Thủ tục hành chính: Kiểm tra, thẩm định và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận các huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; phổ cập giáo dục trung học cơ sở; phổ cập giáo dục bậc trung học - Hòa Bình

Thông tin thủ tục hành chính Kiểm tra, thẩm định và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận các huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; phổ cập giáo dục trung học cơ sở; phổ cập giáo dục bậc trung học - Hòa Bình

Số hồ sơ: T-HBI-146599-TT
Cơ quan hành chính: Hòa Bình
Lĩnh vực: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng