Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3444/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2019 - 2024 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2010 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Văn bản số 692/STP-XDKT&TDTHPL ngày 15 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019 - 2024 và những năm tiếp theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định số 3553/QĐ-UBND ngày 12/11/2013 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2014 - 2016 và những năm tiếp theo.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm Hỗ trợ PTDN và XTĐT tỉnh;
- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, KT1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tất Thắng

 

CHƯƠNG TRÌNH

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2019 - 2024 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO
(Kèm theo Quyết định số 3444/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 của UBND tỉnh)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; giúp doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh kinh doanh có hiệu quả, phòng chống các rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp.

- Đảm bảo tính chủ động, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Khắc phục cơ bản tình trạng doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận, tìm hiểu các thông tin pháp luật có liên quan.

b) Đáp ứng cơ bản yêu cầu bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh dành cho người quản lý doanh nghiệp và kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp nhỏ và vừa.

c) Tạo điều kiện để doanh nghiệp, hỗ trợ, nâng cao năng lực của cán bộ, chuyên viên, cơ quan, tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

d) Thúc đẩy sự phát triển của tổ chức pháp chế trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

e) Huy động, khuyến khích mọi nguồn lực của tỉnh để hình thành và phát triển mạng lưới tư vấn pháp luật doanh nghiệp; Hoàn thiện mạng lưới tư vấn pháp luật bao gồm luật gia, cộng tác viên tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trên các lĩnh vực khó khăn trong công tác tiếp cận với thông tin pháp luật.

g) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về doanh nghiệp cho những người quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa, người lao động làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh và các đối tượng có liên quan khác.

II. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HỖ TRỢ PHÁP LÝ

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa có hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh không phân biệt hình thức sở hữu, hình thức tổ chức và lĩnh vực hoạt động; cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

a) Xây dựng tài liệu phổ biến cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Nội dung thực hiện: Biên soạn, in ấn, phát hành tài liệu như tờ gấp, sổ tay giới thiệu các văn bản có liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, UBND huyện, thành phố, thị xã.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

b) Xây dựng Chương trình Pháp luật đời sống trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

- Nội dung: Giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; các sở, ban, ngành liên quan.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ 03 tháng/lần.

c) Xuất bản Tờ Thông tin hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Hàng tháng.

2. Duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh

- Nội dung thực hiện: Duy trì, thường xuyên cập nhật văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND các cấp có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trừ văn bản thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định pháp luật để tạo điều kiện để các doanh nghiệp nhỏ và vừa khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu pháp luật trên trang thông tin điện tử.

- Thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành có liên quan và UBND huyện, thành phố, thị xã.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

3. Cập nhật dữ liệu về bản án, quyết định của tòa án; phán quyết của trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp

- Nội dung thực hiện: Cập nhật và đăng tải các bản án, quyết định của tòa án; phán quyết, quyết định của trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp được phép công khai, có hiệu lực thi hành mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là một bên có liên quan lên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

4. Tọa đàm/đối thoại và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp; người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

- Nội dung thực hiện:

+ Trao đổi về những khó khăn, vướng mắc và đưa ra giải pháp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

+ Giới thiệu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mới, các chuyên đề pháp luật trong phạm vi, lĩnh vực quản lý của UBND tỉnh liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

+ Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

- Thực hiện: Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; UBND cấp huyện, thành phố, thị xã, Trung tâm Hỗ trợ PTDN và XTĐT tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm

4. Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Nội dung:

+ Tiếp nhận yêu cầu về giải đáp pháp luật của các doanh nghiệp được gửi đến thuộc phạm vi quản lý của ngành.

+ Trả lời yêu cầu, giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp. Việc giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp được thực hiện bằng các hình thức như: Giải đáp bằng văn bản, giải đáp thông qua mạng điện tử, các bản tin của các lĩnh vực chuyên ngành, giải đáp trực tiếp hoặc thông qua điện thoại, các hình thức khác theo quy định pháp luật.

+ Xây dựng mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Cơ quan thực hiện:

+ Sở Tư pháp chủ trì, tham mưu việc xây dựng mạng lưới tư vấn viên.

+ Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện và Mạng lưới cộng tác viên tư vấn pháp luật.

- Thời gian thực hiện:

+ Xây dựng mạng lưới tư vấn viên: Hoàn thành trước Quý I năm 2020.

+ Giải đáp pháp luật: Khi doanh nghiệp nhỏ và vừa có yêu cầu.

5. Tiếp tục hoàn thiện chuyên mục “Doanh nghiệp hỏi - cơ quan Nhà nước trả lời” trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh

- Nội dung thực hiện: Tiếp nhận và trả lời các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp.

- Cơ quan đầu mối: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (Trung tâm Hỗ trợ PTDN và XTĐT tỉnh).

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

6. Tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

- Nội dung thực hiện: Thực hiện tự kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, UBND tỉnh để đề xuất bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế đối với những văn bản quy phạm pháp luật không phù hợp với Nghị định số 55/2019/NĐ-CP.

- Thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và UBND huyện, thành phố, thị xã.

- Thời gian thực hiện: Đợt 1: Hoàn thành trong Quý IV năm 2019; các đợt tiếp theo thực hiện thường xuyên trong những năm tiếp theo.

7. Ban hành chính sách về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh

- Nội dung thực hiện: Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành các chính sách về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND huyện, thành phố, thị xã.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Kinh phí đảm bảo thực hiện Chương trình Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được dự toán trong ngân sách hàng năm của tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan. Đồng thời, huy động sự đóng góp, tài trợ, hỗ trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

a) Là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm chung về tổ chức thực hiện Chương trình; theo dõi và giám sát việc triển khai Chương trình.

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại mục III của Chương trình này và tổng hợp tiến độ, kết quả, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

2. Sở Tài chính

a) Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình chủ trì hoặc phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các nội dung tại Chương trình này và gửi Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

b) Hàng năm phối hợp với Sở Tư pháp trình UBND tỉnh cấp kinh phí đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Chương trình này.

3. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị có liên quan

a) Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Chương trình này.

b) Báo cáo kết quả hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa liên quan đến lĩnh vực quản lý về Sở Tư pháp khi có yêu cầu của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để hướng dẫn, điều chỉnh cho phù hợp./.