Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/KH-UBND

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP TUYÊN TRUYỀN BẢO HIỂM XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2030

Thực hiện Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội; Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 30/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, cải cách chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030,

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, với các nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội (sau đây viết tắt là BHXH) trước mắt và lâu dài, bảo đảm nâng cao chất lượng tuyên truyền, góp phần quan trọng thực hiện thành công Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 28-NQ/TW), Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 30/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, cải cách chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 (sau đây viết tắt là Kế hoạch số 184/KH-UBND).

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp, phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên trong công tác tuyên truyền BHXH để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, vai trò quan trọng, ý nghĩa to lớn, lợi ích lâu dài của BHXH đối với bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đồng thời nắm vững những nội dung cơ bản của cải cách chính sách BHXH tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện chính sách BHXH.

2. Yêu cầu

- Công tác tuyên truyền BHXH phải làm cho đối tượng được tuyên truyền hiểu rõ quyền, lợi ích của việc tham gia BHXH trên cơ sở nhận thức đúng, đầy đủ và sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, từ đó tạo sự đồng thuận, thay đổi hành vi nhằm phát triển đối tượng tham gia BHXH.

- Hoạt động tuyên truyền BHXH phải lấy đối tượng được tuyên truyền làm trung tâm; chú trọng đối tượng là cán bộ, đảng viên; trong nhóm đối tượng được tuyên truyền là nhân dân đặc biệt chú trọng lao động là nông dân, lao động khu vực phi chính thức.

- Cần xác định tuyên truyền BHXH là một loại dịch vụ, do đó phải từng bước thay đổi phương thức tuyên truyền theo cơ chế cung cấp dịch vụ thay vì hoạt động mang tính hành chính nhà nước. Phương pháp tuyên truyền cần chú trọng tuyên truyền theo chiến dịch. Hình thức tuyên truyền phải đa dạng, phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng, vùng miền; tăng cường sử dụng công cụ truyền thông đa phương tiện, áp dụng công nghệ cao, mạng xã hội vào công tác tuyên truyền BHXH.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND cấp huyện, cấp xã; phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cấp ở cơ sở, địa phương đối với công tác tuyên truyền BHXH để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, vai trò quan trọng, ý nghĩa to lớn, lợi ích lâu dài của BHXH đối với bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời nắm vững những nội dung cơ bản của cải cách chính sách BHXH tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện chính sách BHXH.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Đổi mới toàn diện nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, hướng đến tất cả cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cải cách chính sách BHXH nhằm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, từ đó tạo sự đồng thuận trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách BHXH hướng đến BHXH toàn dân.

2. Mục tiêu cụ thể

- Về đối tượng được tuyên truyền:

+ Đến năm 2025, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, người lao động được tuyên truyền về những nội dung cải cách chính sách BHXH.

+ Đến năm 2030, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến những nội dung của chính sách BHXH mới.

- Về nội dung tuyên truyền: Đến năm 2025, phấn đấu 100% nội dung tuyên truyền phù hợp với định hướng cải cách chính sách BHXH theo từng giai đoạn.

- Về hình thức tuyên truyền: Tăng cường tiếp cận tuyên truyền BHXH dựa trên nền tảng công nghệ (mạng xã hội; đoạn phim ngắn...) song song với hình thức tuyên truyền miệng, đối thoại trực tiếp. Phối hợp đồng bộ các hình thức tuyên truyền trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin.

- Về phương pháp tuyên truyền: Kết hợp hài hòa giữa hình thức tuyên truyền thường xuyên với hình thức tuyên truyền theo chiến dịch, ưu tiên tuyên truyền theo chiến dịch trong giai đoạn thể chế hóa các nội dung cải cách chính sách BHXH.

III. THỜI GIAN, PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA KẾ HOẠCH

1. Thời gian: Thực hiện từ năm 2020 đến hết năm 2030.

2. Phạm vi: Thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh Quảng Ninh.

3. Đối tượng:

- Đối tượng quy định tại Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, trừ đối tượng quy định tại điểm d, điểm đ và điểm e Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

- Các tầng lớp nhân dân, đặc biệt chú trọng người lao động là nông dân, lao động khu vực phi chính thức.

- Học sinh, sinh viên đang học tập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

IV. NỘI DUNG CHÍNH CỦA KẾ HOẠCH

1. Các hoạt động thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về BHXH, bao gồm:

a. Chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá công tác tuyên truyền BHXH, chú trọng thực hiện tuyên truyền theo chiến dịch gắn với việc tổng hợp, tham gia sửa đổi, hoàn thiện chính sách BHXH.

b. Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên nguồn về BHXH.

c. Tổ chức tháng vận động triển khai BHXH toàn dân.

d. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành Luật Bảo hiểm xã hội.

đ. Kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá hiệu quả Kế hoạch; trao đổi, học tập kinh nghiệm các tỉnh, thành để triển khai phù hợp với từng giai đoạn.

2. Các hoạt động thuộc trách nhiệm của cơ quan tổ chức thực hiện chính sách BHXH, bao gồm:

a. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền BHXH giai đoạn và hằng năm trên cơ sở kế hoạch của Bảo hiểm xã hội Việt Nam được Bộ Lao động - TB&XH phê duyệt; chú trọng thực hiện tuyên truyền thường xuyên nhằm tiếp cận, vận động, thuyết phục người dân chủ động tham gia BHXH.

b. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ tuyên truyền viên, cộng tác viên tuyên truyền, nhân viên đại lý thu BHXH trên địa bàn tỉnh.

c. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra, xử lý vi phạm với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành Luật Bảo hiểm xã hội.

d. Kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá hiệu quả Kế hoạch theo từng giai đoạn; trao đổi, học tập kinh nghiệm thuộc lĩnh vực của ngành.

3. Các nội dung đổi mới công tác tuyên truyền:

3.1. Đổi mới về nội dung tuyên truyền: Chuyển từ chú trọng tuyên truyền, phổ biến nội dung chính sách, pháp luật sang tuyên truyền sâu về lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cải cách của chính sách BHXH nhằm tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quá trình sửa đổi, hoàn thiện chính sách BHXH.

3.2. Đổi mới về hình thức tuyên truyền:

a) Tăng cường cách tiếp cận tuyên truyền BHXH dựa trên nền tảng công nghệ song song với hình thức tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực tiếp đến các nhóm đối tượng thông qua việc tổ chức hội nghị, tập huấn, tọa đàm, đối thoại, tư vấn trực tiếp và các cuộc thi, hội thi.

b) Phối hợp đồng bộ các hình thức tuyên truyền trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin. Tăng cường tuyên truyền thông qua mạng xã hội thông qua việc liên kết giữa các trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử, Fanpage của địa phương với trang thông tin điện tử của BHXH tỉnh, Báo BHXH, Tạp chí BHXH, Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam, các trang mạng xã hội như facebook, zalo, tin nhắn SMS, các phương tiện công cộng để tạo hiệu ứng lan tỏa các thông điệp truyền thông.

c) Tăng cường hợp tác tuyên truyền với các cơ quan thông tấn báo chí: Duy trì, đổi mới các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề và các bài viết, phóng sự, tin tức, tổ chức tọa đàm, các chương trình phát thanh, truyền hình thực tế, trực tiếp ... trên Đài PTTH tỉnh, Đài PTTH các huyện, thị xã, thành phố; các thông tin, văn bản quy định về chính sách BHXH trên hệ thống đài truyền thanh xã phường đảm bảo phát sóng, phát thanh thường kỳ ...

d) Tuyên truyền trực quan: Lắp đặt các biển điện tử LED tại trụ sở cơ quan BHXH các huyện, thị xã, thành phố; lắp đặt pano, khẩu hiệu, áp phích, tranh cổ động trên các trục đường quốc lộ chính, các tuyến phố tập trung đông dân cư; cấp phát sổ tay, tờ rơi, tờ gấp về BHXH đến các nhóm đối tượng

3.3. Đổi mới về phương pháp tuyên truyền BHXH: Kết hợp hài hòa giữa tuyên truyền thường xuyên và tuyên truyền theo chiến dịch. Ưu tiên tuyên truyền theo chiến dịch trong giai đoạn thể chế hóa các nội dung cải cách chính sách BHXH. Tăng cường phương pháp tuyên truyền đa chiều, kết hợp, dựa trên bằng chứng thay vì một chiều, đơn lẻ.

V. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền BHXH:

Chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền BHXH; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của cải cách chính sách BHXH đối với bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện chính sách BHXH.

2. Lấy tháng 5 là tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân:

Hằng năm tổ chức tháng vận động triển khai BHXH toàn dân nhằm thu hút sự chú ý của mọi tầng lớp nhân dân đối với chính sách BHXH; tuyên truyền, khuyến khích vận động nhân dân tham gia BHXH hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân; động viên và nâng cao ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc chủ động tham gia BHXH cho người lao động.

3. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền BHXH hằng năm và từng giai đoạn:

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền BHXH (bao gồm kế hoạch tuyên truyền BHXH thường xuyên và kế hoạch tuyên truyền BHXH theo chiến dịch vào tháng 5 hằng năm).

- Căn cứ kế hoạch tuyên truyền BHXH của BHXH Việt Nam theo từng giai đoạn đã được Bộ Lao động - TB&XH phê duyệt, Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền BHXH hàng năm cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

4. Nâng cao chất lượng và mở rộng đội ngũ tuyên truyền viên về BHXH:

Tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên nguồn; hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ tuyên truyền viên, cộng tác viên tuyên truyền, nhân viên đại lý thu BHXH trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền viên về BHXH là cán bộ, công chức, viên chức và người có uy tín, kiến thức, am hiểu về chính sách BHXH.

5. Thực hiện giám sát, đánh giá kết quả tuyên truyền về BHXH:

- Thực hiện đánh giá kết quả tuyên truyền BHXH theo từng giai đoạn theo bộ chỉ số giám sát, đánh giá do Bộ Lao động - TB&XH ban hành.

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá sơ kết, tổng kết việc thực hiện tuyên truyền BHXH theo từng giai đoạn.

- Có hình thức động viên, khen thưởng hợp lý đối với các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia thông tin, tuyên truyền về chính sách BHXH.

6. Tăng cường các biện pháp phòng tránh và xử lý các khủng hoảng truyền thông về BHXH:

- Chủ động nắm bắt thông tin phản hồi về chính sách BHXH và thực hiện chính sách BHXH nhằm dự báo các khủng hoảng truyền thông về BHXH có thể xảy ra và đề xuất các giải pháp phòng tránh, xử lý khủng hoảng truyền thông về BHXH nếu xảy ra.

- Chủ động thông tin, tuyên truyền nhằm xử lý kịp thời những khủng hoảng truyền thông về BHXH.

- Tích cực tuyên truyền sau khủng hoảng truyền thông về BHXH nhằm củng cố vững chắc niềm tin của người dân vào hệ thống BHXH.

7. Xã hội hóa trong công tác tuyên truyền; khuyến khích, tạo điều kiện đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH.

8. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về BHXH, đặc biệt chú trọng hình thức kiểm tra đột xuất đối với các đơn vị có dấu hiệu vi phạm rõ ràng về BHXH như: trốn đóng, nợ BHXH; tham gia không đủ số đối tượng thuộc diện bắt buộc phải tham gia; tham gia các chế độ BHXH không đúng mức quy định...

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Hằng năm căn cứ khả năng ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối kinh phí phù hợp từ nguồn ngân sách Tỉnh theo Luật Ngân sách nhà nước để thực hiện kế hoạch này; các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để xây dựng dự toán kinh phí thực hiện, lồng ghép với nguồn kinh phí thực hiện của các kế hoạch, chương trình, đề án liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm đảm bảo thực hiện đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH.

2. UBND các cấp chủ động bố trí, cân đối nguồn ngân sách của địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ tại kế hoạch này.

3. Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ động xây dựng dự toán kinh phí thực hiện cho các nhiệm vụ trong giai đoạn 2020-2025, giai đoạn 2026-2030 và kinh phí thực hiện hằng năm để đề xuất với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội duyệt, cấp theo Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội.

4. Các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

VII. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì thực hiện nội dung 1, phối hợp thực hiện nội dung 3 Mục IV của Kế hoạch này; chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan liên quan xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hằng năm, giai đoạn trên cơ sở kế hoạch tuyên truyền BHXH theo từng giai đoạn do Bộ Lao động - TB&XH phê duyệt, phù hợp với đặc điểm, đặc thù của từng nhóm đối tượng tại địa phương.

- Hướng dẫn UBND các địa phương chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công bảo đảm thiết thực, chất lượng, hiệu quả.

- Kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; tổng hợp kết quả thực hiện tuyên truyền 6 tháng và hằng năm báo cáo Bộ Lao động - TB&XH và UBND tỉnh (vào ngày 15/6 và 15/11 hằng năm).

2. Bảo hiểm xã hội tỉnh

- Chủ trì thực hiện nội dung 2, nội dung 3 Mục IV của Kế hoạch; phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hằng năm;

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền BHXH.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện kế hoạch theo từng giai đoạn và từng năm do Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng.

- Thực hiện nắm bắt thông tin phản hồi về chính sách BHXH và thực hiện chính sách BHXH hằng năm.

- Kịp thời phát hiện các hành vi bị nghiêm cấm theo Điều 11 Luật Tiếp cận thông tin trong tuyên truyền về BHXH, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - TB&XH, các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách, chế độ BHXH.

- Báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Lao động - TB&XH) về tình hình thực hiện tuyên truyền BHXH 6 tháng và hằng năm (vào ngày 10/6 và 10/11 hằng năm) và từng giai đoạn để tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động - TB&XH.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm truyền thông tỉnh, các Văn phòng đại diện, Phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH; đặc biệt tập trung tuyên truyền về BHXH tự nguyện tới người lao động nông thôn và người lao động khu vực phi chính thức để mở rộng đối tượng tham gia.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm truyền thông tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh mở các chuyên trang, chuyên mục theo nội dung nêu tại điểm (3) mục 3.2 nội dung 3 Mục IV của Kế hoạch này;

- Báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Lao động - TB&XH) về tình hình thực hiện tuyên truyền BHXH 6 tháng và hằng năm (vào ngày 10/6 và 10/11 hằng năm) và từng giai đoạn để tổng hợp chung báo cáo Bộ Lao động - TB&XH.

