Thủ tục hành chính: Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi - Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi - Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-BS74
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục tiểu học
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc,kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép dạy thêm
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng