và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các trường, điểm trường có giáo viên đang hợp đồng dạy học.

4.2. Thành lập Hội đồng tuyển dụng đặc cách giáo viên.

- Hội đồng tuyển dụng đặc cách giáo viên do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập gồm có 11 thành viên:

+ Chủ tịch Hội đồng: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách lĩnh vực giáo dục - đào tạo.

+ Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng: Giám đốc Sở Nội vụ.

+ Phó Chủ tịch Hội đồng: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Ủy viên Hội đồng: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (đối với UBND huyện Na Hang chưa có Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thì người được giao Quyền Chủ tịch tham gia Hội đồng).

+ Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng: Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng tuyển dụng đặc cách giáo viên:

+ Căn cứ đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ của thí sinh đăng ký dự tuyển để tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện xét tuyển đặc cách đảm bảo đúng quy định tại Văn bản số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 và Văn bản số 6396/BNV-CCVC ngày 19/12/2019 của Bộ Nội vụ.

+ Hội đồng tuyển dụng được thành lập Tổ Giúp việc Hội đồng tuyển dụng để giúp Hội đồng tuyển dụng tiếp nhận hồ sơ dự tuyển, thẩm định hồ sơ dự tuyển và tham mưu các nội dung thực hiện tuyển dụng đặc cách.

4.3. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục (vận dụng đối tượng ưu tiên theo điểm 3, Khoản 4, Điều 2, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ) quy đổi từ số điểm được cộng thành số tháng được cộng.

- Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng thêm 03 tháng vào số năm công tác.

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng thêm 02 tháng vào số năm công tác.

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: Được cộng thêm 01 tháng vào số năm công tác.

Trường hợp người dự tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định nêu trên thì chỉ được tính ưu tiên cao nhất vào số năm công tác trong kết quả tuyển dụng.

4.4. Xác định người trúng tuyển: Người trúng tuyển đặc cách giáo viên phải có đủ các điều kiện sau:

- Có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Văn bản số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019, Văn bản số 6396/BNV-CCVC ngày 19/12/2019 của Bộ Nội vụ và các Thông tư liên tịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ quy định tại điểm 1.2, khoản 1, mục II Kế hoạch này.

- Có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm cộng với thời gian của đối tượng ưu tiên lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu tuyển dụng. Trường hợp ở chỉ tiêu cuối cùng có từ 02 người trở lên có thời gian có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm cộng với thời gian của đối tượng ưu tiên bằng nhau thì Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

4.5. Công khai kết quả xét đặc cách và dự kiến người trúng tuyển theo vị trí việc làm: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành xét tuyển, Hội đồng tuyển dụng đặc cách giáo viên đăng tải kết quả tuyển dụng đặc cách trên Công thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện, thành phố và các trường, điểm trường có giáo viên đang hợp đồng dạy học.

4.6. Giải quyết kiến nghị (nếu có): Trong thời hạn 15 làm việc kể từ ngày Hội đồng tuyển dụng đặc cách giáo viên công khai kết quả tuyển dụng (tính theo dấu bưu điện ngày nhận văn bản đến tại Sở Nội vụ hoặc ngày nộp đơn tại Bộ phận một cửa của Sở Nội vụ), Hội đồng tuyển dụng đặc cách giáo viên thực hiện giải quyết kiến nghị về kết quả tuyển dụng đặc cách. Quá thời hạn nêu trên Hội đồng tuyển dụng đặc cách giáo viên không xem xét giải quyết.

4.7. Hội đồng tuyển dụng đặc cách giáo viên tổng hợp, báo cáo kết quả tuyển dụng đặc cách với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hết thời gian giải quyết kiến nghị.

4.8. Phê duyệt và thông báo kết quả tuyển dụng đặc cách giáo viên: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo của Hội đồng tuyển dụng đặc cách giáo viên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả tuyển dụng đặc cách giáo viên và thông báo kết quả tuyển dụng đến Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố để thông báo đến thí sinh trúng tuyển về thời gian, địa điểm đến cơ quan có thẩm quyền để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trước khi tuyển dụng.

4.9. Hoàn thiện hồ sơ dự tuyển và ký hợp đồng làm việc đối với người trúng tuyển: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả tuyển dụng đặc cách giáo viên, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng và quyết định phân công công tác theo quy định.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có Quyết định phân công công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, người trúng tuyển phải đến đơn vị được phân công công tắc để nhận nhiệm vụ. Nếu quá thời hạn nêu trên người trúng tuyển không đến nhận công tác mà không có lý do chính đáng, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổng hợp danh sách, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để hủy kết quả tuyển dụng theo quy định.

5. Hồ sơ dự tuyển và thời gian nhận hồ sơ dự tuyển:

a) Hồ sơ dự tuyển: Mỗi thí sinh dự tuyển chỉ được nộp 01 bộ hồ sơ để tuyển dụng đặc cách, hồ sơ dự tuyển gồm có:

- Sơ yếu lý lịch của người dự tuyển có xác nhận của đơn vị đang làm hợp đồng lao động theo mẫu kèm theo kế hoạch này.

- Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng quy định tại các Thông tư liên tịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ quy định tại điểm 1.2, khoản 1, mục II Kế hoạch này, gồm: Bằng tốt nghiệp chuyên môn, chứng chỉ tin học, chứng chỉ ngoại ngữ.

- Văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; hợp đồng lao động của cơ sở giáo dục (đối với trường trường hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quyết định hợp đồng hoặc cho ý kiến hợp đồng) hoặc hợp đồng lao động của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (đối với trường hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trực tiếp ký hợp đồng lao động) chứng nhận thuộc đối tượng tuyển dụng đặc cách theo khoản 1, Mục II Kế hoạch này.

- Giấy xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội về quá trình hợp đồng lao động làm công tác giảng dạy có đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (xác nhận đến từng tháng theo từng năm).

- Bản nhận xét, đánh giá hằng năm của đơn vị sử dụng lao động trong thời gian hợp đồng lao động trong chỉ tiêu biên chế có đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc.

- Bản cam kết nếu trúng tuyển sẵn sàng nhận công tác theo sự phân công của cơ quan có thẩm quyền (trong trường hợp đơn vị đang hợp đồng lao động hết chỉ tiêu tuyển dụng) theo mẫu đính kèm Kế hoạch này.

- Bản sao có chứng thực giấy khai sinh.

- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền chứng minh thuộc đối tượng ưu tiên.

- 05 phong bì dán tem, có ghi địa chỉ, số điện thoại của thí sinh dự thi hoặc người nhận thay.

Hồ sơ dự tuyển phải đầy đủ thành phần nêu trên và đảm bảo tính hợp pháp; hồ sơ không đầy đủ thành phần nêu trên hoặc thành phần hồ sơ không đảm bảo tính hợp pháp, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định hoặc nộp từ 02 bộ hồ sơ dự tuyển trở lên vào từ 02 vị trí việc làm trở lên thì được xác định không hợp lệ và không đủ điều kiện xét tuyển.

b) Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

- Thời gian nhận hồ sơ: 15 ngày theo Thông báo tuyển dụng viên chức của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Bộ phận một cửa, Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang (số 01, Lý Thánh Tông, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

6. Lệ phí tuyển dụng: Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển nộp phí tuyển dụng theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

7. Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 4 năm 2020.

 (Có biểu chi tiết số 03 kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ:

- Niêm yết công khai Kế hoạch tuyển dụng đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại trụ sở làm việc.

- Tổ chức tiếp nhận hồ sơ của thí sinh đăng ký dự tuyển theo đúng Thông báo tuyển dụng đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng tuyển dụng đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 theo quy định.

- Tham mưu với Hội đồng tuyển dụng đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục tỉnh thẩm định chính xác danh sách giáo viên thuộc đối tượng tuyển dụng đặc cách và tổ chức tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Văn bản số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ và Kế hoạch này của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh thông báo danh sách các cơ sở không đủ điều kiện cấp văn bằng, chứng chỉ đến Ủy ban nhân dân huyện, thành phố để phổ biến đến thí sinh dự tuyển.

- Tham mưu dự toán kinh phí thực hiện tuyển dụng đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục gửi Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp bổ sung kinh phí theo quy định.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định về tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên tại Văn bản số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019, Văn bản số 6396/BNV-CCVC ngày 19/12/2019 của Bộ Nội vụ và nội dung Kế hoạch này của Ủy ban nhân dân tỉnh đến toàn thể giáo viên thuộc thẩm quyền theo phân cấp quản lý để biết và thực hiện.

- Niêm yết công khai Kế hoạch tuyển dụng đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại trụ sở làm việc và các trường, điểm trường có giáo viên đang hợp đồng dạy học.

- Phối hợp với Sở Nội vụ trong quá rà soát, thẩm định hồ sơ của thí sinh dự tuyển và trong trình thực hiện tuyển dụng đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục.

- Phổ biến danh sách các cơ sở không đủ điều kiện cấp văn bằng, chứng chỉ đến toàn thể giáo viên theo phân cấp quản lý để thực hiện.

- Sau khi hoàn thành tuyển dụng đặc cách viên chức theo Kế hoạch này, nếu còn chỉ tiêu tuyển dụng thì thực hiện tuyển dụng viên chức theo Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 và Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các trường hợp đủ điều kiện dự tuyển viên chức theo quy định (bao gồm cả các trường hợp đã dự xét tuyển nhưng không đạt).

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang: Có trách nhiệm đăng tải, đưa tin, thông báo các thông tin tuyển dụng đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trên sóng phát thanh truyền hình tỉnh và trên Báo Tuyên Quang.

4. Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang: Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, các phòng chuyên môn có liên quan xác nhận quá trình công tác có đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với giáo viên đang hợp đồng lạo động thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách theo Văn bản số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ đảm bảo chính xác, đúng quy định.

5. Sở Tài chính: Thẩm định dự toán kinh phí tuyển dụng đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 của Sở Nội vụ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp bổ sung kinh phí theo quy định.

6. Sở Tư pháp: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc sở tạo điều kiện thuận lợi để cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người trúng tuyển trong thời gian nhanh nhất.

7. Công an tỉnh: Phối hợp với Sở Nội vụ trong quá trình thẩm định hồ sơ của thí sinh dự tuyển; cung cấp danh sách các cơ sở không đủ điều kiện cấp văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

8. Đoàn giám sát tuyển dụng viên chức theo Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 08/10/2019 của UBND tỉnh: Giám sát chặt chẽ quá trình xét tuyển viên chức của Hội đồng tuyển dụng đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định

9. Các cơ quan, đơn vị có liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong quá trình tuyển dụng đặc cách theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tại KH;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Phó CVP UBND tỉnh;
- TP Nội chính; KGVX (Bắc); TH (Huy); THCB;
- Lưu: VT, NC (Thg).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Giang