4. Ban quản lý Khu kinh tế

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - TB&XH, Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện nội dung Mục IV của Kế hoạch này trong phạm vi các Khu công nghiệp, Khu kinh tế; xây dựng triển khai thực hiện Kế hoạch hằng năm và giai đoạn trên cơ sở kế hoạch tuyên truyền BHXH theo từng giai đoạn do Bộ Lao động - TB&XH phê duyệt phù hợp với đặc điểm, đặc thù của từng nhóm đối tượng tại Khu công nghiệp, khu kinh tế.

- Tổng hợp kết quả thực hiện tuyên truyền 6 tháng và hằng năm báo cáo UBND tỉnh vào ngày 15/6 và 15/11 hằng năm (thông qua Sở Lao động - TB&XH) để tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động - TB&XH.

5. Sở Tư pháp

Lồng ghép thực hiện các hoạt động tuyên tuyền chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội trong kế hoạch hỗ trợ pháp lý hằng năm của ngành; phối hợp tuyên truyền sâu rộng chính sách về BHXH để các nhóm đối tượng hiểu đầy đủ quyền và lợi ích khi tham gia BHXH.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông vận tải

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ để phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật bảo hiểm xã hội cho các đối tượng học sinh, sinh viên học tập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, tuyên truyền trên các phương tiện giao thông công cộng.

7. Sở Tài chính

Hằng năm, phối hợp với Sở Lao động - TB&XH tham mưu cho UBND tỉnh cân đối, bố trí ngân sách để thực hiện kế hoạch này. Hướng dẫn các sở, ban, ngành và UBND các địa phương lập dự toán kinh phí thực hiện hằng năm, sử dụng và quyết toán theo quy định của pháp luật hiện hành.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Định kỳ hằng quý (ngày 25 tháng cuối quý) gửi danh sách và thông tin cụ thể về doanh nghiệp mới đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể, thay đổi thông tin trong quý cho Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động - TB&XH để chủ động nắm và phát triển đối tượng BHXH theo quy định.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội phụ nữ tỉnh, Hội nông dân tỉnh, Đoàn TNCSHCM tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch và nghiên cứu, xây dựng các biện pháp đổi mới công tác tuyên truyền BHXH trong phạm vi ngành, cho thành viên, hội viên, đoàn viên của tổ chức mình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Chủ động nắm bắt thông tin, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, hợp tác xã thành viên, hội viên, đoàn viên trong quá trình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội; tham gia với cơ quan nhà nước trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn:

(1) Chủ trì, phối hợp thực hiện nội dung Mục IV của Kế hoạch này trong phạm vi quản lý của địa phương; xây dựng triển khai thực hiện Kế hoạch hằng năm và giai đoạn trên cơ sở kế hoạch tuyên truyền BHXH theo từng giai đoạn do Bộ Lao động - TB&XH phê duyệt và hướng dẫn của Sở Lao động - TB&XH phù hợp với đặc điểm, đặc thù của từng nhóm đối tượng tại địa phương.

(2) Nắm tình hình sản xuất kinh doanh và sử dụng lao động của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp, hộ kinh doanh và cá nhân sử dụng lao động hợp đồng thuộc phạm vi quản lý.

- Chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã tổ chức tuyên truyền BHXH trên địa bàn phù hợp với đặc điểm, đặc thù của từng nhóm đối tượng tại địa phương.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH; xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật BHXH, nhất là hành vi trốn đóng, nợ đóng và gian lận, trục lợi bảo hiểm xã hội; phối hợp xử lý kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn.

- Kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch tại địa phương; báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) về tình hình thực hiện tuyên truyền BHXH 6 tháng và hằng năm (vào ngày 10/6 và 10/11 hằng năm) và từng giai đoạn để tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan đơn vị liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn và nội dung được phân công tại mục VII nêu trên có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể hằng năm để thực hiện kế hoạch này.

2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện kế hoạch này. Tham mưu, đề xuất việc tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch này theo từng giai đoạn./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động - TB&XH; (báo cáo)
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam; (báo cáo)
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; (báo cáo)
- CT, các PCT UBND tỉnh; (báo cáo)
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Hội đoàn thể tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- V0,2,3,4; các Chuyên viên NCTH;
- Lưu: VT,VX2.
03b-KH01

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Tường Huy