Thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân - Long An

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân - Long An

Số hồ sơ: T-LAN-BS191
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu đăng ký khai sinh thường trú
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc gửi qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc. Trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 13 ngày làm việc (không tính thời gian gửi và nhận văn bản trả lời kết quả xác minh qua hệ thống bưu chính)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy khai sinh (bản chính)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng