Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đề nghị Công bố đưa trạm dừng nghỉ (trừ trạm dừng nghỉ trên các tuyến quốc lộ) vào khai thác (công bố lần đầu) - Gia Lai

Thông tin thủ tục hành chính Đề nghị Công bố đưa trạm dừng nghỉ (trừ trạm dừng nghỉ trên các tuyến quốc lộ) vào khai thác (công bố lần đầu) - Gia Lai

Số hồ sơ: T-GLA-256703-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Giao thông Vận tải hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: Chậm nhất trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông Vận tải tổ chức kiểm tra và lập biên bản kiểm tra; Sau khi kiểm tra, nếu trạm dừng nghỉ đáp ứng đúng các quy định kỹ thuật của loại bến xe khách mà đơn vị khai thác trạm dừng nghỉ đề nghị thì chậm nhất trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Sở Giao thông Vận tải quyết định công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng