Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12 /2020/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 21 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ CHỈ THỊ SỐ 16/2003/CT-UB NGÀY 01/9/2003 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Chỉ thị số 16/2003/CT-UB ngày 01/9/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường thực hiện chế độ Bảo hiểm xã hội.

Điều 2. Điều khoản thi hành.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

2. Tổ chức thực hiện.

a) Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đăng tải Quyết định này trên Công báo tỉnh Gia Lai và Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai.

b) Giao Sở Tư pháp tổng hợp văn bản bị bãi bỏ tại Điều 1 Quyết định này vào Danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thuộc trách nhiệm rà soát của Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố theo quy định pháp luật.

c) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành