Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 116/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 18 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 55/2019/NĐ-CP NGÀY 24/6/2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây viết tắt là Nghị định số 55/2019/NĐ-CP), Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả Nghị định số 55/2019/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh; xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

2. Yêu cầu

- Các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phải có trọng tâm, có thời hạn, phù hợp với mục tiêu hỗ trợ và khả năng cân đối nguồn lực; bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả; không chồng chéo, trùng lặp.

- Có sự phối hợp tốt giữa cơ quan nhà nước với tổ chức đại diện của doanh nghiệp nhỏ và vừa; tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được ưu tiên thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý.

II. NỘI DUNG, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công tác quán triệt, triển khai, hướng dẫn, tập huấn Nghị định số 55/2019/NĐ-CP

1.1. Tổ chức quán triệt, triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP bằng các hình thức phù hợp, như: Lồng ghép qua các Hội nghị, hội thảo; tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng...

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành; các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2019 và thường xuyên.

1.2. Tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP cho lãnh đạo các sở, ban, ngành; các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý III/2019.

1.3. Hướng dẫn triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên hằng năm.

2. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

2.1. Trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chính sách về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Khoản 4 Điều 14 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các sở, ngành liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp.

2.2. Ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025.

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư; các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

2.3. Ban hành Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hằng năm.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư; các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

3. Cập nhật, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu pháp luật

3.1. Cập nhật, đăng tải, gửi thông tin các bản án, quyết định của tòa án; phán quyết, quyết định của trọng tài thương mại; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp được phép công khai, có hiệu lực thi hành mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là một bên có liên quan lên cổng thông tin điện tử của tỉnh hoặc kết nối với cổng thông tin điện tử công khai các văn bản này theo quy định.

- Cơ quan, thời gian thực hiện:

+ Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính gửi bản án, quyết định của tòa án; phán quyết, quyết định của trọng tài thương mại; quyết định xử lý vi phạm hành chính đến Sở Thông tin và Truyền thông để thực hiện đăng tải lên cổng thông tin điện tử của tỉnh hoặc kết nối với cổng thông tin điện tử công khai các văn bản theo quy định.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

+ Sở Thông tin và Truyền thông sau khi đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh hoặc kết nối với cổng thông tin điện tử công khai các bản án, quyết định của tòa án; phán quyết, quyết định của trọng tài thương mại; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp, gửi Sở Tư pháp để báo cáo Bộ Tư pháp.

Thời gian thực hiện: 15 ngày kể từ ngày cập nhật thông tin.

3.2. Hệ thống hóa, cập nhật dữ liệu về văn bản trả lời của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong áp dụng chung về pháp luật lên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Cơ quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản trả lời gửi Sở Thông tin và Truyền thông để đăng tải.

- Thời gian thực hiện: 15 ngày kể từ ngày văn bản được ký ban hành.

4. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

5. Đảm bảo kinh phí để thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí từ ngân sách địa phương để thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

6. Kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư; các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp; các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Sở Tư pháp trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

Định kỳ 6 tháng, hàng năm hoặc theo yêu cầu, các cơ quan, địa phương báo cáo kết quả thực hiện, gửi Sở Tư pháp để tổng hợp chung, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Sở Tư pháp tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP và Kế hoạch này; xây dựng dự toán kinh phí thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trình có quan có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật về ngân sách; định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện trên địa bàn tỉnh với Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Tổ chức đại diện cho doanh nghiệp có trách nhiệm:

- Tham gia xây dựng, thực hiện các chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; huy động các nguồn lực để hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành viên;

- Tham gia xây dựng, phản biện, triển khai chính sách liên quan đến hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tham gia đánh giá cơ sở dữ liệu về pháp luật và chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Thực hiện cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật và điều lệ của tổ chức đại diện cho doanh nghiệp.

4. Sở Tài chính tham mưu trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí để thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định.

5. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; thực hiện cập nhật các bản án, quyết định của tòa án lên cổng thông tin điện tử theo quy định.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phối hợp với các cơ quan trong việc thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp; báo cáo
- Chủ tịch UBND tỉnh; báo cáo
- Các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành; thực hiện
- UBND huyện, thành phố; thực hiện
- Các tổ chức đại diện cho DN;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Phòng TH&CB;
- Lưu: VT-NC. (P.Hà)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thực