Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3094/TCT/CS

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 3094 TCT/CS NGÀY 10 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ VIỆC KÊ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ GTGT ĐẦU VÀO

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tổng cục thuế nhận được Công văn của Cục thuế các tỉnh, thành phố hỏi về các trường hợp kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào chậm sau 3 tháng. Để việc thực hiện được thống nhất, Tổng cục thuế hướng dẫn cụ thể như sau:

Theo quy định tại điểm 1.2 (tiết c) Mục III Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính thì: "Thuế đầu vào của hàng hoá, dịch vụ được khấu trừ phát sinh trong tháng nào được kê khai khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho. Trường hợp hoá đơn GTGT hoặc chứng từ nộp thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ mua vào phát sinh trong tháng nhưng chưa kê khai kịp trong tháng thì được kê khai khấu trừ vào các tháng tiếp sau, trường hợp do lý do khách quan thì được khấu trừ trong thời gian tối đa là 03 tháng tiếp sau".

Theo đó, các hoá đơn GTGT và các chứng từ nộp thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ mua vào phát sinh trong tháng nào phải được kê khai và tính khấu trừ vào tháng đó hoặc tối đa là 3 tháng tiếp theo. Trường hợp sau 3 tháng, các hoá đơn GTGT đầu vào chưa được kê khai khấu trừ thì không được tính khấu trừ thuế. Số thuế GTGT không được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ mua vào trong trường hợp này được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Công văn này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các trường hợp Tổng cục đã có văn bản xử lý cụ thể trước đây thực hiện theo nội dung văn bản hướng dẫn.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

 

Nguyễn Thị Cúc

(Đã ký)