Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 204/KH-UBND

Sơn La, ngày 02 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 55/2019/NĐ-CP NGÀY 24/6/2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

Thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức triển khai kịp thời các nội dung của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây viết tắt là Nghị định số 55/2019/NĐ-CP) trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Thực hiện các nội dung công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đảm bảo về mục tiêu, định hướng, đồng bộ hiệu quả về nội dung, hình thức, biện pháp. Nội dung phải bám sát yêu cầu thực tiễn gắn các quy định mới ban hành với hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các cơ quan, tổ chức, địa phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; thường xuyên theo dõi, đôn đốc; báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo quy định.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức quán triệt, triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP

a) Nội dung

- Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố căn cứ vào điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị mình lựa chọn hình thức phù hợp để tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP đến công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP đến các doanh nghiệp thành viên của tổ chức mình.

b) Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2019.

2. Củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực của đội ngũ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

a) Nội dung

- Củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực của đội ngũ công chức tham mưu công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, công chức pháp chế của các sở, ban, ngành; công chức Phòng Tư pháp, các phòng, ban chuyên môn của UBND các huyện, thành phố trực tiếp tham mưu thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Nâng cao năng lực của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật.

b) Cơ quan chủ trì thực hiện: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố chủ động củng cố, kiện toàn nâng cao năng lực của đội ngũ công chức cơ quan, đơn vị mình để thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật.

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

3. Xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

3.1. Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu pháp luật

a) Cập nhật kịp thời, đầy đủ văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định tại Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Thực hiện trích xuất Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật tới Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

- Cơ quan thực hiện:

+ Sở Tư pháp thực hiện cập nhật văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định của Nghị định số 52/2015/NĐ-CP .

+ Văn phòng UBND tỉnh thực hiện trích xuất Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật tới Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b) Thực hiện cập nhật và đăng tải các bản án, quyết định của tòa án; phán quyết, quyết định của trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp được phép công khai, có hiệu lực thi hành mà UBND tỉnh là một bên có liên quan; văn bản trả lời của các cơ quan của địa phương đối với vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong áp dụng chung về pháp luật lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; đồng thời gửi cho Bộ Tư pháp để cập nhật trên Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Cơ quan thực hiện:

+ Văn phòng UBND tỉnh thực hiện cập nhật và đăng tải các văn bản nêu tại điểm b khoản này lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, đồng thời gửi cho Bộ Tư pháp để cập nhật trên Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

+ Tòa án nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm cung cấp các văn bản tại điểm b khoản này thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị mình (trực tiếp ban hành hoặc tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền ban hành) về Văn phòng UBND tỉnh để thực hiện cập nhật lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh ngay sau khi văn bản được ban hành.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

c) Tiếp nhận và trả lời các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong áp dụng chung về pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố thực hiện tiếp nhận và trả lời các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3.2. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

a) Nội dung

Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

b) Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

c) Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; các sở, ngành có liên quan, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

d) Thời gian thực hiện:

+ Năm 2020 tổ chức khảo sát, học tập kinh nghiệm tại một số tỉnh, thành phố triển khai có hiệu quả Nghị định 55/2019/NĐ-CP .

+ Năm 2021 và các năm tiếp theo trên cơ sở kết quả khảo sát, học tập kinh nghiệm xây dựng Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

4. Xây dựng, ban hành chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

a) Nội dung

Nghiên cứu, khảo sát xây dựng, trình HĐND tỉnh ban hành chính sách về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sơn La.

b) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

c) Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

d) Thời gian thực hiện:

+ Năm 2020 tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình thực tế địa phương để xây dựng chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

+ Năm 2021 và các năm tiếp theo trên cơ sở kết quả khảo sát và tình hình, nhu cầu thực tế của địa phương xây dựng, trình UBND, HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật. Các đơn vị được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch chủ động lập dự toán kinh phí để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định, bố trí kinh phí theo quy định của pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP tại cơ quan, đơn vị, địa phương, báo cáo UBND tỉnh; đồng thời gửi Sở Tư pháp để theo dõi, tổng hợp chậm nhất 15 ngày kể từ ngày Kế hoạch này được ban hành; đồng thời chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng kế hoạch của UBND tỉnh.

2. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh: Phối hợp cung cấp các văn bản nêu tại điểm b khoản 3 mục II Kế hoạch này thuộc phạm vi quản lý để cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

3. Sở Tư pháp

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và yêu cầu của Bộ Tư pháp.

4. Sở Tài chính

Trên cơ sở đề nghị của Sở Tư pháp, các sở, ngành có liên quan có trách nhiệm thẩm định, tham mưu bố trí kinh phí cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật.

5. Sở Nội vụ

Phối hợp với các sở, ban, ngành củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực của đội ngũ công chức làm công tác pháp chế, công chức trực tiếp tham mưu thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

6. Đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh

Phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp luật kinh tế - Dân sự, Bộ Tư pháp;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Liên minh hợp tác xã tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC, Hải (40b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh