Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/KH-UBND

Nghệ An, ngày 07 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP LẬP, KIỂM TRA HỒ SƠ, XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG, CƠ SỞ GIÁO DỤC BẮT BUỘC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN NĂM 2020

Ngày 19/3/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND kèm theo Quy chế phối hợp lập, kiểm tra hồ sơ, xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng (TGD), cơ sở giáo dục bắt buộc (CSGDBB) trên địa bàn tỉnh Nghệ An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 13). Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An có Kế hoạch thực hiện năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh gắn với các văn bản quy định của pháp luật có liên quan; xác định nội dung, giải pháp và giao chỉ tiêu cụ thể công tác lập hồ sơ đưa vào TGD, CSGDBB cho từng đơn vị, địa phương để thực hiện; qua đó, góp phần làm giảm tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

2. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế; đề ra các giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa các ngành chức năng và nâng cao hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ trong quá trình tiến hành công tác phối hợp lập, kiểm tra hồ sơ, xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào TGD, CSGDBB.

3. Các sở, ngành chức năng cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị phải xác định đây là một trong những mặt công tác trọng tâm để tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét, từng bước hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu giao trong công tác phối hợp lập, kiểm tra hồ sơ, xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào TGD, CSGDBB.

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Tổ chức chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm các nội dung tại Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh gắn với Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 02/2014/NĐ-CP ngày 10/01/2014 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào TGD và CSGDBB... Các ngành, các cấp phải xác định rõ tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách căn cơ, quyết liệt, coi đây là mặt công tác trọng tâm và phải tạo hiệu quả rõ nét trong thời gian tới.

2. Tăng cường tổ chức các biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tích cực phát hiện tố giác các trường hợp vi phạm pháp luật để có biện pháp xử lý kịp thời.

3. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn pháp luật, nghiệp vụ và các nội dung cơ bản của quy chế phối hợp cho cán bộ được giao nhiệm vụ trực tiếp lập,kiểm tra hồ sơ, xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào TGD, CSGDBB.

4. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong thực hiện các quy định về lập, kiểm tra hồ sơ, xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính và đưa người đã có quyết định của Tòa án nhân dân đưa vào TGD, CSGDBB.

5. Phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục, giám sát, vận động đối tượng, thân nhân gia đình thực hiện đúng quy định của pháp luật về biện pháp xử lý hành chính đưa vào TGD, CSGDBB. Thực hiện tốt công tác bàn giao, tiếp nhận, quản lý quá trình đối tượng không có nơi cư trú ổn định trong thời gian chờ lập hồ sơ, xem xét quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào TGD, CSGDBB và lưu giữ các đối tượng đã có quyết định định của Tòa án nhân dân đưa vào TGD, CSGDBB.

6. Thực hiện tốt công tác khảo sát thống kê, hệ thống hóa hồ sơ quản lý các đối tượng vi phạm pháp luật để tích lũy hồ sơ vi phạm của đối tượng tại một phục vụ cho công tác quản lý, theo dõi, thẩm định hồ sơ áp dụng biện pháp đưa vào TGD, CSGDBB. Tích cực phối hợp lập hồ sơ đưa đối tượng vào giáo dục tại xã, phường, thị trấn để tạo nguồn áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào TGD, CSGDBB.

7. Thường xuyên tiến hành kiểm tra, hướng dẫn việc áp dụng các quy định của pháp luật trong công tác phối hợp lập hồ sơ đưa vào TGD, CSGDBB tại các địa bàn cơ sở; làm tốt công tác sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế để chấn chỉnh, khắc phục; biểu dương khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, phát huy nhân rộng những cách làm hay, mô hình hiệu quả.

8. Đảm bảo kinh phí, nhân lực phục vụ tốt công tác lập hồ sơ đưa vào TGD, CSGDBB và người không có nơi cư trú ổn định lưu trú tạm thời tại các cơ sở cai nghiện trong thời gian chờ lập hồ sơ xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào TGD, CSGDBB.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

- Chỉ đạo làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm hành chính để phối hợp các ngành chức năng nghiên cứu tham mưu UBND các xã, phường, thị trấn lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa người và TGD, CSGDBB. Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ quan gắn với việc phối hợp làm tốt công tác lập hồ sơ giáo dục tại xã, phường, thị trấn; tuyên truyền cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị và để quần chúng nhân dân nhận thức rõ ý nghĩa của công tác lập hồ sơ đề nghị đưa vào TGD, CSGDBB.

- Chỉ đạo Công an huyện tiếp nhận, kiểm tra, xem xét, quyết định việc chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa người và TGD, CSGDBB.

- Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng phối hợp xác minh các đối tượng không có nơi cư trú ổn định có hành vi vi phạm pháp luật phục vụ việc xem xét, áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào TGD, CSGDBB.

- Tăng cường lực lượng phối hợp đảm bảo ANTT, đảm bảo an toàn, xử lý các tình huống phức tạp xảy ra trong quá trình lưu giữ đối tượng tại các cơ sở cai nghiện trước khi thi hành quyết định đưa vào TGD, CSGDBB. Phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức điều tra, xử lý đối tượng đang được quản lý tại cơ sở cai nghiện trong thời gian lập hồ sơ áp dụng biện pháp đưa vào TGD, CSGDBB có hành vi vi phạm pháp luật.

- Phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ nguồn kinh phí phục vụ công tác lập hồ sơ đưa vào TGD, CSGDBB.

- Chỉ đạo lực lượng Công an cấp xã tham mưu UBND cấp xã tích cực lập hồ sơ đưa người vào giáo dục tại xã, phường, thị trấn để tạo nguồn áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào TGD, CSGDBB. Đồng thời, phối hợp với gia đình làm tốt công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ những người bị áp dụng biện pháp đề nghị đưa vào TGD, CSGDBB sau khi trở về địa phương sớm ổn định cuộc sống, trở thành người có ích cho xã hội.

- Chủ trì tham mưu UBND tỉnh đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thành, thị triển khai thực hiện Quyết định số 13 và kế hoạch này; định kỳ 06 tháng, 01 năm tổng hợp báo cáo và đề xuất giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện để báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

- Chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch này.

2. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Chỉ đạo, hướng dẫn các trung tâm cai nghiện bắt buộc trên địa bàn làm tốt công tác tiếp nhận, quản lý đối tượng không có nơi cư trú ổn định lưu trú tạm thời tại các trung tâm cai nghiện trong thời gian lập hồ sơ áp dụng biện pháp đưa vào TGD, CSGDBB.

- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 quy định về một số chính sách hỗ trợ của tỉnh Nghệ An đối với công tác cai nghiện ma túy và người không có nơi cư trú ổn định lưu trú tạm thời tại các cơ sở cai nghiện trong thời gian chờ lập hồ sơ xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào TGD, CSGDBB.

3. Sở Tư pháp: Tiếp tục theo dõi, rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc về mặt pháp lý đối với công tác lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào TGD, CSGDBB để tham mưu UBND tỉnh báo cáo, kiến nghị với các ngành chức năng theo quy định.

5. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: Chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ cho Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện thực hiện tốt công tác kiểm sát việc tuân thủ theo pháp luật trong việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp hành chính đưa vào TGD, CSGDBB; thực hành quyền công tố tại phiên tòa trong việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào TGD, CSGDBB. Thực hiện kiểm sát việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào TGD, CSGDBB nhằm đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

6. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh: Chỉ đạo Tòa án nhân dân huyện đẩy nhanh tiến độ trong việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào TGD, CSGDBB. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an, Phòng Tư pháp trong việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét duyệt theo quy định. Phối hợp UBND cấp xã tống đạt các văn bản và thủ tục niêm yết các thông báo, quyết định của Tòa án nhân dân cấp huyện.

7. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và các tổ chức đoàn thể (Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân...): Tăng cường hoạt động giám sát, vận động đối tượng và gia đình thực hiện đúng quy định của pháp luật về biện pháp xử lý hành chính đưa vào TGD, CSGDBB. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể cơ sở phối hợp với lực lượng công an cấp xã tham gia quản lý đối tượng trong thời gian lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào TGD, CSGDBB; phối hợp hỗ trợ người đã chấp hành xong quyết định sớm hòa nhập cộng đồng.

8. Sở Tài chính: Phối hợp Công an tỉnh đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác lập hồ sơ vào TGD, CSGDBB. Riêng kinh phí hỗ trợ công tác lưu giữ người không có nơi cư trú ổn định trong thời gian chờ lập hồ sơ xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào TGD, CSGDBB thực hiện theo Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh.

9. UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Căn cứ các nội dung trọng tâm chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả, bố trí kinh phí hỗ trợ phục vụ công tác lập hồ sơ đưa người vào TGD, CSGDBB đối với các xã, phường, thị trấn.

- Chỉ đạo lực lượng Công an, Viện KSND, Tòa án nhân dân, Phòng Tư pháp, UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện hiệu quả các mặt công tác trong phối hợp lập, kiểm tra hồ sơ, thi hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào TGD, CSGDBB. Hướng dẫn gia đình và phân công trách nhiệm cho các tổ chức đoàn thể cơ sở tham gia quản lý đối tượng trong thời gian lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào TGD, CSGDBB theo quy định.

- Quan tâm tạo điều kiện cho người đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp đưa vào TGD, CSGDBB tiếp tục được học tập, làm việc, sớm hòa nhập cộng đồng; phối hợp gia đình quản lý, giáo dục để phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phối hợp, trao đổi thông tin về các hành vi vi phạm và kết quả thực hiện các quyết định của Tòa án nhân dân; định kỳ 06 tháng, 01 năm, đột xuất báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hợp, theo dõi, chỉ đạo.

- Về chỉ tiêu lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào TGD, CSGDBB trong năm 2020: Thực hiện theo chỉ tiêu UBND tỉnh giao (có phụ lục gửi kèm theo).

Yêu cầu các Sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ nội dung, nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; định kỳ 6 tháng, 1 năm, đột xuất báo cáo UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đ/c Vinh - PCT UBND tỉnh;
- Chánh, Phó VPNC UBND tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Lưu: VT, NC (Đ/c Vinh-TP).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Vinh

 

CHỈ TIÊU

LẬP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG, CƠ SỞ GIÁO DỤC BẮT BUỘC NĂM 2020
(Kèm theo Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 07/01/2020 của UBND tỉnh)

TT

ĐƠN VỊ

CHỈ TIÊU

Quý I

Quý II

Quý III

Quý IV

Cả năm

01

UBND thành phố Vinh

04

05

05

02

16

02

UBND thị xã Hoàng Mai

02

02

02

01

07

03

UBND huyện Nghi Lộc

01

02

02

01

06

04

UBND huyện Diễn Châu

02

02

02

01

07

05

UBND huyện Quỳnh Lưu

02

02

02

01

07

06

UBND thị xã Cửa Lò

01

01

01

01

04

07

UBND huyện Hưng Nguyên

02

02

02

01

07

08

UBND huyện Nam Đàn

01

01

01

01

04

09

UBND huyện Thanh Chương

01

01

01

01

04

10

UBND thị xã Thái Hòa

01

02

02

01

06

11

UBND huyện Đô Lương

02

02

02

01

07

12

UBND huyện Yên Thành

02

02

02

01

07

13

UBND huyện Tân Kỳ

01

02

02

01

06

14

UBND huyện Nghĩa Đàn

02

02

02

01

07

15

UBND huyện Quỳ Hợp

02

02

02

01

07

16

UBND huyện Quỳ Châu

01

01

01

01

04

17

UBND huyện Quế Phong

01

01

01

01

04

18

UBND huyện Anh Sơn

01

01

01

01

04

19

UBND huyện Con Cuông

01

01

01

01

04

20

UBND huyện Tương Dương

03

03

03

02

11

21

UBND huyện Kỳ Sơn

01

02

02

01

06

Tổng cộng

34

39

39

23

135

(Chỉ tiêu tính theo số hồ sơ đã có quyết định của Tòa án nhân dân cấp huyện)