Thủ tục hành chính: Hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục Trung học cơ sở - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục Trung học cơ sở - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-072522-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng