Thủ tục hành chính: Đề nghị công nhận Phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi - Bắc Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Đề nghị công nhận Phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi - Bắc Ninh

Số hồ sơ: T-BNI-BS385
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân đơn vị cơ sở
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân đơn vị cơ sở
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân đơn vị cơ sở
Thời hạn giải quyết: Đơn vị cơ sở tự kiểm tra vào tháng 9 hàng năm
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Không
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng