Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 96 TCT/ĐTNN
V/v: Trả lời về c/s thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Công ty Kiểm toán và kế toán (AAC)

Trả lời văn bản số 123/CV-AAC ngày 08/11/2004 của Kiểm toán và kế toán (AAC) hỏi về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điểm 8, Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/09/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính thì: “Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh hết thời hạn được ưu đãi về thuế suất theo Giấy phép đầu tư thì chuyển sang áp dụng thuế suất 25%; trường hợp đang nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất 25% thì tiếp tục được áp dụng thuế suất 25% đến hết thời hạn của Giấy phép đầu tư”.

Quy định nêu trên chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép đầu tư từ trước thời điểm 01/01/2004 (trước thời điểm này, chưa có Nghị định 164/2003/NĐ-CP của Chính phủ nên thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 25%). Để đảm bảo cam kết cho hưởng ưu đãi đầu tư đối với các nhà đầu tư nước ngoài, Thông tư nêu trên đã cho phép các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trước đây đã được cấp Giấy phép đầu tư với mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (khi hết thời hạn được hưởng ưu đãi đầu tư) là 25% thì nay tiếp tục được hưởng mức thuế suất này. Các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam từ sau 01/01/2004, khi hết thời hạn ưu đãi đầu tư sẽ áp dụng thuế suất thuế TNDN là 28% theo quy định tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Việc kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của nhân viên người nước ngoài làm việc tại Việt Nam sẽ thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/08/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/07/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, theo đó cá nhân là người không mang quốc tịch Việt Nam làm việc tại Việt Nam, khi kê khai, nộp thuế TNCN phải kê khai cả khoản thu nhập nhận được từ nước ngoài. Sau đó, lấy tổng thu nhập nhận được từ Việt Nam và thu nhập nhận được từ nước ngoài chia đều cho 12 tháng sẽ ra số thu nhập bình quân chịu thuế hàng tháng của cá nhân này.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Kiểm toán và kế toán AAC biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC), ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến