Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Đăng ký mở tuyến vận tải hành khách cố định mới bằng xe ô tô đối với tuyến liên tỉnh và nội tỉnh - Gia Lai

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký mở tuyến vận tải hành khách cố định mới bằng xe ô tô đối với tuyến liên tỉnh và nội tỉnh - Gia Lai

Số hồ sơ: T-GLA-256631-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Giao thông Vận tải nơi đến (trừ tuyến nội tỉnh)
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Giao thông Vận tải hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với tuyến liên tỉnh; Không quá 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với tuyến nội tỉnh.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận, trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng