Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4494/TCHQ-KTTT
V/v phân loại giấy sáp vàng đầu lọc thuốc lá

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Căn cứ công văn của Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính về việc đề nghị hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố phân loại mặt hàng giấy sáp vàng đầu lọc thuốc lá theo quy định của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành. Tổng Cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

1) Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 1803/1998/QĐ/BTC ngày 11/12/1998, các quyết định sứa đổi, bổ sung Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi của Bộ trưởng Bộ Tài chính, có hiệu lực thi hành trước 1/9/2003 và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành từ 1/9/2003;

- Đối với các lô hàng nhập khẩu giấy sáp vàng đầu lọc thuốc lá trước 1/9/2003, yêu cầu các đơn vị phân lợi theo mã số 4823.90.90, thuế suất nhập khẩu ưu đãi 30% (ba mươi phần trăn).

2) Yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố báo cáo cụ thể việc phân loại mặt hàng giấy sáp vàng đầu lọc thuốc lá tại đơn vị mình, trong đó nêu rõ mã số tính thuế đã áp dụng, số thuế nhập khẩu thực tế đã thu. Thời điểm thống kê: từ tháng 1/2002 đến hết 31/8/2003.

Báo cáo gửi về Vụ Kiểm tra thu thuế XNK - Tổng Cục Hải quan trước ngày 30/9/2003 để kịp thời trình Bộ xử lý cụ thể việc truy thu, truy hoàn

Tổng Cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và triển khai thực hiện.

 

 

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng