Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2020

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 20/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch số 4914/KH-BCĐTƯ của Ban chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ Trung ương về việc triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Thúc đẩy các chương trình, hoạt động cụ thể để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện lao động trong các cơ sở, doanh nghiệp; nâng cao ý thức, nhận thức cho người sử dụng lao động, người lao động đối với công tác ATVSLĐ và phòng chống cháy nổ góp phần xây dựng và phát triển văn hóa an toàn trong lao động, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Giảm 5% tần suất tai nạn lao động, đặc biệt là các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng chết người, đảm bảo 100% vụ tai nạn lao động xảy ra được điều tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

b) Tăng 5% số cơ sở tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, tăng 5% số người lao động được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp.

c) Phấn đấu trên 80% số người làm công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác ATVSLĐ; người làm công tác ATVSLĐ, bộ phận y tế, an toàn vệ sinh viên trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.

d) Phấn đấu có thêm 50 doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng hiệu quả cải thiện điều kiện lao động và hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về ATVSLĐ

- Nâng cao năng lực và hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát về ATVSLĐ, phòng chống cháy, nổ đối với các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về ATVSLĐ, phòng chống cháy, nổ trong đó tập trung vào một số ngành nghề, lĩnh vực có nguy cơ rủi ro cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như xây dựng, hàn cắt kim loại, …, các cơ sở có sử dụng thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ, nguy cơ cháy, nổ.

- Tập huấn nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng quản lý nhà nước về công tác ATVSLĐ cho cán bộ làm công tác tham mưu, quản lý công tác ATVSLĐ thuộc các huyện, thị xã và thành phố Huế, cán bộ chủ chốt các xã, phường, thị trấn.

2. Công tác thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về ATVSLĐ

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao ý thức, nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện Luật ATVSLĐ, Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác ATVSLĐ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhận quốc tế; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức cho toàn xã hội về công tác ATVSLĐ và phòng chống cháy nổ.

- Tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020, diễn ra từ ngày 01 đến ngày 30 tháng 5 năm 2020 với chủ đề: “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc”.

- Triển khai tốt các lớp tập huấn, huấn luyện mẫu về ATVSLĐ, phòng chống cháy, nổ cho người làm công tác ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, người lao động làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho tất cả các nhóm đối tượng theo quy định; lồng ghép nội dung về ATVSLĐ, an toàn phòng cháy, chữa cháy vào giảng dạy trong chương trình đào tạo của các cơ sở giáo dục, dạy nghề. Hỗ trợ kinh phí huấn luyện ATVSLĐ cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh từ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động tỉnh, Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động cơ sở định kỳ tổ chức đối thoại nhằm chia sẻ thông tin, tăng cường sự hiểu biết giữa người sử dụng lao động, người lao động, tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện người sử dụng lao động và các cơ quan nhà nước để thúc đẩy việc cải thiện các điều kiện làm việc công bằng, an toàn cho người lao động, nâng cao hiệu quả xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

3. Triển khai các biện pháp chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng, chống một số bệnh nghề nghiệp phổ biến, thường gặp trong các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cao về bệnh nghề nghiệp; tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho người làm công tác y tế tại các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh; huấn luyện lực lượng sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc.

4. Triển khai hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp xây dựng và áp dụng hiệu quả Hệ thống quản lý ATVSLĐ phù hợp, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong các cơ sở sản xuất kinh doanh tiến tới thực hiện tốt công tác ATVSLĐ và xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc.

5. Các ngành, địa phương chỉ đạo doanh nghiệp trong phạm vi quản lý xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ gắn với việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Chú trọng củng cố tổ chức bộ máy làm công tác ATVSLĐ, y tế cơ sở, mạng lưới an toàn vệ sinh viên, xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ đủ về số lượng, mạnh về năng lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

6. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, phong trào quần chúng làm công tác an toàn, vệ sinh lao động và xây dựng văn hóa an toàn lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

7. Thực hiện sơ kết, tổng kết về công tác an toàn, vệ sinh lao động, nghiêm túc khai báo, điều tra tai nạn lao động và báo cáo định kỳ về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật; xây dựng cơ sở dữ liệu về người lao động bị tai nạn lao động theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn ngân sách nhà nước, được bố trí trong dự toán ngân sách của các đơn vị theo quy định hiện hành về phân cấp ngân sách nhà nước.

2. Huy động các nguồn vốn tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này trên địa bàn tỉnh,

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên tham mưu Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động tỉnh tổ chức đối thoại định kỳ với người sử dụng lao động, người lao động, tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện người sử dụng lao động và các cơ quan nhà nước để thúc đẩy việc cải thiện các điều kiện làm việc công bằng, an toàn cho người lao động, nâng cao hiệu quả xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

- Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện hỗ trợ kinh phí huấn luyện ATVSLĐ cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh từ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ rủi ro cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

2. Sở Y tế:

- Hướng dẫn và tổ chức triển khai hoạt động phòng, chống bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động.

- Chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương thanh tra, kiểm tra công tác vệ sinh lao động, quan trắc môi trường lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động, khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp; tổ chức thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, các phương án sơ cấp cứu, vận chuyển nạn nhân và các hoạt động khác trong Tháng hành động về ATVSLĐ đối với các cơ sở có nhiều yếu tố độc hại, có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp.

3. Công an tỉnh

- Xây dựng và hướng dẫn triển khai công tác phòng chống cháy, nổ đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ.

4. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện công tác đảm bảo ATVSLĐ và tham gia tích cực vào các phong trào thi đua về an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức phong trào đoàn viên làm công tác an toàn, vệ sinh lao động.

- Phối hợp với các tổ chức huấn luyện ATVSLĐ tổ chức huấn luyện nâng cao năng lực hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.

- Lồng ghép tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ có hiệu quả.

5. Sở Tài chính: Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình an toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế: Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các Sở, ngành, hội đoàn thể, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế xây dựng các phóng sự, đưa tin, bài phản ánh các hoạt động về công tác ATVSLĐ, thực trạng mất ATVSLĐ đồng thời chia sẻ rộng rãi các sáng kiến, ứng dụng công nghệ thông tin cải thiện điều kiện lao động, chia sẻ, lan tỏa các tổ chức, cá nhân điển hình trong công tác ATVSLĐ.

7. Các sở, ngành có liên quan

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của ngành, xây dựng kế hoạch thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động và chỉ đạo thực hiện tại các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức các lớp huấn luyện ATVSLĐ cho người sử dụng lao động, người quản lý, người làm công tác ATVSLĐ và người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp.

8. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế

- Căn cứ vào nội dung Kế hoạch này, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai công tác ATVSLĐ phù hợp với thực tế của địa phương; bố trí kinh phí và chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức huấn luyện cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chuyên môn hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở kinh doanh đóng trên địa bàn.

- Chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về công tác thống kê, báo cáo định kỳ tình hình tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất ATVSLĐ nghiêm trọng liên quan đến người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác ATVSLĐ ở các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc địa bàn quản lý, trong đó tập trung vào các công trình xây dựng, hàn cắt kim loại, cơ sở có sử dụng thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ.

9. Đề nghị các hội, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tuân thủ các quy định của pháp luật về ATVSLĐ; thực hiện công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và tham gia tích cực vào các phong trào thi đua về an toàn, vệ sinh lao động.

10. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch ATVSLĐ theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật về ATVSLĐ, phòng chống cháy, nổ trong quá trình sản xuất, kinh doanh; tích cực tham gia các hoạt động triển khai Chương trình an toàn, vệ sinh lao động, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020 theo chỉ đạo, hướng dẫn của các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, bộ phận trực thuộc tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát, đánh giá nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ tại các bộ phận và xây dựng các phương án, giải pháp khắc phục phù hợp; rà soát, bổ sung, hoàn thiện các nội quy, quy trình, biện pháp kỹ thuật an toàn lao động; tăng cường huấn luyện, bồi dưỡng các kỹ năng, nghiệp vụ về ATVSLĐ cho người lao động; tổ chức các hoạt động thực hành, thao diễn xử lý sự cố kỹ thuật về ATVSLĐ; phát động các phong trào thi đua về ATVSLĐ phù hợp với thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:

1. Căn cứ nội dung nêu tại Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các địa phương chủ động triển khai thực hiện; báo cáo UBND tỉnh định kỳ (báo cáo 06 tháng trước ngày 20/6/2020; báo cáo tổng kết năm trước ngày 30/11/2020) kết quả thực hiện thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch của các ngành, các địa phương. Định kỳ, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (báo cáo 06 tháng trước ngày 25/6/2020; báo cáo tổng kết năm trước ngày 05/12/2020).

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo về UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động - TB và XH;
- CT, PCT Nguyễn Dung;
- Các đơn vị nêu tại mục IV;
- CVP, PCVP KGVX;
- Lưu VT, XH.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung